FISA POSTULUI

nr. ................................

 

Denumirea postului .................................................................................................................

Nivelul postului:

Functia publică de conducere ....................................................................................................

Functia publică de executie ........................................................................................................

Gradul profesional al ocupantului postului:

Categoria, clasa, gradul ..............................................................................................................

Scopul principal al postului*) .....................................................................................................

Cerinte privind ocuparea postului:

Pregătirea de specialitate ............................................................................................................

Perfectionări (specializări) ..........................................................................................................

Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel) ....................................

Limbi străine (necesitate si grad de cunoastere) ......................................................................

Vechime în functii publice ............................................................................................................

Abilitătile, calităti si aptitudini necesare ......................................................................................

Cerinte specifice (de exemplu: călătorii frecvente, delegări, detasări) ....................................

Competenta managerială (cunostinte de management, calităti si aptitudini manageriale) ............................

Atributii**) ....................................

Limite de competentă***) .........................................................................................................

Delegarea de atributii ..................................................................................................................

Sfera relatională:

Intern:

a) relatii ierarhice: subordonat fată de ......................................................................................

superior pentru ............................................................................................

b) relatii functionale ..................................................................................................................

c) relatii de control ......................................................................................................................

d) relatii de reprezentare ............................................................................................................

Extern:

a) cu autorităti si institutii publice ..............................................................................................

b) cu organizatii internationale ....................................................................................................

c) cu persoane juridice private ....................................................................................................

Întocmit de****):

Numele si prenumele

......................................................................................................................

Functia publică de conducere ....................................................................................................

 

Semnătura ....

 

Data întocmirii ............................................................................................................................

 

Luat la cunostintă de către ocupantul postului:

Numele si prenumele ..................................................................................................................

 

Semnătura ....

Data ..............

 

Avizat de*****):

Numele si prenumele ..................................................................................................................

Functia publică de conducere ....................................................................................................

 

Semnătura ....

Data ..............


**) Se vor indica necesitatea existentei postului si contributia pe care acesta o are în cadrul autoritătii sau institutiei publice.

***) Se stabilesc pe baza activitătilor prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, în concordantă cu specificul functiei publice. Gradul de complexitate si dificultate va creste treptat pentru fiecare clasă si grad din cadrul aceleiasi categorii.

****) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atributiilor care îi revin.

*****) Se întocmeste de conducătorul compartimentului în care îsi desfăsoară activitatea titularul postului.

*****) Se avizează de superiorul conducătorului compartimentului.

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

RAPORT DE EVALUARE

a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici

 

Numele si prenumele ..................................................................................................................

Functia publică, categoria, clasa si gradul ..................................................................................

Data ultimei avansări (în categoria, clasa si gradul actual) ........................................................

Perioada evaluată: de la ............................................ la ..............................................................

Studii......................................................

Programe de instruire *) ............................................................................................................

 

Nr. crt.

Obiective

% din timp

Termen de realizare

Realizat

(pondere)

- % -

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Criteriile de performantă**)

Comentarii

........................................................................

........................................................................

........................................................................

 

Grad de importantă***)

Note

Calificativ final al evaluării****):

 

 

 

 

Referat*****):

Rezultate deosebite:

 

Dificultăti obiective întâmpinate în perioada evaluată:

Alte observatii:

Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:

 

Nr. crt.

Obiective

% din timp

Termen de realizare

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

**) Urmate în perioada evaluată.

***) Se completează cu cele stabilite conform art. 4 din metodologie.

****) Pentru cel putin un criteriu de performantă se va stabili gradul de importantă “foarte important”; pentru cel putin un criteriu de performantă se va stabili gradul de importantă “important”; pentru cel putin un criteriu de performantă se va stabili gradul de importantă “mai putin important”.

*****) Se stabileste în urma aplicării formulei prevăzute la art. 12 alin. (5) din metodologie.

*****) Se completează de evaluator.

 

Programe de instruire recomandate să fie urmate:

 

 

Comentariile functionarului public evaluat:

 

 

Semnătura functionarului public evaluat ........................................................................................

Data ..................

Semnătura evaluatorului ..................................................................................................................

Numele si prenume ..........................................................................................................................

Functia publică..

Data ..................

Comentariile persoanei care contrasemnează:

 

 

Semnătura ........

Numele si prenumele ......................................................................................................................

Functia publică..

Data ..................