MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA

ACTIUNE CONFESORIE ÎN SERVITUTE

 

Domnule Presedinte,

 

            Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social în ...........................………....................

înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ..................... la numărul ................ la data .................. prin reprezentant dl/d-na ....................................... , chemam în judecata pe .......................................................... cu sediul în

........................................................ pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate să pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care să dispuneti:

            - obligarea pârâtului de a ne asigura o servitute de trecere pe terenul său din ....................................... în favoarea fondului nostru situat în ................................................

            - obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

 

            Motivele sunt urmâtoarele:

            În fapt, fondul proprietatea noastră se află, fată de sosea, la o distantă de 500 m care străbate fondul proprietate pârâtului, neavând acces la nici un drum direct, ceea ce ne creează dificultăti în desfăsurarea activitătii.

            În drept ne întemeiem pe prevederile art. 616-618 C.Civ.

            Întelegem să ne folosim de următoarele probe:

            - interogatoriul pârâtului

- acte prin care dovedim calitatea noastră de proprietari ai fondului dominant

- martori: ........................... domiciliat în ....................................

........................... domiciliat în ....................................

            Depunem prezenta cerere în doua exemplare, dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.

            Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.

      

                                                            Societatea Comerciala .…......…………............

                                                            reprezentata de dl/d-na ...........…………….......

                                                            Semnatura reprezentantului ..........……………..

                                                                                                

            Domnului Presedinte al....................................................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.