MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA

ACTIUNE POSESORIE

 

Domnule Presedinte,

 

            Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social în ...........................………....................

înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ..................... la numărul ................ la data .................. prin reprezentant dl/d-na ....................................... , chemam în judecata pe .......................................................... cu sediul în

........................................................ pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate să pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care să dispuneti:

            - obligarea pârâtului la respectarea posesiei societătii noastre asupra terenului situat în ....................................... în suprafată de ................................................

            - obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

 

            Motivele sunt următoarele:

            În fapt, societatea nostră posedă un teren în suprafată de ............................. situat în ............................. începând de la data de .............................

            De la data de ............................. si până în prezent pârâtul ne-a tulburat posesia asupra acestui teren prin următoarele fapte .............................

            Prin comportamentul său, pârâtul a cauzat societătii noastre un prejudiciu de ............................. lei care constă în .............................

            Întelegem să ne folosim de următoarele probe:

            - interogatoriul pârâtului;

- expertiză;

- proba cu martori : ........................... domiciliat în ....................................

            Depunem prezenta cerere în doua exemplare, dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.

            Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.

      

                                                            Societatea Comerciala .…......…………............

                                                            reprezentata de dl/d-na ...........…………….......

                                                            Semnatura reprezentantului ..........……………..

                                                                                                

            Domnului Presedinte al....................................................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.