MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA

ACTIUNE ÎN RĂSPUNDERE CIVILĂ CONTRACTUALĂ

 

Domnule Presedinte,

 

            Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social în ...........................………....................

înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului ..................... cu numărul ................ la data .................. prin reprezentant dl/d-na ....................................... , chemam în judecata societatea comercială .......................................................... cu sediul în

........................................................ pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate să pronuntati o hotărâre judecătorească prin care să dispuneti :

            - obligarea pârâtului la plata sumei de ....................................... reprezentând prejudiciul pe care acesta l-a produs societătii noastre prin neexecutarea (executarea cu întârziere sau executarea necorespunzătoare) obligatiilor sumate prin contractul de .................................. nr. …………………… încheiat la data de ……………….. între societatea noastră si pârât;

            - obligarea pârâtului la plata daunelor moratorii în cuamtum de …………… lei, daune ce reprezintă prejudiciul creat societătii noastre de către pârât prin neexecutarea la timp a obligatiei;

            - obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

 

            Motivele sunt următoarele:

            În fapt, între societatea noastră si pârât s-a încheiat contractul de ……………… sub nr. …………. la data de …….

prin care pârâtul s-a obligat fată de societatea noastră să …………………………………………………………………..

            Pârâtul nu si-a executat această obligatie.

Mentionăm că societatea noastră l-a notificat pe pârât prin intermediul serviciului executor judecătoresc al judecătoriei …………………………… notificare prin care i s-a pus în vedere pârâtului să-si execute obligatiile asumate prin contract, însă acesta nu si le-a executat nici până în prezent. Alăturăm prezentei actiuni dovada notificării.

Pentru aceste motive vă rugăm să admiteti prezenta actiune si să dispuneti …………………………………………..

În drept, ne întemeim actiunea pe prevederile art. 1073 si următoarele din Codul civil.

Întelegem să ne folosim de următoarele probe:

- probe

- martori

            Depunem prezenta cerere si copii după înscrisuri în dublu exemplar, dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.

            Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.

      

                                                            Societatea Comerciala .…......…………............

                                                            reprezentata de dl/d-na ...........…………….......

                                                            Semnatura reprezentantului ..........……………..

                                                                                                

            Domnului Presedinte al....................................................

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.