MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA

DELICTE CIVILE

 

Domnule Presedinte,

 

            Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social în ...........................………....................

înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului ..................... cu numărul ................ la data .................. prin reprezentant dl/d-na ....................................... , chemam în judecata societatea comercială .......................................................... cu sediul în

........................................................ pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate să pronuntati o hotărâre judecătorească prin care să dispuneti :

            - obligarea pârâtului la plata sumei de ....................................... reprezentând valoarea prejudiciului pe care acesta l-a produs societătii noastre prin fapta ilicită produsă;

            - obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

 

            Motivele sunt următoarele:

            În fapt, pârâtul la data de …………………………………. prin faptul că (fapta ilicită) …………….……………..

a distrus următoarele bunuri ale societătii noastre …………………………………………………………………………..

            Prin săvârsirea acestui fapt ilicit, pârâtul a creat societătii noastre un prejudiciu în valoare de ………………………..

            În drept ne întemeiem cererea pe prevederile art. 998 si art. 999 C.civ.

Întelegem să ne folosim de următoarele probe:

- înscrisuri

- expertize

- interogatoriul pârâtului

- martori

            Depunem prezenta cerere si copii după înscrisuri în dublu exemplar, dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.

            Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.

      

                                                            Societatea Comerciala .…......…………............

                                                            reprezentata de dl/d-na ...........…………….......

                                                            Semnatura reprezentantului ..........……………..

                                                                                                

            Domnului Presedinte al....................................................

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.