MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU EVACUARE

 

Domnule Presedinte,

 

Subscrisa societate comerciala ....................................., cu sediul social în ........................................ înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ..................... la numarul .................. la data ................. reprezentata de dl/ d-na ................................................. chemam în judecata societatea comerciala..................................................... cu sediul în ............................................ pentru ca în urma probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti:

- evacuarea pârâtei din imobilul situat în ......................................... pe care îl ocupă fără titlu de la data de ............. si până în prezent;

- obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.

 

Motivele sunt urmatoarele:

În fapt, societatea nostră este proprietara imobilului situat în …………………… conform contractului de vânzare-cumpărare nr. .............. , încheiat la data de ........... autentificat sub nr. ................ la data de ..............................

La data de .......................societatea noastră a încheiat cu pârâtul un contract de închiriere cu nr............... pe timp de 1 an, termen ajuns la scadenta acum 2 luni. Contractul nu a fost prelungit, iar pârâtul nu a eliberat imobilul care ne apartine conform contractului de vânzare-cumpârare autentificat sub nr ............. din ......................

În drept, ne întemeiem pe art.1436 Cod civil.

Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe:

- acte si anume: contractul de închiriere încheiat între noi si pârât si contractul de vânzare- cumpărare în baza căruia detinem imobilul cu titlu de proprietate.

- martori care sa arate că pârătul foloseste în prezent imobilul.

Depunem prezenta cerere în doua exemplare, dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata, precum si copii de pe înscrisuri.

Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar.

 

Societatea comerciala …………………………

reprezentata de dl/dna …………………………

Semnatura reprezentantului …………………….

 

Domnului presedinte al ………………………………………………………………


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.