MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA ÎNTEMEIATA PE ÎMBOGATIREA FARA JUSTA CAUZA

Domnule Presedinte,

 

Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social în .................................................... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ..................... la numărul ................ la data .................. reprezentata de ................................................ , chemam în judecata pe .......................................................... cu domiciliul/sediul social în ........................................................ pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate să pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care să dispuneti:

- obligarea pârâtului la plata sumei de ........................ lei reprezentând valoarea cu care pârâtul si-a mărit nejustificat patrimoniul;

- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata.

Motivele sunt următoarele:

În fapt pârâtul si-a marit patrimoniul cu valoarea de ........... majorare care s-a facut în dauna societatii noastre datorita faptului ca .............................................................................

ceea ce a determinat o micsorare a patrimonului societatii noastre cu respectiva valoare.

În drept ne intemeiem pe: ...............................................

Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: acte, interogatoriul pârâtului, expertiza si urmatorii martori: ...................................................................................

Depunem prezenta cerere în doua exemplare, dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru pârât.

Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.

Societatea Comerciala .…......…………............

reprezentata de dl/d-na ...........…………….......

Semnatura reprezentantului ..........……………..

Domnului Presedinte al.......................................................


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.