MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU ÎNGRĂDIRE

 

Domnule Presedinte,

 

            Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social în ....................................................

înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ..................... la numărul ................ la data .................. prin reprezentant dl/d-na ................................................ , chemam în judecata pe .......................................................... cu sediul în

........................................................ pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate să pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care să dispuneti:

            - obligarea pârâtului de a contribui cu jumătate din valoarea cheltuielilor de construire a zidului care separă curtea imobilului proprietate a societătii noastre situat în ................................................ si curtea imobilului proprietate a pârâtului situat în ................................................

            - obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

 

            Motivele sunt urmâtoarele:

            În fapt,între curtea imobilului proprietate a societătii noastre situat în ................................................ si curtea imobilului proprietatea pârâtului situat în ................................................ nu există un zid despărtitor.

            Desi l-am solicitat de nenumărate ori în vederea construirii acestui zid pârâtul a refuzat sa participe la construirea lui.

            Cheltuielile care sunt ocazionate de construirea zidului sunt de .................... lei, reprezentând devizul de constructie, precum si proiectarea zidului.

            Mentionăm că dimensiunile zidului despărtitor sunt ............................. .

            Precizăm că jumătate din cuantumul cheltuielilor care trebuie să-l plătească pârâtul este de ............................... lei

            În drept ne intemeiem pe prevederile art. 585 C.Civ. .      

            Depunem prezenta cerere si copii după înscrisuri în dublu exemplar, dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.

            Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.

      

                                                            Societatea Comerciala .…......…………............

                                                            reprezentata de dl/d-na ...........…………….......

                                                            Semnatura reprezentantului ..........……………..

                                                                                                

            Domnului Presedinte al....................................................


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.