MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REZOLUTIUNEA CONTRACTELOR

 

Domnule Presedinte,

 

Subscrisa societate comercială ....................................... cu sediul social în .................................................. înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului ..................... la numărul ................ la data ................. reprezentată de dl/ d-na ................................................. chemăm în judecată societatea comercială......................................................... cu sediul în ...................................................................... pentru rezolutiunea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între societatea noastră si pârât la data de ........... , nr ......... si solicitam obligarea societătii pârâte la plata sumei de ......... lei reprezentând pretul plătit societătii pârâte pentru marfa livrată incomplet de aceasta si la plata cheltuielilor de judecată..

 

Motivele sunt următoarele:

În fapt, la data de ................... între societatea noastră si societatea pârâtă s-a încheiat un contract de vânzare-cumpărare, nr. .......... la data de .......... prin care societatea noastră a cumpărat de la societatea pârâtă următoarele bunuri:............................................................ pentru care am achitat societatii pârâte suma de ................. reprezentând pretul prevăzut în contract..

Articolele livrate de societatea pârâtă au fost incomplete în sensul că au fost livrate fără următoarele piese: ....................................... fapt ce face improprie folosirea lor.

Din corespondenta purtata de societatea noastra cu societatea pârâta rezulta ca aceasta a refuzat livrarea pieselor lipsa.

În drept, ne întemeiem actiunea pe prevederile art.1020 si art.1021 Cod civil.

Întelegem sa folosim urmatoarele probe: înscrisuri, expertize, interogatoriul societatii pârâte si urmatorii martori:  …………………………..

            Depunem prezenta cerere si copii după înscrisuri în dublu exemplar, dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.

Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.

 

Societatea comerciala …………………………

reprezentata de dl/dna …………………………

Semnatura reprezentantului …………………….

 

Domnului presedinte al ………………………………………….………………


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.