Cerere pentru autentificarea unui contract de vânzare-cumpărare

 

Domnule Notar Sef,

 

Subsemnatul ____________ 1, domiciliat în ____________ 2 judetul ____________, str. ____________, nr. ____, etajul ____, apart. ____, în calitate de vânzător, si ____________ 3, domiciliat în ____________ 4, judetul ____________ str. ____, nr. ____, etajul ____, apart. ____, în calitate de cumpărător, vă rugăm să redactati si să autentificati alăturatul contract de vânzare-cumpărare, intervenit între noi cu privire la  ___________________ 5

 

Vânzător

_______________

Cumpărător

_______________

 

 

Domnului Notar Sef al Biroului de notariat _______________

 

Actele depuse de noi sunt : 6

Chitanta de plată nr. ______ din ______________ eliberată de ______________ pentru plata taxei de redactare si autentificare lei, în suma de lei _______________

 

1. Numnele si prenumele vânzătorului.

2. Localitatea în care domiciliază vânzătorul.

3. Numele si prenumele cumpărătorului.

4. Localitatea în care domiciliază cumpărătorul.

5. Determinarea obiectului vânzării.

 

Cerere pentru autentificarea a unui act

 

Domnule Notar Sef,

 

Subsemnatul ________________ 1, domiciliat în ________________2, judetul ________________, str. ____________ , nr. ____, etajul ____, apart. ____, vă rog să dispuneti autentificarea alăturatului ________________.

 

Semnătura ________________

 

Domnului Notar Sef al Biroului de notariat _______________

 

Actele depuse de mine sunt:

 

1. Numele si prenumele părti care cere autentificarea .

2. Localitatea în care domiciliază cel care cere autentificarea.

3. Actele ce se depun, inclusiv a dovezii achitării taxei de timbru.

 

Contract de vânzare-cumpărare

 

Între subsemnatii _______________1, domiciliat în _______________2, judetul _______________, str. __________, nr. ____, etajul _____ apart. _____ ca vânzător pe de o parte, si _______________3, domiciliat în _______________4, judetul _______________,

str. _____, nr. ____, etajul ____, apart. ____, nr. ____ , în calitate de cumpărător, pe de altă parte, s-a încheiat prezentul contract de vânzare-cumpărare în următoarele conditii:

1. Eu ___________________________1, declar că i-am vândut lui _______________3

imobilul 5 proprietatea mea situat în _______________ 6, judetul _______________, str. _______________ , nr. ____7, si compus din teren în suprafată de mp si constructie, cu următoarele vecinătăti_________________________________________________________

Imobilul este proprietatea mea, a vânzătorului, în temeiul _________________________8

Eu vânzătorul declar că la data cumpărării acestui imobil eram necăsătorit, iar eu cumpărătorul declar că cunosc această situatie.9

2. Pretul vânzării este de _______________ lei, pe care eu vânzătorul declar că i-am primit în întregime10 de la _______________, astăzi, data autentificării prezentului contract.

3. Imobilul se vinde liber de orice sarcini 11, iar eu vânzătorul garantez pe cumpărător împotriva oricarei evictiuni, totale sau partiale.

4. Cumpărătorul intră în drept si de fapt în stăpânirea imobilului vândut de la data autentificării prezentului contract.

5. Impozitele către stat, precum si taxele de orice natură datorate până la data autentificării prezentului contract privesc pe vânzător.

6. Toate cheltuielile ocazionate de autentificarea prezentului contract cad în sarcina curnpăratorului.

7. Eu _______________3 declar că am cumpărat de la _______________ 1 imobilul sus-mentionat cu pretul de _______________ lei pe care l-am plătit integral vânzătorului si sunt de acord cu clauzele prezentului contract.

Făcut în _______________12, în _____ exemplare, astăzi _______________

 

Vânzător

_______________

Cumpărător

_______________

 

1. Numele si prenumele vânzătorului. Dacă imobilul fost dobândit de vânzător în timpul căsătoriei, în toate cazurile este necesar să figureze în contract alături de vânzător si sotul lui. (exceptând cazurile prevazute de Codul Familiei)

2. Localitatea în care domiciliază vânzătorul.

3. Numele si prenumele cumpărătorului. În cazul în care cumpărătorul este căsătorit si nu vrea să fie trecut si celălalt sot în act ca cumpărător, se va arăta totusi în cuprinsul actului si numele acestuia din urmă, mentionându-se că bunul cumpărat devine bun comun al ambilor soti, în baza art. ……….. din Codul familiei.

4. Localitatea în care domiciliază cumpărătorul.

5. Dacă obiectul contractului este o cotă indiviză dintr-un imobil se va întrebuinta clauza: "Eu ………………… declar că am vândut lui ………………… cota indiviză de ………………. din imobilul situat în ………….

6. Localitatea în care este situat imobilul.

7. În ipoteza în care imobilul este înscris în cartea funciară se va trece numărul de carte funciară si numărul topografic. În această ipoteză, vânzătorul trebuie să prezinte notarului un certificat eliberat de sectia de carte funciart, certificat din care să rezulte numele proprietarului care este înscris în cartea funciară pentru imobilul respectiv, individualizarea imobilului si sarcinile care îl grevează. Contractul de vânzare-cumpărare va cuprinde pentru imobilele înscrise în cartea funciară, si următoarea mentiune; "Subsemnatul ………………. vânzător, autorizează pe cumpărător să ceară Sectiei de carte funciară a Tribunalului ………………. întabularea dreptului de proprietate asupra imobilului vândut, înscris sub nr. carte funciară ……………. si al comunei ……….. nr. topografic

8. Indicarea titlului de proprietate al vânzătorului. Dacă este vorba de un act autentic se va indica numărul de autentificare si transcriere; dacă proprietatea vânzătorului este rezultatul dreptului de succesiune, se va arăta de la cine este mostenirea, precum si modul în care defunctul a dobândit imobilul si certificatul de mostenitor.

9. Mentiunea respectiva se face numai dacă imobilul a fost dobândit de vânzător pe timpul când nu era căsătorit.

10. Pretul vânzării poate fi plătit si altfel decât integral. În această ipoteză, clauza referitoare la pret va fi modificată după cum urmează: "Pretul vânzării este de ……….. lei, din care eu vânzătorul am primit ………. lei la data autentificării contractului, iar restul de lei se va plăti până cel mai târziu la data de ……………

Pentru garantarea plătii restului de pret, vânzătorul se bucură de privilegiul vânzătorului în conditiile art. ………… C. civ. , iar în caz de neplată la termen, functionează conditia rezolutorie expresă, fără somatie, punere în întârziere sau cerere de chemare în judecată.".

11. Cumpărătorul trebuie să prezinte notarului certificatul de sarcini asupra imobilului. În cazul în care nu este prezentat un asemenea certificat, clauza referitoare la sarcini va avea următorul continut: "Eu cumpărătorul, declar că stiu că imobilul nu este grevat de sarcini si scutesc biroul de notariat de cercetarea lor, ceea ce însă, nu eliberează pe vânzător de răspunderea pentru evictiune".

Dacă imobilul se vinde cu sarcini ipotecare, clauza asupra pretului se va modifica după cum urmează: "Pretul vânzării este de …………. lei, din care eu vânzătorul am primit la data autentificării contractului suma de …………. lei, restul de lei reprezentând datoria ipotecară către în baza actului autentificat sub nr. ……….. din …………. si transcris la …………….., din care trece asupra cumpărătorului, sub nr.

12. Localitatea în care se face contractul.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.