MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA

ANULAREA UNUI ACT JURIDIC PENTRU VICIU DE CONSIMTĂMÂNT

 

Domnule Presedinte,

 

            Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social în ...........................………....................

înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului ..................... cu numărul ................ la data .................. prin reprezentant dl/d-na ....................................... , chemam în judecata societatea comercială .......................................................... cu sediul în

........................................................ pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate să pronuntati o hotărâre judecătorească prin care să:

            - constatati anularea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între societatea noastră, în calitate de cumpărător, pentru viciu de consimtământ, respectiv dol.

            - obligati pârât la plata cheltuielilor de judecată.

 

            Motivele sunt următoarele:

            În fapt, societatea noastră a cumpărat de la pârât următoarele bunuri: ………………………………încheind în acest scop un contract de vânzare-cumpărare, contract în care erau mentionate tipurile respective de bunuri.

În momentul receptiei lor, am constatat că aceste bunuri erau de alt tip decât cele mentionate în contract.

Mentionăm că înaintea încheierii contractului pârâtul ne-a făcut o ofertă scrisă în care erau prezentate alte tipuri de bunuri decât cele livrate.

Oferta a fost însotită de o demonstratie în cursul căreia ne-am convins de eficacitatea produselor respective si ne-am decis să le contractăm.

În momentul livrării am constatat că pârâtul ne-a livrat alte produse decât cele prezentate si am încheiat un proces-verbal de custodie urmând ca pârâtul sa-si ridice produsele livrate.

Desi societatea noastră i-a solicitat prin corespondentă pârâtului în nenumărate rânduri sa-si ridice bunurile acesta a refuzat.

Faptul că pârâtul prin oferta ne-a prezentat alte bunuri decât cele pe care ni le-a livrat a reprezentat o manoperă dolosivă facută în scopul de a determina societatea noastră să  contracteze.

Pentru aceste motive vă rugăm să admiteti prezenta actiune si să anulati contractul de vânzare-cumpărare încheiat între societatea noastră si pârâtul.

            În drept ne întemeiem cererea pe prevederile art. 953, 960 si art. 961 C.civ.

Întelegem să ne folosim de următoarele probe:

- înscrisuri

- expertize

- interogatoriul pârâtului

- martori

            Depunem prezenta actiune si copii după înscrisuri în dublu exemplar, dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.

            Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.

      

                                                            Societatea Comerciala .…......…………............

                                                            reprezentata de dl/d-na ...........…………….......

                                                            Semnatura reprezentantului ..........……………..

                                                                                                

            Domnului Presedinte al....................................................

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.