CODUL AERIAN

ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 29/1997*)

privind Codul aerian

 


*) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 130 din 21 iulie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 31 iulie 2000, dându-se articolelor si alineatelor numerotarea corespunzătoare.

Ordonanta Guvernului nr. 29 din 22 august 1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 26 august 1997 si a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 130/2000.

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

SECTIUNEA I

Domeniul de aplicare

 

Art. 1 . - (1) Prevederile prezentului Cod aerian se aplică tuturor activitătilor aeronautice civile, precum si tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfăsoară activitătile aeronautice civile respective în spatiul aerian national si pe teritoriul României.

(2) România are suveranitate deplină si exclusivă asupra spatiului aerian national, care face obiectul proprietătii publice.

Art. 2. - Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul si în spatiul aerian national este reglementată prin prezentul Cod aerian, prin actele normative interne din domeniu, precum si în conformitate cu prevederile Conventiei privind aviatia civilă internatională, semnată la Chicago, ale altor conventii si acorduri internationale la care România este parte.

 

SECTIUNEA a II-a

Termeni si definitii

 

Art. 3. - În sensul prezentului Cod aerian, termenii si definitiile utilizate au următorul înteles:

3.1. accident - eveniment legat de operarea unei aeronave, care se produce între momentul în care o persoană se îmbarcă la bordul acesteia cu intentia de a efectua un zbor si momentul în care toate persoanele aflate la bord sunt debarcate, si în cursul căruia:

a) o persoană este rănită grav sau mortal datorită faptului că se găseste:

- în aeronavă;

- în contact direct cu aceasta sau cu un obiect care este fixat în aeronavă;

- în contact direct cu o parte oarecare a aeronavei, inclusiv cu părtile care se detasează din aceasta;

- expusă direct aspiratiei sau suflului motoarelor ori elicelor;

b) aeronava suferă deteriorări, avarii sau cedări structurale, care alterează caracteristicile de rezistentă structurală sau performantele de zbor, necesită o reparatie importantă care nu poate fi făcută în mod normal cu mijloacele existente la bord sau necesită înlocuirea elementelor deteriorate;

c) aeronava a fost distrusă;

d) aeronava, a dispărut sau este total inaccesibilă. Aeronava este considerată dispărută atunci când căutările s-au încheiat oficial si epava nu a fost localizată.

Se exclud din categoria accidentelor următoarele situatii:

- la lit. a), decesul la bordul aeronavelor, provenit dintr-o cauză naturală; rănirea gravă sau decesul oricărei persoane aflate la bord, ca urmare a unei tentative de sinucidere sau a neglijentei proprii; rănirile cauzate pasagerilor clandestini care se ascund în afara zonelor care sunt în mod normal accesibile pasagerilor si echipajului;

- la lit. b), când deteriorarea este limitată la accesoriile motorului sau când este vorba despre deteriorări limitate la elice, la extremitătile aripii, la antene, pneuri, frâne, carenaje sau mici perforatii în învelis si care nu periclitează siguranta în zbor sau la sol a aeronavei;

3.2. act de interventie ilicită - act produs în mod ilicit, cu intentie, constând în:

a) violentă împotriva uneia sau mai multor persoane la bordul unei aeronave la sol si în zbor, dacă acel act poate să pericliteze siguranta aeronavei respective;

b) distrugere a unei aeronave în serviciu sau provocare de avarii unei astfel de aeronave, care o fac indisponibilă pentru zbor sau care îi pot periclita siguranta în zbor;

c) amplasare sau favorizare a amplasării prin orice mijloace a unui dispozitiv sau a unei substante care poate distruge o aeronavă aflată în serviciu sau îi poate provoca avarii care să o facă indisponibilă pentru zbor ori care îi poate periclita siguranta în zbor;

d) distrugere sau avariere a mijloacelor de navigatie aeriană sau de interventie în functionarea lor, dacă un asemenea act poate periclita siguranta aeronavelor în zbor;

e) comunicare intentionată a unor informatii false, punând astfel în pericol siguranta unei aeronave în zbor;

f) folosirea ilegală a oricărui dispozitiv, substantă sau armă pentru:

- producerea unui act de violentă împotriva uneia sau mai multor persoane, care provoacă rănirea gravă sau moartea acestora, pe un aeroport care deserveste aviatia civilă;

- distrugerea sau avarierea gravă a facilitătilor care apartin aviatiei civile sau a aeronavelor care nu sunt în serviciu, dar se află pe acel aeroport, ori pentru întreruperea serviciilor aeroportului, dacă un asemenea act pune în pericol sau poate periclita siguranta aeroportului;

3.3. activităti aeronautice civile - totalitatea activitătilor legate de proiectarea, constructia, atestarea, reparatia, întretinerea si operarea aeronavelor civile, a aerodromurilor si a altor obiective de infrastructura aeronauticii civile, de dirijarea si controlul traficului aerian, de informarea aeronautică si meteorologică a operatorilor aerieni, de pregătirea si perfectionarea personalului aeronautic civil, precum si a activitătilor aeronautice civile conexe acestora;

3.4. activităti aeronautice civile conexe - totalitatea serviciilor care contribuie direct la asigurarea desfăsurării activitătilor aeronautice civile;

3.5. administrator al aerodromului - persoana fizică sau juridică care conduce si gestionează un aerodrom aflat în proprietatea publică sau în proprietatea privată a unor persoane fizice ori juridice;

3.6. aerodrom - suprafata delimitată pe pământ sau pe apă, care cuprinde, eventual, clădiri, instalatii si materiale, destinată să fie utilizată, în totalitate sau în parte, pentru sosirea, plecarea si manevrarea la sol a aeronavelor. Aerodromul utilizat exclusiv pentru elicoptere se numeste heliport;

3.7. aeronavă - aparatul care se poate mentine în atmosferă cu ajutorul altor reactii ale aerului decât cele asupra suprafetei pământului;

3.8. aeronave de stat - aeronavele folosite pentru servicii militare, vamale sau de politie;

3.9. aeroport - aerodromul deschis pentru operatiuni comerciale de transport aerian;

3.10. aeroport international - aeroportul nominalizat ca aeroport de intrare si de plecare, destinat traficului international al aeronavelor, si în care sunt asigurate facilitătile de control pentru trecerea frontierei de stat, pentru controlul vamal, de sănătate publică, pentru controlul veterinar si fitosanitar, precum si pentru alte facilităti similare;

3.11 agent aeronautic civil - orice persoană fizică sau juridică autorizată să desfăsoare activităti aeronautice civile;

3.12. anchetă administrativă - activitatea concretă de identificare, de strângere si de analiză a informatiilor pentru determinarea cauzelor, emiterea concluziilor si, pe baza lor, stabilirea unor recomandări privind siguranta zborurilor, precum si formularea unor propuneri si recomandări de îmbunătătire a activitătilor în vederea prevenirii accidentelor si incidentelor de aviatie;

3.13. autorizare - confirmare oficială dată printr-un document eliberat în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice române prin care se atestă capacitatea detinătorului de a desfăsura activitătile aeronautice civile mentionate în acest document;

3.14. autorizatie de operator aerian - documentul care atestă autorizarea unui operator aerian să efectueze activităti de lucru aerian sau de aviatie generală;

3.15. certificat de operator aerian - documentul care atestă capacitatea unui operator aerian de a efectua activităti de transport aerian civil;

3.16. certificat de navigabilitate - documentul individual, aflat obligatoriu la bordul fiecărei aeronave, prin care se atestă navigabilitatea acesteia;

3.17. drept de trafic - dreptul unui operator aerian autorizat de a transporta pasageri, bagaje, mărfuri si/sau postă pe o rută aeriană care deserveste două sau mai multe aeroporturi interne ori internationale;

3.18. facilităti - totalitatea serviciilor si baza materială asociată acestora, asigurate pe un aerodrom în legătură cu intrarea si iesirea aeronavelor, persoanelor, bagajelor, mărfurilor si altele asemenea, în traficul aerian intern si international;

3.19. incident - un eveniment, altul decât un accident, asociat cu utilizarea unei aeronave care afectează sau ar putea afecta siguranta exploatării;

3.20. licentiere - confirmarea oficială dată printr-un document eliberat de Ministerul Transporturilor*), prin care se acordă detinătorului dreptul de a exercita activitătile aeronavelor civile mentionate în acest document;


*) Conform Hotărârii nr. 3/2001 Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei preia toate drepturilor si obligatiile Ministerului Transporturilor.

3.21. licentă de lucru în perimetrul infrastructurii aeroportuare - document individual prin care se acordă unui agent economic dreptul de a desfăsura activităti în perimetrul infrastructurii aeroportuare;

3.22. licentă de transport aerian - document individual prin care unui operator aerian autorizat i se acordă dreptul de a efectua operatiuni de transport aerian public, în conditiile prevăzute în licentă;

3.23. misiune - activitatea unui membru al echipajului din momentul în care acesta intră în serviciu, după o perioadă de odihnă corespunzătoare, dar înaintea începerii unui zbor sau a unei serii de zboruri, până în momentul în care acel membru al echipajului iese din serviciu după încheierea acelui zbor sau a seriei de zboruri;

3.24. navigabilitate - caracteristica aeronavei pregătite pentru zbor, constând în conformarea acesteia la reglementările de admisibilitate la zbor;

3.25. operarea aeronavei - folosirea aeronavei pentru scopuri de navigatie aeriană, care include navigarea aeronavei. Orice persoană fizică sau juridică care efectuează operatiuni cu aeronave, inclusiv în calitate de proprietar sau detinător, cu sau fără drept legal de comandă asupra aeronavei, va fi considerată angajată în operarea aeronavei în întelesul prezentului Cod aerian;

3.26. operator aerian - persoană fizică sau juridică autorizată si/sau licentiată, angajată în operarea aeronavelor;

3.27. pilot comandant - pilotul responsabil cu comanda si siguranta aeronavei pe durata zborului;

3.28. plan de zbor - ansamblu de informatii specifice unui zbor planificat sau unei portiuni din acesta, transmise organelor care asigură serviciile de navigatie aeriană;

3.29. reglementări aeronautice - norme, proceduri sau standarde specifice activitătilor aeronautice civile;

3.30. securitatea aeronautică - ansamblu de măsuri, resurse materiale si forte umane, coordonate, mobilizate si utilizate în scopul protectiei aeronauticii civile împotriva actelor de interventie ilicită;

3.31. serviciu de navigatie aeriană - termen generic ce include serviciile de trafic aerian, serviciul de telecomunicatii aeronautice, serviciile pentru asigurarea asisteniei meteorologice a navigatiei aeriene, serviciile de căutare si salvare, precum si serviciile de informare aeronautică. Aceste servicii sunt asigurate în timpul tuturor fazelor de operare: apropiere, aerodrom si rută;

3.32. servitute aeronautică - conditii, restrictii, obligatii, impuse sau recomandate de prevederile reglementărilor aeronautice nationale si/sau internationale în interesul sigurantei zborului aeronautic;

3.33. siguranta zborului - capacitate a activitătii aeronautice constând în evitarea afectării sănătătii sau pierderii de vieti omenesti, precum si a producerii de pagube materiale;

3.34. tehnică aeronautică - tehnica folosită în aeronautică, care intră sub incidenta normelor privind siguranta zborului;

3.35. trafic aerian - ansamblu de aeronave aflate în zbor la un moment dat, într-un spatiu aerian determinat, si, respectiv, de aeronave care se află în suprafata de manevră a unui aerodrom;

3.36. transportator aerian - operator aerian autorizat, detinător al unei licente de transport aerian, în termen de valabilitate;

3.37. zonă de sigurantă - zonă adiacentă unui aerodrom, indiferent de proprietar, definită în scopul de a limita înăltimea obstacolelor si de a preveni efectele negative de orice natură, directe si/sau indirecte, asupra operării aeronavelor si ansamblului activitătilor aeronautice - în interesul sigurantei zborurilor aeronavelor si securitătii aeronautice;

3.38. zonă de protectie - zona adiacentă amplasamentelor mijloacelor de navigatie aeriană si meteorologice, indiferent de proprietar, delimitată în scopul de a preveni interferentele negative de orice natură, directe si/sau indirecte, asupra performantelor operationale ale acestor echipamente în interesul sigurantei zborului aeronavelor;

3.39. zbor V.F.R. - zbor efectuat după regulile zborului la vedere.

 

CAPITOLUL II

Administrarea aviatiei civile în România

 

Art. 4. - Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale si de autoritate de stat în domeniul aviatiei civile, are următoarele atributii specifice:

a) elaborează strategia de dezvoltare a aviatiei civile, în conformitate cu politica economică a Guvernului si cu planurile de dezvoltare a transporturilor;

b) emite, în conformitate cu strategia de dezvoltare, precum si cu reglementările si recomandările organizatiilor internationale de aviatie civilă la care România este parte contractantă, reglementări specifice care stau la baza desfăsurării serviciilor de transport aerian si a exploatării infrastructurii aferente, precum si a celorlalte activităti aeronautice civile;

c) reprezintă Guvernul, în domeniul aviatiei civile, în organismele internationale specifice si în relatiile bilaterale cu alte state;

d) asigură administrarea proprietătii publice a statului din domeniul aviatiei civile;

e) emite reglementări obligatorii de autorizare si/sau de licentiere a agentilor aeronautici si a operatorilor civili pentru efectuarea activitătilor aeronautice civile, eliberează prelungeste valabilitatea, validează, echivalează, suspendă si retrage documentele de autorizare si/sau de licentiere a agentilor aeronautici si a operatorilor civili;

f) emite reglementări aeronautice obligatorii privind siguranta traficului în transporturile aeriene si supraveghează respectarea acestora;

g) emite reglementări aeronautice obligatorii pentru efectuarea transporturilor aeriene de mărfuri periculoase;

h) asigură reglementarea si organizarea circulaiiei aeronavelor civile în spatiul aerian national, în colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apărării Nationale;

i) coordonează sistemul de securitate în domeniul aviatiei civile;

j) anchetează incidentele si accidentele din domeniul aviatiei civile;

k) organizează si exercită activitătile de registru, de inspectie si de control în aviatia civilă;

l) asigură certificarea tehnicii de aviatie civilă;

m) emite reglementări aeronautice obligatorii privind atestarea, certificarea, licentierea si brevetarea personalului aeronautic civil, organizează examene si emite atestate, certificate, licente si brevete pentru această categorie de personal;

n) gestionează frecventele de telecomunicatii alocate aviatiei civile;

o) asigură organizarea si functionarea serviciilor civile de navigatie aeriană în spatiul aerian al României; aprobă survolarea teritoriului national al României, organizat potrivit art. 10, precum si decolarea si aterizarea aeronavelor civile de pe si pe aeroporturile situate pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice specifice;

p) autorizează efectuarea de lucrări în zonele de sigurantă si de protectie a infrastructurilor de transport aerian civil;

r) asigură, împreună cu organele specializate ale ministerelor abilitate prin lege, asistenta operatiunilor de căutare si de salvare a aeronavelor civile implicate în accidente;

s) emite reglementări pentru uniformizarea definitiilor si a abrevierilor utilizate în aviatia civilă, în conformitate cu legislatia internatională;

t) autorizează functionarea aerodromurilor civile;

u) organizează activitatea pentru constituirea fondului propriu, de date statistice din domeniul aviatiei civile;

v) aprobă tarifele de utilizare a infrastructurilor de transport aerian de interes public national;

x) asigură cadrul legislativ si reglementările necesare pentru dezvoltarea unui mediu concurential normal în domeniul transporturilor aeriene;

y) aprobă tarifele de examinare a personalului aeronautic civil în vederea obtinerii atestatelor, certificatetor, brevetelor si licentelor;

z) aprobă tarifele percepute de către societătile comerciale, institutiile publice si organismele tehnice specializate, ca urmare a prestării activitătilor pentru care le-au fost delegate competente în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 5. - (1) Ministerul Transporturilor asigură, direct sau prin delegare de competentă unor organisme tehnice specializate, institutii publice sau, după caz, societăti comerciale autorizate, elaborarea si punerea în aplicare a reglementărilor aeronautice corespunzătoare, pregătirea si perfectionarea profesională, precum si atestarea personalului aeronautic civil, certificarea tehnicii de aviatie civilă, înmatricularea aeronavelor civile, inspectia si controlul acestora, controlul acestora, controlul, inspectia, supravegherea si autorizarea agentilor aeronautici civili, dirijarea si controlul traficului aerian în spatiul aerian national, protectia navigatiei aeriene, anchetarea incidentelor si a accidentelor de aviatie civilă, precum si controlul tehnic si inspectia de sigurantă a zborului si de securitate aeronautică pentru transportul aerian.

(2) Organismele tehnice specializate, institutiile publice si societătile comerciale prevăzute la alin. (1) vor fi finantate integral din tarife si comisioane obtinute din prestatiile respective.

(3) Delegarea de competente organismelor tehnice specializate sau societătilor comerciale autorizate, mentionate la alin. (1), precum si autorizarea sau licentierea agentilor aeronautici civili în conformitate cu prevederile prezentului Cod aerian se fac cu perceperea unor taxe sau tarife.

(4) Delegarea de competente se poate realiza în domenii de strictă specialitate, pentru care Ministerul Transporturilor trebuie să aibă compartimente de specialitate.

 

CAPITOLUL III

Spatiul aerian national

 

SECTIUNEA I

Generalităti

 

Art. 6. - (1) Spatiul aerian national reprezintă coloana de aer situată deasupra teritoriului de suveranitate at României, până la limita inferioară a spatiului extraatmosferic.

(2) În spatiul aerian national se desfăsoară atât trafic aerian civil, cât si trafic aerian militar.

Art. 7. - Spatiul aerian national cuprinde:

a) spatiul de trafic aerian ce reprezintă portiunea din spatiul aerian national unde se permite activitatea aeronautică, precum si terenurile destinate decolărilor si aterizărilor, indiferent de apartenenta si de natura activitătii de zbor;

b) zonele rezervate reprezentând portiunile din spatiul aerian national, destinate activitătilor aeronautice de scoală, dă sport aeronautic, de încercare si de omologare a aeronavelor, de natură utilitară si altele similare;

c) zonele reglementate constituite din zone periculoase, zone restrictionate sau zone interzise, precum si căile aeriene conditionale si zonele de activitate comună la granită.

Art. 8. - Sunt asimilate, din punct de vedere al navigatiei aeriene, cu spatiul aerian national:

a) spatiul aerian de deasupra zonei internationale a Mării Negre, alocat de Organizatia Aviatiei Civile Internationale (O.A.C.I.) în baza acordurilor regionale de navigatie aeriană;

b) spatiul aerian al altor tări, stabilit prin acorduri si conventii internationale, cu delegarea permanentă sau pe termen limitat, în scopul asigurării serviciilor de trafic aerian, si numai pe durata delegării.

Art. 9. - Clasificarea spatiului aerian national din punct de vedere al asigurării serviciilor de trafic aerian se stabileste în conformitate cu standardele elaborate de organizatiile internationale de aviatie civilă la care România este parte contractantă.

Art. 10. - În timp de pace Ministerul Transporturilor, împreună cu Ministerul Apărării Nationale, organizează spatiul aerian national si stabileste principiile si regulile de folosire a acestuia pentru activitătile aeronautice civile sau militare, după caz.

 

SECTIUNEA a II-a

Traficul aerian

 

Art. 11. - (1) Reglementările în domeniul traficului aerian în spatiul aerian national se aplică zborurilor tuturor aeronavelor, indiferent de categoria si de nationalitatea acestora.

(2) Aeronavele de stat sunt supuse prevederilor alin. (1) atunci când zborul lor se efectuează în spatiul aerian national repartizat aviatiei civile.

Art. 12. - În spatiul aerian national repartizat aviatiei civile traficul aerian este permis după cum urmează:

a) aeronavelor civile, în baza unei aprobări corespunzătoare acordate în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice specifice;

b) aeronavelor de stat românesti, în conformitate cu reglementările specifice;

c) aeronavelor militare străine, inclusiv celor care transportă trupe, armament, tehnică de luptă, materiale militare, materiale periculoase si orice alte tipuri de încărcătură, care, prin natura lor, pot afecta siguranta natională, conform aprobării de survol acordate de Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Apărării Nationale.

Art. 13. - (1) Toate aeronavele civile care survolează teritoriul României au obligatia achitării unor tarife pentru utilizarea instalatiilor si serviciilor de navigatie aeriană.

(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) sunt nediscriminatorii pentru aceleasi categorii de zboruri, indiferent de nationalitatea operatorilor aerieni si a statului de înmatriculare.

(3) Sunt scutite de la plata tarifelor prevăzute la alin. (1) următoarele categorii de zboruri:

a) zborurile V.F.R.;

b) zborurile militare efectuate de aeronave militare românesti, iar în cazul aeronavelor militare străine, pe bază de reciprocitate;

c) zborurile efectuate exclusiv pentru transportul în misiune oficială al monarhilor domnitori si al familiilor lor apropiate, al sefilor de stat, al sefilor de guvern si al ministrilor. În toate cazurile misiunile oficiale vor fi confirmate prin indicatorul de statut corespunzător pe planul de zbor;

d) zborurile de căutare si salvare autorizate de un organ competent SAR;

e) zborurile terminate la aerodromul de la care aeronava a decolat si în timpul cărora nu s-a efectuat nici o aterizare intermediară;

f) zborurile efectuate de aeronave a căror masă maximă certificată la decolare este strict mai mică de două tone;

g) zborurile-scoală executate exclusiv în cadrul examinărilor în vederea obtinerii licentei sau a unei calificări pentru echipajul de comandă si, pentru aceasta, este confirmată prin mentiunea corespunzătoare pe planul de zbor;

h) zborurile efectuate exclusiv în scopul verificării sau testării echipamentelor folosite sau care se intentionează să fie folosite ca mijloace de sol pentru navigatia aeriană, precum si pentru zborurile de verificare a aeronavelor ce urmează să execute zboruri conform lit. c);

i) alte categorii de aeronave prevăzute de lege.

(4) Pot fi scutite, total sau partial, de plata tarifelor prevăzute la alin. (1) si alte categorii de aeronave sau de zboruri, cu aprobarea Ministerului Transporturilor.

 

SECTIUNEA a III-a

Aterizarea si decolarea aeronavelor civile

 

Art. 14. - Decolarea si aterizarea aeronavelor civile se efectuează numai pe aerodromurile autorizate.

Art. 15. - Este interzis ca aeronavele civile să decoleze sau să aterizeze pe alte aerodromuri civile decât cele autorizate, cu exceptia cazurilor de fortă majoră, a aeronavelor folosite pentru practicarea unor sporturi aeronautice, a aeronavelor care aterizează din dispozitia Ministerului Transporturilor si/sau a Ministerului Apărării Nationale, precum si a altor aeronave pentru care se stabilesc derogări de la prevederile acestui articol prin reglementări specifice emise de Ministerul Transporturilor.

 

SECTIUNEA a IV-a

Raporturi juridice la bordul aeronavei civile

 

Art. 16. - Faptele si actele juridice petrecute la bordul aeronavelor civile înmatriculate în România, precum si statutul juridic al încărcăturii aflate la bordul acestora, în timpul unui zbor international, dincolo de granitele României, sunt reglementate de legislatia română, dacă prin acordurile si conventiile internationale la care România este parte contractantă nu s-a stabilit altfel.

 

CAPITOLUL IV

Nationalitatea si drepturile asupra aeronavelor civile

 

SECTIUNEA I

Nationalitatea si înmatricularea aeronavelor civile

 

Art. 17. - (1) Aeronavele civile române pot zbura în spatiul aerian national numai dacă sunt înmatriculate în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile, tinut de Ministerul Transporturilor.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) aeronavele civile stabilite prin reglementări aeronautice specifice, emise de Ministerul Transporturilor.

(3) Aeronavele de stat românesti pot efectua operatiuni aeriene civile si fără a fi înmatriculate în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile, dacă îndeplinesc cerintele de navigabilitate pentru astfel de zboruri si sunt identificate de către ministerul care are jurisdictia asupra acestora, în conformitate cu reglementările special emise în acest scop de către institutia respecfivă.

(4) Operatorii aerieni români pot executa operatiuni aeriene civile cu aeronave înmatriculate în alt stat, pentru perioade limitate de timp, după ce au obtinut dreptul de folosintă în temeiul unui contract de închiriere pe o durată determinată, cu respectarea reglementărilor emise în acest sens de Ministerul Transporturilor.

Art. 18. - (1) O aeronavă civilă poate fi înmatriculată în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile, numai dacă:

a) posedă un certificat de tip valid, emis sau echivalat de Ministerul Transporturilor;

b) posedă un certificat de navigabilitate valid, emis sau echivalat de Ministerul Transporturilor;

c) satisface cerintele reglementărilor nationale privind nivelul de zgomot si de emisii toxice;

d) nu este înregistrată în alt stat si satisface una dintre următoarele situatii:

- apartine unei persoane fizice sau juridice române ori unui cetătean străin cu domiciliul sau resedinta în România sau unei persoane juridice străine, constituită în mod legal, care desfăsoară activităti economice în conformitate cu legislatia română, iar aeronava civilă respectivă îsi are baza si este utilizată, în principal, în România;

- apartine unei persoane fizice sau juridice a unui stat străin cu care România a încheiat o conventie prin care cele două state îsi acordă reciproc tratamentul national în ceea ce priveste regimul de înmatriculare a aeronavelor civile;

- apartine Guvernului sau statului român.

(2) Certificatul de înmatriculare emis de Ministerul Transporturilor va contine datele de identificare a aeronavei civile, însemnul de nationalitate si marca de ordine, care vor fi inscriptionate în mod vizibil pe aeronava civilă, cât si datele de identificare a detinătorului si/sau a proprietarului.

Art. 19. - (1) Prin înmatricularea în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile, aeronava respectivă capătă nationalitatea română.

(2) Înmatricularea unei aeronave civile în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile si certificatul de înmatriculare nu constituie dovada detinerii legale sau a proprietătii asupra aeronavei civile în nici o actiune juridică în care detinerea sau proprietatea aeronavei respective este în litigiu.

Art. 20. - Metodologia înmatriculării în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile, precum si prevederile privind emiterea, suspendarea sau revocarea certificatului de înmatriculare sunt continute în reglementări aeronautice specifice, emise de Ministerul Transporturilor.

 

SECTIUNEA a II-a

Drepturile asupra aeronavelor civile

 

Art. 21. - Sunt recunoscute, fără discriminare, persoanelor fizice sau juridice, române sau străine, următoarele drepturi reale asupra aeronavelor civile:

a) dreptul de proprietate;

b) dreptul de folosintă în temeiul unui contract de închiriere încheiat pe o durată determinată, caz în care locatarul capătă si calitatea de detinător;

c) dreptul detinătorului legal de a dobândi proprietatea prin cumpărare, caz în care cumpărătorul capătă calitatea de proprietar;

d) dreptul de a ipoteca ori de a greva aeronava civilă sau componente ale acesteia cu orice drept real asemănător, constituit ca garantie a plătii unei datorii, cu conditia ca un asemenea drept să fie constituit conform legii statului de înmatriculare si transcris în registrul de sarcini al statului de înmatriculare a aeronavei civile.

Art. 22. - (1) Actele de proprietate sau de transmitere a proprietătii, de constituire de ipoteci sau a altor drepturi reale care privesc o aeronavă civilă sunt reglementate de legislatia natională si se înscriu în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile.

(2) Înscrierea în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile nu este constitutivă de drepturi si are ca efect numai opozabilitatea fată de terti a dreptului înscris.

 

CAPITOLUL V

Aerodromurile civile

 

Art. 23. - Aerodromurile civile pot fi proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice, după caz, iar din punct de vedere operational pot fi deschise sau închise circulatiei aeriene publice.

Art. 24. - Înfiintarea, functionarea si dezafectarea aerodromurilor civile sunt supuse reglementărilor aeronautice specifiee, emise de Ministerul Transporturilor cu avizul ministerelor abilitate, prin care se stabilesc cerintele tehnice, operationale si procedurale.

Art. 25. - Aerodromurile civile pot fi administrate de persoane juridice române sau de persoane fizice cu domiciliul permanent în România.

Art. 26. - (1) Toate aerodromurile deschise pentru operarea aeronavelor civile trebuie să fie autorizate de Ministerul Transporturilor din punct de vedere al îndeplinirii cerintelor tehnice, operationale, de sigurantă a zborului, de securitate aeronautică si de protectie a mediului, potrivit reglementărilor aeronautice interne în vigoare si acordurilor sau conventiilor internationale la care România este parte.

(2) Ministerul Transporturilor va tine un registru de evidentă a tuturor aerodromurilor civile autorizate din România.

Art. 27. - Toate aeronavele civile care execută zboruri internationale cu originea/destinatia România sunt obligate să decoleze si să aterizeze pe un aeroport deschis traficului aerian international.

Art. 28. - Administratorii aerodromurilor civile au obligatia de a asigura toate conditiile necesare pentru aterizarea si decolarea în sigurantă a aeronavelor, protectia si serviciile necesare aeronavelor la sol, precum si pentru lupta împotriva incendiilor, iar în aeroporturi, ordinea, securitatea si protectia împotriva actelor ilicite, precum si, după caz, existenta facilitătilor de vamă, granită, ambulantă, fitosanitare, sanitar-veterinare si sanitar-umane.

Art. 29. - (1) Agentii economici si, după caz, organele specifice ale autoritătii de stat, care desfăsoară activităti pe aerodromuri civile, au obligatia de a respecta normele stabilite, în temeiul prezentului Cod aerian si al reglementărilor aeronautice, de către administratorii acestora în interesul public si al dezvoltării transporturilor aeriene.

(2) Toate activitătile care se derulează în perimetrul unui aerodrom civil se desfăsoară sub unica si directa coordonare a administratorului aerodromului.

(3) Agentii economici care desfăsoară activităti în perimetrul infrastructurii aeroportuare trebuie să detină o licentă de lucru în acest perimetru, eliberată de Ministerul Transporturilor.

Art. 30. - Instalatiile si echipamentele aeroportuare, inclusiv cele radioelectrice si meteorologice, precum si serviciile de navigatie aeriană sunt accesibile, fără discriminare, tuturor aeronavelor civile.

Art. 31. - (1) Tarifele, taxele si redeventele stabilite pentru utilizarea facilitătilor aeroportuare prevăzute la art. 30 se aplică nediscriminatoriu, indiferent de nationalitatea aeronavei civile, si se publică în conformitate cu reglementările internationale de aviatie.

(2) Ministerul Transporturilor emite reglementări specifice privind principiile generale de stabilire si aplicare a tarifelor mentionate în alin. (1).

(3) Sunt scutite de la plata tarifelor, taxelor si redeventelor prevăzute la alin. (1) următoarele categorii de aeronave:

a) aeronavele de stat românesti;

b) aeronavele de stat străine, pentru care există acorduri bilaterale în acest sens, la cererea institutiei românesti interesate;

c) aeronavele civile românesti, care execută misiuni oficiale, prezidentiale sau guvernamentale, iar în cazul celor străine, pe bază de reciprocitate;

d) aeronavele care apartin Organizaiiei Natiunilor Unite, Crucii Rosii si Semilunii Rosii;

e) aeronavele civile care efectuează misiuni de căutare si de salvare sau transportă personal si materiale în cadrul acestor misiuni;

f) aeronavele care efectuează misiuni umanitare si de ajutorare urgentă;

g) aeronavele care sunt nevoite să aterizeze datorită unor cauze tehnice, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile sau a unor situatii de fortă majoră;

h) aeronavele care aterizează din dispozitia Ministerului Transporturilor si/sau a Ministerului Apărării Nationale;

i) alte categorii de aeronave prevăzute de lege.

(4) Pot fi scutite, total sau partial, de la plata tarifelor prevăzute la alin. (1) si alte categorii de aeronave sau zboruri, cu aprobarea Ministerului Transporturilor.

 

CAPITOLUL VI

Personalul aeronautic civil

 

SECTIUNEA l

Prevederi generale

 

Art. 32. - În aeronautica civilă functionează personal aeronautic civil, precum si alte categorii de personal.

Art. 33. - (1) Personalul aeronautic civil cuprinde:

- personal aeronautic civil navigant;

- personal aeronautic civil nenavigant.

(2) Personalul aeronautic civil trebuie să fie titularul unui atestat, brevet sau certificat corespunzător.

Art. 34. - (1) Personalul aeronautic civil navigant cuprinde:

a) personalul care constituie echipajul de conducere de la bordul aeronavelor civile: piloti, navigatori, mecanici si/sau ingineri de bord si operatori radionaviganti;

b) personalul tehnic sau auxiliar de la bordul aeronavelor civile, calificat pentru tipul sau categoria respectivă de aeronavă civilă, care, neparticipând la conducerea acestora, exercită la bord servicii cu privire la pasageri, mărfuri sau aparatură specială a aeronavelor în zbor, activităti de control tehnic, la sol si în zbor, în vederea constatării stării de navigabilitate, precum si activităti de verificare în zbor a functionării echipamentelor de protectie a navigatiei aeriene.

(2) Orice altă persoană aflată la bordul unei aeronave civile este considerată pasager si nu are calitatea de personal aeronautic civil navigant.

Art. 35. - Personalul aeronautic civil nenavigant cuprinde personalul- tehnic calificat, care lucrează direct la planificarea si pregătirea operatională a zborurilor la proiectarea, construirea, controlul, omologarea, certificarea, pregătirea, exploatarea, întretinerea si repararea tehnicii aeronautice, precum si personalul care desfăsoară activităti de control si dirijare a zborurilor.

 

SECTIUNEA a II-a

Comandantul si echipajul aeronavei civile

 

Art. 36. - (1) Echipajul aeronavei civile este constituit din personal cu calificare corespunzătoare, care desfăsoară activităti la bord în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) Echipajul se află în subordinea comandantului de aeronavă civilă, care este desemnat, de către operatorul aerian, pentru fiecare zbor.

Art. 37. - (1) Functia de comandant de aeronavă civilă este îndeplinită de pilotul comandant, calificat pentru categoria, clasa si tipul aeronavei civile respective si având licenta în termen de valabilitate.

(2) Calitatea de comandant de aeronavă civilă începe din momentul încredintării misiunii si se păstrează până la terminarea acesteia.

(3) Comandantul aeronavei civile care remorchează alte aeronave este comandantul acestora până la declansarea lor.

Art. 38. - (1) Comandantul de aeronavă civilă răspunde de pregătirea si executarea în sigurantă a fiecărui zbor si, în acest scop, el este obligat să respecte reglementările aeronautice si documentele tehnice, în vigoare.

(2) Comandantul de aeronavă civilă trebuie să refuze decolarea, dacă constată nereguli cu ocazia îndeplinirii sarcinilor prevăzute în prezentul articol.

Art. 39. - (1) În timpul misiunii comandantul de aeronavă civilă răspunde fată de entitatea care i-a încrediniat misiunea, de executarea ei în bune conditii, de stricta respectare a dispozitiilor prezentului Cod aerian, privitoare la zboruri, si a reglementărilor de circulatie aeriană, de comportare si disciplină a echipajului în zbor si la sol, precum si de folosirea si păstrarea aeronavei civile în bune conditii de zbor.

(2) În timpul zborului comandantul de aeronavă civilă nu poate să îsi delege responsabilitătile. Dacă însă comandantul de aeronavă civilă este împiedicat, din orice cauză, în cursul zborului sau la sol, să îsi îndeplinească functia si, în lipsa desemnării prealabile a unei alte persoane pentru a-l înlocui, functia de comandant de aeronavă civilă va fi exercitată de ceilalti membri ai echipajului de conducere, în ordinea stabilită de reglementările specifice în vigoare.

Art. 40. - (1) Comandantul unei aeronave civile aflate în zbor are jurisdictie asupra întregului personal aeronautic civil aflat la bord.

(2) Dispozitiile date de comandantul de aeronavă civilă în timpul zborului, în scopul asigurării sigurantei zborului, sunt obligatorii pentru toate persoanele aflate la bord.

(3) Comandantul de aeronavă civilă poate debarca orice membru al echipajului si orice pasager la o escală intermediară, pentru motive determinate de siguranta zborului si de păstrarea ordinii în aeronava civilă.

(4) În caz de primejdie, comandantul de aeronavă civilă este dator să ia toate măsurile pentru salvarea pasagerilor, a echipajului si a încărcăturii. De asemenea, pentru salvarea aeronavei civile, el poate ordona delestarea ei.

(5) Comandantul unei aeronave civile îsi mentine, în cazul unui accident de zbor, toate îndatoririle sale, până în momentul când organul în drept îl eliberează de misiunea pe care o îndeplineste cu această aeronavă.

Art. 41. - La sol comandantul de aeronavă civilă are obligatia să întreprindă demersurile necesare, în cazul unei retineri a aeronavei sale sau în cazul unor măsuri similare luate cu privire la echipaj, pasageri sau încărcătură.

Art. 42. - În lipsa unei împuterniciri speciale, comandantul de aeronavă civilă nu are voie să înstrăineze, sub nici o formă, aeronava, părti din aeronavă sau orice alte bunuri din inventarul ei.

Art. 43. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 37 se poate desemna în functia de comandant de aeronavă civilă si o altă persoană autorizată decât pilotul comandant.

(2) Obligatiile si răspunderile pentru executarea misiunii se împart între comandantul de aeronavă civilă si pilotul comandant, după cum urmează:

- pilotul comandant, de la decolarea si până la aterizarea aeronavei civile, este însărcinat si răspunde de conducerea tehnică si de siguranta aeronavei în zbor, putând lua orice măsuri pentru realizarea sigurantei zborului;

- comandantul de aeronavă este însărcinat si răspunde, în conformitate cu dispozitiile prezentului cod aerian, de executarea misiunii în bune conditii, pentru toate celelalte operatiuni care nu privesc conducerea propriu-zisă si siguranta aeronavei în zbor.

 

CAPITOLUL VII

Operatiuni aeriene civile

 

SECTIUNEA I

Generalităti

 

Art. 44. - Operatiunile aeriene civile care pot fi efectuate pe teritoriul României se clasifică astfel:

a) operatiuni de transport aerian public;

b) operatiuni de aviatie generală;

c) operatiuni de lucru aerian.

 

SECTIUNEA a II-a

Operatiuni de transport aerian public

 

Art. 45. - Operatiunile de transport aerian public sunt transporturile de pasageri, bagaje, mărfuri si postă, executate pe baze comerciale de către operatori aerieni care posedă certificat de operator aerian si licentă de transport aerian, prin curse regulate sau neregulate. Transporturife aeriene internationale de pasageri, bagaje, mărfuri si postă sunt supuse acordurilor si conventiilor intemationale în domeniul transporturilor aeriene la care România este parte.

Art. 46. - (1) Transporturile aeriene publice se execută pe bază de contract de transport, încheiat între operatorul aerian si pasager sau expeditorul de marfă si/sau postă.

(2) Prin contractul de transport aerian, operatorul aerian se obligă să ducă pe calea aerului la destinatie pasagerii, bagajele, marfa si/sau posta, iar beneficiarul, să plătească pretul transportului.

Art. 47. - (1) Operatorul aerian răspunde pentru orice prejudiciu care a produs decesul sau vătămarea sănătătii pasagerilor ori avarierea sau pierderea bagajelor, a mărfii si/sau a postei.

(2) Regimul răspunderii operatorului aerian este pentru transporturile aeriene internationale stabilit în conformitate cu conventiile si întelegerile internationale la care România este parte, iar pentru transporturile aeriene interne, în conformitate cu prevederile dreptului comun, în măsura în care nu s-a stabilit altfel printr-o lege specială.

Art. 48. - Transporturile aeriene publice efectuate prin curse regulate sunt transporturile aeriene executate după orare publicate si rute prestabilite, destinate să asigure legătura între două sau mai multe aeroporturi si în care capacitatea comercială disponibilă este pusă la dispoziiie publicului contra cost.

Art. 49. - Transporturile aeriene publice, altele decât cele prevăzute la art. 48, se efectuează prin curse neregulate.

Art. 50. - (1) Operatorii aerieni români, detinători ai unui certificat de operator aerian în termen de valabilitate, poi efectua transporturi aeriene publice interne si internationale, prin curse regulate sau neregulate, numai în urma obtinerii unei licente de transport aerian, eliberată de Ministerul Transporturilor.

(2) Exceptiile de la prevederile alin. (1) se stabilesc de Ministerul Transporturilor prin reglementări specifice.

(3) Operatorii aerieni străini pot efectua transporturi aeriene publice, prin curse regulate sau neregulate, spre sau dinspre România, pe baza drepturilor de trafic acordate de Ministerul Transporturilor, în conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte.

(4) Ministerul Transporturilor emite reglementări aeronautice privind desfăsurarea activitătilor de transport aerian public.

 

SECTIUNEA a III-a

Operatiuni de lucru aerian si aviatie generală

 

Art. 51. - (1) Operatiunile de aviatie generală cuprind transporturile aeriene în interes propriu si alte zboruri, precum:

- zboruri în interes propriu;

- zboruri particulare;

- zboruri-scoală;

- zboruri sportive.

(2) Transporturile aeriene în folos propriu cuprind transporturile în interes propriu si transporturile în interes personal, ca operatiuni de aviatie generală.

(3) Transporturile aeriene în folos propriu sunt operatiunile de aviatie generală executate de o persoană fizică sau juridică, fără perceperea unui tarif sau a echivalentului acestuia în bunuri ori servicii, utilizându-se aeronave civile proprii sau închiriate, care constituie accesoriul unei alte activităti economice executate de persoana respectivă, beneficiarul transportului.

(4) Transporturile aeriene în interes personal sunt activităti de aviatie generală executate de persoane fizice cu aeronave proprii sau închiriate pentru transportul de bunuri proprii si/sau de persoane, pentru nevoile proprii, exclusiv în scop necomercial.

(5) Zborurile în interes propriu reprezintă operatiunile aeriene civile, altele decât transporturile în folos propriu, efectuate de detinătorii de aeronave civile, persoane fizice sau juridice, pentru si în sustinerea nevoilor activitătilor proprii.

(6) Zborurile particulare reprezintă operatiunile aeriene, altele decât cele de transport în interes personal, efectuate de detinătorii de aeronave civile, persoane fizice, exclusiv în scop necomercial.

(7) Zborurile sportive reprezintă operatiunile aeriene civile efectuate de persoane fizice sau juridice, utilizându-se aeronave civile proprii sau închiriate, exclusiv în scop sportiv.

(8) Zborurile-scoală reprezintă operatiunile aeriene civile organizate de persoane juridice în scopul initierii, pregătirii, instruirii si perfectionării personalului aeronautic navigant.

(9) Operatorii aerieni români care efectuează operatiuni de lucru aerian sau de aviatie generală pe teritoriul României sunt obligati să încheie contracte de asigurare pentru pagube produse tertilor. Plafonul minim al politelor de asigurare încheiate în acest caz se stabileste prin hotărâre a Guvernului.

Art. 52. - (1) Operatiunile de lucru aerian sunt activitătile efectuate de operatori aerieni pentru nevoile industriei, agriculturii, silviculturii, sănătătii publice si protectiei mediului, de căutare si salvare, cercetare stiintifică, fotografiere, monitorizare, publicitate, precum si în alte scopuri, pe baza autorizatiei si/sau a licentei eliberate de Ministerul Transporturilor.

(2) Ministerul Transporturilor va emite reglementările privind autorizarea si/sau licentierea operatorilor aerieni pentru desfăsurarea operatiunilor de lucru aerian pe teritoriul României.

(3) Operatorii aerieni români autorizati pot desfăsura operatiuni de lucru aerian pe teritoriul României cu aeronave înmatriculate în alt stat, numai în urma obtinerii unei licente corespunzătoare, eliberată de Ministerul Transporturilor.

Art. 53. - Ministerul Transporturilor va emite reglementările aeronautice privind desfăsurarea operatiunilor de aviatie generală.

 

CAPITOLUL VIII

Protectia mediului

 

Art. 54. Protectia mediului reuneste toate activitătile ce au ca scop evaluarea si minimalizarea impactului aviatiei civile asupra mediului, datorat zgomotului produs de aeronavele civile, emisiilor motoarelor de aviatie, evacuării substantelor folosite la spălarea, degivrarea si tratarea aeronavelor civile sau în cadrul altor activităti din domeniul aeronautic.

Art. 55. - (1) Ministerul Transporturilor va statua principiile directoare, limitările si măsurile corespunzătoare privind protectia mediului, specifice acestui domeniu.

(2) Ministerul Transporturilor adoptă politici de stimulare a implementării tehnologiilor moderne nepoluante în aviatia civilă.

Art. 56. - În scopul protectiei mediului, Ministerul Transporturilor poate restrictiona operarea aeronavelor civile pe aeroporturile din România sau în spatiul aerian national.

Art. 57. - Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului*), stabileste aeroporturile din România care, în urma derulării activitătilor specifice, au un impact semnificativ asupra mediului, în vederea implementării de programe de protectie a mediului.


*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 17/ 200l, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001.

 

Art. 58. - Ministerul Transporturilor asigură, prin reglementări specifice:

1. un sistem unic de monitorizare a zgomotului pe aeroporturi, care

a) să permită evaluarea zgomotului produs de operarea unei aeronave civile pe aeroport;

b) să asigure o corelatie între nivelul de zgomot si efectul acestuia asupra populatiei si mediului;

c) să fie în conformitate cu reglementările, standardele, practicile, recomandările si procedeele elaborate de Organizatia Aviatiei Civile Internationale, Conferinta Europeană a Aviatiei Civile si de alte organizatii internationale de aviatie civilă la care România este parte si, de asemenea, să asigure controlul respectării acestor reglementări;

2. un sistem de cartografiere fonică a zonelor adiacente aeroporturilor, care să permită utilizarea ecologică a acestora.

Art. 59. - Ministerul Transporturilor, la solicitarea administratorului aeroportului, poate aproba măsuri temporare si derogări ce permit operarea aeronavelor civile, care au impact semnificativ asupra mediului.

Art. 60. - Prevederile art. 56 nu se aplică următuarelor categorii de aeronave civile:

a) aeronavele de stat românesti;

b) aeronavele românesti care execută misiuni oficiale, prezidentiale sau guvernamentale, iar în cazul celor străine, pe bază de reciprocitate;

c) aeronavele ce operează în folosul Organizatiei Natiunilor Unite, Crucii Rosii si Semilunii Rosii;

d) aeronavele civile care efectuează misiuni de căutare si de salvare ori care transportă personal sau materiale în cadrul acestor misiuni;

e) aeronavele care efectuează misiuni umanitare si de ajutorare urgentă;

f) aeronavele care sunt nevoite să aterizeze din cauze tehnice, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile sau a unor situatii de fortă majoră;

g) aeronavele care aterizează din dispozitia Ministerului Transporturilor si/sau a Ministerului Apărării Nationale.

 

CAPITOLUL IX

Siguranta zborului

 

SECTlUNEA I

Generalităti

 

Art. 61. - Reglementările legale din România referitoare la siguranta zborului în spatiul aerian national se aplică oricărei aeronave civile, indiferent de statul de înmatriculare, precum si echipajului si călătorilor aflati la bord.

Art. 62. - În scopul asigurării sigurantei zborului Ministerul Transporturilor emite si revizuieste ori de câte ori este cazul reglementări aeronautice specifice, conforme cu reglementările, standardele, practicile recomandate si procedurile elaborate de Organizaiia Aviatiei Civile Internationale si de alte organisme internationale de aviatie civilă la care România este parte, si asigură controlul respectării acestora.

 

SECTIUNEA a II-a

Autorizarea agentilor aeronautici civili

 

Art. 63. - În acopul realizării sigurantei zborurilor următoarele categorii de agenti aeronautici civili sunt supusi controlului, evaluării si auforizării, precum si supravegherii permanente de către Ministerul Transporturilor, direct sau prin organisme tehnice specializate, institutii publice sau societăti comerciale autorizate, cărora li se deleagă competente în acest sens:

a) operatori aerieni, în functie de operatiunile aeriene civile pe care le desfăsoară;

b) agenti aeronautici civili care au ca obiect de activitate proiectarea, încercările de tip si specializate, fabricatia, depozitarea, distributia, întretinerea si reparatiile curente si generale ale aeronavelor civile, motoarelor si elicelor acestora, precum si ale componentelor, furnizarea de materiale si piese de schimb avionabile;

c) agenti aeronautici civili care desfăsoară activităti de proiectare, constructii, montaj, reparatii pentru obiective care apartin aviatiei civile;

d) agenti aeronautici civili care au ca obiect de activitate dirijarea si controlul traficului aerian, informarea aeronautică si serviciile meteorologice pentru aeronautică, protectia navigatiei aeriene, precum si activitătile aeroportuare;

e) agenti aeronautici civili care se ocupă cu formarea si perfectionarea personalului aeronautic civil;

f) alte categorii de agenti aeronautici civili care au ca obiect de activitate orice alt domeniu aeronautic conex.

Art. 64. - Ministerul Transporturilor emite reglementările, standardele si procedurile privind autorizarea agentilor aeronautici civili.

Art. 65. - În cazul constatării nerespectării conditiilor si criteriilor de autorizare si/sau de licentiere, Ministerul Transporturilor suspendă sau anulează autorizatia si/sau licenta agentului aeronautic civil.

 

SECTIUNEA a III-a

Personalul aeronautic civil

 

Art. 66. - (1) Activitătile aeronautice civile se efectuează de către personalul atestat în acest scop.

(2) Ministerul Transporturilor emite reglementări specifice privind categoriile de personal aeronautic civil supus atestării, precum si planurile tematice de pregătire, examinare teoretică si practică.

(3) Orice persoană care face dovada absolvirii unui curs sau a unui program corespunzător de pregătire de specialitate aeronautică poate solicita atestarea ca personal aeronautic civil pentru acea specialitate.

Art. 67. - Documentele de calificare ale personalului aeronautic civil sunt documente obligatorii pe intreaga durată a desfăsurării activitătii ca personal aeronautic civil.

Art. 68. - (1) Licentele sunt valabile pentru o perioadă limitată; ele se reînnoiesc periodic, în urma verificării aptitudinilor, în conformitate cu reglementările stabilite în acest sens.

(2) Prelungirea valabilitătii, preschimbarea, suspendarea si retragerea documentelor de calificare ale întregului personal aeronautic civil din România sunt efectuate de Ministerul Transporturilor.

Art. 69. - Brevetele si licentele emise de alte state pot fi recunoscute sau validate în România numai dacă criteriile în baza cărora au fost eliberate se situează cel putin la nivelul standardelor minime recomandate de Organizatia Aviatiei Civile Internationale sau de alte organizatii internationale de profil si dacă sunt acceptate în reglementările specifice române.

Art. 70. - Examenele medicale ale candidatilor care solicită atestarea ca personal aeronautic civil pot fi efectuate numai de către o institutie medicală autorizată în acest sens.

 

SECTIUNEA a IV-a

Certificatele privind aeronavele civile

 

Art. 71 . - (1) Aeronavele civile care se înmatriculează în România, motoarele si elicele acestora trebuie să posede un certificat de tip emis de Ministerul Transporturilor.

(2) În certificatul de tip se înscriu durata valabilitătii acestuia, conditiile si limitările care sunt cerute în interesul sigurantei zborului.

Art. 72. - (1) Productia de serie a aeronavelor civile si a componentelor acestora se autorizează de Ministerul Transporturilor printr-un permis de productie, în baza constatării că produsele de serie ale oricărei aeronave civile, pentru care a fost emis un certificat de tip, se conformează acestuia.

(2) În permisul de productie se înscriu durata de valabilitate a acestuia, conditiile si limitările care sunt necesare în interesul sigurantei zborului.

Art. 73. - (1) Punerea în serviciu a unei aeronave civile nu poate fi făcută decât după obtinerea certificatului de navigabilitate, eliberat în urma constatării că aeronava civilă este conformă cu certificatul de tip, cu conditiile prevăzute în permisul de productie si că este aptă de zbor.

(2) În certificatul de navigabilitate se înscriu durata valabilitătii, categoriile de activităti pentru care aeronava civilă poate fi folosită, alte conditii si limitări impuse de asigurarea sigurantei zborului.

Art. 74. - (1) Ministerul Transporturilor emite reglementări aeronautice specifice privind certificarea aeronavelor civile.

(2) Ministerul Transporturilor poate stabili categorii de aeronave si parasute care, prin exceptie de la prevederile art. 73, pot efectua zboruri fără să detină certificat de tip si/sau de navigabilitate.

 

SECTlUNEA a V-a

Aerodromuri

 

Art. 75. - Un aerodrom poate fi utilizat pentru operarea aeronavelor civile, numai dacă administratorul detine o autorizatie valabilă, eliberată de Ministerul Transporturilor si numai în conditiile prevăzute în aceasta.

Art. 76. - În scopul asigurării sigurantei zborului Ministerul Transporturilor împreună cu autoritătile administratiei publice locale si cu avizul ministerelor interesate stabilesc zonele supuse servitutilor de aeronautică civilă aferente aerodromurilor si amplasării echipamentelor de protectie a navigatiei aeriene.

Art. 77. - În zonele supuse servitutilor de aeronautică civilă nu pot fi construite si amplasate nici un fel de constructii, instalatii si echipamente noi fără avizul Ministerului Transporturilor.

Art. 78. - Administratorii aerodromurilor, ai echipamentelor de protectie a navigatiei aeriene, cât si proprietarii terenurilor, clădirilor si amenajărilor aflate în zonele supuse servitutilor de aeronautică civilă, sunt obligati să respecte restrictiile impuse prin reglementările specifice referitoare la aceste zone.

 

CAPITOLUL X

Securitatea aeronautică

 

Art. 79. - Protectia aviatiei civile împotriva actelor de interventie ilicită se realizează pe baza Programului National de Securitate Aeronautică, elaborat de Ministerul Transporturilor si aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 80. - Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat responsabilă pentru dezvoltarea, implementarea si aplicarea programului prevăzut la art. 79.

 

CAPITOLUL XI

Facilităti aeronautice

 

Art. 81. - Facihtătile aeronautice se realizează pe baza Programului National de Facilităii Aeronautice, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 82. - (1) Minisferul Transporturilor este autoritatea de stat responsabilă peritru dezvoltarea, implementarea si operationalitatea programului prevăzut la art. 81.

(2) Ministerul Transporturilor este, de asemenea, autoritatea de stat responsabilă pentru stabilirea reglementărilor privind facilitătile aeronautice minime obligatorii.

 

CAPITOLUL XII

Căutarea si salvarea aeronavelor civile

 

Art. 83. - În spatiul aerian national, precum si pe teritoriul României operatiunile de căutare si salvare a aeronavelor civile aflate în primejdie si a supravietuitorilor unui accident de aviatie se realizează prin sistemul national de căutare si salvare.

Art. 84. - Organizarea si functionarea sistemului national de căutare si salvare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 85. - Asistenta de căutare si de salvare se acordă tuturor aeronavelor civile si supravietuitorilor unui accident de aviatie.

Art. 86. - Toate autoritătile publice, precum si persoanele fizice si juridice solicitate au obligatia de a acorda asistentă în cazul operatiunilor de căutare si de salvare, urmărindu-se prioritar salvarea vieiilor omenesti, precum si prevenirea amplificării daunelor si conservarea dovezilor esentiale pentru anchetarea adecvată a accidentelor.

 

CAPITOLUL XIII

Anchetarea incidentelor si a accidentelor de aviatie civilă

 

Art. 87. - Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat pentru reglementarea, organizarea si desfăsurarea activitătilor privind ancheta administrativă a incidentelor si a accidentelor de aviatie civilă.

Art. 88. - (1) Scopul anchetei administrative îl reprezintă determinarea reală a cauzelor si a împrejurărilor care au condus la producerea incidentului sau a accidentului de aviatie civilă, precum si identificarea măsurilor preventive corespunzătoare.

(2) Obiectivul anchetei administrative îl reprezintă prevenirea producerii unor incidente sau accidente de aviatie civilă similare.

Art. 89. - (1) Ancheta administrativă este independentă de ancheta penală sau disciplinară.

(2) Stabilirea responsabilitătilor, a persoanelor vinovate, a gradului de vinovătie, precum si aplicarea sanctiunilor sunt de competenta organelor abilitate prin lege.

Art. 90. - Operatorii aerieni sau celelalte organisme care au competente tehnice si operationale în domeniul aeronauticii civile sunt obligate să informeze Ministerul Transporturilor asupra producerii tuturor incidentelor si accidentelor de aviatie civilă.

Art. 91. - Echipajele aeronavelor civile, precum si orice persoană fizică sau juridică sunt obligate să furnizeze, pe toată durata anchetei administrative, toate informatiile si relatiile care le sunt cunoscute, cerute de această anchetă.

 

CAPITOLUL XIV

Sanctiuni

 

Art. 92. - Încălcarea prevederilor prezentului Cod aerian atrage, după caz, răspunderea disciplinară, civilă, contraventională sau penală a persoanelor vinovate.

Art. 93. - Constituie contraventii, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, să constituie infractiuni, următoarele fapte:

a) lipsa documentelor obligatorii individuale sau de bord, prevăzute de reglementările în vigoare;

b) încălcarea reglementărilor referitoare la conditiile de exploatare a tehnicii aeronautice;

c) delestarea neautorizată a combustibilului sau delestarea acestuia în zone ori în situatii neautorizate de la bordul unei aeronave civile aflate în evolutie, precum si scurgerile de combustibil la sol;

d) refuzul operatorului unei aeronâve civile de a prezenta persoanelor împuternicite prin lege documentele aeronavei si ale echipajului si de a permite efectuarea inspectiei acestora;

e) neinformarea Ministerului Transporturilor cu privire la producerea incidentelor si accidentelor de aviatie civilă, de către cei care au această obligatie, si în conditiile stabilite de lege.

Art. 94. - Contraventiile prevăzute la art. 93 se sanctionează cu amendă.

Art. 95. - Nerespectarea normelor privind activitatea aeroportuară constituie contraventie si se sanctionează conform reglementărilor aeroportuare.

Art. 96. - Contraventiile privind încălcarea prevederilor referitoare la servitutile aeronautice civile în interesul circulatiei aeriene vor fi sanctionate cu amendă.

Art. 97. - (1) Constatarea faptelor contraventionale, precum si aplicarea sanctiunilor se fac de organele abilitate de Ministerul Transporturilor.

(2) Cuantumul amenzilor se stabileste si se reactualizează prin hotărâre a Guvernului.

(3) Dispozitiile prezentului capitol se completează cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor.

Art. 98. - Încălcarea de către personalul aeronautic civil a îndatoririlor de serviciu sau neîndeplinirea lor, dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranta zborului, se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.

Art. 99. - (1) Încredintarea comenzilor aeronavei civile de către pilotul comandant unei persoane neautorizate se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Părăsirea fără aprobare a postului de către orice membru al echipajului de conducere sau de către personalul ce asigură direct informarea, dirijarea si controlul traficului aerian, dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranta zborului, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Art. 100. - (1) Efectuarea serviciului sub influenta băuturilor alcoolice sau a altor substante interzise de autoritatea de reglementare se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârsită de către personalul aeronautic civil navigant, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda.

(3) Este considerat sub influenta băuturilor alcoolice personalul care are o îmbibatie alcoolică în sânge între 0,5‰ si 1‰.

Art. 101. - (1) Efectuarea serviciului în stare de ebrietate se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârsită de personalul aeronautic navigant pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

(3) Este considerat în stare de ebrietate personalul care are o îmbibatie alcoolică în sânge mai mare de 1‰.

Art. 102. - Exercitarea fără drept de către orice persoană a atributiilor care revin echipajului unei aeronave civile se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 103. - (1) Se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte:

a) exploatarea unei aeronave fără a poseda certificat de înmatriculare si certificat de navigabilitate;

b) exploatarea unei aeronave cu nerespectarea conditiilor, limitărilor sau a altor cerinte prevăzute în certificatul de navigabilitate ori în celelalte docuinente privind aeronava;

c) inscriptionarea neconformă cu certificatul de înmatriculare sau suprimarea mărcilor de inscriptionare;

d) distrugerea sau sustragerea oricărui document de bord impus de regulile sau reglementările aeriene în vigoare;

e) încălcarea regulilor privind survolul.

(2) Fapta prevăzută la lit. a), săvârsită după refuzul eliberării certificatului de înmatriculare sau a certificatului de navigabilitate, se pedepseste cu închisoare de la unu la 3 ani.

Art. 104. - În întelesul prevederilor prezentului capitol:

a) o aeronavă se consideră a fi în serviciu din momentul în care personalul de la sol sau echipajul începe să o pregătească în vederea unui anumit zbor până la expirarea unui termen de 24 de ore după orice aterizare; perioada de serviciu cuprinde în orice caz întregul timp în care aeronava se află în zbor, în sensul prevederilor lit. b);

b) o aeronavă se consideră a fi în zbor din momentul în care, îmbarcarea fiind terminată, toate usile exterioare au fost închise si până în momentul în care una dintre aceste usi a fost deschisă în vederea debarcării; în caz de aterizare fortată se consideră că zborul se continuă până când autoritatea competentă preia în sarcină aeronava, persoanele si bunurile de la bord.

Art. 105. - Se pedepsesc cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă următoarele fapte:

a) efectuarea de operatiuni aeriene civile fără autorizatie sau licentă prevăzută de lege, dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranta zborului, sănătatea publică sau protectia mediului;

b) desfăsurarea de activităti în perimetrul infrastructurii aeroportuare, fără autorizatie sau licentă legală, de către persoane juridice, dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranta zborului.

Art. 106. - Comunicarea de informatii, stiind că acestea sunt false, dacă prin acest fapt se periclitează siguranta zborului, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 10 ani. Dacă fapta se săvârseste în scopul devierii itinerarului de zbor, pedeapsa este de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 107. - (1) Folosirea fără drept a oricărui dispozitiv, armă sau substantă, în scopul producerii unui act de violentă împotriva unei persoane aflate pe un aeroport care deserveste aviatia civilă se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Săvârsirea oricărui act de violentă fizică sau psihică asupra unei persoane aflate la bordul unei aeronave civile în zbor sau în pregătire de zbor se pedepseste cu închisoare de la 10 la 20 de sni si interzicerea unor drepturi.

Art. 108. - (1) Plasarea sau folosirea ilegală a oricărui dispozitiv, substantă sau armă pentru distrugerea sau avarierea gravă a dotărilor care apartin unui aeroport sau unei aeronave care nu este în serviciu, dar se află pe un aeroport, precum si pentru întreruperea serviciilor aeroportului, dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranta aeroportului, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani.

(2) Distrugerea sau deteriorarea gravă a instalatiilor si a echipamentelor pentru protectia navigatiei aeriene ori tulburarea în orice mod a functionării serviciilor de navigatie aeriană, dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranta zborului, se pedepseste cu închisoare de 1a 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (2) se sanctionează si distrugerea unei aeronave în serviciu sau deteriorarea apesteia, în asa fel încât să o facă inaptă de zbor ori să îi pună în pericol securitatea în zbor.

(4) Plasarea sau înlesnirea plasării pe o aeronavă civilă, prin orice mijloace, a unui dispozitiv, a unei arme sau substante apte să distrugă sau să îi producă deteriorări care o fac inaptă de zbor sau care sunt de natură să pericliteze siguranta zborului se pedepseste cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 109. - Preluarea fără drept a unei aeronave, prin orice mijloace, precum si exercitarea fără drept a controlului asupra aeronavei se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 110. - Dacă faptele prevăzute în prezentul capitol au avut ca urmare decesul uneia sau al mai multor persoane, pedeapsa este detentiunea pe viată sau închisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 111 . - (1) Tentativa la infractiunile prevăzute în prezentul capitol se pedepseste.

(2) Se consideră tentativă si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de măsuri în vederea comiterii infractiunilor prevăzute în prezentul capitol.

Art. 112. - (1) Actiunea penală pentru faptele prevăzute la art. 98-111 se pune în miscare numai la sesizarea organului de specialitate al administratiei publice centrale în domeniul aviatiei civile.

(2) Cercetarea faptelor care fac obiectul prezentului capitol, precum si punerea în miscare a actiunii penale sunt de competenta procurorului de pe lângă curtea de apel în a cărei rază teritorială acestea au fost săvârsite.

 

CAPITOLUL XV

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 113. - Reglementările emise de Ministerul Transporturilor în aplicarea prevederilor prezentului Cod aerian sunt obligatorii pentru toti agentii aeronautici civili.

Art. 114. - La instituirea de către Presedintele României a stării de asediu sau a stării de urgentă, precum si la declararea mobilizării partiale sau generale a Fortelor Armate ori în caz de agresiune armată îndreptată împotriva tării aplicarea prevederilor prezentului Cod aerian se suspendă în parte sau în întregime, activitatea aeronautică în spatiul aerian national urmând să se desfăsoare conform normelor stabilite de autoritătile militare competente, potrivit legii.

Art. 115. - Prezentul Cod aerian intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1998*).

Art. 116. - Se abrogă integral Codul aerian aprobat prin Decretul nr. 516/1953, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 56 din 30 decembrie 1953, cu modificările ulterioare.


*) A se vedea si data intrării în vigoare a actului normativ modificator.

Coduri   Inapoi la legislatie


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.