NOUL COD CIVIL – 2009

 

 

CODUL CIVIL (1865)

 

 

 

Codul Civil a fost modificat prin următoarele acte normative:

 

- O.U.G. 138/14 septembrie 2000 - M. Of. 479 - 2.X.2000
pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă ( art
. 1126, 1127 si 1824 - 1836 din Codul civil au fost abrogate prin prezenta ordonantă)


- O.G. 9/21 ianuarie 2000 - M. Of. 26- 25.I.2000
privind nivelul dobânzii legale pentru obligatii bănesti (Articolul 1089 alineatul 2 din Codul civil, precum si orice dispozitii contrare prezentei ordonante se abrogă.)

CUPRINS

 

TITLUL PRELIMINAR

ARTICOLUL

Despre efectele si aplicarea legilor în genere

1-15

CARTEA I

Despre persoane (abrogată)

6-640

TITLUL I. Despre drepturile civile si despre naturalizare (abrogat)

6-20

Capitolul I. Despre bucurarea de drepturile civile si despre naturalizare (abrogat)

6-16

Capitolul II. Despre pierderea drepturilor civile prin pierderea calitătii de român (abrogat)

17-20

TITLUL II. Despre actele stării civile (abrogat)

21-86

Capitolul I. Dispozitii generale (abrogat)

21-40

Capitolul II. Despre actele de nastere (abrogat)

41-48

Capitolul III. Despre actele de căsătorie (abrogat)

49-62

Capitolul IV. Despre actele de încetare din viată (abrogat)

63-72

Capitolul V. Despre actele stării civile privitoare la militarii ce se găsesc afară de teritoriul român sau pe teritoriul român în timp de război sau tulburări (abrogat)

73-83

Capitolul VI. Despre rectificarea actelor stării civile (abrogat)

84-86 

TITLUL III. Despre domiciliu (abrogat)

87-97 

TITLUL IV. Despre absenti, adică cei care lipsesc de la locul lor (abrogat)

98-126

Capitolul I. Despre absenta prezumată (abrogat)

98-100

Capitolul II. Despre declararea absentei (abrogat)

101-105

Capitolul III. Despre efectele absentei (abrogat)

106-123

Capitolul IV. Despre privegherea copiilor minori ai tatălui care a dispărut (abrogat)

124-126 

TITLUL V. Despre căsătorie (abrogat)

127-210

Capitolul I. Despre însusirile si conditiile necesare spre a se putea săvârsi căsătoria (abrogat, afară de art. 134)

127-150

Capitolul II. Despre formalitătile relative la celebrarea căsătoriei (abrogat)

151-152

Capitolul III. Despre opozitii la căsătorie (abrogat)

153-161

Capitolul IV. Despre cereri de nulitate a căsătoriei (abrogat)

162-184

Capitolul V. Despre obligatiile ce izvorăsc din căsătorie (abrogat)

185-193

Capitolul VI. Despre drepturile si datoriile respective ale sotilor (abrogat)

194-208

Capitolul VII. Despre desfacerea căsătoriei (abrogat)

209 

Capitolul VIII. Despre a doua căsătorie (abrogat)

210 

TITLUL VI. Despre despărtenie (abrogat)

211-285

Capitolul I. Despre cauzele despărteniei (abrogat)

211-215

Capitolul II. Despre despărtenie pentru cauză determinată (abrogat)

216-253

Capitolul III. Despre despărtenie prin consimtământul mutual (abrogat)

254-276

Capitolul IV. Despre efectele despărteniei (abrogat)

277-285 

TITLUL VII. Despre paternitate si despre filiatiuni (abrogat)

286-308

Capitolul I. Despre filiatia copiilor legitimi, născuti sau conceputi în căsătorie (abrogat)

286-291

Capitolul II. Despre dovedirea filiatiei copiilor legitimi (abrogat)

292-303

Capitolul III. Despre copiii naturali (abrogat)

304-308

TITLUL VIII. Despre adoptie (abrogat)

309-324

TITLUL IX. Despre puterea părintească (abrogat)

325-341

TITLUL X. Despre minoritate, despre tutelă si despre emancipare (abrogat)

342-433

Capitolul I. Despre minoritate (abrogat)

342

Capitolul II. Despre tutelă (abrogat)

343-420

Capitolul III. Despre emancipare (abrogat)

421-433

TITLUL XI. Despre majoritate, despre interdictie si despre consiliul judiciar (abrogat)

434-460

Capitolul I. Despre majoritate (abrogat)

434

Capitolul II. Despre interdictie (abrogat)

435-457 

Capitolul III. Despre consiliile judiciare (abrogat)

458-460 

Cartea II

Despre bunuri si despre osebitele modificări ale proprietătii

461-463

TITLUL I. Despre distinctiunea bunurilor

461-479

Capitolul I. Despre imobile

462-471

Capitolul II. Despre mobile

472-474

Capitolul III. Despre bunuri în raportul lor cu cei ce le posedă

475-479 

TITLUL II. Despre proprietate

480-516

Capitolul I. Despre dreptul de accesiune asupra celor produse de lucru

483-487

Capitolul II. Despre dreptul de accesiune asupra celor unite si încorporate cu lucrul

488-516

Sectiunea I. Despre dreptul de acesiune relativ la lucrurile imobile

489-503

Sectiunea II. Despre dreptul de acesiune relativ la lucrurile miscătoare

504-516

TITLUL III. Despre uzufruct, despre uz si despre abitatiune

517-575

Capitolul I. Despre uzufruct

517-564

Sectiunea I. Despre drepturile uzufructuarului

521-539

Sectiunea II. Despre obligatiile uzufructuarului

540-556

Sectiunea III. Despre stingerea uzufructului

557-564

Capitolul II. Despre uz si abitatiune

565-575

TITLUL IV. Despre servituti

576-643

Capitolul I. Despre servituti ce se nasc din situatia locurilor

578-585

Capitolul II. Despre servitutile stabilite de lege

586-619

Sectiunea I. Despre zidul si santul comun

590-609

Sectiunea II. Despre distanta si lucrările intermediare, cerute pentru oarecare constructii

610

Sectiunea III. Despre vederea în proprietatea vecinului

611-614

Sectiunea IV. Despre picătura stresinilor

615

Sectiunea V. Despre dreptul de trecere

616-619

Capitolul III. Despre servitutile stabilite prin faptul omului 

620-643 

Sectiunea I. Despre osebite feluri de servituti ce se pot stabili asupra bunurilor

620-622

Sectiunea II. Despre modul cu care se stabilesc servitutile 

623-629

Sectiunea III. Despre drepturile proprietarului fondului cărui se cuvine servitutea

630-635

Sectiunea IV.  Despre modul stingerii servitutilor

636-643

Cartea III

Despre diferitele moduri prin care se dobândeste proprietatea

644-1914

Titlul I. Despre succesiuni

650-799

Capitolul I. Despre deschiderea succesiunilor

651-653

Capitolul II. Despre calitătile cerute pentru a succede 

654-658

Capitolul III. Despre deosebite ordine de succesiune

659-676

Sectiunea I. Dispozitii generale

659-663

Sectiunea II. Despre reprezentare

664-668

Sectiunea III. Succesiunile deferite descendentilor

669

Sectiunea IV. Despre succesiunile deferite ascendentilor

670-671

Sectiunea V. Despre succesiunile colaterale

672-676

Capitolul IV. Despre succesiunile neregulate

677-684

Sectiunea I. Despre drepturile copiilor naturali asupra bunurilor mamei lor si despre succesiunea copiilor naturali morti fără posteritate

677-678

Sectiunea II. Despre succesiunea sotului supravietuitor si despre a statului

679-683

Sectiunea III. Despre dreptul de mostenire al femeii când se află în concurentă cu descendentii sau alte rude care sunt chemate după legi la succesiunea sotului ei mort

684

Capitolul V. Despre acceptarea si repudierea mostenirilor

685-727

Sectiunea I. Despre acceptare

685-694

Sectiunea II. Despre renuntarea la succesiune

695-703

Sectiunea III. Despre beneficiul de inventar, despre efectele sale si despre obligatiile eredelui beneficiar

704-723

Sectiunea IV. Despre succesiunile vacante

724-727

Capitolul VI. Despre împărtire si despre raporturi

728-799

Sectiunea I. Despre împărtirea succesiunii

728-750

Sectiunea II. Despre raporturi

751-773

Sectiunea III. Despre plata datoriilor

774-785

Sectiunea IV. Despre efectele împărtelii si despre garantia părtilor

786-789

Sectiunea V.  Despre desfiintarea sau resciziunea împărtelii

790-793

Sectiunea VI. Despre împărteala făcută de tată, de mamă, sau de alti ascendenti, între descendentii lor

794-799

TITLUL II. Despre donatiuni între vii si despre testamente

800-941

Capitolul I.

800-805

Capitolul II. Despre capacitatea de a dispune sau de a primi prin donatiune între vii sau prin testament

806-812

Capitolul III. Despre donatiunile între vii

813-840

Sectiunea I. Despre forma si efectele donatiunilor între vii

813-828

Sectiunea II. Despre cazurile în care donatiunile se pot revoca

829-840

Capitolul IV. Despre partea disponibilă a bunurilor si despre reductiune

841-855

Sectiunea I. Despre partea disponibilă a bunurilor

841-846

Sectiunea II. Despre reductiunea donatiunilor si a legatelor

847-855

Capitolul V. Despre dispozitiile testamentare

856-931

Sectiunea I. Reguli generale pentru forma testamentelor

856-867

Sectiunea II. Despre regulile speciale asupra formelor câtorva testamente

868-886

Sectiunea III. Despre institutia de mostenitori si despre legate în genere

887

Sectiunea IV. Despre legatul universal 

888-893

Sectiunea V. Despre legatele unei fractiuni de mostenire

894-898

Sectiunea VI. Despre legatele singulare

899-909

Sectiunea VII. Despre executorii testamentari

910-919

Sectiunea VIII. Despre revocarea testamentelor si despre caducitatea lor

920-931

Capitolul VI. Despre donatiuni făcute sotilor prin contractul de maritaj

932-935

Capitolul VII. Despre dispozitiile între soti, făcute sau în contractul de maritaj, sau în timpul maritajului

936-941

TITLUL III. Despre contracte sau conventii

942-1222

Capitolul I. Dispozitii preliminare

942-947

Capitolul II. Despre conditiile esentiale pentru validitatea conventiilor

948-968

Sectiunea I. Despre capacitatea părtilor contractante

949-952

Sectiunea II. Despre consimtământ

953-961

Sectiunea III. Despre obiectul conventiilor

962-965

Sectiunea IV. Despre cauza conventiilor 

966-968

Capitolul III. Despre efectul conventiilor

969-985

Sectiunea I. Dispozitii generale

969-972

Sectiunea II. Despre efectul conventiilor în privinta persoanelor a treia

973-976

Sectiunea III. Despre interpretarea conventiilor

977-985

Capitolul IV. Despre cvasi-contracte

986-997

Capitolul V. Despre delicte si cvasi-delicte

998-1003

Capitolul VI. Despre deosebitele specii de obligatii

1004-1072

Sectiunea I. Despre obligatiile conditionale 

1004-1021

§1. Despre conditie, în genere, si despre deosebitele sale specii

1004-1016

§2. Despre conditia suspensivă

1017-1018

§3. Despre conditia rezolutorie

1019-1021

Sectiunea II. Despre obligatia cu termen

1022-1025

Sectiunea III. Despre obligatiile alternative

1026-1033

Sectiunea IV. Despre obligatiile solidare

1034-1056

§1. Despre solidaritatea între creditori

1034-1038

§2. Despre obligatia solidară între debitori

1039-1056

Sectiunea V. Despre obligatiile divizibile si nedivizibile

1057-1065

§1. Despre efectele obligatiei divizibile

1060-1061

§2. Despre efectele obligatiei nedivizibile

1062-1065

Sectiunea VI. Despre obligatiile cu clauză penală

1066-1072

Capitolul VII. Despre efectele obligatiilor

1073-1090

Capitolul VIII. Despre stingerea obligatiilor

1091-1168

Sectiunea I. Despre plată

1092-1127

§1. Despre plata în genere

1092-1105

§2. Despre plată prin subrogatie

1106-1109

§3. Despre imputatia plătii

1110-1113

§4. Despre ofertele de plată si despre consemnatiuni 

1114-1121

§5. Despre cesiunea bunurilor

1122-1127

Sectiunea II. Despre novatiune

1128-1137

Sectiunea III. Despre remiterea datoriei 

1138-1142

Sectiunea IV. Despre compensatie

1143-1153

Sectiunea V. Despre confuziune

1154-1155

Sectiunea VI. Despre pierderea lucrului datorat si despre diferitele cazuri în care îndeplinirea obligatiei este imposibilă

1156

Sectiunea VII. Despre actiunea de anulare sau resciziune

1157-1168

Capitolul IX. Despre probatiunea obligatiilor si a plătii

1169-1222 

Sectiunea I. Despre înscrisuri

1171-1190

§1. Despre titlul autentic

1171-1175

§2. Despre actele sub semnătură privată

1176-1186

§3. Despre răboaje

1187

§4. Despre copiile titlurilor autentice

1188

§5. Despre actele recognitive

1189

§6. Despre actele confirmative

1190

Sectiunea II. Despre martori 

1191-1198

§1. Despre cazul când dovada prin martori nu este primită

1191-1198

Sectiunea III. Despre prezumtii

1199-1203

§1. Despre prezumtiile stabilite de lege

1200-1202

§2. Despre prezumtiile care nu sunt stabilite de lege

1203

Sectiunea IV. Despre mărturisirea unei părti

1204-1206

Sectiunea V. Despre jurământ (abrogat)

1207-1222

TITLUL IV. Despre contractul de căsătorie si despre drepturile respective ale sotilor (abrogat)

1223-1293

Capitolul I (abrogat)

1223-1232

Capitolul II. Despre regimul dotal (abrogat)

1233-1293

TITLUL V. Despre vinderi

1294-1404

Capitolul I. Despre natura si forma vânzării

1294-1305

Capitolul II. Cine poate cumpăra sau vinde

1306-1309

Capitolul III. Despre lucrurile care se pot vinde

1310-1311

Capitolul IV. Despre obligatiile vânzătorului

1312-1360

Sectiunea I. Dispozitii generale

1312-1313

Sectiunea II. Despre predarea lucrului

1314-1335

Sectiunea III. Despre răspunderea vânzătorului

1336-1360

§1. Răspunderea de evictiune

1337-1351

§2. Răspunderea de viciile lucrului vândut

1352-1360

Capitolul V. Despre obligatiile cumpărătorului

1361-1370

Capitolul VI. Despre rezolutia vânzării prin răscumpărare (abrogat)

1371- 1387

Capitolul VII. Despre licitatie

1388-1390

Capitolul VIII. Despre strămutarea creantelor si altor lucruri necorporale 

1391-1404

TITLUL VI. Despre schimb

1405-1409

TITLUL VII. Despre contractul de locatiune

1410-1490

Capitolul I. Dispozitii generale

1410-1415

Capitolul II. Reguli comune la locatiunea edificiilor si a fondurilor rurale

1416-1445

Capitolul III. Despre regulile particulare la închiriere

1446-1453

Capitolul IV. Despre regulile particulare la arendare

1454-1469

Sectiunea I. Arendare pe bani

1454-1465

Sectiunea II. Arendare pe fructe

1466-1469

Capitolul V. Despre locatiunea lucrărilor

1470-1490

TITLUL VIII. Despre contractul de societate

1491-1531

Capitolul I. Dispozitii generale

1491-1492

Capitolul II. Despre diversele feluri de societăti

1493-1500

Sectiunea I. Despre societătile universale

1494-1498

Sectiunea II. Despre societatea particulară

1499-1500

Capitolul III. Despre obligatiile asociatilor între ei însisi si în privinta altora

1501-1522

Sectiunea I. Despre îndatoririle asociatilor între ei însisi 

1501-1519

Sectiunea II. Despre obligatiile asociatilor către a treia persoană

1520- 1522

Capitolul IV. Despre diversele moduri după care încetează societatea

1523- 1531

TITLUL IX. Despre mandat

1532-1559

Capitolul I. Despre natura mandatului

1532-1538

Capitolul II. Despre îndatoririle mandatarului

1539-1545

Capitolul III. Despre obligatiile mandantului

1546-1551

Capitolul IV. Despre diferitele moduri după care mandatul încetează

1552-1559

TITLUL X. Despre comodat

1560-1575

Capitolul I. Despre natura comodatului

1560-1563

Capitolul II. Despre obligatiile comodatarului

1564-1571

Capitolul III. Despre obligatiile comodantului

1572-1575

TITLUL XI. Despre împrumut

1576-1590

Capitolul I. Despre natura împrumutului 

1576-1579

Capitolul II. Despre obligatia împrumutătorului

1580-1586

Capitolul III. Despre obligatia împrumutatului

1584-1586

Capitolul IV. Despre împrumutul cu dobândă

1587-1590

TITLUL XII. Despre depozit si despre sechestru

1591-1634

Capitolul I. Despre depozit în genere

1591-1592

Capitolul II. Despre depozitul propriu-zis

1593-1625

Sectiunea I. Despre natura depozitului 

1593-1594

Sectiunea II. Despre depozitul voluntar 

1595-1598

Sectiunea III. Despre îndatoririle depozitarului

1599-1617

Sectiunea III. Despre îndatoririle deponentului

1618-1619

Sectiunea IV. Despre depozitul necesar

1620-1625

Capitolul III. Despre sechestru

1626-1634

Sectiunea I. Despre diversele feluri de sechestre

1626

Sectiunea II. Despre sechestrul conventional

1627-1631

Sectiunea III. Despre sechestrul judiciar 

1632-1634

TITLUL XIII. Despre contractele aleatorii

1635-1651

Capitolul I. Despre contractele aleatorii în genere

1635

Capitolul II. Despre joc si prinsoare

1636-1638

Capitolul III. Despre contractul de rendită pe viată

1639-1651

Sectiunea I. Despre natura contractului de rendită pe viată

1639-1645

Sectiunea II. Despre efectele contractului de rendită pe viată între părtile  contractante

1646-1651

TITLUL XIV. Despre fidejusiune (cautiune)

1652-1684

Capitolul I. Despre natura si întinderea fidejusiunii

1652-1661

Capitolul II. Despre efectele fidejusiunii

1662-1674

Sectiunea I. Despre efectele fidejusiunii între creditor si cautionator (fidejusor)

1662-1668

Sectiunea II. Despre efectele fidejusiunii între debitor si cautionar (fidejusor)

1669-1673

Sectiunea III. Despre efectele fidejusiunii între mai multi garanti 

1674

Capitolul III. Despre fidejusiunea legală si cea judecătorească

1675-1678

Capitolul IV. Despre stingerea fidejusiunii

1679-1684

TITLUL XV. Despre amanet

1685-1696

TITLUL XVI. Despre antichreză (abrogat)

1697-1703

TITLUL XVII. Despre tranzactie

1704-1717

TITLUL XVIII. Despre privilegii si ipoteci

1718-1823

Capitolul I. Dispozitii generale

1718-1821

Capitolul II. Despre privilegii

1722-1745

Sectiunea I. Despre privilegiile care se întind asupra mobilelor si imobilelor

1727

Sectiunea II. Despre privilegii asupra mobilelor

1728-1736

§1. Despre privilegii generale asupra mobilelor

1729

§2. Despre privilegii asupra oarecăror mobile

1730

§3. Despre rangul privilegiilor asupra mobilelor la caz de concurs între ele

1731-1736

Sectiunea III. Despre privilegii asupra imobilelor

1737

Sectiunea IV. Cum se conservă privilegiile

1738-1745

Capitolul III. Despre ipoteci

1746-1779

Sectiunea I. Despre ipotecile legale 

1753-1768

§1. Despre sigurantele femeilor măritate (abrogat)

1754-1761

§2. Despre garantiile ce sunt obligati a da tutorii în interesele minorilor si interzisilor (abrogat)

1762-1767

§3. Despre garantiile ce sunt obligati a da statului, comunelor si stabilimentelor publice, perceptorii si administratorii contabili 

1768

Sectiunea II. Despre ipotecile conventionale

1769-1777

Sectiunea III. Despre rangul ipotecilor între ele

1778-1779

Capitolul IV. Despre modul inscriptiei privilegiilor si ipotecilor

1780-1787

Capitolul V. Despre stergerea si reductiunea inscriptiilor

1788-1789

Capitolul VI. Despre efectul privilegiilor si ipotecilor în contra persoanelor al treilea care detin imobilul

1790-1799

Capitolul VII. Despre stingerea privilegiilor si a ipotecilor 

1800

Capitolul VIII. Despre modul de a purga proprietătile de privilegii si ipoteci

1801-1814

Dispozitie tranzitorie

1815

Capitolul IX. Despre publicitatea registrelor si despre responsabilitatea secretarilor notariatelor de stat însărcinati cu tinerea registrelor

1816-1823

TITLUL XIX. Despre exproprierea silită

1824-1836

TITLUL XX. Despre prescriptie

1837-1911

Capitolul I. Dispozitii preliminare

1837-1845

Capitolul II. Despre posesiunea cerută pentru a prescrie

1846-1862

Capitolul III. Despre cauzele care întrerup sau care suspendă cursul prescriptiei

1863-1885 

Sectiunea I. Despre cauzele care întrerup prescriptia

1863-1873

Sectiunea II. Despre cauzele care suspendă cursul prescriptiei 

1874-1885

Capitolul IV. Despre timpul cerut pentru a prescrie 

1886-1911

Sectiunea I. Dispozitii generale 

1886-1889

Sectiunea II. Despre prescriptia de 30 de ani 

1890-1894

Sectiunea III. Despre prescriptiile de 10 până la 20 de ani

1895-1902

Sectiunea IV. Despre câteva prescriptii particulare 

1903-1911

Dispozitii generale

1912-1914


Inainte   Coduri   Inapoi la legislatie  

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.