CODUL COMERCIAL

TABLA DE MATERII

 
CARTEA I
Despre comert în general
  Articol
Observatii
Titlul I - Dispozitii generale 1-2  
Titlul II - Despre faptele de comert 3-6  
Titlul III - Despre comercianti 7-21 - art. 10-12 si art. 18 abrogate prin 
D. nr. 185/1949, iar art. 15-16 abrogate prin Legea din 20 aprilie 1932
Titlul IV - Despre registrele comerciantilor 22-34 - art. 27 abrogat implicit prin Legea nr.
31/1990 si L. nr. 82/1991
Titlul V - Despre obligatiile comerciale
în general
35-59 - art. 53 abrogat prin D. nr. 205/1950
Titlul VI - Despre vânzare 60-73  
Titlul VII - Despre report 74-76  
Titlul VIII - Despre societãti si despre
asociatiuni comerciale
77-269  
CAPITOLUL I - Despre societãti 77-250  
Sectiunea I - Dispozitii generale 77-87 - art. 77-87 abrogate prin L. nr. 31/1990
Sectiunea II - Despre forma contractului de
societate
88-104 - art. 88-104 abrogate prin L. nr. 31/1990
Sectiunea III- Despre deosebite feluri de societãti 105-126  
§1. Despre societatea în nume colectiv 105-113 - art. 105-113 abrogate prin L. nr. 31/1990
§2. Despre societatea în comanditã 114-120 - art. 114-120 abrogate prin L. nr. 31/1990
§3. Despre societatea anonimã 126-126 - art. 121-126 abrogate prin L. nr. 31/1990
Sectiunea IV - Dispozitii comune societãtilor
în comanditã prin actiuni si societãtilor anonime
127-187  
§1. Despre constituirea societãtii 127-140 - art. 127-140 abrogate prin L. nr. 31/1990
§2. Despre administratori 141-155 - art. 141-155 abrogate prin L. nr. 31/1990
§3. Despre adunãrile generale 156-165 - art. 156-165 abrogate prin L. nr. 31/1990
§4. Despre actiuni 166-172 - art. 166-172 abrogate prin L. nr. 31/1990
§5. Despre obligatiuni 173-177 - art. 173-177 abrogate prin L. nr. 31/1990
§6. Despre bilant 178-184 - art. 178-184 abrogate prin L. nr. 31/1990
§7. Despre cenzori  185-187 - art. 185-187 abrogate prin L. nr. 31/1990
Sectiunea V - Despre excluderea asociatilor, despre dizolvarea si fuziunea societãtilor 188-198  
§1. Despre excluderea asociatilor 188-190 - art. 188-190 abrogate prin L. nr. 31/1990
§2. Despre dizolvarea societãtilor 191-194 - art. 191-194 abrogate prin L. nr. 31/1990
§3. Despre fuziunea societãtilor 195-198 - art. 195-198 abrogate prin L. nr. 31/1990
Sectiunea VI - Despre lichidarea societãtilor 199-220  
§1. Despre lichidarea în general 199-209 - art. 199-209 abrogate prin L. nr. 31/1990
§2. Reguli speciale pentru lichidarea societãtilor în nume colectiv si comanditã simplã 210-211 - art. 210-211 abrogate prin L. nr. 31/1990
§3. Reguli speciale pentru lichidarea societãtilor în comanditã prin actiuni si anonime 212-220 - art. 212-220 abrogate prin L. nr. 31/1990
Sectiunea VII - Dispozitii relative la societãtile
cooperative
221-235 - art. 221-235 abrogate prin Legea din 28 martie 1929 
Sectiunea VIII - Dispozitii relative la societãtile
civile si la societãtile constituite în tãri strãine
236-250 - art. 236 abrogat prin L. 31/1990 si
art. 237-250 abrogate prin O.U.G. 
nr. 32/1997
(aprobatã cu modificãri prin L. nr. 195/1997)
CAPITOLUL II - Despre asociatiuni 251-263  
Sectiunea I - Despre asociatiunea în participatiune 251-256  
Sectiunea II - Despre asociatiunea de asigurare mutualã  257-263  
CAPITOLUL III - Dispozitii penale si tranzitorii 264-269 - art. 264-269 abrogate prin O.U.G. 
nr. 32/1997 (aprobatã cu modificãri prin L. nr. 195/1997)
TitluI IX - Despre cambie si despre cec 270-369  
CAPITOLUL I - Despre cambie 270-363  
Sectiunea I - Conditiile esentiale ale cambiei 270-276 - art. 270-276 abrogate prin L. nr. 58/1934 (care abrogã toate dispozitiile anterioare privind cambia si biletul la ordin)
Sectiunea II - Despre gir 277-281 - art. 277-281 abrogate prin L. nr. 58/1934
Sectiunea III - Despre acceptare 282-295  
§1. Dispozitii generale 282-290 - art. 282-290 abrogate prin L. nr. 58/1934
§2. Despre acceptarea prin interventie sau
pentru onoare
291-295 - art. 282-290 abrogate prin L. nr. 58/1934
Sectiunea IV - Despre aval 296-298 - art. 296-298 abrogate prin L. nr. 58/1934
Sectiunea V - Despre duplicate si copii 299-304  
§1. Despre duplicate 299-302 - art. 299-302 abrogate prin L. nr. 58/1934
§2. Despre copii 303-304 - art. 303-304 abrogate prin L. nr. 58/1934
Sectiunea VI - Despre scadentã 305-308 - art. 305-308 abrogate prin L. nr. 58/1934
Sectiunea VII - Despre platã 309-325 - art. 309-325 abrogate prin L. nr. 58/1934
§1. Dispozitii generale 309-321 - art. 309-321 abrogate prin L. nr. 58/1934
§2. Despre plata prin interventie sau pentru onoare 322-325 - art. 322-325 abrogate prin L. nr. 58/1934
Sectiunea VIII - Despre protest 326-334 - art. 326-334 abrogate prin L. nr. 58/1934
Sectiunea IX - Despre contra - cambie 335-338 - art. 335-338 abrogate prin L. nr. 58/1934
Sectiunea X - Despre actiunea cambialã 339-351 - art. 339-351 abrogate prin L. nr. 58/1934
Sectiunea XI - Despre cambia purtând semnãtura unor persoane incapabile sau o semnãturã falsã ori falsificatã 352-353 - art. 352-353 abrogate prin L. nr. 58/1934
Sectiunea XII- Despre cambia pierdutã sau sustrasã 354-357 - art. 354-357 abrogate prin L. nr. 58/1934
Sectiunea XIII- Despre ordinul în producte
sau mãrfuri
358-363 - art. 354-357 abrogate prin L. nr. 58/1934
CAPITOLUL II - Despre cec 364-369 - art. 364-369 abrogate prin L. nr. 58/1934
Titlul X - Despre contul curent 370-373  
Titlul XI - Despre mandatul comercial si
despre comision
374-412  
CAPITOLUL I - Despre mandatul comercial 374-404  
Sectiunea I - Despre mandatul comercial
în general
374-391  
Sectiunea II - Despre prepusi si reprezentanti 392-401  
Sectiunea III- Despre comisii cãlãtori
pentru comert
402-403  
Sectiunea IV - Despre comisii pentru negot 404  
CAPITOLUL II - Despre comision 405-412  
Titlul XII - Despre contractul de transport 413-441  
Titlul XIII - Despre contractul de asigurare 442-477  
CAPITOLUL I - Dispozitii generale 442-447 - art. 442-447 abrogate implicit prin Legea din
7 iulie 1930 si expres prin L. 136/1995
CAPITOLUL II - Despre asigurarea în contra
daunelor
448-472  
Sectiunea I - Dispozitii generale 448-463 - art. 448-463 abrogate implicit prin Legea din
7 iulie 1930 si expres prin L. 136/1995
Sectiunea II - Despre unele specii de asigurare contra daunelor  464-472 - art. 464-472 abrogate implicit prin Legea din 7
iulie 1930 si expres prin L. 136/1995
CAPITOLUL III - Despre asigurãrile asupra vietii 473-477 - art. 473-477 abrogate implicit prin Legea din 7
iulie 1930 si expres prin L. 136/1995
Titlul XIV - Despre gaj 478-489 - art. 478-489 abrogate  prin L. 99/1999 
(M. Of. 236 din 27.V.1999)
CARTEA II
Despre comertul maritim si despre navigatie
Titlul I - Despre vase si proprietarii lor 490-505  
Titlul II - Despre cãpitan 506-530  
Titlul III - Despre înrolarea si salariile
persoanelor echipajului
531-556  
Titlul IV - Despre contractul de închiriere 557-600  
CAPITOLUL I - Dispozitii generale 557-564  
CAPITOLUL II - Despre polita de încãrcare 565-570  
CAPITOLUL III - Despre navlu (chirie) 571-591  
CAPITOLUL IV - Despre cãlãtori 592-600  
Titlul V - Despre împrumutul maritim 601-615  
Titlul VI - Despre asigurarea în contra
riscurilor navigatiei
616-653  
CAPITOLUL I - Despre contractul de asigurare
si despre obligatiile asigurãtorului si asiguratului
616-643  
CAPITOLUL II - Despre abandon 644-653  
Titlul VII - Despre avarii si despre contributie 654-671  
CAPITOLUL I - Despre avarii 654-658  
CAPITOLUL II - Despre contributie 659-671  
Titlul VIII - Despre pagubele cauzate prin
lovirea vaselor (abordaj)
672-677  
Titlul IX - Despre creantele privilegiate 678-694  
CAPITOLUL I - Dispozitii generale 678-682  
CAPITOLUL II - Despre creantele privilegiate
asupra lucrurilor încãrcate
683-684  
CAPITOLUL III - Despre creantele privilegiate
asupra navlului
685  
CAPITOLUL IV - Despre creantele privilegiate
asupra vasului 
686-694  
CARTEA III
Despre faliment 
Titlul I - Despre declaratia de faliment si
despre efectele sale
695-729 - art. 695-729 abrogate prin L. nr. 64/1995
Titlul II - Despre administrarea falimentului 730-767  
CAPITOLUL I - Despre persoanele însãrcinate cu
administrarea falimentului
730-742 - art. 730-742 abrogate prin L. nr. 64/1995
CAPITOLUL II - Despre punerea sigiliilor si despre
inventar
743-753 - art. 743-753 abrogate prin L. nr. 64/1995
CAPITOLUL III - Despre functiile relative la
administrarea falimentului
754-767 - art. 754-767 abrogate prin L. nr. 64/1995
Titlul III - Despre lichidarea pasivului 768-802  
CAPITOLUL I - Despre verificarea creantelor 768-780 - art. 768-780 abrogate prin L. nr. 64/1995
CAPITOLUL II - Despre diferite specii de creditori 781-802 - art. 781-802 abrogate prin L. nr. 64/1995
Sectiunea I - Despre creditorii având gaj sau alt
privilegiu asupra bunurilor mobile
782-785 - art. 782-785 abrogate prin L. nr. 64/1995
Sectiunea II - Despre creditorii privilegiati sau
ipotecari asupra imobilelor
786-789 - art. 786-789 abrogate prin L. nr. 64/1995
Sectiunea III - Despre drepturile femeii falitului 790-797 - art. 790-797 abrogate prin L. nr. 64/1995
Sectiunea IV - Despre coobligati si despre
fidejusori
798-802 - art. 798-802 abrogate prin L. nr. 64/1995
Titlul IV - Despre lichidarea activului 803-818  
CAPITOLUL I - Mijloacele pentru a lichida activul 803-807 - art. 803-807 abrogate prin L. nr. 64/1995
CAPITOLUL II - Despre vânzarea mobilelor si
imobilelor falitului
808-811  
Sectiunea I - Despre vânzarea mobilelor 808-809 - art. 808-809 abrogate prin L. nr. 64/1995
Sectiunea II - Despre vânzarea imobilelor 810-811 - art. 810-811 abrogate prin L. nr. 64/1995
CAPITOLUL III - Despre revendicare 812-818 - art. 812-818 abrogate prin L. nr. 64/1995
Titlul V - Despre repartitia între creditori
si despre închiderea falimentului
819-831 - art. 819-831 abrogate prin L. nr. 64/1995
Titlul VI - Despre încetarea si suspendarea
falimentului
832-865  
CAPITOLUL I - Despre neajungerea activului 832-833 - art. 819-831 abrogate prin L. nr. 64/1995
CAPITOLUL II - Despre moratoriu 834-844 - art. 819-831 abrogate prin L. nr. 64/1995
CAPITOLUL III - Despre concordat 845-865 - art. 819-831 abrogate prin L. nr. 64/1995
Titlul VII - Dispozitii privitoare la falimentul
societãtilor comerciale
866-874 - art. 866-874 abrogate prin L. nr. 64/1995
Titlul VIII - Despre infractiuni penale în
materie de faliment
875-888 - art. 875 abrogat prin L. nr. 64/1995
CAPITOLUL I - Despre bancrutã 876-882 - art. 876-882 abrogate prin L. nr. 64/1995
CAPITOLUL II - Despre delictele altor persoane decât falitul fãrã complicitate în bancrutã 883-888 - art. 883-888 abrogate prin L. nr. 64/1995
CARTEA IV
Despre exercitiul actiunilor comerciale si despre durata lor
Titlul I - Despre exercitiul actiunilor comerciale 889-944  
CAPITOLUL I - Dispozitii generale 889-909  
CAPITOLUL II - Despre sechestrarea, urmãrirea si vânzarea silitã a vaselor 910-935  
CAPITOLUL III - Dispozitii speciale de procedurã în materie de faliment 936-944 - art. 936-944 abrogate prin L. nr. 64/1995
Titlul II - Despre prescriptie 945-956  
Titlul III - Dispozitii tranzitorii 957-971  

Inainte  Coduri  Inapoi la legislatie


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.