LEGE - CODUL PENAL

 

PARTEA GENERALĂ

TITLUL I
LEGEA PENALĂ SI LIMITELE EI DE APLICARE

 

CAPITOLUL I
DISPOZITII PRELIMINARE

 


Rectificările aduse Legii nr. 301/2004 – Codul Penal au fost publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 303 din 12 aprilie 2005.

* Legea postata este în forma rectificată. (n.a.)

 

Scopul legii penale

Art. 1. - Legea penală apără, împotriva infractiunilor, România, suveranitatea, independenta, unitatea si indivizibilitatea statului, persoana, drepturile si libertătile acesteia, proprietatea, precum si întreaga ordine de drept.

 

Legalitatea incriminării si a sanctiunilor de drept penal

Art. 2. - (1) Legea prevede faptele care constituie infractiuni, pedepsele care se aplică si măsurile care se pot lua în cazul săvârsirii acestor fapte.

(2) Nimeni nu poate fi sanctionat pentru o faptă care nu era prevăzută de lege ca infractiune la data săvârsirii ei. Nu se poate aplica o pedeapsă sau nu se poate lua o măsură de sigurantă ori o măsură educativă neprevăzută de lege la data comiterii faptei.

 

Crime si delicte

Art. 3. - Faptele prevăzute de legea penală ca infractiuni se împart, după gravitatea lor, în crime si delicte.

 

CAPITOLUL II
APLICAREA LEGII PENALE

Sectiunea 1
Aplicarea legii penale în timp

 

Activitatea legii penale

Art. 4. - Legea penală se aplică infractiunilor săvârsite în timpul cât ea se află în vigoare.

 

Neretroactivitatea si retroactivitatea legii penale

Art. 5. - (1) Legea penală nu se aplică faptelor care, la data când au fost săvârsite, nu erau prevăzute ca infractiuni.

(2) Legea penală nu se aplică faptelor săvârsite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă. În acest caz, executarea pedepselor, a măsurilor de sigurantă si a măsurilor educative, pronuntate în baza legii vechi, precum si toate consecintele penale ale hotărârilor judecătoresti privitoare la aceste fapte încetează prin intrarea în vigoare a legii noi.

 

Aplicarea legii penale mai favorabile

Art. 6. - (1) În cazul în care de la săvârsirea infractiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea cea mai favorabilă.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si legii declarate neconstitutionale, precum si altor acte normative, aprobate de Parlament cu modificări sau completări ori neaprobate, dacă în timpul cât acestea s-au aflat în vigoare au cuprins dispozitii penale mai favorabile.

 

Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive

Art. 7. - (1) Când, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare si până la executarea completă a unei pedepse privative de libertate sau a amenzii, a intervenit o lege care prevede acelasi fel de pedeapsă, dar cu un maxim special mai mic, sanctiunea aplicată se reduce la acest maxim, dacă depăseste maximul special prevăzut de legea nouă pentru infractiunea săvârsită.

(2) Dacă după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la detentiune pe viată sau detentiune severă si până la executarea ei a intervenit o lege care prevede pentru aceeasi faptă o altă pedeapsă privativă de libertate, pedeapsa detentiunii pe viată sau a detentiunii severe se înlocuieste cu maximul pedepsei privative de libertate prevăzute de legea nouă pentru acea infractiune.

(3) Dacă legea nouă prevede în locul pedepsei închisorii numai pedeapsa amenzii, pedeapsa aplicată se înlocuieste cu amendă, fără a se putea depăsi maximul special prevăzut în legea nouă. Tinându-se seama de partea executată din pedeapsa închisorii, executarea amenzii se poate înlătura în totul sau în parte.

(4) Pedepsele complementare, măsurile de sigurantă, precum si măsurile educative neexecutate si neprevăzute în legea nouă nu se mai execută, iar cele care au corespondent în legea nouă mai favorabilă se execută în continutul si limitele prevăzute de această lege.

(5) Când o dispozitie din legea nouă se referă la pedepse definitiv aplicate, se tine seama, în cazul pedepselor executate până la data intrării în vigoare a acesteia, de pedeapsa redusă sau înlocuită potrivit dispozitiilor alin. (1)-(4).

 

Alte situatii privind aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive

Art. 8. - (1) Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare si până la executarea completă a detentiunii severe, a închisorii stricte sau a închisorii a intervenit o lege care prevede acelasi fel de pedeapsă, dar cu un maxim special mai mic, iar sanctiunea aplicată este mai mică decât maximul special prevăzut de legea nouă, tinându-se seama de infractiunea săvârsită, de persoana condamnatului, de conduita acestuia după pronuntarea hotărârii sau în timpul executării pedepsei si de timpul cât a executat din pedeapsă, se dispune fie mentinerea, fie reducerea pedepsei. Pedeapsa aplicată nu poate fi coborâtă sub limita ce ar rezulta din reducerea acestei pedepse proportional cu micsorarea maximului special prevăzut pentru infractiunea săvârsită.

(2) Dispozitiile art. 7 alin. (5) se aplică si în cazul condamnărilor arătate în prezentul articol, executate până la data intrării în vigoare a legii noi, pedeapsa din hotărâre reducându-se cu o treime, fără a putea fi coborâtă sub minimul general al acelei pedepse.

 

Aplicarea legii penale temporare

Art. 9. - (1) Legea penală temporară se aplică infractiunii săvârsite în timpul când era în vigoare, chiar dacă fapta nu a fost urmărită sau judecată în acel interval de timp.

(2) Legea penală temporară este legea penală care prevede data iesirii ei din vigoare sau a cărei aplicare este limitată prin natura situatiei temporare care a impus-o.

 

Sectiunea a 2-a
Aplicarea legii penale în spatiu

 

Teritorialitatea legii penale

Art. 10. - (1) Legea penală se aplică infractiunilor săvârsite pe teritoriul României.

(2) Prin teritoriul României se întelege întinderea de pământ si apele cuprinse între frontierele de stat, inclusiv apele maritime interioare, subsolul si spatiul aerian, precum si marea teritorială cu solul, subsolul si spatiul aerian ale acesteia.

(3) Infractiunea se consideră săvârsită pe teritoriul României si atunci când a fost comisă pe o navă sub pavilion românesc sau aeronavă română, precum si atunci când pe teritoriul României ori pe o navă sub pavilion românesc sau aeronavă română s-a efectuat numai un act de executare ori s-a produs rezultatul infractiunii. Platformele de foraj maritim sunt asimilate navelor sub pavilion românesc.

 

Personalitatea legii penale

Art. 11. - Legea penală se aplică infractiunilor săvârsite în afara teritoriului tării de un cetătean român sau de o persoană fără cetătenie care are domiciliul în tară, dacă fapta este prevăzută ca infractiune si de legea penală a tării unde a fost săvârsită.

 

Realitatea legii penale

Art. 12. - (1) Legea penală se aplică infractiunilor săvârsite în afara teritoriului tării de un cetătean străin sau de o persoană fără cetătenie care nu are domiciliul în tară, contra securitătii nationale a statului român, contra unui cetătean român sau contra unei persoane juridice române, dacă legea penală română prevede pedeapsa detentiunii pe viată sau a detentiunii severe.

(2) Punerea în miscare a actiunii penale pentru infractiunile prevăzute în alin. (1) se face numai cu autorizarea prealabilă a procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie.

 

Universalitatea legii penale

Art. 13. - (1) Legea penală se aplică si altor infractiuni decât celor prevăzute în art. 12 alin. (1), săvârsite în afara teritoriului tării de un cetătean străin sau de o persoană fără cetătenie care nu are domiciliul în tară, dacă:

a) fapta este prevăzută ca infractiune si de legea penală a tării unde a fost săvârsită;

b) făptuitorul se află în tară.

(2) Pentru infractiunile îndreptate contra intereselor statului român, contra unui cetătean român sau contra unei persoane juridice române, făptuitorul poate fi judecat si în cazul când s-a obtinut extrădarea lui.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) nu se aplică în cazul când, potrivit legii statului în care făptuitorul a săvârsit infractiunea, există o cauză care împiedică punerea în miscare a actiunii penale sau continuarea procesului penal ori executarea pedepsei sau când pedeapsa a fost executată ori este considerată ca executată.

(4) Când pedeapsa nu a fost executată sau a fost executată numai în parte, se procedează potrivit dispozitiilor legale privitoare la recunoasterea hotărârilor străine.

 

Legea penală si conventiile internationale

Art. 14. - Dispozitiile cuprinse la art. 11-13 se aplică dacă nu se dispune altfel printr-o conventie internatională la care România este parte.

 

Imunitatea de jurisdictie

Art. 15. - Legea penală nu se aplică infractiunilor săvârsite de reprezentantii diplomatici ai statelor străine sau de alte persoane care, în conformitate cu conventiile internationale, nu sunt supuse jurisdictiei penale a statului român.

 

Extrădarea

Art. 16. - (1) Extrădarea poate fi acordată sau solicitată pe bază de conventie internatională ori pe bază de reciprocitate.

(2) Conditiile în care se acordă sau se solicită extrădarea, prevăzute în conventii internationale sau declaratii de reciprocitate, se completează cu cele prevăzute în legea specială.

 

TITLUL II
INFRACTIUNEA

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

 

Trăsăturile esentiale ale infractiunii

Art. 17. - (1) Infractiunea este fapta prevăzută de legea penală, care prezintă pericol social si este săvârsită cu vinovătie.

(2) Infractiunea este singurul temei al răspunderii penal

 

Pericolul social al faptei

Art. 18. - Fapta care prezintă pericol social în întelesul legii penale este orice actiune sau inactiune prin care se aduce atingere uneia dintre valorile arătate în art. 1 si pentru sanctionarea căreia este necesară aplicarea unei pedepse.

 

Fapta care nu prezintă pericolul social al unei infractiuni

Art. 19. - (1) Nu constituie infractiune fapta prevăzută de legea penală dacă prin atingerea minimă adusă uneia dintre valorile apărate de lege si prin continutul ei concret, fiind lipsită în mod vădit de importantă, nu prezintă gradul de pericol social al unei infractiuni.

(2) La stabilirea în concret a gradului de pericol social se tine seama de modul si mijloacele de săvârsire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, precum si de persoana si conduita făptuitorului.

(3) În cazul faptelor prevăzute în prezentul articol, procurorul sau instanta aplică una dintre următoarele sanctiuni cu caracter administrativ:

a) mustrarea;

b) mustrarea cu avertisment;

c) amendă de la 1.000.000 lei la 25.000.000 lei.

 

Vinovătia

Art. 20. - (1) Fapta prevăzută de legea penală care prezintă pericol social este săvârsită cu vinovătie când este comisă cu intentie, din culpă sau cu intentie depăsită.

1. Fapta este săvârsită cu intentie când infractorul:

a) prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârsirea acelei fapte;

b) prevede rezultatul faptei sale si, desi nu-l urmăreste, acceptă posibilitatea producerii lui.

2. Fapta este săvârsită din culpă când infractorul:

a) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l acceptă, socotind fără temei că el nu se va produce;

b) nu prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea să îl prevadă.

(2) Fapta care constă fie într-o actiune, fie într-o inactiune constituie infractiune numai când este săvârsită cu intentie.

(3) Fapta comisă din culpă constituie infractiune numai când în lege se prevede aceasta.

(4) Există intentie depăsită când rezultatul mai grav produs printr-o actiune sau inactiune intentionată se datorează culpei făptuitorului.

 

CAPITOLUL II
CAUZELE JUSTIFICATIVE

 

Cauzele justificative

Art. 21. - (1) Nu constituie infractiune fapta prevăzută de legea penală săvârsită în conditiile vreuneia dintre cauzele justificative prevăzute de lege.

(2) Efectul cauzelor justificative se extinde si asupra participantilor.

 

Legitima apărare

Art. 22. - (1) Nu constituie infractiune fapta prevăzută de legea penală săvârsită în stare de legitimă apărare.

(2) Este în stare de legitimă apărare acela care săvârseste fapte pentru a înlătura un atac material, direct, imediat si injust îndreptat împotriva sa, a altuia sau împotriva unui interes general si care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul general.

(3) Se prezumă că este în legitimă apărare si acela care săvârseste fapta pentru a respinge pătrunderea fără drept a unei persoane prin violentă, viclenie, efractie sau prin alte asemenea mijloace, într-o locuintă, încăpere, dependintă sau loc împrejmuit tinând de acestea.

(4) Este, de asemenea, în legitimă apărare si acela care, din cauza tulburării sau temerii, a depăsit limitele unei apărări proportionale cu gravitatea pericolului si cu împrejurările în care s-a produs atacul.

 

Starea de necesitate

Art. 23. - (1) Nu constituie infractiune fapta prevăzută de legea penală săvârsită de o persoană pentru a salva de la un pericol iminent si care nu putea fi înlăturat altfel, viata, integritatea corporală sau sănătatea sa, a altuia sau un bun important al său ori al altuia sau un interes general.

(2) Se află în stare de necesitate si acela care în momentul săvârsirii faptei nu si-a dat seama că pricinuieste urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat.

 

Ordinul legii si comanda autoritătii legitime

Art. 24. - (1) Nu constituie infractiune fapta prevăzută de legea penală dacă săvârsirea ei a fost impusă sau autorizată de lege.

(2) Nu constituie infractiune fapta prevăzută de legea penală săvârsită pentru îndeplinirea unui ordin dat de către autoritatea legitimă, în forma prevăzută de lege, dacă acesta nu este în mod vădit ilegal.

 

Consimtământul victimei

Art. 25. - (1) Nu constituie infractiune fapta prevăzută de legea penală săvârsită cu consimtământul victimei, dacă aceasta putea să dispună în mod legal de valoarea socială lezată sau pusă în pericol.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplică în cazul infractiunilor contra vietii, în cazul infractiunilor contra integritătii corporale sau a sănătătii acestea nu se aplică, dacă fapta la care s-a consimtit contravine legii sau bunelor moravuri.

 

CAPITOLUL III
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI

 

Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei

Art. 26. - (1) Nu constituie infractiune fapta prevăzută de legea penală comisă în conditiile vreuneia dintre cauzele prevăzute de lege care înlătură caracterul penal al faptei.

(2) Efectul cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei nu se extinde asupra participantilor, cu exceptia cazului fortuit.

 

Constrângerea fizică

Art. 27. - Nu constituie infractiune fapta prevăzută de legea penală săvârsită din cauza unei constrângeri fizice căreia făptuitorul nu i-a putut rezista.

 

Constrângerea morală

Art. 28. - Nu constituie infractiune fapta prevăzută de legea penală săvârsită din cauza unei constrângeri morale, exercitată prin amenintarea cu un pericol grav pentru persoana făptuitorului ori a altuia si care nu putea fi înlăturat în alt mod.

 

Cazul fortuit

Art. 29. - Nu constituie infractiune fapta prevăzută de legea penală al cărei rezultat este consecinta unei împrejurări care nu putea fi prevăzută.

 

Minoritatea făptuitorului

Art. 30. - Nu constituie infractiune fapta prevăzută de legea penală săvârsită de un minor care la data comiterii acesteia nu îndeplinea conditiile legale pentru a răspunde penal.

 

Iresponsabilitatea

Art. 31. - Nu constituie infractiune fapta prevăzută de legea penală dacă făptuitorul, în momentul săvârsirii faptei, fie din cauza alienatiei mintale, fie din alte cauze, nu putea să-si dea seama de actiunile sau inactiunile sale ori nu putea fi stăpân pe ele.

 

Betia

Art. 32. - (1) Nu constituie infractiune fapta prevăzută de legea penală dacă făptuitorul, în momentul săvârsirii faptei, se găsea, din cauza unor împrejurări independente de vointa sa, în stare de betie completă produsă de alcool sau de alte substante.

(2) Starea de betie voluntară completă produsă de alcool sau de alte substante nu înlătură caracterul penal al faptei. Ea poate constitui, după caz, o circumstantă atenuantă sau agravantă.

 

Eroarea de fapt

Art. 33. - (1) Nu constituie infractiune fapta prevăzută de legea penală când făptuitorul, în momentul săvârsirii acesteia, nu cunoaste existenta unei stări, situatii sau împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei.

(2) Nu constituie o circumstantă agravantă împrejurarea pe care făptuitorul nu a cunoscut-o în momentul săvârsirii infractiunii.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplică si faptelor săvârsite din culpă pe care legea penală le pedepseste, numai dacă necunoasterea stării, situatiei sau împrejurării respective nu este ea însăsi rezultatul culpei.

 

CAPITOLUL IV
TENTATIVA

 

Tentativa

Art. 34. - (1) Tentativa constă în punerea în executare a intentiei de a săvârsi infractiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu si-a produs efectul.

(2) Există tentativă si în cazul în care consumarea infractiunii nu a fost posibilă din cauza insuficientei sau defectuozitătii mijloacelor folosite, ori din cauza împrejurării că în timpul când s-au săvârsit actele de executare, obiectul lipsea de la locul unde făptuitorul credea că se află.

(3) Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infractiunii este consecinta modului cum a fost concepută executarea.

 

Pedepsirea tentativei

Art. 35. - (1) Tentativa la crimă se pedepseste întotdeauna, iar tentativa la delict numai când legea prevede aceasta.

(2) În cazul persoanei fizice, tentativa se sanctionează cu o pedeapsă imediat inferioară categoriei de pedeapsă prevăzută de lege pentru infractiunea consumată, dacă legea nu prevede altfel.

(3) În cazul persoanei juridice, tentativa se sanctionează cu o amendă cuprinsă între minimul special si maximul special al amenzii prevăzute de lege pentru infractiunea consumată, reduse la jumătate, dacă legea nu prevede altfel. La această pedeapsă se poate adăuga una sau mai multe din pedepsele complementare, cu exceptia dizolvării persoanei juridice.

 

Desistarea si împiedicarea producerii rezultatului

Art. 36. - (1) Nu se pedepseste făptuitorul care s-a desistat ori a împiedicat mai înainte de descoperirea faptei producerea rezultatului.

(2) Dacă actele îndeplinite până în momentul desistării sau împiedicării producerii rezultatului constituie o altă infractiune, se aplică pedeapsa pentru acea infractiune.

 

CAPITOLUL V
PARTICIPATIA

 

Participantii

Art. 37. - Participanti sunt persoanele care contribuie la săvârsirea unei fapte prevăzute de legea penală în calitate de autori, instigatori sau complici.

 

Autor

Art. 38. - (1) Autor este persoana care săvârseste în mod nemijlocit o faptă prevăzută de legea penală.

(2) Dacă mai multe persoane săvârsesc nemijlocit, împreună, o faptă prevăzută de legea penală, fiecare din ele va fi pedepsită ca autor.

 

Instigator

Art. 39. - Instigator este persoana care, cu intentie, determină o altă persoană să săvârsească o faptă prevăzută de legea penală.

 

Complice

Art. 40. - (1) Complice este persoana care, cu intentie, ajută sau înlesneste în orice mod la săvârsirea unei fapte prevăzute de legea penală.

(2) Este, de asemenea, complice persoana care promite, înainte sau în timpul săvârsirii faptei, că va tăinui bunurile provenite din aceasta sau că va favoriza pe făptuitor, chiar dacă după săvârsirea faptei promisiunea nu este îndeplinită.

 

Pedeapsa în caz de participatie

Art. 41. - Instigatorul si complicele la o faptă prevăzută de legea penală, săvârsită cu intentie, se sanctionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se tine seama de contributia fiecăruia la săvârsirea infractiunii, precum si de dispozitiile art. 87.

 

Circumstante personale si reale

Art. 42. - (1) Circumstantele privitoare la persoana unui participant nu se răsfrâng asupra celorlalti.

(2) Circumstantele privitoare la faptă se răsfrâng asupra participantilor numai în măsura în care acestia le-au cunoscut sau le-au prevăzut.

 

Împiedicarea săvârsirii faptei

Art. 43. - (1) Participantul nu se pedepseste dacă împiedică în cursul executării, dar înainte de descoperirea faptei, consumarea acesteia.

(2) Dacă actele săvârsite până în momentul împiedicării constituie o altă faptă prevăzută de legea penală, participantului i se aplică pedeapsa pentru acea faptă.

 

Participatia improprie

Art. 44. - (1) Determinarea, înlesnirea sau ajutarea, în orice mod, cu intentie, la săvârsirea din culpă de către o altă persoană, a unei fapte prevăzute de legea penală, se sanctionează cu pedeapsa pe care legea o prevede pentru fapta comisă cu intentie.

(2) Determinarea, înlesnirea sau ajutarea, în orice mod, cu intentie, la săvârsirea unei fapte prevăzute de legea penală, de către o persoană care comite acea faptă fără vinovătie, se sanctionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru aceea infractiune.

(3) Dispozitiile art. 42 si 43 se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL VI
RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE

 

Conditiile răspunderii penale a persoanelor juridice

Art. 45. - (1) Persoanele juridice, cu exceptia statului, a autoritătilor publice si a institutiilor publice, răspund penal, în cazurile prevăzute de lege, pentru infractiunile săvârsite în numele sau în interesul persoanelor juridice, de către organele sau reprezentantii acestora.

(2) Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a participat la săvârsirea aceleiasi fapte.

 

CAPITOLUL VII
PLURALITATEA DE INFRACTIUNI

 

Formele pluralitătii

Art. 46. - Pluralitatea de infractiuni constituie, după caz, concurs de infractiuni sau recidivă.

 

Concursul de infractiuni

Art. 47. - (1) Există concurs real de infractiuni când două sau mai multe infractiuni au fost săvârsite de aceeasi persoană, prin două ori mai multe actiuni sau inactiuni, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele.

(2) Există concurs formal de infractiuni când o actiune sau o inactiune săvârsită de aceeasi persoană, din cauza împrejurărilor în care a avut loc si urmărilor pe care le-a produs, întruneste elementele mai multor infractiuni.

(3) În cazul concursului formal de infractiuni, fapta se sanctionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infractiunea cea mai gravă.

 

Pedeapsa principală în caz de concurs de infractiuni

Art. 48. - (1) În caz de concurs real de infractiuni se stabileste pedeapsa pentru fiecare infractiune în parte, iar din acestea se aplică pedeapsa, în una din următoarele modalităti:

a) când s-au stabilit numai pedepse privative de libertate:

1. se aplică pedeapsa cea mai grea stabilită pentru una din infractiunile concurente, care poate fi sporită până la maximul ei special, iar când acest maxim special nu este îndestulător se poate aplica un spor, fără ca pedeapsa rezultantă să depăsească totalul duratei pedepselor stabilite pentru infractiunile concurente si nici maximul general al pedepsei imediat superioare ori

2. se aplică o pedeapsă care reprezintă totalul pedepselor stabilite pentru infractiunile concurente, fără ca pedeapsa rezultantă să poată depăsi maximul general al pedepsei imediat superioare;

b) când s-au stabilit numai pedepse cu amenda:

1. se aplică amenda cea mai mare stabilită pentru una din infractiunile concurente, care poate fi sporită până la maximul ei special, iar când acest maxim special nu este îndestulător se poate aplica un spor, fără ca pedeapsa rezultantă să depăsească totalul pedepselor cu amenda stabilite de instantă pentru infractiunile concurente si nici maximul general al amenzii ori

2. se aplică o amendă care reprezintă totalul amenzilor stabilite pentru infractiunile concurente, fără ca amenda rezultantă aplicată să poată depăsi maximul general al amenzii;

c) când s-au stabilit pedepse privative de libertate si pedepse cu amendă, se aplică pedeapsa privativă de libertate, potrivit dispozitiilor lit. a) pct. 1, la care se poate adăuga amenda, în total sau în parte.

(2) Dacă vreuna din pedepsele stabilite pentru infractiunile concurente este detentiunea pe viată, se aplică această pedeapsă.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplică si în cazul când pentru una sau pentru toate infractiunile concurente s-a pronuntat o hotărâre de condamnare definitivă.

 

Pedeapsa complementară si măsurile de sigurantă în caz de concurs real de infractiuni

Art. 49. - (1) Dacă pentru una din infractiunile concurente s-a stabilit si o pedeapsă complementară, aceasta se aplică alături de pedeapsa privativă de libertate.

(2) Pedepsele complementare de natură diferită sau chiar de aceeasi natură, dar cu un continut diferit, se aplică alături de pedeapsa privativă de libertate.

(3) Dacă s-au stabilit mai multe pedepse complementare de aceeasi natură si cu acelasi continut, se aplică cea mai grea dintre acestea.

(4) Măsurile de sigurantă de aceeasi natură în cazul infractiunilor concurente se iau o singură dată, iar dacă sunt de natură diferită, se cumulează.

 

Recidiva

Art. 50. - (1) Recidivă există în următoarele cazuri:

a) când după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate cuprinsă între un an si 5 ani, condamnatul săvârseste cu intentie o nouă infractiune pentru care legea prevede o pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an, înainte de începerea executării pedepsei, în timpul executării acesteia sau în stare de evadare;

b) când după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 5 ani, condamnatul săvârseste cu intentie o nouă infractiune pentru care legea prevede o pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an, înainte de începerea executării pedepsei, în timpul executării acesteia sau în stare de evadare;

c) când după executarea unei pedepse privative de libertate cuprinse între un an si 5 ani, condamnatul săvârseste cu intentie o nouă infractiune pentru care legea prevede o pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an;

d) când după executarea unei pedepse privative de libertate mai mare de 5 ani, condamnatul săvârseste cu intentie o nouă infractiune pentru care legea prevede o pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an.

(2) Există recidivă si în cazurile în care una dintre pedepsele prevăzute în alin. (1) este detentiunea pe viată.

(3) Pentru stabilirea stării de recidivă se tine seama si de hotărârea de condamnare pronuntată în străinătate pentru o faptă prevăzută si de legea română, dacă hotărârea de condamnare a fost recunoscută potrivit legii.

 

Sanctiunea în caz de recidivă

Art. 51. - (1) În cazul recidivei după condamnare prevăzute în art. 50 alin. (1) lit. a), se aplică regulile concursului de infractiuni. Dacă cel condamnat a executat o parte din pedeapsă, regulile concursului de infractiuni se aplică tinând seama de pedeapsa care a mai rămas de executat.

(2) În cazul recidivei după condamnare prevăzute în art. 50 alin. (1) lit. b), pedeapsa stabilită pentru infractiunea săvârsită ulterior si pedeapsa aplicată pentru infractiunea anterioară se cumulează, fără a se putea depăsi maximul general al pedepsei imediat superioare. Dacă cel condamnat a executat o parte din pedeapsă, cumulul se face între pedeapsa ce a mai rămas de executat si pedeapsa aplicată pentru infractiunea săvârsită ulterior.

(3) În cazul recidivei după executare prevăzută în art. 50 alin. (1) lit. c) si d), se aplică o pedeapsă care poate fi sporită cu până la 10 ani, în cadrul limitelor pedepsei imediat superioare.

 

Pedeapsa în unele cazuri când nu există recidivă

Art. 52. - Când după condamnarea definitivă cel condamnat săvârseste o nouă infractiune, înainte de începerea executării pedepsei, în timpul executării acesteia sau în stare de evadare, si nu sunt întrunite conditiile prevăzute de lege pentru starea de recidivă, pedeapsa se aplică potrivit regulilor concursului de infractiuni.

 

Condamnări care nu atrag starea de recidivă

Art. 53. - (1) La stabilirea stării de recidivă nu se tine seama de hotărârile de condamnare privitoare la:

a) infractiunile săvârsite în timpul minoritătii;

b) infractiunile săvârsite din culpă;

c) infractiunile amnistiate;

d) faptele care nu mai sunt prevăzute ca infractiuni de legea penală.

(2) De asemenea, nu se tine seama de condamnările pentru care a intervenit reabilitarea sau în cazul cărora s-a împlinit termenul de reabilitare.

 

Pedeapsa în cazul pluralitătii de infractiuni săvârsite de persoana juridică

Art. 54. - (1) În caz de concurs de infractiuni săvârsit de persoana juridică, se aplică amenda până la maximul special prevăzut în art. 80 alin. (2) sau (3) pentru infractiunea cea mai gravă, care poate fi majorat cu o pătrime.

(2) În cazul în care persoana juridică a mai fost condamnată anterior definitiv pentru o infractiune, se aplică dispozitiile alin. (1), dacă pedeapsa aplicată pentru infractiunea anterioară nu a fost executată. Dacă pedeapsa anterioară a fost executată, se aplică pedeapsa amenzii până la maximul special prevăzut în art. 80 alin. (2) sau (3), care poate fi majorat cu o treime.

(3) Pedepsele complementare se pot cumula.

 

Unitatea infractiunii continuate si a celei complexe

Art. 55. - (1) În cazul infractiunii continuate si al infractiunii complexe nu există pluralitate de infractiuni.

(2) Infractiunea este continuată când o persoană săvârseste la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiasi rezolutii, actiuni sau inactiuni care prezintă fiecare în parte continutul aceleiasi infractiuni. În acest caz, se aplică pedeapsa prevăzută de lege pentru infractiunea săvârsită, la care se poate adăuga un spor până la maximul special, iar când acest maxim nu este îndestulător se poate aplica un spor fără ca pedeapsa să poată depăsi maximul general al acelei pedepse.

(3) Infractiunea este complexă când în continutul său intră, ca element constitutiv sau ca element circumstantial agravant, o actiune sau inactiune care constituie prin ea însăsi o faptă prevăzută de legea penală.

 

Recalcularea pedepsei pentru infractiunea continuată sau complexă

Art. 56. - Dacă cel condamnat definitiv pentru o infractiune continuată sau complexă este judecat ulterior si pentru alte actiuni sau inactiuni care intră în continutul aceleiasi infractiuni, tinându-se seama de infractiunea săvârsită în întregul ei, se stabileste o pedeapsă corespunzătoare, care nu poate fi mai mică decât cea pronuntată anterior.

 

TITLUL III
PEDEPSELE

CAPITOLUL I
CATEGORIILE SI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR CARE SE APLICĂ PERSOANEI FIZICE

 

Pedeapsa si scopul ei

Art. 57. - (1) Pedeapsa este o măsură de constrângere aplicată în scopul reeducării condamnatului si al prevenirii săvârsirii de noi infractiuni.

(2) Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferinte fizice si nici să înjosească persoana condamnatului.

 

Felurile pedepselor

Art. 58. - (1) Pedepsele care se aplică persoanei fizice sunt: pedepse principale, pedepse complementare si pedepse accesorii.

(2) Pedepsele principale se împart în: pedepse principale pentru crime si pedepse principale pentru delicte.

(3) Pedepsele principale pentru crime sunt:

a) detentiunea pe viată;

b) detentiunea severă între 15 si 30 de ani.

(4) Pedepsele principale pentru delicte sunt:

a) închisoarea strictă între un an si 15 ani;

b) închisoarea între 15 zile si un an;

c) amenda sub forma zilelor-amendă, între 5 si 360 de zile, fiecare zi fiind socotită între 100.000 lei si 1.000.000 lei;

d) munca în folosul comunitătii, între 100 si 500 de ore.

(5) Pedepsele complementare pentru crime si delicte sunt:

a) interzicerea exercitiului unor drepturi de la un an la 10 ani;

b) degradarea militară.

(6) Pedeapsa accesorie pentru crime si delicte constă în interzicerea exercitiului tuturor drepturilor prevăzute ca pedeapsă complementară.

 

CAPITOLUL II
CATEGORIILE SI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR CARE SE APLICĂ PERSOANEI JURIDICE

 

Felurile pedepselor

Art. 59. - (1) Pedepsele care se aplică persoanei juridice pentru crime sau delicte sunt: pedepse principale si pedepse complementare.

(2) Pedeapsa principală este amenda de la 10.000.000 lei la 10.000.000.000 lei.

(3) Pedepsele complementare sunt:

a) dizolvarea persoanei juridice;

b) suspendarea activitătii sau a uneia dintre activitătile persoanei juridice pe o durată de la un an la 3 ani;

c) interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice, pe o durată de la un an la 5 ani;

d) interzicerea accesului la unele resurse financiare, pe o durată de la un an la 5 ani;

e) afisarea hotărârii de condamnare sau difuzarea ei în Monitorul Oficial al României, prin presă ori mijloace de comunicare audiovizuală.

(4) Pedepsele complementare prevăzute în alin. (3) lit. b)-e) se pot aplica în mod cumulativ, integral sau partial.

 

CAPITOLUL III
REGIMUL DE EXECUTARE A PEDEPSELOR PRINCIPALE APLICATE PERSOANEI FIZICE

Sectiunea 1
Regimul de executare a pedepselor privative de libertate

 

Regulile generale ale executării pedepselor principale privative de libertate

Art. 60. - (1) Executarea pedepselor principale privative de libertate se bazează pe sistemul progresiv. Condamnatii au posibilitatea să treacă dintr-un regim de executare în altul, în conditiile prevăzute de legea pentru executarea pedepselor.

(2) Pedepsele privative de libertate se execută în unul din următoarele regimuri:

a) regimul de maximă sigurantă;

b) regimul închis;

c) regimul semideschis;

d) regimul deschis.

(3) Regimul executării pedepselor privative de libertate se bazează pe posibilitatea condamnatilor de a presta o muncă utilă, dacă sunt apti pentru muncă, pe educarea condamnatilor, pe respectarea de către acestia a disciplinei muncii si a ordinii interioare a locurilor de detinere, precum si pe stimularea si recompensarea celor stăruitori în muncă, disciplinati si care dau dovezi temeinice de îndreptare. Toate mijloacele folosite în cadrul regimului executării pedepselor privative de libertate trebuie să contribuie la reintegrarea în societate a celor condamnati si la prevenirea săvârsirii de noi infractiuni de către acestia.

(4) După împlinirea vârstei de 60 de ani, condamnatii pot presta o muncă numai la cererea acestora, dacă sunt apti pentru muncă.

 

Locul si modul de executare a pedepselor privative de libertate

Art. 61. - (1) Executarea pedepselor privative de libertate se face, potrivit dispozitiilor legii pentru executarea pedepselor, în locuri anume destinate, denumite penitenciare.

(2) Femeile condamnate la pedepse privative de libertate execută aceste pedepse separat de condamnatii bărbati.

(3) Minorii condamnati la pedepse privative de libertate execută aceste pedepse separat de condamnatii majori sau în locuri de detinere speciale, cu asigurarea posibilitătii de a continua învătământul general obligatoriu si de a dobândi o pregătire profesională potrivit cu aptitudinile lor.

 

Regimul de muncă

Art. 62. - (1) Munca prestată de condamnat este remunerată, cu exceptia muncilor cu caracter gospodăresc necesare locului de detinere.

(2) Normele, timpul de muncă si remuneratia muncii condamnatului sunt cele stabilite prin lege.

(3) Din remuneratia muncii condamnatului o parte revine acestuia, iar cealaltă parte revine administratiei penitenciarului. Aceste părti, precum si modul de folosire se stabilesc prin legea pentru executarea pedepselor.

 

Sectiunea a 2-a
Regimul de executare a pedepsei detentiunii pe viată si a pedepsei detentiunii severe

 

Locul si modul de executare a pedepsei detentiunii pe viată si a detentiunii severe

Art. 63. - (1) Detentiunea pe viată si detentiunea severă se execută în penitenciare anume destinate sau în sectii speciale ale celorlalte penitenciare.

(2) Regimul executării detentiunii pe viată si detentiunii severe este regimul de maximă sigurantă. Condamnatul la pedeapsa detentiunii pe viată sau detentiunii severe poate trece în celelalte regimuri în conditiile prevăzute de legea pentru executarea pedepselor.

 

Neaplicarea pedepsei detentiunii pe viată

Art. 64. - (1) Pedeapsa detentiunii pe viată nu se aplică persoanei care, la data pronuntării hotărârii de condamnare, a împlinit vârsta de 60 de ani. În acest caz, în locul detentiunii pe viată se aplică pedeapsa maximă a detentiunii severe si pedeapsa complementară a interzicerii exercitiului unor drepturi pe durata ei maximă.

(2) În cazul în care cel condamnat la pedeapsa detentiunii pe viată a împlinit vârsta de 60 de ani în timpul executării pedepsei, în locul pedepsei detentiunii pe viată se aplică pedeapsa maximă a detentiunii severe si pedeapsa complementară a interzicerii exercitiului unor drepturi pe durată ei maximă.

 

Calculul pedepsei în cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detentiunii pe viată

Art. 65. - În cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detentiunii pe viată cu pedeapsa detentiunii severe, perioada de detentiune executată se consideră ca parte executată din pedeapsa detentiunii severe.

 

Sectiunea a 3-a
Regimul de executare a pedepsei închisorii stricte si a pedepsei închisorii

 

Locul si modul de executare a pedepsei închisorii stricte

Art. 66. - (1) Executarea pedepsei închisorii stricte se face în penitenciare anume destinate.

(2) Regimul executării pedepsei închisorii stricte este regimul închis, în cazul persoanei condamnate la pedeapsa închisorii stricte mai mare de 5 ani sau regimul semideschis, în cazul pedepsei închisorii stricte care nu depăseste 5 ani.

(3) Condamnatul la pedeapsa închisorii stricte poate trece în celelalte regimuri în conditiile prevăzute de legea pentru executarea pedepselor.

 

Locul si modul de executare a pedepsei închisorii

Art. 67. - (1) Executarea pedepsei închisorii se face în penitenciare anume destinate.

(2) Regimul executării pedepsei închisorii este regimul deschis, prevăzut de legea pentru executarea pedepselor.

 

Sectiunea a 4-a
Regimul de executare a pedepsei amenzii

 

Continutul pedepsei amenzii sub forma zilelor-amendă
Art. 68. - (1) Pedeapsa amenzii constă în suma de bani pe care făptuitorul este condamnat să o plătească.

(2) Pedeapsa amenzii se aplică sub forma zilelor-amendă. În acest caz suma totală care urmează să fie plătită rezultă din înmultirea numărului de zile de pedeapsă stabilite de instantă în raport cu gravitatea faptei si persoana făptuitorului, cu suma reprezentând evaluarea în bani a fiecărei zile de pedeapsă, tinându-se seama de posibilitătile financiare ale făptuitorului si de obligatiile legale ale acestuia fată de persoanele aflate în grija sa.

(3) Dacă legea prevede că o infractiune se pedepseste numai cu amendă, fără a-i arăta limitele, minimul special al zilelor-amendă este de 20 de zile, iar maximul special de 120 de zile, dacă legea nu prevede altfel.

(4) Când legea prevede pedeapsa amenzii, fără a-i arăta limitele, alternativ cu pedeapsa închisorii, minimul special al zilelor-amendă este de 40 de zile, iar maximul special de 180 de zile, iar când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii stricte, minimul special este de 60 de zile si maximul special de 240 de zile.

 

Înlocuirea pedepsei amenzii sub forma zilelor-amendă

Art. 69. - (1) În cazul condamnatului care se sustrage cu rea-credintă de la executarea amenzii, dacă legea prevede pedeapsa închisorii stricte ca pedeapsă alternativă la amendă, instanta poate înlocui amenda cu munca în folosul comunitătii până la 500 de ore sau, în cazul în care condamnatul nu îsi dă consimtământul pentru această pedeapsă, cu pedeapsa închisorii stricte.

(2) În cazul condamnatului care se sustrage cu rea-credintă de la executarea amenzii, dacă legea prevede pedeapsa închisorii ca pedeapsă alternativă la amendă, instanta poate înlocui amenda cu munca în folosul comunitătii până la 300 de ore sau, în cazul în care condamnatul nu îsi dă consimtământul pentru această pedeapsă, cu pedeapsa închisorii.

(3) La înlocuirea pedepsei amenzii, se tine seama de durata zilelor-amendă neplătite.

 

Sectiunea a 5-a
Regimul de executare a pedepsei muncii în folosul comunitătii

 

Continutul pedepsei si modul de executare

Art. 70. - (1) Dacă legea prevede pentru un delict pedeapsa închisorii sau a închisorii stricte de cel mult 3 ani, instanta poate dispune în locul pedepsei privative de libertate executarea unei munci neremunerate în folosul comunitătii, pe o durată de cel putin 100 de ore.

(2) Durata maximă a muncii în folosul comunitătii este de 300 de ore, în cazul în care legea prevede pedeapsa închisorii, si de 500 de ore, în cazul în care legea prevede pedeapsa închisorii stricte de cel mult 3 ani.

(3) Munca în folosul comunitătii poate fi dispusă numai cu consimtământul inculpatului.

(4) Dacă persoana condamnată nu execută această pedeapsă sau, în timpul executării ei nu îndeplineste obligatiile care-i revin ori le îndeplineste în mod defectuos, instanta poate dispune, dacă legea nu prevede alt mod de sanctionare, revocarea muncii în folosul comunitătii, înlocuind-o, integral sau partial, după caz, cu închisoarea sau cu închisoarea strictă de cel mult 3 ani.

(5) Modul de executare a muncii în folosul comunitătii este reglementat prin legea pentru executarea pedepselor.

 

Sectiunea a 6-a
Liberarea conditionată

Liberarea conditionată a condamnatului la pedeapsa închisorii, a închisorii stricte si a detentiunii severe

Art. 71. - (1) După ce a executat cel putin două treimi din pedeapsa închisorii ori a închisorii stricte sau trei pătrimi din pedeapsa detentiunii severe, condamnatul care este stăruitor în muncă, disciplinat si dă dovezi temeinice de îndreptare, tinându-se seama de durata din pedeapsa care mai rămâne de executat, de vârsta, starea sănătătii, forma de vinovătie si de antecedentele sale penale, poate fi liberat conditionat înainte de executarea în întregime a pedepsei.

(2) Minorii condamnati la pedeapsa închisorii ori închisorii stricte pot fi liberati conditionat după executarea unei treimi din pedeapsa aplicată. Condamnatii trecuti de 60 de ani, pentru bărbati si 55 de ani, pentru femei, pot fi liberati conditionat după executarea unei treimi din pedeapsa închisorii ori închisorii stricte sau jumătate din pedeapsa detentiunii severe.

(3) În calculul fractiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. (1) se tine seama de partea din durata pedepsei care poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea conditionată nu poate fi acordată înainte de executarea efectivă a cel putin jumătate din pedeapsa închisorii ori a închisorii stricte sau a cel putin două treimi din pedeapsa detentiunii severe.

(4) În timpul liberării conditionate, instanta poate să-l oblige pe condamnat să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute în art. 103.

 

Liberarea conditionată a condamnatului la pedeapsa detentiunii pe viată

Art. 72. - (1) Cel condamnat la pedeapsa detentiunii pe viată poate fi liberat conditionat, în mod exceptional, după executarea efectivă a 20 de ani de detentiune, tinându-se seama de antecedentele sale penale, precum si de faptul că este stăruitor în muncă, disciplinat si dă dovezi temeinice de îndreptare.

(2) Condamnatul trecut de vârsta de 60 de ani poate fi liberat conditionat după executarea efectivă a 15 ani de detentiune, dacă sunt îndeplinite si celelalte conditii prevăzute în alin. (1).

(3) Pedeapsa se consideră executată dacă în termen de 10 ani de la liberare condamnatul nu a săvârsit din nou o infractiune. Dacă în acest interval condamnatul a comis din nou o infractiune, se aplică în mod corespunzător dispozitiile art. 73.

(4) În timpul liberării conditionate instanta poate să-l oblige pe condamnat să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute în art. 103.

 

Efectele liberării conditionate

Art. 73. - (1) Pedeapsa se consideră executată dacă în intervalul de timp de la liberare si până la împlinirea duratei pedepsei, cel condamnat nu a săvârsit din nou o infractiune.

(2) Dacă până la împlinirea duratei pedepsei cel liberat a comis din nou o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii, instanta, tinând seama de gravitatea acesteia, poate dispune fie mentinerea liberării conditionate, fie revocarea.

(3) Dacă până la împlinirea duratei pedepsei cel liberat a comis din nou o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii stricte, a detentiunii severe sau a detentiunii pe viată, revocarea liberării conditionate este obligatorie.

(4) În cazul revocării liberării conditionate, pedeapsa stabilită pentru infractiunea ulterioară si restul de pedeapsă care a mai rămas de executat din pedeapsa anterioară se cumulează, fără a depăsi maximul general al pedepsei celei mai grele.

 

Sectiunea a 7-a
Executarea pedepsei într-o închisoare militară

Modul de executare a pedepsei într-o închisoare militară

Art. 74. - (1) Executarea pedepsei închisorii care nu depăseste 2 ani, de către militarii în termen, se face într-o închisoare militară în cazurile prevăzute de lege, precum si în cazurile când instanta judecătorească, tinând seama de împrejurările cauzei si de persoana condamnatului, dispune aceasta.

(2) Dacă militarul condamnat a executat jumătate din durata pedepsei si a dat dovezi temeinice de îndreptare, partea din durata pedepsei ce a mai rămas de executat se reduce cu o treime, iar dacă s-a evidentiat în mod deosebit, reducerea poate depăsi o treime, putând cuprinde chiar tot restul pedepsei.

(3) Dacă în timpul executării pedepsei militarul condamnat devine inapt serviciului, este liberat conditionat.

(4) Dacă în timpul executării pedepsei militarul condamnat săvârseste din nou o infractiune, instanta care pronuntă condamnarea aplică dispozitiile art. 51 sau ale art. 52. Pedeapsa astfel stabilită se execută într-un loc de detinere.

(5) După executarea pedepsei potrivit alin. (1)-(3) sau după gratierea totală ori după gratierea restului de pedeapsă, cel condamnat este reabilitat de drept.

(6) Dispozitiile alin. (1)-(5) sunt aplicabile si celor care au devenit militari în termen după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

(7) În cazul în care, înainte de începerea executării pedepsei într-o închisoare militară, condamnatul a fost trecut în rezervă, pedeapsa se execută într-un loc de detinere.

 

CAPITOLUL IV
PEDEPSELE COMPLEMENTARE SI PEDEPSELE ACCESORII

Sectiunea 1
Pedepsele complementare

 

Continutul pedepsei interzicerii exercitiului unor drepturi

Art. 75. - (1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitiului unor drepturi constă în interzicerea exercitiului unuia sau mai multora dintre următoarele drepturi:

a) dreptul de a alege si de a fi ales în autoritătile publice sau în functii eligibile publice;

b) dreptul de a ocupa o functie care implică exercitiul autoritătii de stat;

c) dreptul de a ocupa o functie, de a exercita o profesiune sau de a desfăsura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârsirea infractiunii;

d) drepturile părintesti;

e) dreptul de a fi tutore sau curator.

(2) Interzicerea exercitiului drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. b) se poate pronunta numai pe lângă interzicerea exercitiului drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. a), în afară de cazul când legea dispune altfel.

 

Aplicarea pedepsei interzicerii exercitiului unor drepturi

Art. 76. - (1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitiului unor drepturi poate fi aplicată dacă pedeapsa principală stabilită este privatiunea de libertate de cel putin 2 ani si instanta constată că, fată de natura si gravitatea infractiunii, împrejurările cauzei si persoana făptuitorului, această pedeapsă este necesară.

(2) Aplicarea pedepsei interzicerii exercitiului unor drepturi este obligatorie când legea prevede această pedeapsă.

(3) Conditia prevăzută în alin. (1) cu privire la cuantumul privatiunii de libertate trebuie să fie îndeplinită si în cazul în care aplicarea pedepsei prevăzută în acel alineat este obligatorie.

 

Executarea pedepsei interzicerii exercitiului unor drepturi

Art. 77. - Executarea pedepsei interzicerii exercitiului unor drepturi începe după executarea pedepsei privative de libertate, după gratierea totală sau a restului de pedeapsă ori după prescriptia executării pedepsei.

 

Continutul pedepsei degradării militare si modul ei de aplicare

Art. 78. - (1) Pedeapsa complementară a degradării militare constă în pierderea gradului si a dreptului de a purta uniformă.

(2) Degradarea militară se aplică în mod obligatoriu condamnatilor militari si rezervisti, dacă pedeapsa principală stabilită este detentiunea pe viată sau detentiunea severă.

(3) Degradarea militară poate fi aplicată condamnatilor militari si rezervisti pentru infractiuni săvârsite cu intentie, dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea strictă de cel putin 5 ani si de cel mult 15 ani.

 

Sectiunea a 2-a
Pedepsele accesorii

 

Continutul si modul de executare a pedepsei accesorii

Art. 79. - (1) Pedeapsa accesorie constă în interzicerea tuturor drepturilor prevăzute în art. 75.

(2) Condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate atrage de drept interzicerea drepturilor prevăzute în alin. (1) din momentul în care hotărârea de condamnare a rămas definitivă si până la terminarea executării pedepsei, până la gratierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescriptie a executării pedepsei.

(3) Pe durata amânării sau întreruperii executării pedepsei privative de libertate, condamnatul poate să-si exercite drepturile părintesti si dreptul de a fi tutore sau curator, în afară de cazul în care aceste drepturi au fost anume interzise condamnatului prin hotărârea judecătorească.

(4) Pe durata suspendării executării pedepsei privative de libertate se suspendă si executarea pedepselor accesorii.

 

CAPITOLUL V
REGIMUL DE EXECUTARE A PEDEPSELOR APLICATE PERSOANEI JURIDICE

Sectiunea 1
Regimul de executare a pedepsei amenzii

 

Continutul pedepsei amenzii

Art. 80. - (1) Pedeapsa amenzii constă în suma de bani pe care persoana juridică este obligată să o plătească.

(2) Când legea prevede pentru infractiunea săvârsită de persoana fizică pedeapsa detentiunii, minimul special al amenzii pentru persoana juridică este de 25.000.000 lei, iar maximul special al amenzii este de 7.500.000.000 lei.

(3) Când legea prevede pentru infractiunea săvârsită de persoana fizică pedeapsa închisorii stricte sau a închisorii, minimul special al amenzii pentru persoana juridică este de 10.000.000 lei, iar maximul special al amenzii este de 5.000.000.000 lei.

 

Sectiunea a 2-a
Regimul de executare a pedepsei dizolvării persoanei juridice

 

Continutul si modul de executare a pedepsei dizolvării persoanei juridice

Art. 81. - (1) Dizolvarea persoanei juridice poate fi pronuntată atunci când persoana juridică a fost constituită în scopul săvârsirii de infractiuni sau când obiectul său de activitate a fost deturnat în scopul săvârsirii de infractiuni.

(2) Dizolvarea persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, potrivit legii.

(3) Prin hotărârea de dizolvare a persoanei juridice, instanta desemnează lichidatorul.

(4) O copie după dispozitivul hotărârii de dizolvare se transmite organului care a autorizat înfiintarea persoanei juridice si organului care a înregistrat persoana juridică, pentru a lua măsurile necesare.

 

Sectiunea a 3-a
Regimul de executare a pedepsei suspendării activitătii sau a uneia dintre activitătile persoanei juridice

 

Continutul si modul de executare a pedepsei suspendării activitătii sau a uneia dintre activitătile persoanei juridice

Art. 82. - (1) Suspendarea activitătii sau a uneia dintre activitătile persoanei juridice constă în interzicerea activitătii sau a aceleia dintre activitătile persoanei juridice în exercitarea căreia a fost săvârsită infractiunea.

(2) Suspendarea activitătii sau a uneia dintre activitătile persoanei juridice poate fi aplicată pentru o durată de la un an la 3 ani.

(3) O copie după dispozitivul hotărârii de suspendare se transmite organului care a autorizat înfiintarea persoanei juridice si organului care a înregistrat persoana juridică, pentru a lua măsurile necesare.

 

Sectiunea a 4-a
Dispozitii comune dizolvării persoanei juridice si suspendării activitătii sau a uneia dintre activitătile persoanei juridice

 

Continutul dispozitiilor comune

Art. 83. - (1) Dizolvarea si suspendarea nu pot fi aplicate partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, cultelor religioase sau organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, constituite potrivit legii.

(2) Dizolvarea nu poate fi aplicată persoanelor juridice care îsi exercită activitatea în domeniul presei sau al audiovizualului.

(3) Activitatea în domeniul presei sau al audiovizualului nu poate fi suspendată.

 

Sectiunea a 5-a
Regimul de executare a pedepsei interzicerii de a participa la procedurile de achizitii publice

 

Continutul si modul de executare a pedepsei interzicerii de a participa la procedurile de achizitii publice

Art. 84. - (1) Interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice constă în interzicerea de a participa, direct sau indirect, la procedurile pentru atribuirea contractelor de achizitii publice, prevăzute de lege, pe o durată de la un an la 5 ani.

(2) O copie după dispozitivul hotărârii prin care s-a aplicat pedeapsa prevăzută în alin. (1) se transmite de îndată:

a) oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal, în vederea efectuării formalitătilor de publicitate în registrul comertului;

b) Ministerului Justitiei, în vederea efectuării formalitătilor de publicitate în registrul national al persoanelor juridice fără scop patrimonial;

c) altor autorităti care tin evidenta persoanelor juridice, în vederea efectuării formalitătilor de publicitate.

 

Sectiunea a 6-a
Regimul de executare a pedepsei interzicerii accesului la unele resurse financiare

 

Continutul si modul de executare a pedepsei interzicerii accesului la unele resurse financiare

Art. 85. - (1) Interzicerea accesului la unele resurse financiare constă în interzicerea de a obtine fonduri prin plasamente de titluri de valoare sau de a obtine fonduri de la institutiile de credit ori institutiile financiare, pe o durată de la un an la 5 ani.

(2) O copie după dispozitivul hotărârii prin care s-a aplicat pedeapsa prevăzută la alin. (1) se transmite Băncii Nationale a României, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

 

Sectiunea a 7-a
Regimul de executare a pedepsei afisării hotărârii de condamnare sau difuzării acesteia

 

Continutul si modul de executare a pedepsei afisării hotărârii de condamnare sau difuzării acesteia

Art. 86. - (1) Afisarea hotărârii de condamnare sau difuzarea ei în Monitorul Oficial al României, prin presă ori mijloace de comunicare audiovizuală se realizează pe cheltuiala persoanei juridice condamnate. Cheltuielile de afisare sau difuzare nu pot depăsi cuantumul pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice.

(2) Instanta poate dispune afisarea sau difuzarea integrală sau în extras a hotărârii de condamnare.

(3) Afisarea sau difuzarea hotărârii de condamnare nu poate dezvălui identitatea victimei sau a reprezentantului legal al acesteia fără consimtământul lor.

(4) Afisarea hotărârii de condamnare se realizează în locul stabilit de instantă si pentru perioada stabilită de aceasta, fără a putea depăsi o durată de 2 luni.

(5) Difuzarea hotărârii de condamnare se face prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în unul sau mai multe ziare sau prin unul sau mai multe servicii de comunicatii audiovizuale, stabilite de instantă.

 

CAPITOLUL VI
INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

Sectiunea 1
Dispozitii generale

 

Regulile generale de individualizare a pedepsei

Art. 87. - (1) La stabilirea si aplicarea pedepselor pentru persoana fizică se tine seama de dispozitiile părtii generale a acestui cod, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială, de gravitatea faptei săvârsite, de persoana făptuitorului si de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

(2) Când pentru infractiunea săvârsită legea prevede pedepse alternative, se tine seama de dispozitiile alin. (1), atât pentru alegerea uneia dintre pedepsele alternative, cât si pentru proportionalizarea acesteia.

(3) Pedeapsa majorată ca urmare a cauzelor de agravare se execută în regimul corespunzător pedepsei prevăzute de lege pentru infractiunea săvârsită.

(4) La stabilirea si aplicarea pedepselor pentru persoana juridică se tine seama de dispozitiile părtii generale a acestui cod, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială pentru persoana fizică, de gravitatea faptei săvârsite si de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

(5) Cauzele de agravare sau de atenuare a răspunderii penale retinute de instantă trebuie motivate în cuprinsul hotărârii.

 

Sectiunea a 2-a
Circumstante atenuante si agravante legale si judiciare

 

Circumstante atenuante legale

Art. 88. - Următoarele împrejurări constituie circumstante atenuante legale:

a) săvârsirea infractiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emotii, determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violentă, printr-o atingere gravă a demnitătii persoanei sau prin alte actiuni ilicite grave;

b) depăsirea limitelor legitimei apărări sau ale stării de necesitate;

c) săvârsirea faptei cu un mobil sau cu un scop care pune în evidentă pericolul redus al persoanei făptuitorului;

d) dacă prin atingerea minimă adusă uneia dintre valorile apărate de lege si prin continutul ei concret fapta prezintă o gravitate redusă.

 

Circumstante agravante legale

Art. 89. - Următoarele împrejurări constituie circumstante agravante legale:

a) săvârsirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună;

b) săvârsirea infractiunii prin metode sau mijloace care prezintă pericol public;

c) săvârsirea infractiunii de către un făptuitor major, dacă aceasta a fost comisă împreună cu un minor;

d) săvârsirea infractiunii din motive josnice;

e) săvârsirea infractiunii de către o persoană care a profitat de situatia prilejuită de o calamitate, de starea de asediu sau de starea de urgentă;

f) săvârsirea infractiunii asupra unei persoane aflate în imposibilitate de a se apăra sau de a-si exprima vointa, asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 15 ani ori asupra unui membru de familie;

g) săvârsirea infractiunii pentru a se sustrage pe sine sau pe altul de la urmărire, arestare sau executarea pedepsei;

h) săvârsirea infractiunii pentru a înlesni sau ascunde comiterea altei infractiuni.

 

Circumstante atenuante judiciare

Art. 90. - (1) Următoarele împrejurări pot constitui circumstante atenuante judiciare:

a) conduita bună a făptuitorului înainte de săvârsirea infractiunii;

b) stăruinta depusă de făptuitor pentru a înlătura rezultatul infractiunii sau a repara paguba pricinuită;

c) atitudinea făptuitorului după săvârsirea infractiunii, rezultând din prezentarea sa în fata autoritătii, comportarea sinceră în cursul procesului, înlesnirea descoperirii ori arestării participantilor.

(2) Împrejurările enumerate în prezentul articol au caracter exemplificativ.

 

Circumstante agravante judiciare

Art. 91. - Poate constitui o circumstantă agravantă judiciară orice altă împrejurare decât cele enumerate în art. 89 care imprimă faptei un caracter grav.

 

Efectele circumstantelor atenuante

Art. 92. - (1) În cazul când există circumstante atenuante, pedeapsa principală pentru persoana fizică se modifică după cum urmează:

a) când pentru infractiunea săvârsită legea prevede detentiunea pe viată, se aplică pedeapsa detentiunii severe;

b) când pentru infractiunea săvârsită legea prevede detentiunea severă, se aplică pedeapsa închisorii stricte;

c) când pentru infractiunea săvârsită legea prevede închisoarea strictă, se aplică pedeapsa închisorii sau se aplică munca în folosul comunitătii ori amenda sub forma zilelor-amendă;

d) când pentru infractiunea săvârsită legea prevede închisoarea, se aplică munca în folosul comunitătii sau amenda sub forma zilelor-amendă;

e) când pentru infractiunea săvârsită legea prevede numai amenda sub forma zilelor-amendă, se aplică amenda între 5 si 20 de zile.

(2) Când există circumstante atenuante, pedeapsa complementară privativă de drepturi, prevăzută de lege pentru infractiunea săvârsită, poate fi înlăturată, iar în cazul persoanei juridice, nu se poate aplica pedeapsa complementară a dizolvării ori a suspendării activitătii sau a uneia dintre activitătile persoanei juridice.

(3) Modificarea pedepsei în sensul prevăzut în alin. (1) este obligatorie în cazul circumstantelor atenuante legale si facultativă în celelalte cazuri.

 

Efectele circumstantelor agravante

Art. 93. - (1) În cazul când există circumstante agravante, persoanei fizice i se aplică o pedeapsă care poate fi sporită cu 5 ani, în cadrul limitelor pedepsei imediat superioare, dacă legea nu prevede altfel.

(2) În cazul aplicării amenzii sub forma zilelor amendă, se poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special, fără să depăsească maximul general.

(3) Când există circumstante agravante, persoanei juridice i se aplică pedeapsa amenzii până la maximul special prevăzut în art. 80 alin. (2) sau (3), care poate fi majorat cu o treime.

 

Concursul între cauzele de agravare si de atenuare

Art. 94. - (1) În caz de concurs între cauzele de agravare si cauzele de atenuare, instanta aplică prevederile art. 92 sau art. 93, după cum cauzele de atenuare sau de agravare au caracter preponderent. În cazul în care cauzele de atenuare au caracter preponderent, se poate face abstractie de cauzele de agravare, iar dacă au caracter preponderent cauzele de agravare, se poate face abstractie de cauzele de atenuare.

(2) În caz de echivalentă a acestor cauze, se aplică o pedeapsă făcându-se abstractie de cauzele de atenuare sau de agravare.

 

Sectiunea a 3-a
Suspendarea conditionată a executării pedepsei aplicate persoanei fizice

 

Conditiile de aplicare a suspendării conditionate

Art. 95. - (1) Instanta poate dispune suspendarea conditionată a executării pedepsei pe o anumită durată dacă sunt întrunite următoarele conditii:

a) pedeapsa aplicată pentru delict este închisoare sau închisoarea strictă de cel mult 5 ani sau zile-amendă;

b) făptuitorul nu a mai fost condamnat anterior la o pedeapsă privativă de libertate în afară de cazul când condamnarea intră în unul din cazurile prevăzute în art. 53;

c) se apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia.

(2) Suspendarea conditionată a executării pedepsei poate fi acordată si în caz de concurs de infractiuni dacă pedeapsa aplicată este închisoarea sau închisoarea strictă de cel mult 3 ani si sunt întrunite conditiile prevăzute în alin. (1) lit. b) si c).

(3) Suspendarea conditionată a executării pedepsei nu atrage suspendarea executării măsurilor de sigurantă si a obligatiilor civile prevăzute în hotărârea de condamnare.

(4) Suspendarea conditionată a executării pedepsei trebuie motivată.

 

Termenul de încercare

Art. 96. - (1) Durata suspendării conditionate a executării pedepsei constituie termen de încercare pentru condamnat si se compune din cuantumul pedepsei închisorii sau închisorii stricte aplicate, la care se adaugă un interval de timp de 2 ani.

(2) În cazul când pedeapsa a cărei executare a fost suspendată constă în zile-amendă, termenul de încercare este de un an.

(3) Termenul de încercare se calculează de la data când hotărârea prin care s-a pronuntat suspendarea conditionată a executării pedepsei a rămas definitivă.

 

Revocarea în cazul săvârsirii unei infractiuni

Art. 97. - (1) Dacă în cursul termenului de încercare cel condamnat a săvârsit din nou o infractiune, pentru care s-a pronuntat o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen, instanta revocă suspendarea conditionată, dispunând executarea în întregime a pedepsei.

(2) Revocarea suspendării conditionate a executării pedepsei nu are loc dacă infractiunea săvârsită ulterior a fost descoperită după expirarea termenului de încercare.

(3) Dacă infractiunea ulterioară este săvârsită din culpă, se poate aplica din nou suspendarea conditionată a executării pedepsei. În acest caz, nu mai are loc revocarea primei suspendări.

 

Revocarea în cazul neexecutării obligatiilor civile

Art. 98. - Dacă până la expirarea termenului de încercare condamnatul nu a îndeplinit obligatiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, instanta poate dispune revocarea suspendării executării pedepsei, în afară de cazul când cel condamnat dovedeste că nu a avut posibilitatea de a îndeplini acele obligatii.

 

Anularea suspendării pentru infractiuni săvârsite anterior

Art. 99. - (1) Dacă se descoperă că cel condamnat a mai săvârsit o infractiune înainte de pronuntarea hotărârii prin care s-a dispus suspendarea sau până la rămânerea definitivă a acesteia, pentru care i s-a aplicat o pedeapsă privativă de libertate chiar după expirarea termenului de încercare, suspendarea conditionată a executării pedepsei se anulează, aplicându-se, după caz, dispozitiile privitoare la concursul de infractiuni sau recidivă.

(2) Anularea suspendării conditionate a executării pedepsei nu are loc dacă infractiunea care ar fi putut atrage anularea a fost descoperită după expirarea termenului de încercare.

(3) În cazurile prevăzute în alin. (1), dacă pedeapsa rezultată în urma aplicării dispozitiilor privind concursul de infractiuni sau recidiva nu depăseste 3 ani, instanta poate aplica dispozitiile art. 95.

(4) În cazul când se dispune suspendarea conditionată a executării pedepsei, termenul de încercare se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a pronuntat anterior suspendarea conditionată a executării pedepsei.

 

Reabilitarea în cazul suspendării conditionate a executării pedepsei

Art. 100. - Condamnatul este reabilitat de drept dacă nu a săvârsit din nou o infractiune înăuntrul termenului de încercare si nici nu s-a pronuntat revocarea suspendării conditionate a executării pedepsei în baza art. 97 sau art. 98.

 

Sectiunea a 4-a
Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicate persoanei fizice

 

Conditiile de aplicare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Art. 101. - (1) Instanta poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere dacă sunt întrunite următoarele conditii:

a) pedeapsa aplicată pentru delict este închisoare sau închisoarea strictă de cel mult 7 ani;

b) făptuitorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa detentiunii sau a închisorii stricte ori a fost condamnat la pedeapsa închisorii sau a închisorii stricte de cel mult 2 ani, în afară de cazul când condamnarea intră în unul dintre cazurile prevăzute în art. 53;

c) se apreciază, tinând seama de persoana condamnatului si de comportamentul său după comiterea faptei, că pronuntarea condamnării constituie un avertisment pentru acesta si, chiar fără executarea pedepsei, condamnatul nu va mai săvârsi infractiuni.

(2) Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere poate fi acordată si în cazul concursului de infractiuni, dacă pedeapsa aplicată este închisoarea sau închisoarea strictă de cel mult 5 ani si sunt întrunite conditiile prevăzute în alin. (1) lit. b) si c).

(3) Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere nu atrage suspendarea executării măsurilor de sigurantă si a obligatiilor civile prevăzute în hotărârea de condamnare.

(4) Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere trebuie motivată.

 

Termenul de încercare

Art. 102. - (1) Termenul de încercare în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere se compune din cuantumul pedepsei închisorii sau închisorii stricte aplicate, la care se adaugă un interval de timp, stabilit de instantă, între 2 ani si 5 ani.

(2) Dispozitiile art. 96 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

 

Măsurile de supraveghere si obligatiile condamnatului

Art. 103. - (1) Pe durata termenului de încercare, condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui, la serviciul de reintegrare socială si supraveghere sau la alte organe stabilite de instantă;

b) să anunte, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedintă sau locuintă si orice deplasare care depăseste 8 zile, precum si întoarcerea;

c) să comunice si să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informatii de natură a permite controlul mijloacelor lui de existentă.

(2) Datele prevăzute în alin. (1) lit. b), c) si d) se comunică persoanelor sau organelor stabilite la alin. (1) lit. a).

(3) Instanta poate să impună condamnatului respectarea uneia sau a mai multora din următoarele obligatii:

a) să desfăsoare o activitate sau să urmeze un curs de învătământ ori de calificare;

b) să nu schimbe domiciliul sau resedinta avută ori să nu depăsească limita teritorială stabilită decât în conditiile fixate de instantă;

c) să nu frecventeze anumite locuri stabilite;

d) să nu intre în legătură cu anumite persoane;

e) să nu conducă nici un vehicul sau anumite vehicule;

f) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire, în special în scopul dezintoxicării.

(4) Supravegherea executării obligatiilor stabilite de instantă conform alin. (3) lit. a)-f) se face de organele prevăzute în alin. (1) lit. a) si aceleasi organe sesizează instanta în caz de neîndeplinire a obligatiilor, pentru luarea măsurilor în conditiile art. 104 alin. (2).

 

Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Art. 104. - (1) Dispozitiile art. 97 si art. 98 se aplică în mod corespunzător si în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

(2) Dacă cel condamnat nu îndeplineste măsurile de supraveghere prevăzute de lege ori obligatiile stabilite de instantă, aceasta poate să revoce suspendarea executării pedepsei dispunând executarea în întregime a pedepsei sau să prelungească termenul de încercare cu cel mult 3 ani.

 

Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Art. 105. - (1) Dispozitiile art. 99 alin. (1) si (2) se aplică în mod corespunzător si în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

(2) În cazurile prevăzute de art. 99 alin. (1), dacă pedeapsa rezultată în urma aplicării dispozitiilor privind concursul de infractiuni sau recidiva nu depăseste 5 ani, instanta poate aplica dispozitiile art. 101.

(3) În cazul când se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, termenul de încercare se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a pronuntat anterior suspendarea conditionată a executării pedepsei.

 

Reabilitarea în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Art. 106. - Condamnatul este reabilitat de drept dacă nu a săvârsit din nou o infractiune înăuntrul termenului de încercare si nici nu s-a pronuntat revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în baza art. 104.

 

Sectiunea a 5-a
Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere cu obligatia condamnatului de a efectua o muncă în folosul comunitătii

 

Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere cu obligatia condamnatului de a efectua o muncă în folosul comunitătii

Art. 107. - (1) În cazul în care dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în conditiile art. 101, instanta poate stabili obligatia condamnatului de a efectua în termenul de încercare o muncă în folosul comunitătii, pe o perioadă de cel mult 300 de ore, potrivit art. 70.

(2) Dacă cel condamnat nu efectuează munca în folosul comunitătii ori are o conduită necorespunzătoare în timpul efectuării acesteia prin neîndeplinirea obligatiilor care îi revin sau prin îndeplinirea lor nesatisfăcătoare, instanta poate revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dispunând executarea în întregime a pedepsei sau prelungirea termenului de încercare cu cel mult 3 ani.

(3) Dispozitiile art. 103 - 106 se aplică în mod corespunzător.

 

Sectiunea a 6-a
Renuntarea la pedeapsă si amânarea aplicării pedepsei pentru persoana fizică

Renuntarea la pedeapsă

Art. 108. - În cazul infractiunilor sanctionate cu pedeapsa închisorii, instanta poate să nu aplice nici o pedeapsă inculpatului care nu a avut antecedente penale, a acoperit prejudiciul cauzat si a dat dovezi temeinice că se poate îndrepta chiar fără aplicarea unei pedepse.

 

Amânarea aplicării pedepsei

Art. 109. - (1) În cazul infractiunilor pentru care legea prevede pedeapsa închisorii sau a închisorii stricte de cel mult 5 ani, instanta, după stabilirea pedepsei, poate să amâne aplicarea acesteia dacă inculpatul nu a avut antecedente penale, a acoperit prejudiciul cauzat sau dovedeste că are posibilitatea de a-l acoperi, iar după săvârsirea faptei a dat dovezi temeinice că se poate îndrepta chiar fără aplicarea pedepsei.

(2) În cazul în care amână aplicarea pedepsei, instanta fixează în cuprinsul hotărârii data la care urmează să se pronunte asupra pedepsei, care nu poate depăsi 2 ani din momentul pronuntării hotărârii.

(3) Intervalul de timp dintre momentul pronuntării hotărârii si data fixată de instantă potrivit alin. (2) constituie perioadă de probă pentru inculpat.

(4) În perioada de probă, instanta îl poate obliga pe inculpat să se supună măsurilor de supraveghere si să respecte una sau mai multe dintre obligatiile prevăzute în art. 103.

(5) Dacă inculpatul a avut o conduită corespunzătoare în perioada de probă, instanta poate să nu aplice nici o pedeapsă, iar dacă inculpatul nu a avut o conduită corespunzătoare, instanta poate fie să amâne încă o dată pentru acelasi termen aplicarea pedepsei, fie să aplice pedeapsa în limitele prevăzute de lege.

 

Sectiunea a 7-a
Calculul pedepselor

 

Durata executării

Art. 110. - (1) Durata executării pedepsei privative de libertate se socoteste din ziua în care condamnatul a început executarea hotărârii definitive de condamnare.

(2) Ziua în care începe executarea pedepsei si ziua în care încetează se socotesc în durata executării.

(3) Timpul în care condamnatul, în cursul executării pedepsei, se află bolnav în spital intră în durata executării, în afară de cazul în care si-a provocat în mod voit boala, iar această împrejurare se constată în cursul executării pedepsei.

 

Computarea retinerii si a arestării preventive

Art. 111. - (1) Timpul retinerii si al arestării preventive se scade din durata pedepsei privative de libertate pronuntate. Scăderea se face si atunci când condamnatul a fost urmărit sau judecat, în acelasi timp ori în mod separat, pentru mai multe infractiuni concurente, chiar dacă a fost scos de sub urmărire, s-a încetat urmărirea penală sau a fost achitat ori s-a încetat procesul penal pentru fapta care a determinat retinerea sau arestarea preventivă.

(2) Scăderea retinerii si a arestării preventive se face si în caz de condamnare la zile-amendă, prin înlăturarea în totul sau în parte a executării zilelor amendă.

 

Computarea privatiunii de libertate executate în afara tării

Art. 112. - În cazul infractiunilor săvârsite în conditiile art. 11, 12 sau 13, partea din pedeapsă, precum si retinerea si arestarea preventivă executate în afara teritoriului tării se scad din durata pedepsei aplicate pentru aceeasi infractiune de instantele române.

 

TITLUL IV
MINORITATEA

 

Limitele răspunderii penale

Art. 113. - (1) Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal.

(2) Minorul care are vârsta între 14 si 16 ani răspunde penal numai dacă se dovedeste că a săvârsit fapta cu discernământ.

(3) Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal potrivit legii.

 

Consecintele răspunderii penale

Art. 114. - (1) Fată de minorul care răspunde penal se poate lua o măsură educativă ori i se poate aplica o pedeapsă. La alegerea sanctiunii se tine seama de gravitatea faptei săvârsite, de starea fizică, de dezvoltarea intelectuală si morală a minorului, de comportarea lui, de conditiile în care a fost crescut si a trăit si de orice alte elemente de natură să caracterizeze persoana minorului.

(2) Pedeapsa se aplică numai dacă se apreciază că luarea unei măsuri educative nu este suficientă pentru îndreptarea minorului.

 

Măsurile educative

Art. 115. - Măsurile educative care se pot lua fată de minor sunt:

a) mustrarea;

b) libertatea sub supraveghere;

c) libertatea sub supraveghere severă;

d) internarea într-un centru de reeducare;

e) internarea într-un institut medical-educativ.

 

Mustrarea

Art. 116. - (1) Măsura educativă a mustrării constă în dojenirea minorului, în explicarea gravitătii faptei săvârsite, în sfătuirea minorului de a se purta în asa fel încât să dea dovadă de îndreptare, atrăgându-i-se totodată atentia că, dacă va săvârsi din nou o infractiune, se va lua fată de el o măsură mai severă sau i se va aplica o pedeapsă.

(2) Măsura mustrării nu se poate lua dacă minorul a devenit major la data judecării. În acest caz, în locul măsurii educative a mustrării se dispune amenda sub forma zilelor-amendă între 5 si 10 zile, fiecare zi fiind socotită între 50.000 si 100.000 lei, sau munca în folosul comunitătii pe o perioadă între 25 si 50 de ore.

 

Libertatea sub supraveghere

Art. 117. - (1) Măsura educativă a libertătii sub supraveghere constă în lăsarea minorului în libertate pe timp de un an sub supravegherea părintilor săi, a celui care l-a adoptat sau a tutorelui. Dacă acestia nu pot asigura supravegherea în conditii satisfăcătoare, instanta dispune încredintarea minorului, pe acelasi interval de timp, unei persoane de încredere, de preferintă unei rude apropiate, la cererea acesteia.

(2) Instanta pune în vedere, celui căruia i s-a încredintat supravegherea, îndatorirea de a veghea îndeaproape asupra minorului, în scopul îndreptării lui. De asemenea, i se pune în vedere că are obligatia să înstiinteze instanta de îndată, dacă minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercită asupra lui sau dacă a săvârsit o nouă infractiune.

(3) Instanta poate să impună minorului respectarea uneia sau mai multora din următoarele obligatii:

a) să nu frecventeze anumite locuri stabilite;

b) să nu intre în legătură cu anumite persoane si, dacă a fost contactat de acestea, să anunte de îndată;

c) să frecventeze cursuri scolare din învătământul general obligatoriu;

d) să presteze o activitate neremunerată într-o institutie de interes public fixată de instantă, cu o durată între 50 si 100 de ore, de maximum 3 ore pe zi, după programul de scoală, în zilele nelucrătoare si în vacantă.

(4) Instanta atrage atentia minorului asupra consecintelor comportării sale.

(5) După luarea măsurii libertătii sub supraveghere, instanta încunostintează scoala unde minorul învată sau unitatea la care este angajat si, după caz, institutia la care prestează activitatea stabilită de instantă.

(6) Dacă înăuntrul termenului prevăzut în alin. (1) minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercită asupra lui ori săvârseste o infractiune, instanta revocă libertatea sub supraveghere si ia fată de minor fie măsura libertătii sub supraveghere severă, fie măsura internării într-un centru de reeducare sau îi aplică o pedeapsă.

(7) Dacă minorul a devenit major la data judecării, se dispune, în locul măsurii educative a libertătii sub supraveghere, amenda sub forma zilelor-amendă între 10 si 20 de zile, fiecare zi fiind socotită între 50.000 si 200.000 lei, sau munca în folosul comunitătii pe o perioadă între 50 si 150 de ore.

(8) Termenul prevăzut în alin. (1) curge de la data punerii în executare a libertătii sub supraveghere.

 

Libertatea sub supraveghere severă

Art. 118. - (1) Măsura educativă a libertătii sub supraveghere severă constă în lăsarea minorului în libertate pe o perioadă între un an si 3 ani, sub supravegherea unei institutii legal însărcinate cu supravegherea minorilor sau a serviciilor de reintegrare socială si supraveghere.

(2) Supravegherea poate consta în includerea minorului în programe de reintegrare socială, precum si în acordarea de asistentă si consiliere. Pe durata supravegherii severe, instanta poate să impună minorului respectarea uneia sau mai multora dintre obligatiile prevăzute în art. 117 alin. (3).

(3) Dispozitiile art. 117 alin. (2), (4) - (6) si (8) se aplică în mod corespunzător.

(4) Dacă minorul a devenit major la data judecării, se dispune, în locul măsurii educative a libertătii sub supraveghere severă, o amendă sub forma zilelor-amendă între 15 si 30 de zile, fiecare zi fiind socotită între 50.000 si 300.000 lei sau munca în folosul comunitătii pe o perioadă între 100 si 200 de ore.

 

Internarea într-un centru de reeducare

Art. 119. - (1) Măsura educativă a internării într-un centru de reeducare se dispune cu privire la minorul care, în raport cu gravitatea faptei săvârsite si cu nevoile de reeducare, are posibilitatea de a se îndrepta chiar fără a i se aplica o pedeapsă. În timpul internării i se asigură minorului posibilitatea de a dobândi educatia necesară si o pregătire profesională potrivit cu aptitudinile sale.

(2) Măsura se va lua pe timp nedeterminat, însă nu poate dura decât până la împlinirea vârstei de 18 ani. În mod exceptional, măsura educativă a internării poate dura până la împlinirea vârstei de 20 de ani, dacă minorul a comis fapta la o dată apropiată vârstei de 18 ani sau dacă gravitatea faptei săvârsite, nevoile de reeducare a minorului si necesitatea continuitătii procesului său de pregătire justifică aceasta.

(3) Dacă în perioada internării într-un centru de reeducare minorul săvârseste din nou o infractiune pentru care se apreciază că este necesar să i se aplice o pedeapsă privativă de libertate, instanta revocă internarea si aplică pedeapsa. În cazul când instanta nu consideră că este necesară aplicarea pedepsei, se mentine măsura internării.

(4) Dacă se descoperă, după pronuntarea unei hotărâri prin care s-a dispus internarea minorului într-un centru de reeducare, că minorul săvârsise o infractiune concurentă pentru care se apreciază că este necesar să i se aplice o pedeapsă privativă de libertate, instanta revocă internarea si aplică pedeapsa. În cazul când instanta nu consideră că este necesară aplicarea pedepsei, se mentine măsura internării.

(5) Dacă se descoperă, după pronuntarea unei hotărâri prin care s-a dispus internarea minorului într-un centru de reeducare, că minorul suferise pentru o infractiune concurentă si o condamnare la o pedeapsă privativă de libertate, măsura internării se revocă.

(6) Dacă minorul a devenit major la data judecării, se poate dispune internarea într-un centru de reeducare până la împlinirea vârstei de 20 de ani sau, în locul măsurii educative a internării într-un centru de reeducare, se poate dispune amenda sub forma zilelor-amendă între 20 si 50 de zile, fiecare zi fiind socotită între 50.000 si 350.000 lei sau munca în folosul comunitătii pe o perioadă între 100 si 300 de ore.

 

Internarea într-un institut medical-educativ

Art. 120. - (1) Măsura internării într-un institut medical-educativ se ia fată de minorul care, din cauza stării sale fizice sau psihice, are nevoie de un tratament medical si de un regim special de educatie.

(2) Măsura se ia pe timp nedeterminat, însă nu poate dura decât până la împlinirea vârstei de 18 ani.

(3) Măsura poate fi ridicată si înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, dacă a dispărut cauza care a impus luarea acesteia. Dispunând ridicarea măsurii, instanta poate să ia fată de minor măsura internării într-un centru de reeducare.

(4) Dispozitiile art. 119 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

(5) Dacă minorul a devenit major la data judecării, se poate dispune internarea într-un institut medical-educativ până la împlinirea vârstei de 20 de ani sau, în locul măsurii educative a internării într-un institut medical-educativ, se poate dispune obligarea la tratament medical si amenda sub forma zilelor-amendă între 10 si 20 de zile, fiecare zi fiind socotită între 50.000 si 200.000 lei sau munca în folosul comunitătii pe o perioadă între 50 si 150 de ore.

 

Liberarea minorului înainte de a deveni major

Art. 121. - (1) Dacă a trecut cel putin un an de la data internării în centrul de reeducare, iar minorul a dat dovezi temeinice de îndreptare, se poate dispune liberarea acestuia înainte de a deveni major.

(2) Cel care a devenit major în cursul judecătii si instanta a dispus internarea în centru de reeducare până la împlinirea vârstei de 20 de ani poate fi liberat după ce a executat cel putin un an din această măsură, dacă a dat dovezi temeinice de îndreptare.

 

Revocarea liberării minorului

Art. 122. - (1) Dacă în perioada liberării acordate potrivit art. 121, minorul săvârseste din nou o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii, instanta, tinând seama de gravitatea infractiunii, poate dispune fie mentinerea liberării, fie revocarea si aplicarea unei pedepse. În cazul în care nu este necesară aplicarea unei pedepse, se revocă numai liberarea.

(2) Dacă în perioada liberării minorul săvârseste din nou o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii stricte, a detentiunii severe sau a detentiunii pe viată, instanta revocă liberarea si aplică o pedeapsă. În cazul când nu este necesară aplicarea pedepsei, se revocă numai liberarea.

 

Pedepsele pentru minori

Art. 123. - (1) Pedepsele care se pot aplica minorului sunt următoarele:

a) închisoarea strictă de la 5 la 15 ani, când legea prevede pentru infractiunea săvârsită pedeapsa detentiunii pe viată;

b) închisoarea strictă de la 3 la 12 ani, când legea prevede pentru infractiunea săvârsită pedeapsa detentiunii severe;

c) închisoarea strictă între limitele reduse la jumătate ale pedepsei prevăzute de lege pentru infractiunea săvârsită, când legea prevede pentru aceasta pedeapsa închisorii stricte, fără ca minimul închisorii stricte aplicabile minorului să depăsească 3 ani;

d) închisoarea între limitele reduse la jumătate ale pedepsei prevăzute de lege pentru infractiunea săvârsită, când legea prevede pentru aceasta pedeapsa închisorii;

e) amenda sub forma zilelor-amendă, între 5 si 180 de zile, fiecare zi fiind socotită între 50.000 lei si 500.000 lei;

f) munca în folosul comunitătii, între 50 si 250 de ore.

(2) Pedepsele aplicate minorului se execută în regimul prevăzut în legea pentru executarea pedepselor.

(3) Pedepsele complementare nu se aplică minorului.

(4) Condamnările pronuntate pentru faptele săvârsite în timpul minoritătii nu atrag incapacităti sau decăderi.

 

Suspendarea conditionată a executării pedepsei aplicate minorului

Art. 124. - (1) În cazul suspendării conditionate a executării pedepsei aplicate minorului, termenul de încercare se compune din durata pedepsei închisorii sau închisorii stricte la care se adaugă un interval de timp de la 6 luni la 2 ani, stabilit de instantă. Dacă pedeapsa aplicată constă în zile-amendă, termenul de încercare este de 6 luni.

(2) Pe durata termenului de încercare, dar până la împlinirea vârstei de 18 ani, instanta poate dispune încredintarea supravegherii minorului unei persoane din cele arătate în art. 117 ori unei institutii legal însărcinate cu supravegherea minorilor sau serviciului de reintegrare socială si supraveghere, potrivit art. 118. Instanta poate stabili, totodată, pentru minor una sau mai multe obligatii dintre cele prevăzute în art. 117 alin. (3), iar după împlinirea vârstei de 18 ani, instanta poate să oblige pe minor la respectarea de către acesta a măsurilor de supraveghere ori a obligatiilor prevăzute în art. 103 si art. 107.

(3) Dispozitiile art. 95 alin. (3), art. 96 alin. (3), art. 97 si art. 98 se aplică în mod corespunzător.

(4) Sustragerea minorului de la îndeplinirea obligatiilor prevăzute în art. 117 alin. (3), art. 103 si art. 107 poate atrage revocarea suspendării conditionate potrivit art. 104 alin. (2) si art. 107 alin. (2).

(5) În cazul neîndeplinirii măsurilor de supraveghere ori a obligatiilor stabilite de instantă, potrivit art. 103, se aplică în mod corespunzător dispozitiile art. 104 alin. (2).

 

Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată minorului

Art. 125. - (1) În cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere aplicate minorului, termenul de încercare se compune din durata pedepsei închisorii sau închisorii stricte, la care se adaugă un interval de timp de la un an la 3 ani, stabilit de instantă.

(2) Pe durata termenului de încercare, instanta poate dispune luarea vreuneia din măsurile prevăzute în art. 124 alin. (2).

 

Renuntarea la pedeapsa aplicabilă minorului

Art. 126. - În cazul infractiunilor sanctionate cu pedeapsa închisorii sau cu pedeapsa închisorii stricte de cel mult 2 ani, instanta poate să nu aplice nici o pedeapsă minorului care nu a avut antecedente penale, a acoperit prejudiciul cauzat si a dat dovezi temeinice că se poate îndrepta chiar fără aplicarea unei pedepse.

 

Amânarea aplicării pedepsei minorului

Art. 127. - (1) În cazul infractiunilor pentru care legea prevede pedeapsa închisorii sau a închisorii stricte de cel mult 5 ani, instanta, după stabilirea pedepsei, poate să amâne aplicarea acesteia, dacă minorul nu are antecedente penale, a acoperit prejudiciul cauzat sau dovedeste că are posibilitatea de a-l acoperi si după săvârsirea faptei a dat dovezi temeinice că se poate îndrepta chiar fără aplicarea pedepsei.

(2) În cazul în care instanta amână aplicarea pedepsei, aceasta fixează în cuprinsul hotărârii data la care urmează să se pronunte asupra pedepsei, care nu poate depăsi 2 ani din momentul pronuntării hotărârii.

(3) Intervalul de timp dintre momentul pronuntării hotărârii si data fixată de instantă potrivit alin. (2) constituie perioadă de probă pentru minor.

(4) În perioada de probă, dar până la împlinirea vârstei de 18 ani, instanta poate dispune încredintarea minorului unei persoane din cele arătate în art. 117 ori unei institutii legal însărcinate cu supravegherea minorului sau serviciului de reintegrare socială si supraveghere, putând să dispună totodată pentru minor unele din obligatiile prevăzute în art. 117 alin. (3).

(5) Dacă minorul a avut o conduită corespunzătoare în perioada de probă, instanta poate să nu aplice nici o pedeapsă, iar dacă minorul nu a avut o conduită corespunzătoare, instanta poate fie să amâne încă o dată pentru acelasi termen aplicarea pedepsei, fie să aplice pedeapsa în limitele prevăzute de lege.

 

TITLUL V
MĂSURILE DE SIGURANTĂ

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

 

Scopul măsurilor de sigurantă

Art. 128. - (1) Măsurile de sigurantă au ca scop înlăturarea unei stări de pericol si preîntâmpinarea săvârsirii faptelor prevăzute de legea penală.

(2) Măsurile de sigurantă se iau fată de persoanele care au comis fapte prevăzute de legea penală.

(3) Măsurile de sigurantă se pot lua chiar dacă făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă, cu exceptia măsurilor prevăzute în art. 129 lit. d) si e).

 

Felurile măsurilor de sigurantă

Art. 129. - Măsurile de sigurantă sunt:

a) obligarea la tratament medical;

b) internarea medicală;

c) interzicerea de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie, o meserie ori o altă ocupatie;

d) interzicerea de a se afla în anumite localităti;

e) interdictia de a reveni în locuinta familiei pe o perioadă determinată;

f) expulzarea străinilor;

g) confiscarea specială.

 

CAPITOLUL II
REGIMUL MĂSURILOR DE SIGURANTĂ

Obligarea la tratament medical

Art. 130. - (1) Dacă făptuitorul, din cauza unei boli ori a intoxicării cronice prin alcool, stupefiante sau alte asemenea substante, prezintă pericol pentru societate, acesta poate fi obligat să se prezinte în mod regulat la tratament medical până la însănătosire.

(2) Când persoana fată de care s-a luat această măsură nu se prezintă regulat la tratament, se poate dispune internarea medicală.

(3) Dacă persoana obligată la tratament este condamnată la o pedeapsă privativă de libertate, tratamentul se efectuează si în timpul executării pedepsei.

(4) Măsura obligării la tratament medical poate fi luată în mod provizoriu si în cursul urmăririi penale sau al judecătii.

 

Internarea medicală

Art. 131. - (1) Când făptuitorul este bolnav mintal ori toxicoman si se află într-o stare care prezintă pericol pentru societate, se poate lua măsura internării acestuia într-un institut medical de specialitate, până la însănătosire.

(2) Această măsură poate fi luată si în cursul urmăririi penale sau al judecătii.

(3) Persoana internată care părăseste fără învoire institutul medical va fi obligată, cu sprijinul organelor de politie, să revină la institut, dacă legea nu prevede altfel.

 

Interzicerea unei functii sau profesii

Art. 132. - (1) Când făptuitorul a săvârsit fapta datorită incapacitătii, nepregătirii sau altor cauze care îl fac impropriu pentru ocuparea unei anumite functii ori pentru exercitarea unei profesii, meserii sau altei ocupatii, se poate lua măsura interzicerii ocupării acelei functii sau exercitării acelei profesii, meserii ori ocupatii.

(2) Această măsură poate fi revocată la cerere, după trecerea unui termen de cel putin un an, dacă se constată că temeiurile care au impus luarea ei au încetat. O nouă cerere nu se poate face decât după trecerea unui termen de cel putin un an de la data respingerii cererii anterioare.

(3) Măsura interzicerii unei functii sau profesii poate fi luată în mod provizoriu si în cursul urmăririi penale sau al judecătii.

(4) Această măsură nu poate fi luată în cazul persoanelor care exercită un mandat electiv, au responsabilităti sindicale sau patronale ori desfăsoară o activitate în domeniul presei.

 

Interzicerea de a se afla în anumite localităti

Art. 133. - (1) Dacă instanta constată că prezenta unei persoane condamnate la pedeapsa privativă de libertate de cel putin un an în localitatea unde a săvârsit infractiunea sau în alte localităti constituie un pericol grav pentru societate, poate lua fată de aceasta măsura interzicerii de a se afla în acea localitate sau în alte localităti anume determinate prin hotărârea de condamnare.

(2) Această măsură poate fi luată pe o durată de până la 5 ani si poate fi prelungită dacă nu a dispărut pericolul care a justificat luarea măsurii. Prelungirea nu poate depăsi durata măsurii luate initial.

(3) Măsura de sigurantă poate fi revocată la cerere sau din oficiu, după trecerea unui termen de cel putin un an, dacă temeiurile care au impus luarea ei au încetat. O nouă cerere nu se poate face decât după trecerea unui termen de cel putin un an de la data respingerii cererii anterioare.

 

Interdictia de a reveni în locuinta familiei pe o perioadă determinată

Art. 134. - (1) Dacă instanta constată că prezenta, în locuinta familiei, a persoanei condamnate la pedeapsa privativă de libertate de cel putin un an pentru loviri sau orice alte acte de violentă cauzatoare de suferinte fizice sau psihice ori pentru vătămare corporală, sau pentru act sexual cu un minor, ori pentru coruptie sexuală, săvârsite asupra unui membru de familie, constituie un pericol grav pentru ceilalti membri ai familiei, poate lua fată de această persoană măsura interzicerii de a reveni în locuinta familiei, la cererea părtii vătămate.

(2) Această măsură poate fi luată pe o durată de până la 2 ani si poate fi prelungită dacă nu a dispărut pericolul care a justificat luarea măsurii. Prelungirea nu poate depăsi durata măsurii luate initial.

(3) Măsura poate fi luată în mod provizoriu si în cursul urmăririi penale sau al judecătii.

(4) Partea vătămată poate cere oricând revocarea măsurii prevăzute în alin. (1).

 

Expulzarea

Art. 135. - (1) Cetăteanului străin care a comis o infractiune i se poate interzice rămânerea pe teritoriul tării.

(2) În cazul în care expulzarea însoteste pedeapsa privativă de libertate, aducerea la îndeplinire a expulzării are loc după executarea pedepsei.

(3) Încetarea expulzării se pronuntă de instantă.

(4) Persoanele prevăzute în prezentul articol nu vor fi expulzate dacă există pericolul real de a fi condamnate la moarte ori de a fi supuse la tortură, tratamente inumane sau degradante în statul în care ar urma să fie expulzate sau dacă sunt căsătorite cu cetăteni români, au domiciliul si familia în România, iar căsătoria este anterioară săvârsirii faptei.

 

Confiscarea specială

Art. 136. - (1) Sunt supuse confiscării speciale:

a) bunurile produse ori care au dobândit un alt regim juridic prin infractiune;

b) bunurile care au servit sau care au fost destinate să servească la săvârsirea vinei infractiuni, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, apartinând altei persoane, aceasta a cunoscut modul lor de folosire. Această măsură nu poate fi dispusă în cazul infractiunilor săvârsite prin presă;

c) bunurile care au fost date pentru a determina săvârsirea unei infractiuni sau pentru a răsplăti pe făptuitor;

d) bunurile dobândite prin săvârsirea infractiunii, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate si în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia;

e) bunurile detinute în contra dispozitiilor legale.

(2) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, se confiscă echivalentul lor în bani sau bunurile dobândite în locul acestora.

(3) Instanta poate să nu dispună confiscarea bunului, dacă acesta face parte dintre mijloacele de existentă, de trebuintă zilnică ori de exercitare a profesiei făptuitorului.

 

TITLUL VI
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ

Efectele amnistiei

Art. 137. - (1) Amnistia înlătură răspunderea penală pentru fapta săvârsită. Dacă intervine după condamnare, ea înlătură si executarea pedepsei pronuntate, precum si celelalte consecinte ale condamnării. Amenda încasată anterior amnistiei nu se restituie.

(2) Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de sigurantă, măsurilor educative si asupra drepturilor persoanei vătămate.

 

Prescriptia răspunderii penale

Art. 138. - (1) Prescriptia înlătură răspunderea penală.

(2) Prescriptia nu înlătură răspunderea penală în cazul infractiunilor contra umanitătii.

 

Termenele de prescriptie a răspunderii penale

Art. 139. - (1) Termenele de prescriptie a răspunderii penale sunt:

a) 25 ani, când legea prevede pentru infractiunea săvârsită pedeapsa detentiunii pe viată;

b) 20 ani, când legea prevede pentru infractiunea săvârsită pedeapsa detentiunii severe;

c) 15 ani, când legea prevede pentru infractiunea săvârsită pedeapsa închisorii stricte mai mare de 10 ani;

d) 10 ani, când legea prevede pentru infractiunea săvârsită pedeapsa închisorii stricte mai mare de 5 ani, dar care nu depăseste 10 ani;

e) 5 ani, când legea prevede pentru infractiunea săvârsită pedeapsa închisorii stricte între un an si 5 ani;

f) 3 ani, când legea prevede pentru infractiunea săvârsită pedeapsa închisorii, amenda sub forma zilelor-amendă ori munca în folosul comunitătii.

(2) Prevederile alin. (1) lit. e) se aplică si în cazul pedepselor prevăzute de lege pentru persoana juridică.

(3) Termenele prevăzute în prezentul articol se socotesc de la data săvârsirii infractiunii. În cazul infractiunilor continue termenul curge de la data încetării actiunii sau inactiunii, iar în cazul infractiunilor continuate, de la data săvârsirii ultimei actiuni sau inactiuni.

 

Întreruperea cursului prescriptiei

Art. 140. - (1) Cursul termenului prescriptiei prevăzute în art. 139 se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act care, potrivit legii, trebuie comunicat învinuitului sau inculpatului în desfăsurarea procesului penal.

(2) După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescriptie.

(3) Întreruperea cursului prescriptiei produce efecte fată de toti participantii la infractiune, chiar dacă actul de întrerupere priveste numai pe unii dintre ei.

(4) Termenele prevăzute în art. 139, dacă au fost depăsite cu încă o jumătate, vor fi socotite îndeplinite oricâte întreruperi ar interveni.

 

Suspendarea cursului prescriptiei

Art. 141. - (1) Cursul termenului prescriptiei prevăzute în art. 139 este suspendat pe timpul cât o dispozitie legală sau o împrejurare de neprevăzut ori de neînlăturat împiedică punerea în miscare a actiunii penale sau continuarea procesului penal.

(2) Prescriptia îsi reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare.

 

Termenele de prescriptie a răspunderii penale pentru minori

Art. 142. - Termenele de prescriptie a răspunderii penale se reduc la jumătate pentru cei care la data săvârsirii infractiunii erau minori.

 

Lipsa plângerii prealabile

Art. 143. - (1) În cazul infractiunilor pentru care punerea în miscare a actiunii penale este conditionată de introducerea unei plângeri prealabile de către persoana vătămată, lipsa acestei plângeri înlătură răspunderea penală.

(2) Retragerea plângerii prealabile, de asemenea, înlătură răspunderea penală.

(3) Fapta care a adus o vătămare mai multor persoane atrage răspunderea penală, chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut sau se mentine numai de către una dintre ele.

(4) Fapta atrage răspunderea penală a tuturor participantilor la săvârsirea acesteia, chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut sau se mentine cu privire numai la unul dintre ei.

(5) În cazul în care cel vătămat este o persoană lipsită de capacitate de exercitiu ori cu capacitatea de exercitiu restrânsă, actiunea penală se pune în miscare si din oficiu.

 

Împăcarea părtilor

Art. 144. - (1) Împăcarea părtilor în cazurile prevăzute de lege înlătură răspunderea penală si stinge si actiunea civilă.

(2) Împăcarea este personală si produce efecte numai dacă intervine până la rămânerea definitivă a hotărârii.

(3) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exercitiu împăcarea se face numai de reprezentantii lor legali. Cei cu capacitate de exercitiu restrânsă se pot împăca cu încuviintarea persoanelor prevăzute de lege. Împăcarea produce efecte si în cazul în care actiunea penală a fost pusă în miscare din oficiu.

 

TITLUL VII
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ SAU MODIFICĂ EXECUTAREA PEDEPSEI

 

Efectele gratierii

Art. 145. - (1) Gratierea are ca efect înlăturarea, în totul sau în parte, a executării pedepsei ori comutarea acesteia în alta mai usoară.

(2) Gratierea nu are efecte asupra pedepselor complementare, în afară de cazul când se dispune altfel prin actul de gratiere.

(3) Gratierea nu are efect asupra măsurilor de sigurantă si măsurilor educative, în afară de cazul când se dispune altfel prin actul de gratiere.

(4) Gratierea are efecte si asupra pedepselor a căror executare este suspendată conditionat. În acest caz, partea din termenul de încercare care reprezintă durata pedepsei pronuntate de instantă se reduce în mod corespunzător. Dacă suspendarea conditionată este revocată sau anulată, se execută numai partea din pedeapsă rămasă negratiată.

 

Prescriptia executării pedepsei

Art. 146. - (1) Prescriptia înlătură executarea pedepsei principale.

(2) Prescriptia nu înlătură executarea pedepselor principale pronuntate pentru infractiunile contra umanitătii.

 

Termenele de prescriptie a executării pedepsei

Art. 147. - (1) Termenele de prescriptie a executării pedepsei sunt:

a) 20 de ani, când pedeapsa care urmează a fi executată este detentiunea pe viată sau detentiunea severă;

b) 5 ani, plus durata pedepsei închisorii stricte sau închisorii care urmează a fi executată, dar nu mai mult de 15 ani, în cazul pedepselor cu închisoarea;

c) 3 ani, în cazul pedepsei amenzii sub forma zilelor-amendă si a muncii în folosul comunitătii.

(2) Prevederile alin. (1) lit. c) se aplică corespunzător si în cazul pedepselor aplicate persoanei juridice.

(3) Termenele prevăzute în alin. (1) se socotesc de la data când hotărârea de condamnare a rămas definitivă.

(4) În cazul revocării suspendării conditionate a executării pedepsei sau a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, termenul de prescriptie începe să curgă de la data când hotărârea de revocare a rămas definitivă.

(5) Măsurile de sigurantă nu se prescriu.

 

Termenele de prescriptie a executării pedepsei pentru minori

Art. 148. - Termenele de prescriptie a executării pedepsei se reduc la jumătate pentru cei care la data săvârsirii infractiunii erau minori.

 

Întreruperea cursului prescriptiei executării pedepsei

Art. 149. - (1) Cursul termenului prescriptiei executării pedepsei se întrerupe prin începerea executării pedepsei. Sustragerea de la executare, după începerea executării pedepsei, face să curgă un nou termen de prescriptie de la data sustragerii.

(2) Cursul termenului prescriptiei executării se întrerupe si prin săvârsirea din nou a unei infractiuni.

 

Suspendarea cursului prescriptiei executării pedepsei

Art. 150. - (1) Cursul termenului prescriptiei executării pedepsei este suspendat în cazurile si conditiile prevăzute în Codul de procedură penală.

(2) Prescriptia îsi reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare.

 

TITLUL VIII
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CONSECINTELE CONDAMNĂRII

 

Reabilitarea de drept

Art. 151. - (1) Reabilitarea de drept are loc în cazul condamnării la amendă sub forma zilelor-amendă, la muncă în folosul comunitătii sau la pedeapsa închisorii, dacă în decurs de 3 ani condamnatul nu a săvârsit nici o altă infractiune.

(2) Prevederile art. 155 se aplică în mod corespunzător.

(3) Reabilitarea de drept poate fi constatată si de instanta de judecată. În acest caz instanta verifică îndeplinirea conditiilor prevăzute în alin. (1), după care pronuntă o hotărâre în constatare.

 

Reabilitarea judecătorească

Art. 152. - (1) Condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instanta judecătorească:

a) în cazul condamnării la pedeapsa închisorii stricte, după trecerea unui termen de 5 ani, la care se adaugă jumătate din durata pedepsei pronuntate;

b) în cazul condamnării la pedeapsa detentiunii severe ori la pedeapsa detentiunii pe viată comutată sau înlocuită cu pedeapsa detentiunii severe, după trecerea unui termen de 7 ani, la care se adaugă o jumătate din durata pedepsei pronuntate;

c) în cazul condamnării la pedeapsa detentiunii pe viată considerată executată ca urmare a gratierii, a împlinirii termenului de prescriptie a executării pedepsei sau a împlinirii termenului prevăzut de lege în cazul liberării conditionate, după trecerea unui termen de 20 de ani.

(2) Instanta poate dispune, în cazuri exceptionale, reducerea termenelor prevăzute în acest articol.

(3) Condamnatul decedat până la împlinirea conditiilor de reabilitare poate fi reabilitat dacă instanta, evaluând comportarea condamnatului până la deces, apreciază că merită acest beneficiu.

 

Calculul termenului de reabilitare

Art. 153. - (1) Termenele prevăzute în art. 151 si 152 se socotesc de la data când a luat sfârsit executarea pedepsei principale sau de la data când aceasta s-a prescris.

(2) Pentru cei condamnati la amendă sub forma zilelor-amendă, termenul curge din momentul în care amenda a fost achitată sau executarea ei s-a stins în orice alt mod.

(3) În caz de gratiere totală sau de gratiere a restului de pedeapsă, termenul curge de la data actului de gratiere, dacă la acea dată hotărârea de condamnare era definitivă si de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, dacă actul de gratiere se referă la infractiuni în curs de judecată.

 

Conditiile reabilitării judecătoresti

Art. 154. - (1) Cererea de reabilitare judecătorească se admite dacă cel condamnat întruneste următoarele conditii:

a) nu a suferit o nouă condamnare în intervalul prevăzut în art. 152;

b) îsi are asigurată existenta prin muncă sau prin alte mijloace oneste, precum si în cazul când are vârsta de a fi pensionat sau este incapabil de muncă;

c) a avut o bună conduită;

d) a achitat în întregime cheltuielile de judecată si despăgubirile civile la plata cărora a fost obligat, în afară de cazul când partea vătămată a renuntat la despăgubiri, sau când instanta constată că cel condamnat si-a îndeplinit în mod regulat obligatiile privitoare la dispozitiile civile din hotărârea de condamnare.

(2) Când instanta constată că nu este îndeplinită conditia de la alin. (1) lit. d), dar aceasta nu se datorează relei-vointe a condamnatului, poate dispune reabilitarea.

 

Efectele reabilitării de drept si judecătoresti

Art. 155. - (1) Reabilitarea face să înceteze decăderile si interdictiile, precum si incapacitătile care rezultă din condamnare.

(2) Reabilitarea nu are ca urmare obligatia de reintegrare în functia din care făptuitorul a fost scos în urma condamnării ori de rechemare în cadrele permanente ale fortelor armate sau de redare a gradului militar pierdut.

(3) De asemenea, reabilitarea nu are efecte asupra măsurilor de sigurantă, cu exceptia celor prevăzute în art. 129 lit. d) si e).

 

Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească

Art. 156. - (1) În caz de respingere a cererii de reabilitare, nu se poate face o nouă cerere decât după un termen de 3 ani în cazul condamnării la pedeapsa detentiunii severe si după un termen de 2 ani în cazul condamnării la pedeapsa închisorii stricte; aceste termene se socotesc de la data respingerii cererii.

(2) Conditiile prevăzute în art. 154 trebuie să fie îndeplinite si pentru intervalul de timp care a precedat noua cerere.

(3) Cererea respinsă ca urmare a neîndeplinirii unor conditii de formă poate fi reînnoită potrivit Codului de procedură penală.

 

Anularea reabilitării

Art. 157. - Reabilitarea judecătorească va fi anulată când după acordarea ei s-a descoperit că cel reabilitat mai suferise o condamnare care, dacă ar fi fost cunoscută, ar fi condus la respingerea cererii de reabilitare.

 

TITLUL IX
ÎNTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII ÎN LEGEA PENALĂ

Săvârsirea unei infractiuni

Art. 158. - Prin săvârsirea unei infractiuni sau comiterea unei infractiuni se întelege săvârsirea oricăreia dintre faptele pe care legea le pedepseste ca infractiune consumată sau ca tentativă, precum si participarea la comiterea acestora ca autor, instigator sau complice.

 

Public

Art. 159. - Prin termenul public se întelege tot ce priveste autoritătile publice, institutiile publice sau alte persoane juridice de drept public.

 

Consecinte deosebit de grave

Art. 160. - Prin consecinte deosebit de grave se întelege o pagubă materială mai mare de 3.000.000.000 lei sau o perturbare deosebit de gravă a activitătii, cauzate vreuneia dintre unitătile la care se referă art. 159 ori altei persoane juridice sau fizice.

 

Functionar public

Art. 161. - Prin functionar public se întelege orice persoană care exercită permanent sau temporar o însărcinare de orice natură, în serviciul vreuneia dintre unitătile la care se referă art. 159.

 

Functionar

Art. 162. - Prin functionar se întelege orice persoană care exercită o însărcinare în serviciul unei persoane juridice de drept privat.

Persoană care exercită un serviciu de interes public

Art. 163. - Prin persoană care exercită un serviciu de interes public se întelege orice persoană particulară care exercită o profesie de interes public, pentru care este necesară o abilitare specială a autoritătilor publice si care este supusă controlului acestora.

 

Rude apropiate

Art. 164. - (1) Rude apropiate sunt ascendentii si descendentii, fratii si surorile, copiii acestora, precum si persoanele devenite prin adoptie, potrivit legii, astfel de rude.

(2) Dispozitiile din legea penală privitoare la rude apropiate, în limitele prevăzute de alin. (1), se aplică, în caz de adoptie, atât persoanei adoptate, cât si descendentilor acesteia si în raport cu rudele firesti.

 

Membru de familie

Art. 165. - Prin membru de familie se întelege sotul sau ruda apropiată, dacă aceasta din urmă locuieste si gospodăreste împreună cu făptuitorul.

 

Informatii secrete de stat si înscrisuri oficiale

Art. 166. - (1) Informatii secrete de stat sunt informatiile clasificate astfel de autoritătile competente, potrivit legii.

(2) Înscris oficial este orice înscris care emană de la o unitate din cele la care se referă art. 159 sau care apartine unei asemenea unităti.

 

Arme

Art. 167. - (1) Arme sunt piesele, instrumentele sau dispozitivele declarate astfel prin dispozitii legale.

(2) Sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natură a putea fi folosite ca arme si care au fost întrebuintate pentru atac.

 

Faptă săvârsită în public

Art. 168. - Fapta se consideră săvârsită în public atunci când a fost comisă:

a) într-un loc care prin natura sau destinatia lui este totdeauna accesibil publicului, chiar dacă nu este prezentă nici o persoană;

b) în orice alt loc accesibil publicului, dacă sunt de fată două sau mai multe persoane;

c) în loc neaccesibil publicului, însă cu intentia ca fapta să fie auzită sau văzută si dacă acest rezultat s-a produs fată de două sau mai multe persoane;

d) într-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu exceptia reuniunilor care pot fi considerate că au caracter de familie, datorită naturii relatiilor dintre persoanele participante.

 

Timp de război

Art. 169. - Timp de război este intervalul de timp de la data declarării mobilizării sau de la începerea operatiilor de război până la data trecerii armatei la starea de pace.

 

Calculul timpului

Art. 170. - La calcularea timpului ziua se socoteste de 24 de ore si săptămâna de 7 zile. Luna si anul se socotesc împlinite cu o zi înainte de ziua corespunzătoare datei de la care au început să curgă.

 

Pedeapsă prevăzută de lege

Art. 171. - Prin pedeapsă prevăzută de lege se întelege pedeapsa prevăzută în textul de lege care incriminează fapta, fără luarea în considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei.

 

PARTEA SPECIALĂ

TITLUL I
CRIME SI DELICTE CONTRA PERSOANEI

 

CAPITOLUL I
CRIME CONTRA UMANITĂTII

 

Genocidul

Art. 172. - (1) Săvârsirea în scopul de a distruge în întregime sau în parte o colectivitate sau un grup national, etnic, rasial sau religios a vreuneia dintre următoarele fapte:

a) uciderea membrilor colectivitătii sau grupului;

b) vătămarea gravă a integritătii fizice sau mintale a membrilor colectivitătii sau grupului;

c) supunerea colectivitătii ori a grupului la conditii de existentă sau tratament de natură să ducă la distrugere fizică;

d) luarea de măsuri tinzând la împiedicarea nasterilor în sânul colectivitătii sau al grupului;

e) transferarea fortată a copiilor apartinând unei colectivităti sau unui grup în altă colectivitate sau în alt grup, se pedepseste cu detentiune pe viată sau cu detentiune severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Întelegerea în vederea săvârsirii infractiunii de genocid se pedepseste cu detentiune severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Tratamentele neomenoase

Art. 173. - (1) Supunerea la tratamente neomenoase a rănitilor ori bolnavilor, a membrilor personalului civil sanitar sau al Crucii Rosii ori al organizatiilor asimilate acesteia, a naufragiatilor, a prizonierilor de război si, în general, a oricărei alte persoane căzute sub puterea adversarului, ori supunerea acestora la experiente medicale sau stiintifice care nu sunt justificate de un tratament medical în interesul lor, se pedepseste cu detentiune severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează săvârsirea fată de persoanele arătate în alin. (1) a vreuneia dintre următoarele fapte:

a) constrângerea de a servi în fortele armate ale adversarului;

b) luarea de ostatici;

c) deportarea;

d) dislocarea sau lipsirea de libertate fără temei legal;

e) condamnarea sau executia fără o judecată prealabilă efectuată de către o instantă constituită în mod legal si care să fi judecat cu respectarea garantiilor judiciare fundamentale prevăzute de lege.

(3) Torturarea, mutilarea sau exterminarea celor prevăzuti în alin. (1) se pedepseste cu detentiune pe viată sau cu detentiune severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Crime contra umanitătii săvârsite în timp de război

Art. 174. - Faptele prevăzute în art. 172 si art. 173 săvârsite în timp de război se pedepsesc cu detentiunea pe viată.

 

Alte crime contra umanitătii

Art. 175. - (1) Săvârsirea, în cadrul unui atac generalizat sau sistematic, lansat împotriva populatiei civile, a vreuneia dintre următoarele fapte:

a) omorul;

b) vătămarea gravă a integritătii fizice sau sănătătii fizice ori mintale;

c) exterminarea;

d) supunerea la sclavie;

e) deportarea sau transferarea fortată de populatie;

f) privarea de libertate, fără o judecată prealabilă efectuată de către o instantă constituită în mod legal si care să fi judecat cu respectarea garantiilor judiciare fundamentale prevăzute de lege;

g) tortura;

h) violul, prostitutia fortată, provocarea fortată a graviditătii, sterilizarea fortată sau orice altă asemenea formă de violentă sexuală;

i) discriminarea oricărui grup sau a oricărei colectivităti din motive politice, rasiale, nationale, etnice, culturale, religioase sau sexuale;

j) disparitiile fortate de persoane,

se pedepseste cu detentiune pe viată sau cu detentiune severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si detonarea armelor nucleare sau a oricăror dispozitive explozive nucleare.

 

Excluderea oricăror împrejurări justificative

Art. 176. - În cazul infractiunilor prevăzute în prezentul capitol, nici o împrejurare exceptională fie că este vorba de o stare de război sau de amenintări cu războiul, de instabilitate politică internă sau de oricare altă stare de exceptie, nu poate fi invocată pentru a justifica fapta; de asemenea, nu poate fi invocat nici ordinul legii sau comanda autoritătii legitime.

 

Sanctionarea tentativei

Art. 177. - Tentativa la crimele prevăzute în acest capitol se sanctionează cu pedeapsa prevăzută pentru infractiunea consumată sau cu o pedeapsă în cadrul limitelor imediat inferioare pedepsei prevăzute de lege pentru infractiunea consumată.

 

CAPITOLUL II
CRIME SI DELICTE CONTRA VIETII PERSOANEI

 

Omorul

Art. 178. - Uciderea unei persoane se pedepseste cu detentiune severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Omorul calificat

Art. 179. - Omorul săvârsit în vreuna din următoarele împrejurări:

a) cu premeditare;

b) asupra sotului sau unei rude apropiate;

c) asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 15 ani;

d) profitând de starea de neputintă a victimei de a se apăra;

e) asupra unei femei gravide;

f) prin cruzimi;

g) asupra a două sau mai multor persoane;

h) pentru a săvârsi sau a ascunde săvârsirea unei tâlhării sau piraterii;

i) în timpul sau în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale victimei, se pedepseste cu detentiune pe viată sau detentiune severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Pruncuciderea

Art. 180. - Uciderea copilului nou născut, săvârsită imediat după nastere de către mama aflată într-o stare de tulburare pricinuită de nastere, se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

 

Uciderea din culpă

Art. 181. - (1) Uciderea din culpă a unei persoane se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(2) Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispozitiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exercitiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activităti se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

(3) Când uciderea din culpă a unei persoane este săvârsită de un conducător de vehicul cu tractiune mecanică, având în sânge o îmbibatie alcoolică ce depăseste limita legală sau care se află în stare de ebrietate produsă de alcool sau se află sub influenta stupefiantelor ori a altor substante toxice, pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 12 ani.

(4) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează uciderea din culpă săvârsită de orice altă persoană în exercitiul profesiei sau meseriei si care se află în stare de ebrietate produsă de alcool sau se află sub influenta stupefiantelor ori a altor substante toxice.

(5) Dacă prin fapta săvârsită s-a cauzat moartea a două sau mai multe persoane, pedeapsa este închisoarea strictă de la 7 la 15 ani.

(6) Dacă fapta prin care s-a produs uciderea din culpă constituie prin ea însăsi o infractiune, se aplică regulile privind concursul de infractiuni.

 

Determinarea sau înlesnirea sinuciderii

Art. 182. - (1) Fapta de a determina sau de a înlesni sinuciderea unei persoane, dacă sinuciderea sau încercarea de sinucidere a avut loc, se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

(2) Când fapta prevăzută în alin. (1) s-a săvârsit fată de un minor sau fată de o persoană care nu era în stare să-si dea seama de fapta sa ori nu putea fi stăpână pe actele sale, pedeapsa este închisoarea strictă de la 3 la 10 ani.

 

Sanctionarea tentativei

Art. 183. - Tentativa la crimele prevăzute în art. 178 si art. 179 se sanctionează cu pedeapsa prevăzută pentru infractiunea consumată sau cu o pedeapsă în cadrul limitelor imediat inferioare pedepsei prevăzute de lege pentru infractiunea consumată.

 

Sanctionarea persoanei juridice

Art. 184. - Persoana juridică se sanctionează pentru infractiunea prevăzută în art. 181 alin. (2).

 

CAPITOLUL III
DELICTE CONTRA INTEGRITĂTII CORPORALE SI SĂNĂTĂTII PERSOANEI

 

Lovirea sau alte violente

Art. 185. - (1) Lovirea sau orice alte acte de violentă cauzatoare de suferinte fizice se pedepseste cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu zile-amendă.

(2) Faptele prevăzute în alin. (1) săvârsite asupra unui membru de familie se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amendă.

(3) Lovirea sau actele de violentă care au pricinuit o vătămare ce necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 20 de zile se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amendă.

(4) Faptele prevăzute în alin. (3) săvârsite asupra unui membru de familie se pedepsesc cu închisoare strictă de la un an la 2 ani sau cu zile-amendă.

(5) Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. În cazul faptelor prevăzute în alin. (2) si (4), actiunea penală se pune în miscare si din oficiu.

(6) Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală, producându-si efectele si în cazul în care actiunea penală a fost pusă în miscare din oficiu.

 

Vătămarea corporală

Art. 186. - (1) Fapta prin care s-a pricinuit integritătii corporale sau sănătătii o vătămare care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(2) Fapta prevăzută în alin. (1) săvârsită asupra unui membru de familie se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 6 ani.

(3) Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. În cazul faptei prevăzute în alin. (2), actiunea penală se pune în miscare si din oficiu.

(4) Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală, producându-si efectele si în cazul în care actiunea penală a fost pusă în miscare din oficiu.

 

Vătămarea corporală gravă

Art. 187. - (1) Fapta prin care s-a pricinuit integritătii corporale sau sănătătii o vătămare care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult de 60 de zile se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

(2) Dacă fapta a produs vreuna din următoarele consecinte: pierderea unui simt sau organ, încetarea functionării acestora, o infirmitate permanentă fizică sau psihică, slutirea, avortul ori punerea în primejdie a vietii persoanei, pedeapsa este închisoarea strictă de la 2 la 10 ani.

(3) Când fapta a fost săvârsită în scopul producerii consecintelor prevăzute în alin. (1) si (2), pedeapsa este închisoarea strictă de la 3 la 12 ani.

 

Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte

Art. 188. - Dacă vreuna dintre faptele prevăzute în art. 185-187 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

 

Vătămarea corporală din culpă

Art. 189. - (1) Fapta prevăzută în art. 185 alin. (3) si (4) care a pricinuit o vătămare ce necesită pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult de 10 zile, precum si cea prevăzută în art. 186, săvârsite din culpă, se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu zile-amendă.

(2) Dacă fapta a avut vreuna din urmările prevăzute în art. 187 alin. (1) sau (2), pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la un an sau zile-amendă.

(3) Când săvârsirea faptei prevăzute în alin. (1) este urmarea nerespectării dispozitiilor legale sau a măsurilor de prevedere pentru exercitiul unei profesii sau meserii ori pentru îndeplinirea unei anumite activităti, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la un an sau zile-amendă.

(4) Fapta prevăzută în alin. (2), dacă este urmarea nerespectării dispozitiilor legale sau a măsurilor de prevedere arătate în alin. (3), se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau zile-amendă.

(5) Dacă faptele prevăzute în alin. (3) si (4) sunt săvârsite de către o persoană care se află în stare de ebrietate, pedeapsa este închisoarea strictă de la un an la 3 ani sau zile-amendă, în cazul alin. (3), si închisoarea strictă de la un an la 5 ani, în cazul alin. (4).

(6) Pentru faptele prevăzute în alin. (1)-(4), actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.

 

Avortul

Art. 190. - (1) Întreruperea cursului sarcinii, prin orice mijloace, săvârsită în vreuna din următoarele împrejurări:

a) în afara institutiilor medicale sau cabinetelor medicale autorizate în acest scop;

b) de către o persoană care nu are calitatea de medic de specialitate;

c) dacă vârsta sarcinii a depăsit paisprezece săptămâni, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amendă.

(2) Întreruperea cursului sarcinii, săvârsită în orice conditii, fără consimtământul femeii însărcinate, se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) si (2) s-a cauzat femeii însărcinate o vătămare corporală gravă, pedeapsa este închisoarea strictă de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, iar dacă fapta a avut ca urmare moartea femeii însărcinate, pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(4) În cazul în care fapta prevăzută în alin. (2) sau (3) a fost săvârsită de medic, pe lângă pedeapsa închisorii se va aplica si interdictia exercitării profesiei de medic, potrivit art. 75 alin. (1) lit. c).

(5) Nu se pedepseste întreruperea cursului sarcinii efectuată de medic:

a) dacă întreruperea cursului sarcinii era necesară pentru a salva viata, sănătatea sau integritatea corporală a femeii însărcinate de la un pericol grav si iminent si care nu putea fi înlăturat altfel;

b) în cazul prevăzut în alin. (1) lit. c), când întreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice, potrivit dispozitiilor legale;

c) în cazul prevăzut în alin. (2) când femeia însărcinată s-a aflat în imposibilitatea de a-si exprima vointa, iar întreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice potrivit dispozitiilor legale.

 

Sanctionarea tentativei

Art. 191. - Tentativa la delictele prevăzute în art. 187 alin. (3) si art. 190 alin. (2) se pedepseste.

 

Sanctionarea persoanei juridice

Art. 192. - Persoana juridică se sanctionează pentru infractiunile prevăzute în art. 189 alin. (3) si (4).

 

CAPITOLUL IV
CRIME SI DELICTE PRIVIND MANIPULAREA GENETICĂ

Alterarea genotipului

Art. 193. - Alterarea genotipului uman, cu intentie, în orice mod, se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 5 ani.

 

Utilizarea periculoasă a ingineriei genetice

Art. 194. - Utilizarea ingineriei genetice pentru a produce arme biologice sau alte arme de exterminare în masă se pedepseste cu detentiune severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Crearea ilegală de embrioni umani si clonarea

Art. 195. - (1) Crearea de embrioni umani în alte scopuri decât procreatia se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si crearea, prin clonare, a unei fiinte umane genetic identice unei alte fiinte umane, vii sau moarte.

 

Sanctionarea tentativei

Art. 196. - Tentativa la delictele prevăzute în art. 195 se pedepseste.

 

Sanctionarea persoanei juridice

Art. 197. - Persoana juridică se sanctionează pentru infractiunile prevăzute în prezentul capitol.

 

CAPITOLUL V
DELICTE PRIN CARE SE PUN ÎN PERICOL VIATA, INTEGRITATEA CORPORALĂ SI SĂNĂTATEA PERSOANEI

 

Punerea în primejdie a unei persoane în neputintă de a se îngriji

Art. 198. - (1) Părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, în orice mod, a unui copil sau a unei persoane care nu are putintă de a se îngriji, de către persoana care o are sub pază sau îngrijire, punându-i în pericol iminent viata, sănătatea sau integritatea corporală, se pedepseste cu închisoarea strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

(2) Este apărată de pedeapsă persoana care, după săvârsirea faptei, îsi reia de bunăvoie îndatoririle.

 

Lăsarea fără ajutor

Art. 199. - Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a înstiinta autoritatea, de către cel care a găsit o persoană a cărei viată, sănătate sau integritate corporală este în primejdie si care este lipsită de puterea de a se salva, se pedepseste cu închisoare de la o lună la un an sau cu zile-amendă.

 

Lăsarea fără ajutor prin omisiunea de înstiintare

Art. 200. - Neînstiintarea autoritătii de către cel ce găseste o persoană abandonată sau pierdută, care are nevoie de ajutor, fiindu-i pusă în pericol viata, sănătatea ori integritatea corporală, se pedepseste cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu zile-amendă.

 

CAPITOLUL VI
CRIME SI DELICTE CONTRA LIBERTĂTII PERSOANEI

 

Lipsirea de libertate în mod ilegal

Art. 201. - (1) Lipsirea de libertate a unei persoane în mod ilegal se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani.

(2) În cazul în care fapta este săvârsită în vreuna din următoarele împrejurări:

a) prin simularea de calităti oficiale;

b) prin răpire;

c) de o persoană înarmată;

d) de două sau mai multe persoane împreună;

e) dacă în schimbul eliberării se cere un folos material sau orice alt avantaj;

f) când victima este minoră;

g) când victima este supusă unor suferinte ori sănătatea sau viata îi este pusă în pericol, pedeapsa este închisoarea strictă de la 7 la 15 ani.

(3) Dacă pentru eliberarea persoanei se cere, în orice mod, ca statul, o persoană fizică sau juridică, o organizatie internatională interguvernamentală sau un grup de persoane să îndeplinească sau să nu îndeplinească un anumit act, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(4) Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Sclavia

Art. 202. - Punerea sau tinerea unei persoane în stare de sclavie, precum si traficul de sclavi, se pedepsesc cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

 

Supunerea la muncă fortată sau obligatorie

Art. 203. - Fapta de a supune o persoană, în alte cazuri decât cele prevăzute de dispozitiile legale, la prestarea unei munci contra vointei sale sau la o muncă obligatorie se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani.

 

Traficul de persoane adulte

Art. 204. - (1) Recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau preluarea unei persoane prin amenintare sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înselăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea persoanei de a se apăra ori de a-si exprima vointa, ori prin darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obtinerea consimtământului persoanei care are autoritate asupra altei persoane în scopul exploatării acestei persoane, se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi dacă:

a) fapta a fost săvârsită de două sau mai multe persoane împreună;

b) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integritătii corporale sau a sănătătii;

c) fapta a produs beneficii materiale importante.

(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(4) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sanctionează si fapta de a determina sau de a permite, cu intentie, direct sau indirect, intrarea sau rămânerea pe teritoriul României a unei persoane care nu este cetătean român sau nu are domiciliul în România, victimă a traficului de persoane, săvârsită în una din următoarele împrejurări:

a) folosind fată de victimă mijloace frauduloase, violentă, amenintări sau orice altă formă de constrângere;

b) abuzând de starea specială în care se găseste victima, din cauza situatiei sale ilegale ori precare de intrare sau sedere în tară ori din cauza stării de graviditate, unei boli sau infirmităti ori unei deficiente fizice sau mintale.

(5) Dacă fapta prevăzută în alin. (4) se săvârseste în mod repetat, maximul special al pedepsei se majorează cu 2 ani.

 

Traficul de minori

Art. 205. - (1) Recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau preluarea unei persoane cu vârsta cuprinsă între 15 si 18 ani, în scopul exploatării acesteia, se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi dacă:

a) fapta a fost săvârsită asupra unei persoane care nu a împlinit vârsta de 15 ani;

b) fapta a fost săvârsită prin amenintare, violentă sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înselăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea minorului de a se apăra ori de a-si exprima vointa, ori prin darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obtinerea consimtământului persoanei care are autoritate asupra minorului;

c) fapta a fost săvârsită de două sau mai multe persoane împreună;

d) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integritătii corporale sau a sănătătii;

e) fapta a produs beneficii materiale importante.

(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este detentiunea pe viată sau detentiunea severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Consimtământul victimei traficului de persoane

Art. 206. - În cazul infractiunilor prevăzute în art. 204 si art. 205, consimtământul victimei nu constituie o cauză justificativă.

 

Definirea exploatării unei persoane

Art. 207. - În sensul art. 204 si art. 205, prin exploatarea unei persoane se întelege:

a) executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod fortat, cu încălcarea normelor legale privind conditiile de muncă, salarizare, sănătate si securitate;

b) tinerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de aservire;

c) obligarea la practicarea prostitutiei, la manifestări pornografice în vederea producerii si difuzării de materiale pornografice sau la alte forme de exploatare sexuală;

d) obligarea la practicarea cersetoriei;

e) prelevarea de organe.

 

Violarea de domiciliu ori a sediului

Art. 208. - (1) Pătrunderea fără drept, în orice mod, într-o locuintă, încăpere, dependintă sau într-un loc împrejmuit tinând de acestea, fără consimtământul persoanei care le foloseste, sau refuzul de a le părăsi la cererea acesteia se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(2) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sanctionează pătrunderea fără drept în sediile autoritătilor publice centrale si locale, ale institutiilor publice, ale partidelor sau în locul unde o persoană fizică sau juridică îsi desfăsoară activitatea.

(3) În cazul în care fapta prevăzută în alin. (1) sau (2) se săvârseste de o persoană înarmată, de două sau mai multe persoane împreună, în timpul noptii sau prin folosire de calităti mincinoase, pedeapsa este închisoarea strictă de la 3 la 10 ani.

(4) Pentru fapta prevăzută în alin. (1), actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.

 

Încălcarea prin orice mijloace de interceptare a dreptului la viată privată

Art. 209. - (1) Încălcarea dreptului la viată privată al unei persoane prin folosirea oricăror mijloace de interceptare de la distantă de date, informatii, imagini sau sunete din interiorul locurilor mentionate în art. 208 alin. (1), fără consimtământul persoanei care le foloseste sau fără permisiunea legii, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

(2) Fotografierea sau filmarea din locuri publice a exteriorului unui imobil cu destinatia de locuintă, resedintă sau casă de vacantă, apartinând oricărei persoane, nu constituie infractiune.

(3) Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.

 

Amenintarea

Art. 210. - (1) Fapta de a ameninta o persoană cu săvârsirea unei infractiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva ei, a sotului ori a unei rude apropiate, dacă este de natură să o alarmeze, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amendă, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăsi sanctiunea prevăzută de lege pentru infractiunea care a format obiectul amenintării.

(2) Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.

 

Santajul

Art. 211. - (1) Constrângerea unei persoane, prin violentă sau amenintare, să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, dacă fapta este comisă spre a dobândi un folos injust, pentru sine sau pentru altul, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(2) Când constrângerea constă în amenintarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromitătoare pentru persoana amenintată, pentru sotul acesteia sau pentru o rudă apropiată, pedeapsa este închisoarea strictă de la 2 la 7 ani.

 

Violarea secretului corespondentei

Art. 212. - (1) Deschiderea unei corespondente adresate altuia ori interceptarea unei convorbiri sau comunicări efectuate prin telefon, telegraf sau prin alte mijloace de transmitere la distantă, fără drept, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează sustragerea, distrugerea sau retinerea unei corespondente, precum si divulgarea continutului unei corespondente, chiar si atunci când a fost trimisă deschisă sau a fost deschisă din greseală, ori divulgarea continutului unei convorbiri sau comunicări interceptate, chiar în cazul în care făptuitorul a luat cunostintă de aceasta din greseală sau din întâmplare.

(3) Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.

 

Confectionarea sau utilizarea de aparate pentru interceptarea comunicatiilor

Art. 213. - Confectionarea, comercializarea, instalarea sau utilizarea, fără drept, de mijloace tehnice destinate interceptării sau împiedicării comunicatiilor se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

 

Divulgarea secretului profesional

Art. 214. - (1) Divulgarea, fără drept, a unor date de către acela căruia i-au fost încredintate sau de care a luat cunostintă în virtutea profesiei ori functiei, dacă fapta este de natură a aduce prejudicii unei persoane, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amendă.

(2) Utilizarea sau divulgarea în alte scopuri decât cele prevăzute de lege a documentelor sau informatiilor cu caracter de secret profesional, de către cel care le-a primit ori a luat cunostintă de ele în îndeplinirea atributiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani.

(3) Actiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.

 

Sanctionarea tentativei

Art. 215. - (1) Tentativa la delictele prevăzute în art. 201 alin. (1) si (2), art. 202, art. 204 alin. (1) si (4) si art. 205 alin. (1) se pedepseste.

(2) Constituie tentativă si producerea sau procurarea mijloacelor, a instrumentelor sau luarea de măsuri în vederea comiterii crimei prevăzute în art. 201 alin. (3).

 

Sanctionarea persoanei juridice

Art. 216. - Persoana juridică se sanctionează pentru infractiunile prevăzute în art. 201-205 si art. 211-213.

 

CAPITOLUL VII
CRIME SI DELICTE CONTRA LIBERTĂTII SEXUALE

 

Violul

Art. 217. - (1) Actul sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de acelasi sex, prin constrângerea acesteia sau profitând de imposibilitatea ei de a se apăra ori de a-si exprima vointa, se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi dacă:

a) fapta a fost săvârsită de două sau mai multe persoane împreună;

b) victima se afla în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;

c) victima este un membru de familie;

d) victima era un minor care nu împlinise vârsta de 15 ani;

e) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integritătii corporale sau a sănătătii.

(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(4) Actiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

 

Actul sexual cu un minor

Art. 218. - (1) Actul sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de acelasi sex, care nu a împlinit vârsta de 15 ani, se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează actul sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de acelasi sex a cărei vârstă este între 15 si 18 ani, dacă fapta este săvârsită de tutore sau curator, ori de supraveghetor, îngrijitor, medic curant, profesor sau educator, folosindu-se de calitatea sa, ori dacă făptuitorul a abuzat de încrederea victimei sau de autoritatea ori influenta sa asupra acesteia.

(3) Dacă actul sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de acelasi sex, care nu a împlinit vârsta de 18 ani, a fost determinat de oferirea sau darea de bani ori alte foloase de către făptuitor, direct sau indirect, victimei, pedeapsa este închisoarea strictă de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

(4) Dacă faptele prevăzute în alin. (1)-(3) au fost săvârsite în scopul producerii de materiale pornografice, pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar dacă pentru realizarea acestui scop s-a folosit constrângerea, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(5) Când fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârsită în împrejurările prevăzute în art. 217 alin. (2) lit. b) ori dacă faptele prevăzute în alin. (1)-(4) au avut urmările prevăzute în art. 217 alin. (2) lit. e), pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(6) Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Seductia

Art. 219. - (1) Fapta aceluia care, prin promisiuni de căsătorie, determină o persoană de sex feminin care nu împlinise vârsta de 18 ani să aibă cu el raport sexual se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(2) Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.

 

Perversiunea sexuală

Art. 220. - (1) Actele de perversiune sexuală săvârsite în public se pedepsesc cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(2) Actele de perversiune sexuală cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 15 ani se pedepsesc cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si actele de perversiune sexuală cu o persoană a cărei vârstă este între 15 si 18 ani, dacă fapta este săvârsită de tutore sau curator ori de către supraveghetor, îngrijitor, medic curant, profesor sau educator, folosindu-se de calitatea sa ori dacă făptuitorul a abuzat de încrederea victimei sau de autoritatea ori influenta sa asupra acesteia.

(4) Dacă actele de perversiune sexuală cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani au fost determinate de oferirea sau darea de bani ori alte foloase de către făptuitor, direct sau indirect, victimei, pedeapsa este închisoarea strictă de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

(5) Dacă faptele prevăzute în alin. (2), (3) si (4) au fost săvârsite în scopul producerii de materiale pornografice, pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar dacă pentru realizarea acestui scop s-a folosit constrângerea, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(6) Actele de perversiune sexuală cu o persoană în imposibilitate de a se apăra ori de a-si exprima vointa sau prin constrângere se pedepsesc cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(7) Dacă faptele prevăzute în alin. (1)-(6) au avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Coruptia sexuală

Art. 221. - (1) Actele cu caracter obscen săvârsite asupra unui minor sau în prezenta unui minor se pedepsesc cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(2) Când actele prevăzute la alin. (1) se săvârsesc asupra unui membru de familie, pedeapsa este închisoarea strictă de la 2 la 7 ani.

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) si (2) au fost săvârsite în scopul producerii de materiale pornografice, maximul special al pedepsei închisorii se majorează cu 2 ani.

(4) Ademenirea unei persoane în vederea săvârsirii de acte sexuale cu un minor de sex diferit sau de acelasi sex se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

 

Incestul

Art. 222. - Raportul sexual între rude în linie directă sau între frati si surori se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

 

Hărtuirea sexuală

Art. 223. - (1) Hărtuirea unei persoane prin amenintare sau constrângere în scopul de a obtine satisfactii de natură sexuală, de către o persoană care abuzează de calitatea sau de influenta pe care i-o conferă functia îndeplinită la locul de muncă, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amendă.

(2) Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.

 

Sanctionarea tentativei

Art. 224. - Tentativa la delictele prevăzute în art. 217 alin. (1), art. 218 alin. (1)-(4), art. 220 alin. (1)-(6), art. 221 si art. 222 se pedepseste.

 

CAPITOLUL VIII
DELICTE CONTRA DEMNITĂTII

 

Calomnia

Art. 225. - (1) Afirmarea sau imputarea în public, prin orice mijloace, a unei fapte determinate privitoare la o persoană, care, dacă ar fi adevărată, ar expune acea persoană la o sanctiune penală, administrativă sau disciplinară, ori dispretului public se pedepseste cu zile-amendă, de la 10 la 120.

(2) Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.

 

Proba veritătii sau a bunei-credinte

Art. 226. - (1) Nu constituie infractiunea de calomnie fapta cu privire la care s-a făcut proba veritătii sau cu privire la care făptuitorul dovedeste că a avut motive rezonabile de a crede că este adevărată.

(2) În cazul faptelor referitoare la viata privată a unei persoane, proba veritătii sau dovada că făptuitorul a avut motive rezonabile de a crede că aceste fapte sunt adevărate este admisibilă pentru apărarea unui interes legitim.

(3) În cazul faptelor referitoare la viata privată a unei persoane care afectează capacitatea acesteia de exercitare a unei functii publice, proba veritătii sau dovada că făptuitorul a avut motive rezonabile de a crede că aceste fapte sunt adevărate este admisibilă, fără a fi necesară dovedirea unui interes legitim.

 

CAPITOLUL IX
DELICTE CONTRA FAMILIEI

 

Bigamia

Art. 227. - (1) Încheierea unei noi căsătorii de către o persoană căsătorită se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amendă.

(2) Persoana necăsătorită care se căsătoreste cu o persoană pe care o stie căsătorită se pedepseste cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu zile-amendă.

(3) Faptele prevăzute în prezentul articol nu se sanctionează dacă prima sau cea de-a doua căsătorie este declarată nulă pentru alt motiv decât bigamia.

 

Abandonul de familie

Art. 228. - (1) Săvârsirea de către persoana care are obligatia legală de întretinere, fată de cel îndreptătit la întretinere, a uneia dintre următoarele fapte:

a) părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferinte fizice sau morale;

b) neîndeplinirea cu rea-credintă a obligatiei de întretinere prevăzută de lege;

c) neplata cu rea-credintă, timp de două luni, a pensiei de întretinere stabilită pe cale judecătorească, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

(2) Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.

(3) Dacă părtile nu s-au împăcat, dar în cursul judecătii inculpatul îsi îndeplineste obligatiile, instanta, în cazul când stabileste vinovătia, pronuntă împotriva inculpatului o condamnare cu suspendarea conditionată a executării pedepsei, chiar dacă nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute în art. 95.

(4) Revocarea suspendării conditionate nu are loc decât în cazul când, în cursul termenului de încercare, condamnatul săvârseste din nou o infractiune de abandon de familie.

(5) Dispozitiile alin. (3) se aplică numai în cazul primei condamnări a făptuitorului pentru abandon de familie.

 

Relele tratamente aplicate minorului

Art. 229. - Punerea în primejdie gravă, prin măsuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltării fizice, intelectuale sau morale a minorului, de către părinti sau de către orice persoană căreia minorul i-a fost încredintat spre crestere si educare, se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

 

Nerespectarea măsurilor privind încredintarea minorului

Art. 230. - (1) Retinerea de către un părinte a copilului său minor, fără consimtământul celuilalt părinte sau al persoanei căreia i-a fost încredintat minorul potrivit legii, se pedepseste cu închisoare de la o lună la un an sau zile-amendă.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează fapta persoanei căreia i s-a încredintat minorul prin hotărâre judecătorească, spre crestere si educare, de a împiedica în mod repetat pe oricare dintre părinti să aibă legături personale cu minorul, în conditiile prevăzute de părti sau de către organul competent.

(3) Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.

 

Fapte de coruptie în legătură cu adoptia

Art. 231. - (1) Fapta părintelui sau a reprezentantului legal al unui copil care pretinde sau primeste, pentru sine sau pentru altul, bani ori alte foloase în scopul adoptiei copilului se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si fapta persoanei care intermediază sau înlesneste adoptia unui copil în scopul obtinerii unui folos necuvenit.

 

Sanctionarea persoanei juridice

Art. 232. - Persoana juridică se sanctionează pentru infractiunea prevăzută în art. 231 alin. (2).

 

CAPITOLUL X
CRIME SI DELICTE CONTRA BUNELOR MORAVURI

 

Ultrajul contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice

Art. 233. - (1) Fapta persoanei care, în public, săvârseste acte sau gesturi, proferează cuvinte ori expresii sau se dedă la orice alte manifestări prin care se aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandal public ori se tulbură, în alt mod, linistea si ordinea publică se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

(2) Dacă prin fapta prevăzută în alin. (1) s-a tulburat grav linistea publică, pedeapsa este închisoarea strictă de la 2 la 5 ani.

 

Prostitutia

Art. 234. - Fapta persoanei care îsi procură principalele mijloace de existentă practicând în acest scop acte sexuale cu diferite persoane se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amendă.

 

Proxenetismul

Art. 235. - (1) Îndemnul sau înlesnirea practicării prostitutiei ori tragerea de foloase de pe urma practicării prostitutiei de către o persoană se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Recrutarea unei persoane pentru prostitutie sau constrângerea la prostitutie se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) sau (2) este săvârsită fată de un minor sau prezintă un alt caracter grav, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Răspândirea de materiale pornografice

Art. 236. - (1) Fapta de a expune, a vinde sau a răspândi, a închiria, a distribui, a confectiona ori a produce în alt mod, a transmite, a oferi sau a pune la dispozitie ori de a detine în vederea răspândirii, toate acestea fără drept, de materiale pornografice, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amendă.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si importarea, exportarea ori predarea de materiale dintre cele prevăzute în alin. (1) unui agent de transport sau de distribuire, în vederea comercializării ori distribuirii lor.

 

Pornografia infantilă

Art. 237. - (1) Fapta de a expune, a vinde sau a răspândi, a închiria, a distribui, a confectiona ori a produce în alt mod, a transmite, a oferi sau a pune la dispozitie ori de a detine în vederea răspândirii sau de a detine, fără drept, materiale pornografice cu minori, se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si importarea, exportarea ori predarea de materiale dintre cele prevăzute în alin. (1) unui agent de transport sau de distribuire în vederea comercializării ori distribuirii lor.

 

Pornografia infantilă prin intermediul sistemelor informatice

Art. 238. - Producerea în vederea răspândirii, oferirea sau punerea la dispozitie, răspândirea sau transmiterea, procurarea pentru sine sau pentru altul de materiale pornografice cu minori prin sisteme informatice, ori detinerea, fără drept, de materiale pornografice cu minori într-un sistem informatic sau un mijloc de stocare a datelor informatice se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

 

Materiale pornografice

Art. 239. - (1) În sensul art. 236, prin materiale pornografice se întelege orice material care prezintă o persoană având un comportament sexual explicit.

(2) În sensul art. 237 si art. 238, prin materiale pornografice cu minori se întelege orice material care prezintă un minor având un comportament sexual explicit sau o persoană majoră care este prezentată ca un minor având un comportament sexual explicit ori imagini care, desi nu prezintă o persoană reală, simulează, în mod credibil, un minor având un comportament sexual explicit.

 

Jocul de noroc

Art. 240. - (1) Organizarea sau îngăduirea jocurilor de noroc pentru public, fără autorizare, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amendă.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează organizarea sau îngăduirea în mod obisnuit a jocurilor de noroc, într-o casă particulară, în scopul de a realiza foloase materiale.

(3) Desfăsurarea fără licentă a oricăror activităti din domeniul jocurilor de noroc se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 2 ani sau cu zile-amendă.

 

Sanctionarea tentativei

Art. 241. - Tentativa la delictele prevăzute în art. 235 alin. (1) si (2), art. 237 si art. 238 se pedepseste.

 

Sanctionarea persoanei juridice

Art. 242. - Persoana juridică se sanctionează pentru infractiunile prevăzute în art. 235-238 si art. 240.

 

CAPITOLUL XI
DELICTE CONTRA PROTECTIEI MUNCII

 

Neluarea măsurilor legale de protectie a muncii

Art. 243. - (1) Neluarea vreuneia din măsurile legale de protectie a muncii de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri, dacă se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 2 ani sau cu zile-amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) se comite în locuri de muncă ce prezintă un pericol deosebit, pedeapsa este închisoarea strictă de la un an la 3 ani sau zile-amendă.

(3) Fapta prevăzută în alin. (1) săvârsită din culpă se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amendă, iar fapta prevăzută în alin. (2) săvârsită din culpă se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amendă.

 

Nerespectarea regulilor de protectie a muncii

Art. 244. - (1) Nerespectarea de către orice persoană a măsurilor stabilite cu privire la protectia muncii, dacă prin aceasta se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 2 ani sau cu zile-amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) se comite în locuri de muncă ce prezintă un pericol deosebit, pedeapsa este închisoarea strictă de la un an la 3 ani sau zile-amendă.

(3) Dacă nerespectarea constă în repunerea în functie a instalatiilor, masinilor si utilajelor, anterior eliminării tuturor deficientelor pentru care s-a luat măsura opririi lor, pedeapsa este închisoarea strictă de la un an la 2 ani sau zile-amendă.

(4) Faptele prevăzute în alin. (1) si (3) săvârsite din culpă se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amendă, iar fapta prevăzută în alin. (2) săvârsită din culpă se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amendă.

 

Sanctionarea persoanei juridice

Art. 245. - Persoana juridică se sanctionează pentru infractiunile prevăzute în prezentul capitol.

 

CAPITOLUL XII
DELICTE CONTRA CULTELOR SI A RESPECTULUI DATORAT MORTILOR

 

Împiedicarea libertătii cultelor

Art. 246. - (1) Împiedicarea sau tulburarea libertătii de exercitare a vreunui cult religios, care este organizat si functionează potrivit legii, se pedepseste cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu zile-amendă.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează fapta de a obliga o persoană, prin constrângere, să participe la serviciile religioase ale vreunui cult sau să îndeplinească un act religios legat de exercitarea unui cult.

 

Profanarea de morminte

Art. 247. - Profanarea prin orice mijloace a unui mormânt, a unui monument sau a unei urne funerare ori a unui cadavru, se pedepseste cu închisoare strictă de la unu la 5 ani sau cu zile-amendă.

 

Sanctionarea persoanei juridice

Art. 248. - Persoana juridică se sanctionează pentru infractiunea prevăzută în art. 246.

 

TITLUL II
CRIME SI DELICTE CONTRA PATRIMONIULUI

 

Furtul

Art. 249. - (1) Luarea unui bun mobil din posesia sau detentia altuia, fără consimtământul acestuia, în scopul de a si-l însusi pe nedrept, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 7 ani.

(2) Fapta constituie furt si dacă bunul apartine în întregime sau în parte făptuitorului, dacă în momentul săvârsirii acel bun se găsea în posesia sau detentia legitimă a altei persoane.

(3) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sanctionează si sustragerea de impulsuri electro-magnetice prin folosirea mijloacelor de telecomunicatii ori racordarea fără drept la mijloacele audio-vizuale ale unei persoane.

(4) De asemenea, constituie furt luarea în conditiile alin. (1) a unui vehicul, cu scopul de a-l folosi pe nedrept.

(5) Se consideră bunuri mobile si orice energie care are o valoare economică, precum si înscrisurile.

 

Furtul calificat

Art. 250. - (1) Furtul săvârsit în următoarele împrejurări:

a) de o persoană având asupra sa o armă, o substantă narcotică sau paralizantă;

b) de o persoană mascată, deghizată sau travestită;

c) într-un loc public;

d) într-un mijloc de transport în comun;

e) în timpul noptii;

f) prin efractie, escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 10 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si furtul privind:

a) un bun care face parte din patrimoniul cultural;

b) un act care serveste pentru dovedirea stării civile, pentru legitimare sau identificare;

c) titei, produse petroliere sau gaze naturale;

d) echipamente, instalatii si componente ale acestora, dacă sunt bunuri de interes general.

(3) Furtul care a produs consecinte deosebit de grave se pedepseste cu detentiune severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă

Art. 251. - (1) Furtul săvârsit între soti ori între rude apropiate, sau de către un minor în paguba tutorelui său, de către cel care locuieste împreună cu persoana vătămată sau este găzduit de aceasta, se urmăreste numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

(2) Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.

 

Tâlhăria

Art. 252. - Furtul săvârsit prin întrebuintarea de violente sau amenintări, ori prin punerea victimei în stare de inconstientă sau neputintă de a se apăra, precum si furtul urmat de întrebuintarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infractiunii, ori pentru ca făptuitorul să-si asigure scăparea, se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani.

 

Tâlhăria calificată

Art. 253. - (1) Tâlhăria săvârsită în următoarele împrejurări:

a) de o persoană având asupra sa o armă, o substantă narcotică sau paralizantă;

b) de o persoană mascată, deghizată sau travestită;

c) în timpul noptii;

d) într-un loc public;

e) într-un mijloc de transport;

f) într-o locuintă sau în dependinte ale acesteia;

g) a avut vreuna din urmările prevăzute în art. 187,

se pedepseste cu închisoare strictă de la 7 la 15 ani.

(2) Tâlhăria care a produs consecinte deosebit de grave sau care a avut ca urmare moartea victimei se pedepseste cu detentiune severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Pirateria

Art. 254. - (1) Jefuirea prin acte de violentă, săvârsite în scopuri personale, de echipajul sau pasagerii unei nave împotriva persoanelor sau bunurilor care se găsesc pe acea navă ori împotriva altei nave, dacă navele se află în marea liberă sau într-un loc care nu este supus jurisdictiei nici unui stat, se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani.

(2) Există piraterie si dacă fapta s-a comis pe o aeronavă sau între aeronave si nave.

 

Pirateria calificată

Art. 255. - (1) Pirateria care a avut vreuna din urmările prevăzute în art. 187 se pedepseste cu închisoare strictă de la 7 la 15 ani.

(2) Pirateria care a produs consecinte deosebit de grave sau care a avut ca urmare moartea victimei se pedepseste cu detentiune severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Abuzul de încredere

Art. 256. - (1) Însusirea unui bun mobil al altuia, detinut cu orice titlu, sau dispunerea de acest bun pe nedrept, ori refuzul de a-l restitui, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si fapta de a schimba, în totul sau în parte, substanta sau calitătile mărfurilor încredintate spre transport.

(3) Dacă schimbarea substantei sau a calitătilor mărfurilor încredintate spre transport s-a făcut prin folosirea de substante vătămătoare, pedeapsa este închisoarea strictă de la un an la 5 ani.

(4) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (3) se sanctionează si fapta de a distruge obiectele primite în gaj de către creditor.

(5) Dacă bunul este proprietate privată, actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.

 

Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor

Art. 257. - (1) Fapta de a ascunde, a deteriora, a distruge în totul sau în parte valori ori bunuri din patrimoniul propriu sau de a invoca datorii fictive ori alte acte în paguba creditorilor, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si fapta persoanei care, desi se află în imposibilitate de plată, pretinde sau acceptă să i se pună la dispozitie mărfuri ori servicii, producând o pagubă creditorului.

(3) Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a părtii vătămate. Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.

 

Gestiunea frauduloasă

Art. 258. - (1) Pricinuirea de pagube unei persoane, cu rea-credintă, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, de către cel care are ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării acelor bunuri se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(2) Gestiunea frauduloasă săvârsită în scopul de a dobândi un folos material se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

(3) Dacă bunul este proprietate privată, actiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.

 

Însusirea bunului găsit

Art. 259. - (1) Fapta de a nu preda în termen de 10 zile un bun găsit autoritătilor sau celui care l-a pierdut, sau de a dispune de acel bun ca de al său, se pedepseste cu zile-amendă.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si însusirea pe nedrept a unui bun mobil ce apartine altuia, ajuns din eroare sau în mod fortuit în posesia făptuitorului.

(3) Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.

Înselăciunea

Art. 260. - (1) Inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obtine pentru sine ori pentru altul un folos material injust si dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 7 ani.

(2) Înselăciunea săvârsită prin folosirea de nume sau calităti mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani.

(3) Inducerea sau mentinerea în eroare a unei persoane, cu prilejul încheierii sau executării unui contract, săvârsită în asa fel încât fără această eroare cel înselat nu ar fi încheiat sau executat contractul în conditiile stipulate, se sanctionează cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) sau (2), după distinctiile acolo arătate.

(4) Emiterea unui cec sau a unui alt instrument de plată asupra unei institutii de credit sau unei persoane, stiind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară sau nu va exista până la termenul convenit între părti, precum si fapta de a retrage, după emitere, provizia, în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a plăti înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul arătat în alin. (1), dacă s-a pricinuit o pagubă posesorului cecului sau a altui instrument de plată, se sanctionează cu pedeapsa prevăzută în alin. (2).

(5) Folosirea de mijloace frauduloase pentru a îndepărta de la licitatie publică o persoană sau de a limita licitatiile ori numărul participantilor se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(6) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sanctionează exploatarea necunoasterii sau a lipsei de experientă a unui minor sau a stării de slăbiciune a persoanelor vulnerabile datorită vârstei, bolii sau stării de graviditate, pentru a le determina să încheie acte prejudiciabile pentru acestea.

(7) Inducerea sau mentinerea în eroare cu privire la conditiile de trai din tara de emigrare, săvârsită în conditiile alin. (1), în scopul de a determina o persoană să emigreze, se pedepseste potrivit alin. (1).

(8) Înselăciunea care a avut consecinte deosebit de grave se pedepseste cu detentiune severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(9) Dacă mijlocul fraudulos folosit pentru săvârsirea înselăciunii constituie prin el însusi o infractiune, se aplică regulile privind concursul de infractiuni.

 

Distrugerea si însusirea de valori materiale interesând umanitatea

Art. 261. - (1) Distrugerea în întregime sau în parte:

a) a clădirilor, a oricăror altor constructii sau a navelor care servesc ca spitale;

b) a mijloacelor de transport de orice fel afectate unui serviciu sanitar sau de Cruce Rosie, ori al organizatiilor asimilate acesteia, pentru transportul rănitilor, bolnavilor, materialelor sanitare sau al materialelor Crucii Rosii ori ale organizatiilor asimilate acesteia;

c) a depozitelor de materiale sanitare, dacă toate acestea poartă semnele distinctive reglementare, se pedepseste cu detentiune severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează însusirea sub orice formă, nejustificată de o necesitate militară si săvârsită în proportii mari, a mijloacelor sau materialelor destinate pentru ajutorul ori îngrijirea rănitilor sau bolnavilor căzuti sub puterea adversarului.

(3) Tot astfel se sanctionează distrugerea în întregime sau în parte, ori însusirea sub orice formă, nejustificată de vreo necesitate militară si săvârsită în proportii mari, a oricăror alte bunuri.

 

Distrugerea si însusirea de valori culturale ale popoarelor

Art. 262. - (1) Distrugerea sub orice formă, fără necesitate militară, de monumente sau constructii care au o valoare artistică, istorică ori arheologică, de muzee, mari biblioteci, arhive de valoare istorică sau stiintifică, opere de artă, manuscrise, cărti de valoare, colectii stiintifice sau colectii importante de cărti, de arhive, ori de reproduceri ale bunurilor de mai sus si, în general, a oricăror valori culturale ale popoarelor, se pedepseste cu detentiune severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează jefuirea sau însusirea sub orice formă, de pe teritoriile aflate sub ocupatie militară, a vreuneia dintre valorile culturale arătate în prezentul articol.

 

Distrugerea

Art. 263. - (1) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuintare a unui bun apartinând altuia ori împiedicarea luării măsurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum si înlăturarea măsurilor luate, se pedepseste cu închisoare de la o lună la un an sau cu zile-amendă.

(2) În cazul în care bunul are o deosebită valoare artistică, stiintifică, istorică, arhivistică sau o altă asemenea valoare, pedeapsa este închisoarea strictă de la un an la 7 ani.

(3) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuintare a unei conducte petroliere sau de gaze, a unui cablu de înaltă tensiune, a echipamentelor sau instalatiilor de telecomunicatii sau pentru difuzarea programelor de radio si televiziune ori a sistemelor de alimentare cu apă si a conductelor magistrale de alimentare cu apă se sanctionează cu pedeapsa prevăzută în alin. (2).

(4) Distrugerea în totul sau în parte a unui act autentic sau sub semnătură privată care nu apartine făptuitorului sau nu-i apartine în exclusivitate ori ascunderea unui act care nu apartine făptuitorului, în scopul de a provoca o pagubă unei persoane, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(5) Distrugerea sau degradarea bornelor, reperelor, mărcilor de nivelment ori a semnelor geodezice din reteaua natională, amplasate pe sol sau pe clădiri, ori a bornelor, stâlpilor, balizelor sau a altor semne care marchează frontiera de stat ori împiedicarea luării unor măsuri de conservare a acestor bunuri se sanctionează cu pedeapsa prevăzută în alin. (2).

(6) Dacă distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuintare se săvârseste prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc si dacă rezultă pericol public, pedeapsa este închisoarea strictă de la 3 la 10 ani.

(7) Dispozitiile prevăzute în alin. (2), (3) si (6) se aplică chiar dacă bunul apartine făptuitorului.

(8) Dacă bunul este proprietate privată, actiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.

 

Distrugerea calificată

Art. 264. - (1) Dacă faptele prevăzute în art. 263 au avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, iar dacă a avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Dezastrul constă în distrugerea sau degradarea unor mijloace de transport în comun, de mărfuri sau de persoane, ori a unor instalatii sau lucrări si care a avut ca urmare moartea sau vătămarea gravă a integritătii corporale sau sănătătii mai multor persoane.

 

Distrugerea din culpă

Art. 265. - (1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuintare, din culpă, a unui bun, chiar dacă acesta apartine făptuitorului, în cazul în care fapta este săvârsită prin incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc si dacă rezultă pericol public, se pedepseste cu închisoare de la o lună la un an sau cu zile-amendă.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează distrugerea ori degradarea din culpă a unei conducte petroliere sau de gaze, a unui cablu de înaltă tensiune, a echipamentelor sau instalatiilor de telecomunicatii sau pentru difuzarea programelor de radio si televiziune ori a sistemelor de alimentare cu apă si a conductelor magistrale de alimentare cu apă, dacă a avut ca urmare aducerea în stare de neîntrebuintare a acestora.

(3) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuintare, din culpă, a unui bun, chiar dacă acesta apartine făptuitorului, în cazul în care a avut consecinte deosebit de grave, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani, iar dacă a avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea strictă de la 3 la 10 ani.

(4) Când dezastrul ori consecintele deosebit de grave s-au produs ca urmare a părăsirii postului sau a săvârsirii oricărei alte fapte de către personalul de conducere a unui mijloc de transport în comun, ori de către personalul care asigură direct securitatea unor asemenea transporturi, pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 12 ani.

 

Tulburarea de posesie

Art. 266. - (1) Ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, a unui imobil aflat în posesia altuia se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 2 ani sau cu zile amendă.

(2) Ocuparea în întregime sau în parte a terenurilor de orice fel, înfiintarea sau mutarea semnelor de hotar si a reperelor de marcare, fără drept, ori refuzul de a elibera terenul astfel ocupat fără drept se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

(3) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) se săvârseste prin violentă sau amenintare ori prin desfiintarea sau strămutarea semnelor de hotar ale unui imobil aflat în posesia altuia, pedeapsa este închisoarea strictă de la un an la 5 ani.

(4) Dacă fapta prevăzută în alin. (2) se săvârseste prin violentă sau amenintare, pedeapsa este închisoarea strictă de la 2 la 7 ani.

(5) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (3) se sanctionează si înfiintarea sau mutarea semnelor de hotar si a reperelor de marcare fără drept, când acestea se referă la limitele de zonă ale căii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, căilor navigabile, delimitărilor silvice, geologice si miniere.

(6) Dacă imobilul se află în posesia unei persoane private, actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.

 

Tăinuirea

Art. 267. - (1) Primirea, dobândirea sau transformarea unui bun ori înlesnirea valorificării acestuia, cunoscând că bunul provine din săvârsirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă prin aceasta s-a urmărit obtinerea pentru sine ori pentru altul a unui folos material, se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 5 ani, fără ca sanctiunea aplicată să poată depăsi pedeapsa prevăzută de lege pentru infractiunea din care provine bunul tăinuit.

(2) Tăinuirea săvârsită de sot sau de o rudă apropiată nu se pedepseste.

 

Spălarea banilor

Art. 268. - (1) Se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani:

a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârsirea de infractiuni, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârsit infractiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;

b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi, a provenientei, situării, dispozitiei, circulatiei sau proprietătii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârsirea de infractiuni;

c) dobândirea, detinerea sau folosirea de bunuri cunoscând că acestea provin din săvârsirea de infractiuni.

(2) În sensul alin. (1), prin bunuri se întelege bunurile corporale sau necorporale, mobile ori imobile, precum si actele juridice sau documentele care atestă un titlu ori un drept cu privire la acestea.

 

Sanctionarea tentativei

Art. 269. - Tentativa la delictele prevăzute în art. 249, art. 250 alin. (1) si (2), art. 252, art. 253 alin. (1), art. 254, art. 255 alin. (1), art. 260 alin. (1)-(7), art. 263 si art. 268 se pedepseste.

 

Sanctionarea persoanei juridice

Art. 270. - Persoana juridică se sanctionează pentru infractiunile prevăzute în art. 256-258 si art. 260-268.

 

TITLUL III
CRIME SI DELICTE CONTRA SECURITĂTII NATIONALE

 

Trădarea

Art. 271. - Fapta cetăteanului român, a persoanei fără cetătenie care are domiciliul în România sau a străinului aflat în serviciul statului român de a stabili legături cu o putere sau cu o organizatie străină ori cu agenti ai acestora, în scopul de a suprima sau stirbi unitatea, indivizibilitatea, suveranitatea sau independenta statului, prin actiuni de provocare de război contra tării sau de înlesnire a ocupatiei militare străine, ori de subminare economică, politică sau a capacitătii de apărare a statului, ori de aservire fată de o organizatie străină sau putere străină, precum si de întrajutorare a unei organizatii ori a unei puteri străine pentru desfăsurarea unei activităti inamice împotriva securitătii nationale se pedepseste cu detentiune pe viată sau detentiune severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Trădarea prin transmiterea de informatii secrete de stat

Art. 272. - Transmiterea de informatii secrete de stat unei puteri sau organizatii străine ori agentilor acestora, precum si procurarea de documente sau date ce constituie informatii secrete de stat ori detinerea de asemenea documente de către cel care nu avea calitatea de a le cunoaste, în scopul transmiterii lor unei puteri sau organizatii străine ori agentilor acestora, săvârsite de un cetătean român, de o persoană fără cetătenie care are domiciliul în România sau de un străin aflat în serviciul statului român, se pedepseste cu detentiunea pe viată sau cu detentiunea severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Trădarea prin ajutarea inamicului

Art. 273. - (1) Fapta cetăteanului român, a persoanei fără cetătenie care are domiciliul în România sau a străinului aflat în serviciul statului român care în timp de război:

a) predă teritorii, orase, pozitii de apărare, depozite ori instalatii ale fortelor armate române sau care servesc apărării;

b) predă nave, aeronave, masini, aparate, armament sau orice alte materiale care pot servi purtării războiului;

c) procură inamicului oameni, valori si materiale de orice fel;

d) trece de partea inamicului sau efectuează alte actiuni care sunt de natură să favorizeze activitatea inamicului ori să slăbească puterea de luptă a fortelor armate române sau a armatelor aliate,

se pedepseste cu detentiunea pe viată sau cu detentiunea severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează cetăteanul român care în timp de război luptă sau face parte din formatii de luptă împotriva statului român sau a aliatilor săi.

 

Actiuni ostile contra statului român

Art. 274. - Faptele prevăzute în art. 271 si art. 273 săvârsite de un cetătean străin, de o persoană fără cetătenie care nu are domiciliul în România sau de un străin care nu se află în serviciul statului român se pedepsesc cu detentiune pe viată sau cu detentiune severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Spionajul

Art. 275. - Faptele prevăzute în art. 272 săvârsite de un cetătean străin, de o persoană fără cetătenie care nu are domiciliul în România sau de un străin care nu se află în serviciul statului român, se pedepsesc cu detentiune pe viată sau cu detentiune severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Răspândirea de informatii false în scopul provocării unui război

Art. 276. - Răspândirea de informatii false în scopul provocării unui război, săvârsită prin orice mijloace, se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

 

Compromiterea unor interese de stat

Art. 277. - Distrugerea, alterarea ori ascunderea unui document sau înscris în care sunt stabilite drepturi ale statului român în raport cu o organizatie străină sau o putere străină, dacă fapta este de natură a compromite interese de stat, se pedepseste cu închisoare strictă de la 7 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

 

Comunicarea de informatii false

Art. 278. - Comunicarea sau răspândirea, cu stiintă, prin orice mijloace, de stiri, date sau informatii false ori de documente falsificate, dacă fapta este de natură să aducă atingere securitătii nationale sau relatiilor internationale ale României ori ale unui stat aliat, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

 

Acte ostile contra unui stat străin

Art. 279. - (1) Săvârsirea de pe teritoriul României de acte ostile contra unuia dintre statele membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord sau care fac parte din Uniunea Europeană ori din Consiliul Europei se pedepseste cu închisoare strictă de la 7 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si actele ostile contra securitătii altui stat decât cel prevăzut în alin. (1), si care nu se află în război cu România.

(3) Actiunea penală se pune în miscare la dorinta exprimată de statul străin.

 

Infractiuni contra persoanelor care se bucură de protectie internatională

Art. 280. - (1) Infractiunile contra vietii, integritătii corporale, sănătătii, libertătii sau demnitătii, săvârsite împotriva persoanelor care se bucură de protectie internatională, se sanctionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârsită, iar dacă maximul special al acesteia nu este îndestulător se poate aplica o pedeapsă până la maximul general.

(2) Actele de violentă săvârsite împotriva localurilor oficiale ale misiunilor diplomatice, a locuintei sau resedintei persoanelor care se bucură de protectie internatională ori a mijloacelor de transport apartinând acestor persoane, dacă sunt de natură să le pună în pericol persoana sau libertatea, se sanctionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârsită, iar dacă maximul special al acesteia nu este îndestulător se poate aplica o pedeapsă până la maximul general.

(3) Actiunea penală se pune în miscare la dorinta exprimată de statul străin.

 

Atentatul care pune în pericol securitatea natională

Art. 281. - Atentatul săvârsit contra vietii, integritătii corporale ori sănătătii unei persoane care îndeplineste o activitate importantă de stat sau altă activitate publică importantă, în împrejurări care fac ca fapta să pună în pericol securitatea natională, se pedepseste cu detentiune pe viată sau cu detentiune severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Actiuni împotriva ordinii constitutionale

Art. 282. - Initierea, organizarea, săvârsirea sau sprijinirea de actiuni violente în scopul de a schimba ordinea constitutională, caracterul national, suveran, independent, unitar si indivizibil al statului român se pedepseste cu detentiune severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Subminarea puterii de stat

Art. 283. - (1) Actiunea armată de natură să slăbească puterea de stat se pedepseste cu detentiune pe viată sau cu detentiune severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Orice alte actiuni violente săvârsite de mai multe persoane împreună, de natură să atragă aceleasi urmări, se pedepsesc cu detentiune severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Dacă în urma faptelor prevăzute în alin. (2) au fost atacate sau ocupate institutii publice, depozite de arme, sedii ale partidelor politice ori s-au produs incendieri, distrugeri sau au fost provocate vătămări grave ale integritătii corporale sau sănătătii persoanei, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Uzurparea militară

Art. 284. - Exercitarea ilegală a unei functii cu caracter militar, dacă fapta este de natură să pună în pericol securitatea natională, se pedepseste cu detentiune severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Actele de diversiune

Art. 285. - Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuintare, în întregime sau în parte, prin explozii, incendii sau în orice alt mod, a uzinelor, instalatiilor, căilor de comunicatie, mijloacelor de transport, mijloacelor de telecomunicatii, constructiilor, produselor industriale sau agricole ori a altor bunuri, dacă fapta este de natură să aducă în orice mod atingere securitătii nationale sau securitătii unui stat aliat, se pedepseste cu detentiune pe viată sau detentiune severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Complotul

Art. 286. - (1) Initierea sau constituirea unei asociatii sau grupări în scopul săvârsirii vreuneia dintre infractiunile contra securitătii nationale ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unei astfel de asociatii sau grupări se pedepsesc cu detentiune pe viată sau cu detentiune severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Pedeapsa pentru complot nu poate fi mai mare decât sanctiunea prevăzută de lege pentru cea mai gravă dintre infractiunile care intră în scopul asociatiei sau grupării.

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) au fost urmate de săvârsirea unei infractiuni, se aplică regulile privind concursul de infractiuni.

(4) Nu se pedepseste persoana care, săvârsind fapta prevăzută în alin. (1), o denuntă mai înainte de a fi descoperită.

 

Constituirea de structuri informative ilegale

Art. 287. - Initierea, organizarea sau constituirea pe teritoriul României a unor structuri informative, desfăsurarea de către acestea a vreuneia dintre activitătile de culegere, prelucrare si valorificare a informatiilor în afara cadrului legal, în împrejurări care pot aduce atingere securitătii nationale, sprijinirea în orice mod a acestora ori aderarea la ele se pedepseste cu detentiune severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Nerespectarea regimului juridic al activitătilor informative

Art. 288. - (1) Desfăsurarea, fără drept, a activitătilor informative supuse autorizării în conditiile legii, precum si depăsirea autorizării acordate, cu exceptia situatiilor care impun înlăturarea potrivit legii a unor pericole iminente pentru securitatea natională, se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si fapta functionarului public sau a functionarului care divulgă, refuză sau împiedică, în orice mod, punerea în executare a autorizării eliberate cu respectarea dispozitiilor legale ori care face publice sau foloseste informatiile care privesc viata privată, onoarea sau reputatia persoanelor, dacă aceste informatii au fost cunoscute incidental în activitatea de serviciu.

 

Constituirea de organizatii cu caracter fascist, rasist sau xenofob

Art. 289. - (1) Constituirea unei organizatii cu caracter fascist, rasist sau xenofob se pedepseste cu închisoare strictă de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Aderarea la o organizatie cu caracter fascist, rasist sau xenofob, precum si sprijinirea sub orice formă a unei organizatii având acest caracter se sanctionează cu pedeapsa prevăzută în alin. (1).

 

Divulgarea secretului care periclitează securitatea natională

Art. 290. - (1) Divulgarea informatiilor secrete de stat sau a informatiilor secrete de serviciu de către cel care le cunoaste datorită atributiilor de serviciu, dacă fapta este de natură să pună în pericol securitatea natională, se pedepseste cu detentiune severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Detinerea în afara îndatoririlor de serviciu de către persoana prevăzută la alin. (1) a unui document ce contine informatii secrete de stat, dacă fapta este de natură să pună în pericol securitatea natională, se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani.

(3) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (2), se sanctionează detinerea, în afara îndatoririlor de serviciu, a unui document ce contine informatii secrete de serviciu, în vederea divulgării, dacă fapta este de natură să pună în pericol securitatea natională.

 

Propaganda în favoarea statului totalitar

Art. 291. - (1) Propaganda în vederea instaurării unui stat totalitar, săvârsită prin orice mijloace, în public, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Propaganda constă în răspândirea în mod sistematic sau în apologia unei idei, conceptii sau doctrine, cu intentia de a convinge si atrage noi adepti.

 

Nedenuntarea

Art. 292. - (1) Nedenuntarea săvârsirii vreuneia dintre infractiunile prevăzute în art. 271-275, art. 281-283, art. 285 si 286 se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 5 ani.

(2) Nedenuntarea săvârsită de sot sau de o rudă apropiată nu se pedepseste.

(3) Nu se pedepseste persoana care, înainte de a se fi început urmărirea penală pentru infractiunea nedenuntată, înstiintează autoritătile competente despre acea infractiune sau care, chiar după ce s-a început urmărirea penală ori după ce vinovatii au fost descoperiti, a înlesnit arestarea acestora.

(4) Participantul la infractiunile prevăzute în acest titlu nu se pedepseste dacă denuntă săvârsirea infractiunii înainte ca urmărirea penală să fi început ori făptuitorii să fie descoperiti.

(5) Participantul care, după ce urmărirea penală a început ori făptuitorii au fost descoperiti, înlesneste arestarea acestora se sanctionează cu o pedeapsă redusă potrivit dispozitiilor art. 92.

 

Tentativa, tăinuirea si favorizarea

Art. 293. - (1) Tentativa la delictele prevăzute în prezentul titlu se pedepseste.

(2) Se consideră tentativă si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de măsuri în vederea comiterii infractiunilor prevăzute în acest titlu.

(3) Tăinuirea si favorizarea infractiunilor prevăzute în acest titlu se pedepsesc cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani.

(4) Pedeapsa aplicată tăinuitorului sau favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru autor.

(5) Tăinuirea si favorizarea săvârsită de sot sau o rudă apropiată în cazul infractiunilor prevăzute în art. 271-275, art. 281-283, art. 285 si art. 286 se pedepsesc. Limitele pedepsei prevăzute în alin. (3) se reduc potrivit dispozitiilor art. 92.

 

Sanctionarea persoanei juridice

Art. 294. - Persoana juridică se sanctionează pentru infractiunile prevăzute în art. 271-275, art. 277, art. 279, art. 282, art. 283, art. 285-287, art. 289 si art. 293 alin. (3).

 

TITLUL IV
CRIME SI DELICTE DE TERORISM

 

Acte de terorism

Art. 295. - (1) Constituie acte de terorism următoarele infractiuni atunci când sunt săvârsite în scopul tulburării grave a ordinii publice, prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stări de panică:

a) infractiunile de omor si omor calificat prevăzute în art. 178 si art. 179, vătămarea corporală si vătămarea corporală gravă prevăzute în art. 186 si art. 187, precum si lipsirea de libertate în mod ilegal prevăzută în art. 201;

b) infractiunile prevăzute în art. 105 din Codul aerian;

c) infractiunile de distrugere prevăzute în art. 263 si art. 264;

d) infractiunile de nerespectare a regimului armelor si munitiilor, nerespectarea regimului materialelor nucleare si a altor materii radioactive, precum si nerespectarea regimului materiilor explozive, prevăzute în art. 406-408;

e) introducerea sau răspândirea în atmosferă, pe sol, în subsol sau în apă de produse, substante, materiale, microorganisme sau toxine de natură să pună în pericol sănătatea oamenilor sau animalelor ori mediul înconjurător;

f) amenintarea cu bombe sau cu alte materii explozive.

(2) În cazul infractiunilor prevăzute în alin. (1) lit. a)-d) se aplică maximul special al pedepsei prevăzute de lege, care poate fi sporit până la maximul ei general, iar dacă maximul general este neîndestulător, pedeapsa poate fi sporită până la maximul general al pedepsei imediat superioare.

(3) În cazul infractiunii prevăzute în alin. (1) lit. e), pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, iar în cazul infractiunii prevăzute în alin. (1) lit. f), pedeapsa este închisoarea strictă de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(4) Tentativa se sanctionează cu pedeapsa prevăzută pentru infractiunea consumată sau cu o pedeapsă în cadrul limitelor imediat inferioare pedepsei prevăzute de lege pentru infractiunea consumată.

(5) Se consideră tentativă si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de măsuri în vederea comiterii infractiunilor prevăzute la alin. (1).

(6) Întelegerea în vederea săvârsirii de acte de terorism se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

 

Asocierea pentru săvârsirea de acte de terorism

Art. 296. - Asocierea în vederea săvârsirii de acte de terorism se pedepseste cu detentiune severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Finantarea actelor de terorism

Art. 297. - (1) Punerea la dispozitie sau colectarea de fonduri, direct sau indirect, stiind că aceste fonduri sunt folosite, în totul sau în parte, pentru săvârsirea actelor de terorism, se sanctionează cu detentiune severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si realizarea de fonduri în scopul finantării actelor de terorism.

(3) Fondurile puse la dispozitie sau colectate pentru săvârsirea actelor de terorism ori realizate în scopul finantării actelor de terorism se confiscă.

 

Amenintarea în scop terorist

Art. 298. - (1) Amenintarea unei persoane sau colectivităti prin orice mijloace cu răspândirea sau folosirea de produse, substante, materiale, microorganisme sau toxine de natură să pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul înconjurător se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 5 ani.

(2) Amenintarea adresată unui stat, unei organizatii internationale sau unei persoane fizice ori juridice cu folosirea materialelor nucleare, a altor materii radioactive sau a materiilor explozive, în scopul de a provoca vătămarea corporală sau moartea unei persoane ori pagube materiale, se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani.

(3) Dacă fapta prevăzută la alin. (2) este conditionată de îndeplinirea sau neîndeplinirea unui act sau când prin amenintare, sub orice formă, se pretinde a se da ori a se preda materialele nucleare, alte materii radioactive ori materii explozive, pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

 

Alarmarea în scop terorist

Art. 299. - Alarmarea fără motiv întemeiat, în scopul creării unei stări de panică, a unei persoane sau a publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de mentinere a ordinii publice prin corespondentă, telefon sau orice alte mijloace de transmitere la distantă cu privire la răspândirea sau folosirea de produse, substante, materiale, microorganisme sau toxine din cele prevăzute în art. 298 alin. (1) se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

 

Sanctionarea persoanei juridice

Art. 300. - Persoana juridică se sanctionează pentru infractiunile prevăzute în prezentul titlu.

 

TITLUL V
DELICTE CONTRA EXERCITĂRII DREPTURILOR POLITICE SI CETĂTENESTI

 

Împiedicarea exercitării drepturilor electorale

Art. 301. - (1) Împiedicarea prin orice mijloace a liberului exercitiu al dreptului de a alege sau de a fi ales ori de a participa la referendum se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) În cazul în care fapta prevăzută în alin. (1) a avut vreuna din urmările prevăzute în art. 187, pedeapsa este închisoarea strictă de la 3 la 10 ani.

 

Divulgarea secretului votului si falsificarea votului

Art. 302. - (1) Divulgarea prin orice mijloace a secretului votului de către membrii biroului electoral al sectiilor de votare sau de către alte persoane, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

(2) Tipărirea si utilizarea de buletine de vot false, introducerea în urnă a unui număr suplimentar de buletine fată de cele votate de alegători, falsificarea prin orice mijloace a documentelor de la birourile electorale, precum si utilizarea unei cărti de alegător nule sau false se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

 

Coruperea alegătorilor

Art. 303. - (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în timpul campaniei electorale în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidati sau un anumit candidat, ori să voteze sau să nu voteze în cadrul referendumului, precum si primirea acestora de către alegător, în acelasi scop, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsă, se sanctionează si fapta persoanei care votează fără a avea drept de vot sau fapta alegătorului care votează de mai multe ori în ziua alegerilor sau a referendumului.

(3) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârsită de un observator intern, pedeapsa este închisoarea strictă de la 2 la 7 ani.

 

Atacul prin orice mijloace asupra sectiei de votare

Art. 304. - Atacul prin orice mijloace asupra localului sectiei de votare se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani, dacă fapta nu constituie o infractiune mai gravă.

Deschiderea anticipată a urnelor

Art. 305. - Deschiderea urnei înainte de ora stabilită pentru încheierea votării, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

 

Împiedicarea exercitării drepturilor sindicale

Art. 306. - (1) Împiedicarea exercitiului dreptului de liberă organizare sau asociere sindicală, în scopurile si în limitele prevăzute de lege, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si conditionarea sau constrângerea unei persoane, în orice mod, având ca scop limitarea exercitării atributiilor functiei membrilor alesi în organele de conducere ale sindicatelor.

 

Sanctionarea tentativei

Art. 307. - Tentativa la delictele prevăzute în prezentul titlu se pedepseste.

 

TITLUL VI
CRIME SI DELICTE CONTRA INTERESELOR PUBLICE

CAPITOLUL I
CRIME SI DELICTE DE CORUPTIE

 

Luarea de mită

Art. 308. - (1) Fapta functionarului public care, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeste bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

2) Fapta prevăzută în alin. (1), dacă a fost săvârsită de un functionar sau de o persoană care exercită un serviciu de interes public, se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică si următoarelor persoane:

a) functionarilor sau persoanelor care îsi desfăsoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane care exercită atributii similare, în cadrul unei organizatii publice internationale la care România este parte;

b) membrilor adunărilor parlamentare ale organizatiilor internationale la care România este parte;

c) functionarilor sau persoanelor care îsi desfăsoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane care exercită atributii similare, în cadrul Comunitătilor Europene;

d) persoanelor care exercită functii judiciare în cadrul instantelor internationale a căror competentă este acceptată de România, precum si functionarilor de la grefele acestor instante;

e) functionarilor unui stat străin;

f) membrilor adunărilor parlamentare sau administrative ale unui stat străin.

(4) În cazul în care luarea de mită a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri care au făcut obiectul luării de mită se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

 

Darea de mită

Art. 309. - (1) Promisiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani sau alte foloase unui functionar public sau unui functionar ori unei persoane care exercită un serviciu de interes public, pentru sine sau pentru altul, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(2) Promisiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani sau alte foloase unui functionar al unui stat străin sau al unei organizatii publice internationale, pentru a îndeplini sau a nu îndeplini un act privitor la îndatoririle sale de serviciu, în scopul obtinerii unui folos necuvenit în cadrul operatiunilor economice internationale, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 7 ani.

(3) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sanctionează promisiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani sau alte foloase uneia dintre persoanele prevăzute în art. 308 alin. (3), pentru sine sau pentru altul, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri.

(4) Fapta prevăzută în alin. (1), (2) sau (3) nu constituie infractiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mită.

(5) Mituitorul nu se pedepseste dacă denuntă autoritătii fapta mai înainte ca organul de urmărire să fie sesizat pentru acea infractiune.

(6) Dispozitiile art. 308 alin. (5) se aplică în mod corespunzător, chiar dacă oferta nu a fost urmată de acceptare.

(7) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat în cazurile prevăzute în alin. (4) si (5).

 

Primirea de foloase necuvenite

Art. 310. - (1) Primirea de către un functionar public, direct sau indirect, de bani ori alte foloase după ce a îndeplinit un act în virtutea functiei sale si la care era obligat în temeiul acesteia se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 7 ani.

(2) Fapta prevăzută în alin. (1), dacă a fost săvârsită de un functionar sau de o persoană care exercită un serviciu de interes public, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(3) Dispozitiile din alin. (1) se aplică si persoanelor prevăzute în art. 308 alin. (3).

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

 

Remuneratia injustă

Art. 311. - (1) Fapta functionarului public care, în virtutea functiei, avea sub supraveghere sau control o persoană juridică de drept privat, de a primi însărcinări retribuite de la o asemenea persoană, înainte de a se fi împlinit 3 ani de la data pensionării, a demisiei, destituirii sau revocării, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

(2) Conducătorii unor asemenea persoane juridice de drept privat se consideră complici la comiterea faptei prevăzute în alin. (1).

 

Traficul de influentă

Art. 312. - (1) Primirea ori pretinderea de bani sau de alte foloase ori acceptarea de promisiuni, daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, săvârsite de către o persoană care are influentă sau lasă să se creadă că are influentă asupra unui functionar public sau a unui functionar pentru a-l determina să facă, să nu facă ori să întârzie un act ce intră în atributiile sale de serviciu sau să facă un act contrar acestor atributii, se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 10 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si promisiunea, oferirea sau darea de bani, de daruri ori alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influentă sau lasă să se creadă că are influentă asupra unui functionar public sau a unui functionar, pentru a-l determina să facă, să nu facă ori să întârzie un act ce intră în atributiile sale de serviciu sau să facă un act contrar acestor atributii.

(3) Fapta prevăzută în alin. (2) nu se pedepseste dacă făptuitorul denuntă autoritătii fapta mai înainte ca organul de urmărire să fi fost sesizat pentru acea faptă.

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri care au făcut obiectul infractiunii prevăzute în alin. (1) sau (2) se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat în cazul prevăzut în alin. (3).

(6) În sensul alin. (1) si (2), prin functionar se întelege si oricare dintre persoanele prevăzute în art. 308 alin. (3).

 

Sanctionarea persoanei juridice

Art. 313. - Persoana juridică se sanctionează pentru infractiunile prevăzute în art. 309 si art. 312.

 

CAPITOLUL II
CRIME SI DELICTE CONTRA INTERESELOR PUBLICE SĂVÂRSITE DE
FUNCTIONARI PUBLICI SI FUNCTIONARI

 

Delapidarea

Art. 314. - (1) Însusirea, folosirea sau traficarea de către un functionar public sau un functionar în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani.

(2) În cazul în care delapidarea a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor

Art. 315. - (1) Fapta functionarului public care, în exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu intentie nu îndeplineste un act sau îl îndeplineste în mod defectuos si prin aceasta cauzează o vătămare a intereselor legale ale unei persoane se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(2) Fapta prevăzută în alin. (1), dacă a fost săvârsită de un functionar sau de o persoană care exercită un serviciu de interes public, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

 

Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi

Art. 316. - (1) Îngrădirea de către un functionar public a folosintei sau a exercitiului drepturilor vreunui cetătean ori crearea pentru acesta a unei situatii de inferioritate pe temei de nationalitate, rasă, sex sau religie se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 5 ani.

(2) Fapta prevăzută în alin. (1), dacă a fost săvârsită de un functionar sau de o persoană care exercită un serviciu de interes public, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

 

Abuzul în serviciu contra intereselor generale

Art. 317. - (1) Fapta functionarului public care, în exercitiul atributiilor de serviciu, cu intentie, nu îndeplineste un act ori îl îndeplineste în mod defectuos si prin aceasta cauzează o tulburare însemnată bunului mers al unei autorităti sau institutii publice sau al unei persoane juridice ori o pagubă patrimoniului acesteia se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

(2) Fapta prevăzută în alin. (1), dacă a fost săvârsită de un functionar sau de o persoană care exercită un serviciu de interes public, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani.

 

Abuzul în serviciu în formă calificată

Art. 318. - (1) Faptele prevăzute în art. 315-317, săvârsite de functionari publici, dacă au avut consecinte deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare strictă de la 5 la 15 ani.

(2) Fapta prevăzută în alin. (1), dacă a fost săvârsită de un functionar sau de o persoană care exercită un serviciu de interes public, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

 

Neglijenta în serviciu

Art. 319. - (1) Încălcarea din culpă, de către un functionar public, a unei îndatoriri de serviciu prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă s-a cauzat o tulburare însemnată bunului mers al unei autorităti sau institutii publice sau al unei persoane juridice de drept public ori o pagubă în patrimoniul acesteia sau o vătămare importantă a intereselor legale ale unei persoane, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amendă.

(2) Fapta prevăzută în alin. (1), dacă a avut consecinte deosebit de grave, se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

 

Neglijenta în păstrarea informatiilor secrete de stat

Art. 320. - Neglijenta care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce contine informatii secrete de stat, precum si neglijenta care a dat prilej altei persoane să afle un asemenea secret, dacă fapta este de natură să aducă atingere intereselor statului, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani.

 

Profitul prin eroare

Art. 321. - Primirea sau retinerea, pentru sine ori pentru altul, de către un functionar public de bani sau alte foloase profitând de eroarea altuia, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

 

Purtarea abuzivă

Art. 322. - (1) Întrebuintarea de expresii jignitoare fată de o persoană, de către un functionar public în exercitarea atributiilor de serviciu se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

(2) Lovirea sau alte acte de violentă săvârsite în conditiile alin. (1) se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

 

CAPITOLUL III
CRIME SI DELICTE CONTRA INTERESELOR PUBLICE SĂVÂRSITE DE ORICE PERSOANĂ

Ultrajul

Art. 323. - (1) Amenintarea săvârsită nemijlocit sau prin orice mijloace de comunicare directă contra unui functionar public care îndeplineste o functie ce implică exercitiul autoritătii de stat, aflat în exercitiul functiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercitiul functiunii, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 2 ani sau cu zile-amendă.

(2) Lovirea sau orice alte acte de violentă, precum si vătămarea corporală săvârsite împotriva persoanei prevăzute în alin. (1), aflată în exercitiul functiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercitiul functiunii, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 6 ani, iar dacă s-a produs o vătămare corporală gravă, pedeapsa este închisoarea strictă de la 3 la 12 ani.

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) si (2) sunt săvârsite împotriva unui magistrat, politist sau jandarm ori alt militar, maximul special al pedepsei se majorează cu 2 ani.

(4) Dacă împotriva sotului, copiilor sau părintilor persoanelor arătate în alin. (3) s-au comis infractiunile prevăzute în art. 185-187, art. 201 si art. 210, în scop de intimidare sau de răzbunare pentru actele sau faptele îndeplinite de functionarul public în exercitiul functiunii, pedepsele prevăzute de lege pentru aceste infractiuni pot fi sporite până la maximul lor general.

 

Uzurparea de calităti oficiale

Art. 324. - Folosirea fără drept a unei calităti oficiale, însotită sau urmată de îndeplinirea unui act legat de acea calitate, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

 

Purtarea fără drept de decoratii, uniforme sau semne distinctive

Art. 325. - (1) Purtarea fără drept de decoratii, uniforme sau de semne distinctive ale unei autorităti publice se pedepseste cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu zile-amendă.

(2) Purtarea, fără drept, de uniforme, grade sau insigne militare se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amendă.

(3) Dacă fapta prevăzută în alin. (2) se săvârseste în timp de război, pedeapsa este închisoarea strictă de la un an la 5 ani.

 

Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri

Art. 326. - (1) Sustragerea sau distrugerea unui dosar, registru, document sau orice alt înscris care se află în păstrarea ori detinerea unui organ sau unei autorităti publice se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(2) Distrugerea din culpă a vreunuia dintre înscrisurile prevăzute în alin. (1), care prezintă o valoare artistică, stiintifică, istorică, arhivistică sau o altă asemenea valoare, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amendă.

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) si (2) sunt săvârsite de un functionar public în exercitarea atributiilor de serviciu, pedeapsa este închisoarea strictă de la 2 la 7 ani.

 

Ruperea de sigilii

Art. 327. - (1) Înlăturarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat se pedepseste cu închisoare de la o lună la un an sau cu zile-amendă.

(2) Dacă fapta a fost săvârsită de custode sau de un functionar public, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la un an sau zile-amendă.


Sustragerea de sub sechestru

Art. 328. - (1) Sustragerea unui bun care este legal sechestrat se pedepseste cu închisoare de la o lună la un an sau cu zile-amendă.

(2) Dacă fapta a fost săvârsită de către custode sau de un functionar public, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la un an sau zile-amendă.

 

Împiedicarea concurentei în licitatiile publice

Art. 329. - (1) Împiedicarea ori tulburarea liberei concurente în licitatiile publice, în vederea înlăturării concurentilor de la acestea, se pedepseste cu închisoare de la 2 luni la un an sau zile-amendă.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si fapta ofertantului sau concurentului care cere sau primeste direct sau indirect bani, promisiuni sau orice alt profit pentru a se abtine de la participarea la licitatie.

(3) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) sau (2) este săvârsită de mai multe persoane întelese în acest scop, pedeapsa este închisoarea strictă de la un an la 3 ani sau zile-amendă.

 

Trecerea frauduloasă a frontierei de stat

Art. 330. - (1) Intrarea sau iesirea din tară prin trecerea ilegală a frontierei de stat se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârsită în scopul sustragerii de la executarea unei pedepse, pedeapsa este închisoarea strictă de la un an la 5 ani.

(3) Intrarea frauduloasă pe teritoriul tării a străinului declarat indezirabil ori căruia i-a fost interzis în orice mod dreptul de intrare sau de sedere în tară se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 6 ani.

(4) Dacă fapta prevăzută în alin. (2) a fost săvârsită în mod repetat, pedeapsa este închisoarea strictă de la 3 la 7 ani.

(5) Fapta persoanei care racolează, îndrumă sau călăuzeste una sau mai multe persoane în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat, precum si a persoanei care organizează asemenea activităti se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 7 ani.

 

Traficul de migranti

Art. 331. - (1) Traficul de migranti săvârsit în scopul de a obtine, direct sau indirect, un folos material se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 7 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este de natură să pună în pericol viata sau securitatea victimei ori să o supună unui tratament inuman sau degradant, pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 10 ani.

(3) Fapta persoanei care, pentru a facilita traficul de migranti, produce documente de călătorie sau acte de identitate false ori procură, furnizează sau posedă asemenea documente, în scopul de a obtine, direct sau indirect, un folos material, se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

(4) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (3) se sanctionează fapta persoanei care facilitează rămânerea pe teritoriul României a unei persoane care nu are cetătenia română si nici domiciliul în România, prin orice mijloace ilegale, în scopul de a obtine, direct sau indirect, un folos material.

(5) Prin trafic de migranti se întelege asigurarea intrării ilegale pe teritoriul unui stat a unei persoane care nu are cetătenia acelui stat sau nu domiciliază pe teritoriul acelui stat.

 

Sanctionarea tentativei

Art. 332. - Tentativa la delictele prevăzute în art. 326 alin. (1), art. 330 si art. 331 se pedepseste.

 

Sanctionarea persoanei juridice

Art. 333. - Persoana juridică se sanctionează pentru infractiunile prevăzute în art. 326-329, art. 330 alin. (5) si art. 331.

 

TITLUL VII
CRIME SI DELICTE CONTRA ÎNFĂPTUIRII JUSTITIEI

 

Denuntarea calomnioasă

Art. 334. - (1) Învinuirea mincinoasă făcută prin denunt sau plângere, cu privire la săvârsirea unei infractiuni de către o anume persoană, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani.

(2) Producerea sau ticluirea de probe mincinoase, în sprijinul unei învinuiri nedrepte, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(3) Dacă cel care a săvârsit fapta declară mai înainte de punerea în miscare a actiunii penale fată de persoana în contra căreia s-a făcut denuntul sau plângerea ori împotriva căreia s-au produs probele, că denuntul, plângerea sau probele sunt mincinoase, pedeapsa se reduce potrivit art. 92.

(4) Când cel denuntat a fost condamnat pe nedrept, se aplică pedeapsa prevăzută în art. 335.

 

Mărturia mincinoasă

Art. 335. - (1) Fapta martorului care într-o cauză penală, civilă sau în orice altă cauză în care se ascultă martori, face afirmatii mincinoase ori nu spune tot ce stie privitor la împrejurările esentiale asupra cărora a fost întrebat se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(2) Dacă în urma mărturiei mincinoase a rezultat o condamnare la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 5 ani, pedeapsa este închisoarea strictă de la un an la 5 ani, iar dacă a rezultat condamnarea la o pedeapsă mai mare de 10 ani, pedeapsa este închisoarea strictă de la 2 la 10 ani.

(3) Fapta prevăzută în alin. (1) sau (2) nu se pedepseste dacă, în cauzele penale, mai înainte de a se produce arestarea inculpatului, ori în toate cazurile, mai înainte de a se fi pronuntat o hotărâre sau de a se fi dat o altă solutie ca urmare a mărturiei mincinoase, martorul îsi retrage mărturia.

(4) Dacă retragerea mărturiei a intervenit în cauzele penale după ce s-a produs arestarea inculpatului sau în toate cauzele după ce s-a pronuntat o hotărâre sau s-a dat o altă solutie ca urmare a mărturiei mincinoase, instanta va reduce pedeapsa potrivit art. 92.

(5) Dispozitiile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător si expertului sau interpretului.

 

Încercarea de a determina mărturia mincinoasă

Art. 336. - (1) Încercarea de a determina o persoană prin constrângere ori corupere să dea declaratii mincinoase sau să nu depună mărturie într-o cauză penală, civilă, disciplinară sau în orice altă cauza în care se ascultă martori se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplică si în cazul în care fapta este săvârsită fată de un expert sau interpret.

 

Împiedicarea participării la proces

Art. 337. - Împiedicarea participării într-o cauză penală, civilă, disciplinară sau în orice altă cauză a unui martor, expert, interpret sau apărător, săvârsită prin violentă, amenintare sau prin orice alt mijloc de constrângere îndreptat împotriva sa ori a sotului sau a unei rude apropiate se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 7 ani.

 

Nedenuntarea unor infractiuni

Art. 338. - (1) Nedenuntarea de îndată a săvârsirii vreuneia dintre infractiunile prevăzute în art. 178, art. 179, art. 252-255, art. 261-263 alin. (2)-(6), art. 264 alin. (1), art. 314 si art. 331 se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârsită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la un an.

(3) Fapta prevăzută în alin. (1) sau (2) săvârsită de sot sau de o rudă apropiată nu se pedepseste.

(4) Nu se pedepseste persoana care, mai înainte de a se fi început urmărirea penală pentru infractiunea nedenuntată, încunostintează autoritătile competente despre acea infractiune sau care, chiar după ce s-a început urmărirea penală ori după ce vinovatii au fost descoperiti, a înlesnit arestarea acestora.

 

Omisiunea sesizării organelor judiciare

Art. 339. - (1) Fapta functionarului public care, luând cunostintă de săvârsirea unei infractiuni în legătură cu serviciul în cadrul căruia îsi îndeplineste sarcinile, omite sesizarea de îndată a procurorului sau a organului de cercetare penală, potrivit legii de procedură penală, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(2) Dacă fapta este săvârsită de către un functionar public cu atributii de conducere sau de control, pedeapsa este închisoarea strictă de la un an la 7 ani.

 

Favorizarea infractorului

Art. 340. - (1) Ajutorul dat unui infractor fără o întelegere prealabilă stabilită înainte sau în timpul săvârsirii infractiunii, pentru a îngreuna sau împiedica urmărirea penală, judecata sau executarea pedepsei ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infractiunii, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 7 ani.

(2) Pedeapsa aplicată favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru autor.

(3) Favorizarea săvârsită de sot sau de o rudă apropiată nu se pedepseste.

 

Omisiunea de a încunostinta organele judiciare

Art. 341. - (1) Fapta de a nu aduce la cunostintă organelor judiciare a unor împrejurări care, dacă ar fi fost cunoscute, ar fi dus la stabilirea nevinovătiei unei persoane trimise în judecată sau condamnate pe nedrept ori la eliberarea unei persoane tinute în arest preventiv pe nedrept, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

(2) Fapta prevăzută în alin. (1) nu se pedepseste dacă, prin aducerea la cunostintă, persoana care are această obligatie ar produce un prejudiciu pentru ea, pentru sotul său sau pentru o rudă apropiată.

 

Arestarea nelegală si cercetarea abuzivă

Art. 342. - (1) Retinerea sau arestarea nelegală ori supunerea unei persoane la executarea unei pedepse, măsuri de sigurantă sau educative, în alt mod decât cel prevăzut prin dispozitiile legale, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani sau cu zile-amendă.

(2) Întrebuintarea de promisiuni, amenintări sau violente împotriva unei persoane aflate în curs de urmărire penală ori de judecată, pentru obtinerea de declaratii, se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

(3) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si întrebuintarea de promisiuni, amenintări sau violente fată de un martor, expert sau interpret.

 

Tortura

Art. 343. - (1) Fapta prin care se provoacă, cu intentie, unei persoane, o durere intensă sau suferinte puternice, fizice ori psihice, cu scopul de a obtine de la acea persoană sau de la o persoană tertă informatii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o tertă persoană l-a comis ori este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori asupra unei terte persoane sau pentru orice alt motiv bazat pe o formă de discriminare oricare ar fi ea, atunci când o asemenea durere sau astfel de suferinte sunt provocate de către un agent al autoritătii publice sau de orice altă persoană care actionează cu titlu oficial sau la instigarea ori cu consimtământul expres sau tacit al unor asemenea persoane, se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a avut vreuna din urmările arătate la art. 186 sau art. 187, pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 15 ani.

(3) Tortura care a avut ca urmare moartea victimei se pedepseste cu detentiune pe viată sau cu detentiune severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(4) Nici o împrejurare exceptională, fie că este vorba de o stare de război sau de amenintări cu războiul, de instabilitate politică internă sau de oricare altă stare de exceptie, nu poate fi invocată pentru a justifica tortura. De asemenea, nu poate fi invocat nici ordinul legii sau comanda autoritătii legitime.

(5) Faptele prevăzute în alin. (1) nu constituie infractiunea de tortură dacă durerea sau suferinta rezultă exclusiv din sanctiuni legale si sunt inerente acestor sanctiuni sau pricinuite de ele.

 

Represiunea nedreaptă

Art. 344. - Fapta de a pune în miscare actiunea penală, de a dispune arestarea, de a trimite în judecată sau de a condamna o persoană, stiind că este nevinovată, se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

 

Îngăduirea retinerii sau arestării nelegale

Art. 345. - Fapta persoanei care, luând cunostintă în orice mod despre vreo retinere sau arestare nelegală, nu ia măsurile legale de îndată, dar nu mai târziu de 6 ore, desi aceasta era o îndatorire inerentă functiei sale, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

 

Supunerea la rele tratamente

Art. 346. - Supunerea la rele tratamente a unei persoane aflate în stare de retinere, detinere ori în executarea unei măsuri de sigurantă sau educative se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 ani la 7 ani.

 

Retinerea sau distrugerea de înscrisuri

Art. 347. - Retinerea sau distrugerea unui înscris emis de un organ de urmărire penală, de o instantă de judecată sau de un alt organ de jurisdictie ori împiedicarea în orice mod ca un înscris destinat unuia dintre organele sus-arătate să ajungă la acestea, când astfel de înscrisuri sunt necesare solutionării unei cauze, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

 

Împiedicarea activitătii justitiei

Art. 348. - (1) Fapta de a participa la grupuri de presiune în sălile de judecată ori în incinta instantei, cu ocazia judecării unui proces, cu scopul de a intimida sau influenta în orice fel judecata, se pedepseste cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu zile amendă.

(2) Amenintarea sau actul de intimidare comise fată de un judecător, procuror, organ de cercetare penală, avocat, expert sau interpret, în scopul de a influenta comportarea acestuia în îndeplinirea obligatiilor legale, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(3) Cu aceeasi pedeapsă, prevăzută la alin. (2), se sanctionează încercarea de a determina o persoană prin constrângere ori corupere să nu prezinte probe într-o cauză aflată în curs de solutionare.

 

Evadarea

Art. 349. - (1) Evadarea din starea legală de retinere sau detinere se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani.

(2) Dacă fapta este săvârsită prin folosirea de violente, de arme sau de alte instrumente ori de către două sau mai multe persoane împreună, pedeapsa este închisoarea strictă de la 2 la 8 ani.

(3) Pedeapsa aplicată pentru infractiunea de evadare se adaugă la pedeapsa ce se execută, fără a se putea depăsi maximul general al pedepsei imediat superioare.

 

Înlesnirea evadării

Art. 350. - (1) Înlesnirea, prin orice mijloace, a evadării se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani, iar dacă fapta s-a săvârsit de către o persoană care avea îndatorirea de a păzi pe cel care a evadat, pedeapsa este închisoarea strictă de la 2 la 7 ani.

(2) Înlesnirea evadării în conditiile art. 349 alin. (2) se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 8 ani, iar dacă fapta este săvârsită de o persoană care avea îndatorirea de a păzi pe cel care a evadat, pedeapsa este închisoarea strictă de la 3 la 10 ani.

(3) Înlesnirea evadării unei persoane retinute, arestate sau condamnate pentru o infractiune pentru care legea prevede o pedeapsă mai mare de 10 ani se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani, iar dacă fapta este săvârsită de o persoană care avea îndatorirea de a păzi pe cel care a evadat, pedeapsa este închisoarea strictă de la 3 la 12 ani.

(4) Înlesnirea evadării săvârsită din culpă de către o persoană care avea îndatorirea de a păzi pe cel evadat se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani.

 

Nerespectarea hotărârilor judecătoresti

Art. 351. - (1) Împotrivirea la executarea unei hotărâri judecătoresti, prin amenintare fată de organul de executare, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani, iar dacă fapta a fost săvârsită prin acte de violentă, pedeapsa este închisoarea strictă de la un an la 7 ani.

(2) Împiedicarea unei persoane de a folosi o locuintă ori o parte din locuintă sau imobil, detinute în baza unei hotărâri judecătoresti, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 2 ani sau cu zile-amendă.

(3) Dacă fapta prevăzută în alin. (2) se săvârseste prin amenintare, pedeapsa este închisoarea strictă de la un an la 3 ani, iar dacă fapta a fost săvârsită prin acte de violentă, pedeapsa este închisoarea strictă de la un an la 5 ani.

(4) Nerespectarea hotărârilor judecătoresti prin sustragerea de la executarea măsurilor de sigurantă prevăzute în art. 129 lit. c)-e) se pedepseste cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu zile-amendă.

 

Sanctionarea tentativei

Art. 352. - Tentativa la delictele prevăzute în art. 337, art. 343 alin. (1), art. 349 si art. 350 alin. (1)-(3) se pedepseste.

 

Sanctionarea persoanei juridice

Art. 353. - Persoana juridică se sanctionează pentru infractiunile prevăzute în art. 336-337, art. 340 si art. 347.

 

TITLUL VIII
CRIME SI DELICTE DE PERICOL PUBLIC

CAPITOLUL I
CRIME SI DELICTE PRIVIND CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ SI ASOCIEREA PENTRU SĂVÂRSIREA DE INFRACTIUNI

 

Constituirea unui grup infractional organizat

Art. 354. - (1) Initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, se pedepseste cu detentiune severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Pedeapsa pentru faptele prevăzute în alin. (1) nu poate fi mai mare decât sanctiunea prevăzută de lege pentru infractiunea cea mai gravă care intră în scopul grupului infractional organizat.

(3) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a fost urmată de săvârsirea unui delict, se aplică pedeapsa prevăzută pentru acel delict în concurs cu pedeapsa prevăzută în alin. (1), iar dacă infractiunea săvârsită este crimă, se poate aplica pedeapsa detentiunii pe viată.

(4) Nu se pedepsesc persoanele prevăzute în alin. (1) care denuntă autoritătilor grupul infractional organizat mai înainte de a fi fost descoperit si de a se fi început săvârsirea infractiunii care intră în scopul grupului.

(5) Persoana care a săvârsit fapta prevăzută în alin. (1) sau una dintre infractiunile grave care intră în scopul grupului infractional organizat si care, în cursul urmăririi penale sau al judecătii, denuntă si facilitează identificarea si tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai grupului, beneficiază de reducerea pedepsei potrivit art. 92.

 

Asocierea pentru săvârsirea de infractiuni

Art. 355. - (1) Initierea sau constituirea unei asociatii sau grupări care nu are caracterul unui grup infractional organizat, în scopul săvârsirii uneia sau mai multor infractiuni, altele decât cele arătate în art. 286 ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unei astfel de asocieri sau grupări, se pedepseste cu închisoare strictă de la 5 la 15 ani, fără a se putea depăsi pedeapsa prevăzută de lege pentru cea mai gravă dintre infractiunile care intră în scopul asocierii sau grupării.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a fost urmată de săvârsirea unei infractiuni, se aplică pedeapsa prevăzută pentru acea infractiune în concurs cu pedeapsa prevăzută în alin. (1).

(3) Nu se pedepsesc persoanele prevăzute în alin. (1) care denuntă autoritătilor asocierea sau gruparea mai înainte de a fi fost descoperită si de a se fi început săvârsirea infractiunii care intră în scopul asocierii.

 

Definirea grupului infractional organizat si a infractiunii grave

Art. 356. - (1) Prin grup infractional organizat se întelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă de timp si actionează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infractiuni grave, pentru a obtine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material. Nu constituie grup infractional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infractiuni si care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului.

(2) Prin infractiune gravă se întelege orice infractiune pentru care legea prevede pedeapsa privativă de libertate al cărei maxim special este de peste 5 ani.

 

Dispozitii speciale privind tăinuirea

Art. 357. - (1) Infractiunea de tăinuire prevăzută în art. 267, dacă bunul provine dintr-o infractiune gravă săvârsită de unul sau mai multi membri ai unui grup infractional organizat, se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani, fără ca sanctiunea aplicată să poată depăsi pedeapsa prevăzută de lege pentru infractiunea gravă din care provine bunul tăinuit.

(2) Tăinuirea săvârsită de sot sau de o rudă apropiată nu se pedepseste.

 

Sanctionarea persoanei juridice

Art. 358. - Persoana juridică se sanctionează pentru infractiunile prevăzute în prezentul capitol.

 

CAPITOLUL II
DELICTE CONTRA LINISTII PUBLICE

 

Tulburarea linistii publice prin violente

Art. 359. - (1) Participarea în cadrul unei multimi care tulbură linistea publică, dacă cei care participă nu se dispersează după trei somatii ale organelor de ordine, se pedepseste cu închisoare de la o lună la un an sau cu zile-amendă.

(2) În cazul în care participantii au săvârsit violente contra persoanelor sau bunurilor, pedeapsa este închisoarea strictă de la un an la 3 ani sau zile-amendă, dacă fapta nu constituie o infractiune mai gravă.

 

Neluarea de măsuri pentru asigurarea linistii publice

Art. 360. - Neasigurarea, de către administratorii localurilor publice si localurilor de agrement, a linistii publice în localurile respective, precum si refuzul acestora de a sprijini organele în drept pentru restabilirea ordinii publice sau pentru luarea măsurilor împotriva persoanelor care au încălcat legea se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amendă.

 

Instigarea publică si apologia infractiunilor

Art. 361. - (1) Fapta de a îndemna publicul prin viu grai, scris sau prin orice alte mijloace de a nu respecta legile ori de a săvârsi fapte ce constituie infractiuni se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amendă, fără a se putea depăsi pedeapsa prevăzută de lege pentru infractiunea la săvârsirea căreia s-a instigat.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârsită de un functionar public care îndeplineste o functie ce implică exercitiul autoritătii de stat ori de către o persoană din cele prevăzute în art. 281, pedeapsa este închisoarea strictă de la un an la 5 ani, fără a se putea depăsi pedeapsa prevăzută de lege pentru infractiunea la săvârsirea căreia s-a instigat.

(3) Dacă instigarea publică a avut ca urmare săvârsirea infractiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevăzută de lege pentru acea infractiune.

(4) Purtarea în public a unei uniforme, insigne sau altor asemenea semne distinctive neautorizate, în scopurile arătate în alin. (1), se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amendă.

(5) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează lăudarea în public a celor care au săvârsit infractiuni sau a infractiunilor săvârsite de acestia.

 

Manifestări de rasism sau nationalism sovin

Art. 362. - (1) Împiedicarea unui cetătean român de a-si stabili în mod liber nationalitatea sau limba maternă, ori modificarea abuzivă a datelor privind nationalitatea sau limba maternă a unei persoane se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amendă.

(2) Împiedicarea prin orice mijloace a unei persoane de a întrebuinta o altă limbă decât cea oficială a statului, precum si refuzul sau împiedicarea liberei transmiteri prin viu grai ori scris a comunicării sau corespondentei dacă este vorbită ori scrisă în altă limbă decât cea oficială se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 6 luni sau cu zile-amendă.

 

Propaganda nationalist-sovină

Art. 363. - Propaganda nationalist-sovină, instigarea la ura de rasă sau nationalitate, dacă fapta nu constituie infractiunea prevăzută în art. 291, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

 

Tulburarea folosintei locuintei

Art. 364. - (1) Fapta prin care se tulbură în mod repetat folosinta locuintei locatarilor dintr-un imobil ori prin care se împiedică normala folosintă a locuintei se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amendă.

(2) Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

(3) Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.

 

Exercitarea fără drept a unei profesii

Art. 365. - Exercitarea fără drept a unei profesii sau a oricărei activităti pentru care legea cere autorizatie ori exercitarea acestora în alte conditii decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârsirea unor astfel de fapte se sanctionează potrivit legii penale, se pedepseste cu închisoare de la o lună la un an sau cu zile amendă.

 

Încăierarea

Art. 366. - (1) Participarea la o încăierare între mai multe persoane se pedepseste cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu zile-amendă.

(2) Dacă în cursul încăierării s-a cauzat o vătămare gravă a integritătii corporale sau a sănătătii unei persoane, cel care a săvârsit această faptă se pedepseste pentru infractiunea săvârsită, al cărei maxim se reduce cu un an. Ceilalti participanti se pedepsesc cu pedeapsa prevăzută în alin. (1).

(3) În cazul prevăzut în alin. (2), dacă nu se cunoaste care dintre participanti au săvârsit faptele arătate în acel alineat, se aplică tuturor pedeapsa închisorii stricte de la un an la 5 ani, când s-a cauzat vătămarea integritătii corporale sau a sănătătii. În cazul în care s-a cauzat moartea, pedeapsa este închisoarea strictă de la 3 la 15 ani.

(4) Nu se pedepseste cel care a fost prins în încăierare împotriva vointei sale sau care a încercat să despartă pe altii, să respingă un atac ori să apere pe altul.

 

Cersetoria

Art. 367. - Fapta persoanei care, având capacitatea de a munci, apelează în mod repetat la mila publicului, cerând ajutor material, se pedepseste cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu zile-amendă.

 

Cersetoria calificată

Art. 368. - Fapta părintelui sau a reprezentantului legal al unui copil care, având capacitatea de a munci, se foloseste de copil pentru a apela în mod repetat la mila publicului, cerând ajutor material, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani si interzicerea unor drepturi.

 

Organizarea cersetoriei

Art. 369. - (1) Îndemnul sau înlesnirea practicării cersetoriei de către un minor ori tragerea de foloase de pe urma practicării cersetoriei de către un minor se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 5 ani.

(2) Recrutarea sau constrângerea unui minor la cersetorie se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

(3) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) sau (2) este săvârsită de un părinte sau de un reprezentant legal al minorului, pedeapsa este închisoarea strictă de la 3 la 7 ani si interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (1), si închisoarea strictă de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (2).

 

Portul si folosirea fără drept de arme albe

Art. 370. - (1) Portul, fără drept, în locuri publice a cutitului, pumnalului, sisului, boxului, castetului sau a altor asemenea obiecte periculoase se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amendă.

(2) Portul sau folosirea, fără drept, a obiectelor prevăzute în alin. (1) în localul autoritătilor publice, institutiilor publice, institutiilor sau altor persoane juridice drept public, la întruniri publice ori în localuri de alegeri se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

 

Folosirea si procurarea de arme cu aer comprimat sau cu gaze comprimate

Art. 371. - (1) Folosirea în locuri publice a armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a obiectelor confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice ori a dispozitivelor pentru socuri electrice, în alte scopuri decât legitima apărare, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amendă.

(2) Importul sau procurarea pe orice cale, în vederea comercializării, fără drept, de arme cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, care imprimă proiectilului o viteză mai mare de 220 m/s, cu exceptia celor destinate activitătii sportive, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

 

Sanctionarea tentativei

Art. 372. - Tentativa la delictul prevăzut în art. 369 se pedepseste.

 

Sanctionarea persoanei juridice

Art. 373. - Persoana juridică se sanctionează pentru infractiunile prevăzute în art. 360, art. 364, art. 369 alin. (1) si (2) si art. 371.

 

CAPITOLUL III
CRIME SI DELICTE CONTRA SIGURANTEI CIRCULATIEI PE CĂILE FERATE

 

Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă din culpă

Art. 374. - (1) Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, din culpă, de către angajatii căilor ferate, dacă aceasta ar fi putut pune în pericol siguranta circulatiei mijloacelor de transport ale căilor ferate, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani.

(2) Când fapta prevăzută în alin. (1) a avut ca urmare o tulburare în activitatea de transport pe calea ferată sau un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea strictă de la 3 la 7 ani, iar în cazul când s-a produs o catastrofă de cale ferată, pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 15 ani.

 

Neîndeplinirea cu intentie a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă

Art. 375. - (1) Neîndeplinirea cu intentie a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, de către angajatii căilor ferate, dacă aceasta ar putea pune în pericol siguranta circulatiei mijloacelor de transport ale căilor ferate, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(2) Dacă îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea cu intentie arătată în alin. (1) a avut ca urmare o tulburare a activitătii de transport pe calea ferată sau un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea strictă de la 3 la 10 ani, iar dacă s-a produs o catastrofă de cale ferată, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Părăsirea postului si prezenta la serviciu în stare de ebrietate

Art. 376. - (1) Părăsirea postului, în orice mod si sub orice formă, de angajatii care asigură direct siguranta mijloacelor de transport ale căilor ferate, dacă prin aceasta s-ar fi putut pune în pericol siguranta circulatiei mijloacelor de transport, se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează exercitarea atributiilor de serviciu în stare de ebrietate de către angajatii care asigură direct siguranta circulatiei mijloacelor de transport ale căilor ferate.

(3) Când prin faptele prevăzute în alin. (1) si (2) s-a produs o tulburare în activitatea de transport pe calea ferată sau un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 15 ani, iar când s-a produs o catastrofă de cale ferată, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Distrugerea si semnalizarea falsă

Art. 377. - (1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuintare a liniei de cale ferată sau a instalatiilor de cale ferată ori a celor de telecomunicatii feroviare, precum si a oricăror bunuri sau dotări aferente infrastructurii feroviare ori asezarea de obstacole pe linia ferată, dacă prin aceasta s-ar fi putut pune în pericol siguranta mijloacelor de transport ale căilor ferate, se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează săvârsirea de acte de semnalizare falsă sau săvârsirea oricăror alte acte de natură a induce în eroare personalul căilor ferate în timpul executării serviciului, dacă aceste fapte ar fi putut expune la un pericol de accident sau de catastrofă de cale ferată.

(3) În cazul când faptele prevăzute în alin. (1) si (2) au avut ca urmare o tulburare în activitatea de transport pe calea ferată sau un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea strictă de la 10 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar dacă s-a produs o catastrofă de cale ferată, pedeapsa este detentiunea pe viată sau detentiunea severă de la 15 la 25 de ani interzicerea unor drepturi.

(4) Săvârsirea din culpă a faptelor arătate în alin. (1), (2) si (3) se pedepseste în cazul alin. (1) si (2) cu închisoare strictă de la un an la 5 ani, iar în cazul alin. (3) cu închisoare strictă de la 3 la 7 ani, dacă s-a produs o tulburare în activitatea de transport pe calea ferată sau un accident de cale ferată, si cu închisoare strictă de la 10 la 15 ani dacă s-a produs o catastrofă de cale ferată.

(5) Dacă vreuna din faptele prevăzute în acest articol este săvârsită de către un angajat al căilor ferate se aplică maximul pedepsei prevăzute pentru fapta comisă, iar dacă acest maxim este neîndestulător se poate aplica o pedeapsă până la maximul ei general.

 

Accidentul si catastrofa de cale ferată

Art. 378. - (1) Accidentul de cale ferată constă în distrugerea sau degradarea importantă adusă materialului rulant de cale ferată sau altor instalatii feroviare în cursul circulatiei sau manevrei mijloacelor de transport ale căilor ferate.

(2) Catastrofa de cale ferată constă în deraierea, răsturnarea sau prăbusirea unui mijloc de transport al căilor ferate sau producerea unui alt asemenea rezultat, precum si în ciocnirea a două mijloace de transport ale căilor ferate sau a unui mijloc de transport al căilor ferate cu un alt vehicul, dacă s-au produs urmări deosebit de grave prin moartea sau vătămarea integritătii corporale a unor persoane ori prin distrugerea sau degradarea mijloacelor de transport ale căilor ferate, a instalatiilor de cale ferată sau a mărfurilor încredintate pentru transport.

 

Punerea în miscare a actiunii penale

Art. 379. - Actiunea penală pentru faptele prevăzute în art. 374 alin. (1), art. 375 alin. (1) si art. 376 alin. (1) si (2) se pune în miscare numai la sesizarea organelor competente ale căilor ferate.

 

Sanctionarea tentativei

Art. 380. - Tentativa la delictele prevăzute în art. 377 alin. (1)-(3) se pedepseste.

 

Sanctionarea persoanei juridice

Art. 381. - Persoana juridică se sanctionează pentru infractiunile prevăzute în art. 374, art. 375 si art. 377.

 

CAPITOLUL IV
CRIME SI DELICTE CONTRA SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

Nerespectarea dispozitiilor privind importul de deseuri si reziduuri

Art. 382. - (1) Se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani:

a) importul de aparate, instalatii, echipamente, utilaje, substante si produse folosite si uzate din categoria deseurilor interzise la import;

b) neluarea de măsuri sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfăsurarea activitătilor de colectare, transport si depozitare a deseurilor periculoase;

c) comercializarea, pierderea sau abandonarea deseurilor periculoase pe durata si pe parcursul tranzitării teritoriului României;

d) refuzul de a aduce la îndeplinire decizia autoritătilor competente privind lucrările sau activitătile de producere si gestionare a deseurilor;

c) refuzul de returnare în tara de origine a deseurilor pentru care s-a dispus o astfel de măsură de către organele în drept;

f) efectuarea oricăror alte operatiuni de import de deseuri sau reziduuri de orice fel sau de alte mărfuri periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediul înconjurător ori introducerea în orice mod sau tranzitarea acestora pe teritoriul României, fără respectarea dispozitiilor legale.

(2) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) au pus în pericol sănătatea sau integritatea corporală a unui număr mare de persoane sau au avut vreuna din urmările arătate în art. 188 ori au cauzat o pagubă materială importantă, pedeapsa este închisoarea strictă de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, iar în cazul în care s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori s-au adus pagube importante economiei nationale, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Împiedicarea combaterii bolilor

Art. 383. - Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepseste cu închisoare de la o lună la un an sau cu zile-amendă.

 

Contaminarea venerică si transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit

Art. 384. - (1) Transmiterea unei boli venerice prin act sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de acelasi sex sau prin acte de perversiune sexuală de către o persoană care stie că suferă de o astfel de boală se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(2) Transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit SIDA de către o persoană care stie că suferă de această boală se pedepseste cu închisoare strictă de la 5 la 15 ani.

(3) Instanta de judecată va dispune măsura de sigurantă a obligării la tratament medical.

 

Răspândirea bolilor la animale sau plante

Art. 385. - (1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare la animale sau plante ori a dăunătorilor, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli ori a dăunătorilor sau alte urmări grave, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează ascunderea, cu intentie, a aparitiei unei boli molipsitoare la animale sau plante, precum si opunerea la aplicarea măsurilor de combatere a formelor de boală si de prevenire a răspândirii bolilor.

 

Traficul ilicit de droguri

Art. 386. - (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, detinerea sau alte operatiuni privind circulatia drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare strictă de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (2) se sanctionează si introducerea sau scoaterea din tară, precum si importul ori exportul de droguri de risc, fără drept, în scopurile prevăzute la alin. (1).

(4) Dacă fapta prevăzută în alin. (3) are ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(5) Organizarea, conducerea sau finantarea faptelor prevăzute în alin. (1)-(4) se sanctionează cu maximul pedepsei prevăzute pentru fapta comisă, iar dacă acest maxim este neîndestulător se poate aplica o pedeapsă până la maximul ei general.

 

Nerespectarea dispozitiilor privind administrarea ilicită de droguri

Art. 387. - (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau detinerea, introducerea si scoaterea din tară de droguri pentru consum propriu, fără drept, se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 5 ani.

(2) Punerea la dispozitie, cu intentie, cu orice titlu, a unui local, a unei locuinte sau a oricărui alt loc amenajat în care are acces publicul pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intentie, de către medic, fără ca aceasta să fie necesară din punct de vedere medical, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(4) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (3) se sanctionează si eliberarea sau obtinerea, cu intentie, de droguri de mare risc pe baza unei retete medicale prescrise în conditiile prevăzute în alin. (3) sau a unei retete medicale falsificate.

(5) Administrarea de droguri de mare risc unei persoane, în afara conditiilor legale, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(6) Furnizarea, în vederea consumului, de inhalanti chimici toxici unui minor se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani.

(7) Îndemnul la consumul ilicit de droguri, prin orice mijloace, dacă este urmat de executare, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani, iar dacă îndemnul nu este urmat de executare, pedeapsa este închisoarea strictă de la un an la 2 ani sau zile-amendă.

(8) Organizarea, conducerea sau finantarea faptelor prevăzute în alin. (1)-(7) se sanctionează cu maximul pedepsei prevăzute pentru fapta comisă, iar dacă acest maxim este neîndestulător se poate aplica o pedeapsă până la maximul ei general.

 

Traficul si administrarea ilicită de droguri care a avut ca urmare moartea victimei

Art. 388. - Dacă faptele prevăzute în art. 386 alin. (1), (2) si (5) si art. 387 alin. (1), (3)-(6) si (8) au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este detentiunea severă de la 1 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Nerespectarea dispozitiilor privind regimul precursorilor

Art. 389. - (1) Producerea, sinteza, extractia, experimentarea, detinerea, transportul, vânzarea, plasarea pe piată sau efectuarea oricăror alte operatiuni cu precursori, fără drept, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(2) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sanctionează si comercializarea de precursori către agentii economici sau persoane fizice neautorizate.

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) si (2) sunt săvârsite în scopul producerii sau fabricării ilicite a altor droguri decât cele de mare risc, pedeapsa este închisoarea strictă de la 3 la 10 ani.

(4) Trecerea peste frontieră a precursorilor, fără documente legale, se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani.

(5) Producerea, fabricarea, importul, exportul, oferirea, vânzarea, transportul, livrarea cu orice titlu, trimiterea, procurarea, cumpărarea sau detinerea de precursori, echipamente ori materiale, în scopul utilizării lor la cultivarea, producerea sau fabricarea ilicită de droguri de mare risc, se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

 

Traficul de substante toxice

Art. 390. - Producerea, detinerea sau orice altă operatiune privind circulatia produselor toxice, cultivarea în scop de prelucrare a plantelor care contin astfel de substante ori experimentarea produselor ori substantelor toxice, toate acestea fără drept, se pedepsesc cu închisoare strictă de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

 

Falsificarea de alimente sau alte produse

Art. 391. - (1) Prepararea de alimente ori băuturi falsificate, alterate sau interzise consumului, vătămătoare sănătătii, expunerea spre vânzare sau vânzarea unor astfel de alimente sau băuturi, cunoscând că sunt falsificate, alterate ori interzise consumului sau vătămătoare sănătătii, se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 8 ani.

(2) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sanctionează falsificarea sau substituirea altor mărfuri sau produse, dacă prin falsificare sau substituire acestea au devenit vătămătoare sănătătii.

(3) Punerea în consum public de carne sau produse din carne, provenite din tăieri de animale sustrase controlului veterinar, dacă a avut ca urmare îmbolnăvirea unei persoane, se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani, iar dacă a avut ca urmare moartea, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(4) Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) sau (2) s-au produs vătămări uneia sau mai multor persoane care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 20 de zile, pedeapsa este închisoarea strictă de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, iar dacă necesită îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile, pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(5) În cazul în care prin faptele prevăzute în alin. (1) sau (2) s-au produs vătămări uneia sau mai multor persoane care necesită pentru vindecare mai mult de 60 de zile ori vreuna din consecintele prevăzute în art. 187 alin. (2) pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 12 ani si interzicerea unor drepturi, iar dacă au avut ca urmare moartea, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Nerespectarea dispozitiilor privind gestionarea deseurilor reciclabile

Art. 392. - (1) Prezentarea de documente false, de către detinătorul de deseuri industriale reciclabile, privind provenienta acestora, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(2) Furtul de materiale, produse sau echipamente în vederea valorificării ca deseuri, se sanctionează potrivit art. 249. Dacă fapta a pus în pericol mediul înconjurător, sănătatea sau siguranta populatiei, pedeapsa este cea prevăzută în art. 250 alin. (1).

 

Sanctionarea tentativei

Art. 393. - (1) Tentativa la delictele prevăzute în art. 382, art. 386 alin. (1) si (5), art. 387, art. 390 si art. 391 alin. (1)-(3) se pedepseste.

(2) Se consideră tentativă si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de măsuri în vederea comiterii infractiunilor prevăzute în art. 386 alin. (1)-(5) si art. 387 alin. (1)-(8).

 

Sanctionarea persoanei juridice

Art. 394. - Persoana juridică se sanctionează pentru infractiunile prevăzute în art. 382, art. 383 si art. 385-392.

 

CAPITOLUL V
CRIME SI DELICTE CONTRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

 

Încălcarea regulilor privind protectia atmosferei

Art. 395. - (1) Neluarea de măsuri pentru oprirea functionării instalatiilor care constituie o sursă de risc major pentru calitatea aerului constatat de către autoritătile competente, precum si neanuntarea acestora se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a avut ca urmare vătămarea corporală gravă a unei persoane sau a pus în pericol sănătatea ori integritatea corporală a unui număr mare de persoane sau a cauzat o pagubă materială importantă, pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane sau o pagubă importantă adusă economiei nationale, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Încălcarea regulilor privind protectia apei

Art. 396. - (1) Evacuarea, aruncarea sau injectarea în apele de suprafată sau subterane, în apele maritime interioare sau în apele mării teritoriale de ape uzate, deseuri, reziduuri sau produse de orice fel, care contin substante, bacterii sau microbi, în cantitate sau concentratie care poate schimba caracteristicile apei, punând în pericol viata, sănătatea si integritatea corporală a persoanelor, viata animalelor, mediul înconjurător, productia agricolă sau industrială ori fondul piscicol, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(2) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sanctionează si următoarele fapte:

a) poluarea, în orice mod, a resurselor de apă, dacă are un caracter sistematic si produce daune utilizatorilor de apă din aval;

b) descărcarea apelor uzate si a deseurilor de pe nave sau platforme plutitoare direct în apele naturale;

c) poluarea prin evacuarea sau scufundarea în apele naturale a unor substante sau deseuri periculoase direct sau de pe nave ori platforme plutitoare;

d) depozitarea, în albia majoră a râurilor, a combustibilului nuclear sau a deseurilor rezultate din folosirea acestuia.

(3) Depozitarea sau folosirea de îngrăsăminte chimice, pesticide sau alte substante toxice periculoase, în zonele de protectie a apelor, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

(4) Săvârsirea din culpă a faptelor prevăzute în alin. (1) si (2) se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă, iar a faptelor prevăzute în alin. (3) cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amendă.

(5) Dacă faptele prevăzute în alin. (1)-(3) au avut ca urmare vătămarea corporală gravă a unei persoane sau au pus în pericol sănătatea ori integritatea corporală a unui număr mare de persoane sau au cauzat o pagubă materială importantă, pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(6) Dacă faptele prevăzute în alin. (1)-(3) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane, otrăvirea în masă a populatiei, provocarea de epidemii sau o pagubă importantă adusă economiei nationale, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Încălcarea regulilor de gospodărire a apelor

Art. 397. - (1) Executarea, modificarea sau extinderea de lucrări, constructii ori instalatii pe ape sau care au legătură cu apele, fără avizul legal sau fără notificarea unei astfel de lucrări, precum si darea în exploatare de unităti, fără punerea concomitentă în functiune a retelelor de canalizare, a statiilor si instalatiilor de epurare a apei uzate, potrivit autorizatiei de gospodărire a apelor, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează:

a) exploatarea sau întretinerea lucrărilor construite pe ape ori în legătură cu apele, desfăsurarea activitătii de topire a teiului, cânepii, inului si a altor plante textile, de tăbăcire a pieilor si de extragere a agregatelor minerale, fără autorizatia de gospodărire a apelor;

b) exploatarea de agregate minerale în zonele de protectie sanitară a surselor de apă, în zonele de protectie a albiilor, malurilor, constructiilor hidrotehnice, constructiilor si instalatiilor hidrometrice sau a instalatiilor de măsurare automată a calitătii apelor;

c) utilizarea albiilor minore, fără autorizatia de gospodărire a apelor, precum si a plajei si tărmului mării în alte scopuri decât îmbăierea sau plimbarea;

d) continuarea activitătii după pierderea drepturilor obtinute în baza legii.

(3) Faptele prevăzute în alin. (1) si (2) săvârsite din culpă se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amendă.

 

Încălcarea regulilor privind utilizarea apei potabile

Art. 398. - (1) Restrângerea utilizării apei potabile pentru populatie în folosul altor activităti sau depăsirea cantitătii de apă alocate, dacă are un caracter sistematic ori a produs o perturbare în activitatea unei unităti de ocrotire socială sau a cauzat neajunsuri în alimentarea cu apă a populatiei, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

(2) Săvârsirea din culpă a faptelor prevăzute în alin. (1) se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amendă.

 

Distrugerea lucrărilor de protectie a apelor

Art. 399. - (1) Distrugerea, deteriorarea sau manevrarea de către persoanele neautorizate a stăvilarelor, grătarelor, vanelor, barierelor sau a altor constructii ori instalatii hidrotehnice se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează efectuarea de săpături, gropi sau santuri în baraje, diguri ori în zonele de protectie a acestor lucrări, precum si extragerea pământului sau a altor materiale din lucrările de apărare, fără avizul de gospodărire a apelor sau cu nerespectarea acestuia.

(3) Săvârsirea din culpă a faptelor prevăzute în alin. (1) si (2) se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amendă.

 

Încălcarea regulilor privind protectia solului

Art. 400. - (1) Introducerea în tară a culturilor de microorganisme, plante si animale vii din flora si fauna sălbatică fără acordul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

(2) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sanctionează si neluarea măsurilor de eliminare totală a substantelor chimice periculoase care au devenit deseuri, nesupravegherea si neasigurarea depozitelor de deseuri si substante periculoase, precum si refuzul de a interveni în cazul poluării accidentale a apelor si a zonelor de coastă.

(3) Se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani:

a) transportul sau tranzitul de produse de uz fitosanitar. substante sau deseuri periculoase pentru care este necesară autorizarea, fără această autorizare;

b) producerea, livrarea sau utilizarea îngrăsămintelor chimice si a produselor de uz fitosanitar care nu îndeplinesc normele calitative comunitare;

c) nerespectarea dispozitiilor privind normele de utilizare pe terenurile agricole a produselor de uz fitosanitar sau a îngrăsămintelor chimice;

d) nerespectarea obligatiei de depozitare a îngrăsămintelor chimice si a produselor de uz fitosanitar numai ambalate si în locuri protejate;

e) provocarea, din cauza nesupravegherii surselor de radiatii ionizante, a contaminării mediului si a expunerii populatiei la radiatii ionizante;

f) omisiunea de a raporta de îndată cresterea peste limitele admise a contaminării mediului;

g) aplicarea necorespunzătoare sau neluarea măsurilor de interventie în caz de accident nuclear;

h) depozitarea necontrolată a deseurilor menajere, industriale si animaliere în zone neamenajate special si neautorizate, având ca efect degradarea gravă a solului si poluarea mediului înconjurător;

i) nerespectarea obligatiilor legale privind depozitarea în locuri cu destinatie specială si reciclarea deseurilor reciclabile.

(4) Dacă faptele prevăzute în alin. (1)-(3) au avut ca urmare vătămarea corporală gravă a unei persoane sau au pus în pericol sănătatea ori integritatea corporală a unui număr mare de persoane sau au cauzat o pagubă materială importantă, pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(5) Dacă faptele prevăzute în alin. (1)-(3) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane sau o pagubă importantă adusă economiei nationale, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Încălcarea regulilor privind protectia fondului forestier

Art. 401. - Defrisarea vegetatiei lemnoase din afara fondului forestier, situată pe terenuri cu pante foarte mari sau la limita superioară de altitudine a vegetatiei forestiere, dacă faptele au fost de natură să pună în pericol viata sau sănătatea umană, animală ori vegetală, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amendă.

 

Poluarea fonică

Art. 402. - Producerea de zgomote peste limitele admise de lege, în mod repetat, dacă prin aceasta se pune în pericol grav sănătatea persoanelor, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amendă.

 

Poluarea accidentală

Art. 403. - Poluarea accidentală din cauza nesupravegherii executării lucrărilor noi, a functionării instalatiilor, echipamentelor tehnologice si de tratare si neutralizare prevăzute în acordul sau autorizatia de mediu, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amendă.

 

Sanctionarea tentativei

Art. 404. - Tentativa la delictele prevăzute în art. 395 alin. (1), art. 396 alin. (1)-(3), art. 397 alin. (1) si (2), art. 398 alin. (1), art. 399 alin. (1) si (2) si art. 400 alin. (1)-(3) se pedepseste.

 

Sanctionarea persoanei juridice

Art. 405. - Persoana juridică se sanctionează pentru infractiunile prevăzute în prezentul capitol.

 

CAPITOLUL VI

CRIME SI DELICTE PRIVITOARE LA REGIMUL ARMELOR, MUNITIILOR, MATERIALELOR RADIOACTIVE SI A MATERIILOR EXPLOZIVE

 

Nerespectarea regimului armelor si munitiilor

Art. 406. - (1) Detinerea, portul, confectionarea, transportul, precum si orice operatii privind circulatia armelor si munitiilor sau functionarea atelierelor de reparat arme, fără drept, se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 8 ani.

(2) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sanctionează si nedepunerea armei sau munitiei, în termenul fixat de lege la organul competent, de către cel căruia i s-a respins cererea de prelungire a valabilitătii permisului.

(3) Se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 10 ani:

a) detinerea, înstrăinarea sau portul, fără drept, de arme ascunse ori de arme militare, precum si a munitiei pentru astfel de arme;

b) detinerea, înstrăinarea sau portul, fără drept, al mai multor arme, altele decât cele prevăzute la lit. a), precum si a armelor de panoplie ori a munitiei respective în cantităti mari.

(4) Portul de arme, fără drept, în localul autoritătilor sau al institutiilor publice, la întruniri publice sau în localuri de alegeri se pedepseste cu închisoare strictă de la 5 la 12 ani.

 

Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive

Art. 407. - (1) Primirea, detinerea, folosirea, cedarea, modificarea, înstrăinarea, dispersarea, expunerea, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum si orice operatie privind circulatia acestora, cercetarea, proiectarea, amplasarea, productia, constructia sau montajul obiectelor ori instalatiilor nucleare, punerea în functiune, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul sau exportul instalatiilor nucleare, fără drept, se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Sustragerea ori distrugerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive, precum si dezvoltarea, fabricarea, detinerea, importul, exportul sau tranzitul armelor nucleare sau al oricăror dispozitive explozive nucleare se pedepseste cu închisoare strictă de la 5 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) si (2) au produs pericol public sau au avut vreuna din urmările arătate în art. 187 sau art. 188, pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(4) În cazul în care faptele prevăzute în alin. (1) si (2) au avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detentiunea pe viată sau detentiunea severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(5) Scoaterea din functiune în totalitate sau în parte a echipamentelor de supraveghere si control, în cazul când fapta nu este justificată de securitatea nucleară sau de radioprotectie, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile amendă, dacă fapta nu constituie o infractiune mai gravă.

(6) Dacă fapta prevăzută în alin. (5) este săvârsită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la un an sau zile-amendă.

 

Nerespectarea regimului materiilor explozive

Art. 408. - (1) Producerea, experimentarea, prelucrarea, detinerea, transportul ori folosirea materiilor explozive sau orice alte operatiuni privind aceste materii, fără drept, se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Sustragerea materiilor explozive se pedepseste cu închisoare strictă de la 5 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Faptele prevăzute în alin. (1) si (2), dacă au produs pericol public sau au avut vreuna dintre urmările arătate în art. 187 si art. 188 ori au cauzat o pagubă materială, se pedepsesc cu închisoare strictă de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(4) Când faptele prevăzute în alin. (1) si (2) privesc o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau când cantitatea explozivă este însotită de materiale de initiere, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(5) În cazul în care faptele prevăzute în alin. (1), (2) si (4) au avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detentiunea pe viată sau detentiunea severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Sanctionarea tentativei

Art. 409. - Tentativa la delictele prevăzute în art. 406, art. 407 alin. (1) si (2) si art. 408 alin. (1) si (2) se pedepseste.

 

Sanctionarea persoanei juridice

Art. 410. - Persoana juridică se sanctionează pentru infractiunile prevăzute în prezentul capitol.

 

CAPITOLUL VII
CRIME SI DELICTE PRIVIND CALITATEA CONSTRUCTIILOR SI BARAJELOR

 

Nerespectarea dispozitiilor legale privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

Art. 411. - Executarea, fără autorizatie de construire sau de desfiintare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrărilor pentru care este necesară o asemenea autorizatie, continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organul de control, precum si întocmirea sau semnarea proiectelor tehnice si a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii pentru alte specialităti decât cele certificate prin diplomă universitară în conditiile legii se pedepsesc cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

 

Nerespectarea dispozitiilor legale privind calitatea constructiilor

Art. 412. - (1) Proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei constructii sau executarea de modificări ale acesteia, fără respectarea reglementărilor tehnice privind stabilitatea si rezistenta, dacă prin aceasta s-ar putea produce pierderi de vieti omenesti, vătămarea gravă a integritătii corporale ori a sănătătii uneia sau mai multor persoane, distrugerea totală sau partială a constructiei, distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante ori alte consecinte deosebit de grave, se pedepseste cu închisoare strictă de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Dacă s-a produs vreuna din consecintele prevăzute în alin. (1), pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Continuarea lucrărilor de constructie executate necorespunzător si oprite prin dispozitii ale organelor de control deoarece afectează rezistenta si stabilitatea constructiei, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

 

Nerespectarea dispozitiilor privind calitatea barajelor

Art. 413. - Se pedepsesc cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă următoarele fapte:

a) executarea barajelor fără acordul de functionare în sigurantă a barajului;

b) functionarea barajelor fără autorizatie de functionare în conditii de sigurantă, punând în pericol populatia si mediul;

c) nedeclararea barajelor detinute si a caracteristicilor acestora;

d) neîndeplinirea măsurilor stabilite prin expertize avizate de organul competent, dacă fapta pune în pericol siguranta constructiei si produce urmări grave pentru populatie sau pentru factorii de mediu;

e) deteriorarea sau distrugerea aparaturii de măsură si control montate în baraje sau folosirea unei aparaturi neetalonate.

 

Sanctionarea persoanei juridice

Art. 414. - Persoana juridică se sanctionează pentru infractiunile prevăzute în prezentul capitol.

 

TITLUL IX
DELICTE CONTRA VALORILOR CULTURALE SI CONTRA PROPRIETĂTII INTELECTUALE

CAPITOLUL I
DELICTE CONTRA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL MOBIL SI CONTRA PATRIMONIULUI ARHIVISTIC NATIONAL

 

Nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri

Art. 415. - (1) Înstrăinarea, ascunderea sau orice altă faptă prin care se pricinuieste pierderea de către patrimoniul cultural national mobil sau de către fondul arhivistic national a unui bun care, potrivit legii, face parte din acel patrimoniu sau fond se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

(2) Dacă pierderea bunului de către patrimoniul sau de către fondul prevăzut în alin. (1) a fost pricinuită prin săvârsirea unei fapte care constituie prin ea însăsi o altă infractiune, se aplică regulile privind concursul de infractiuni.

(3) Fapta prevăzută în alin. (1) nu se pedepseste dacă, înainte ca hotărârea să fi rămas definitivă, făptuitorul înlătură rezultatul infractiunii, făcând ca bunul să reintre în acel patrimoniu sau fond.

 

Scoaterea peste granită a documentelor de arhivă

Art. 416. - Scoaterea peste granită a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic National al României sau înstrăinarea acestora către persoane fizice sau persoane juridice străine, fără autorizarea Arhivelor Nationale, se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 7 ani, dacă fapta nu constituie o infractiune mai gravă.

 

Nerespectarea măsurilor de protectie a patrimoniului cultural national mobil

Art. 417. - (1) Executarea de copii, mulaje, tiraje postume sau facsimile de pe bunuri culturale mobile clasate, fără acordul scris al titularului dreptului de administrare al patrimoniului ori al proprietarului, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

(2) Copiile, mulajele, tirajele postume sau facsimilele executate în conditiile prevăzute în alin. (1) se confiscă si se transmit în administrarea institutiilor publice specializate, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

(3) Executarea de falsuri ale bunurilor culturale mobile clasate, în scopuri comerciale sau în orice alte scopuri, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(4) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuintare a unui bun cultural mobil clasat ori împiedicarea luării măsurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum si înlăturarea măsurilor luate se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

 

Exportul ilegal de bunuri culturale mobile

Art. 418. - (1) Efectuarea fără certificat de export a unor operatiuni de export de bunuri culturale mobile se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

(2) Bunurile culturale mobile care au făcut obiectul exportului ilegal se confiscă si sunt transmise în administrarea institutiilor publice specializate, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

(3) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a avut ca urmare pierderea unui bun cultural mobil clasat, pedeapsa este închisoarea strictă de la 3 la 10 ani.

(4) Efectuarea oricăror operatiuni în vederea exportului de bunuri culturale mobile clasate, aflate în proprietatea publică sau de bunuri culturale mobile clasate în tezaur, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani, iar bunurile se confiscă si se transmit în administrarea institutiilor publice specializate, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

 

Importul ilegal de bunuri culturale mobile

Art. 419. - (1) Introducerea pe teritoriul statului român, precum si detinerea, comercializarea, organizarea de expozitii sau orice operatiune privind circulatia bunurilor culturale mobile ori provenite din dezmembrarea de bunuri culturale imobile, care fac parte din patrimoniul cultural al unui stat străin, conform dispozitiilor legale ale statului respectiv, si care au fost exportate ilegal, se pedepsesc cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani.

(2) Bunurile prevăzute în alin. (1) se confiscă si se transmit unor institutii specializate, în vederea conservării si restituirii acestor bunuri statului din al cărui patrimoniu cultural fac parte.

 

Furnizarea de date confidentiale privind patrimoniul cultural national mobil

Art. 420. - Furnizarea de date confidentiale privind patrimoniul cultural national mobil altor persoane fizice sau juridice decât cele prevăzute de lege se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile amendă.

 

Schimbarea categoriei juridice a unui bun cultural mobil

Art. 421. - Trecerea unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridică a patrimoniului cultural în alta, precum si declasarea unui bun cultural mobil fără respectarea procedurilor prevăzute de lege se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amendă.

 

Efectuarea de lucrări ilegale asupra bunurilor din patrimoniul cultural

Art. 422. - (1) Efectuarea de către persoane fizice sau juridice neautorizate a unor detectii sau săpături în siturile arheologice se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(2) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sanctionează topirea sau modificarea sub orice formă a bunurilor culturale mobile clasate care sunt detinute cu orice titlu de Banca Natională a României, de celelalte bănci sau de Monetăria Statului.

(3) Efectuarea de lucrări de conservare sau de restaurare a bunurilor culturale mobile clasate de către persoane fără acreditare si certificat de liberă practică se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amendă.

(4) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (3) se sanctionează functionarea fără autorizatie legală a laboratoarelor si atelierelor care execută lucrări de restaurare si conservare a bunurilor culturale mobile clasate.

 

Sanctionarea tentativei

Art. 423. - Tentativa la delictele prevăzute în art. 416, art. 417, art. 419 si art. 422 alin. (1) se pedepseste.

 

Sanctionarea persoanei juridice

Art. 424. - Persoana juridică se sanctionează pentru infractiunile prevăzute în prezentul capitol.

 

CAPITOLUL II
DELICTE CONTRA PROPRIETĂTII INTELECTUALE

 

Contrafacerea obiectului unei inventii si însusirea, fără drept, a calitătii de inventator

Art. 425. - (1) Contrafacerea sau folosirea, fără drept, a obiectului unei inventii, precum si însusirea, fără drept, în orice mod, a calitătii de inventator se pedepsesc cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

(2) Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

(3) Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.

 

Punerea în circulatie a produselor contrafăcute

Art. 426. - Punerea în circulatie a produselor realizate ca urmare a contrafacerii sau folosirii fără drept a obiectului unei inventii se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

 

Nerespectarea măsurilor de protectie a desenelor si modelelor industriale

Art. 427. - (1) Însusirea, fără drept, în orice mod, a calitătii de autor al desenului sau modelului industrial se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

(2) Reproducerea, fără drept, a desenului sau modelului industrial în scopul fabricării de produse cu aspect identic, fabricarea, oferirea spre vânzare, vânzarea, importul, folosirea sau stocarea unor astfel de produse în vederea punerii în circulatie ori folosirii, fără acordul titularului certificatului de înregistrare al desenului sau modelului industrial, în perioada de valabilitate a acestuia, se sanctionează cu pedeapsa prevăzută în alin. (1).

(3) Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.

 

Divulgarea datelor cuprinse în cererea de brevet sau în cererea de înregistrare a desenelor si modelelor industriale

Art. 428. - Divulgarea de către personalul Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, precum si de către persoanele care efectuează lucrări în legătură cu inventiile sau desenele si modelele industriale, a datelor cuprinse în cererea de brevet sau în cererea de înregistrare, până la publicarea lor, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

 

Nerespectarea măsurilor de protectie a topografiei circuitelor integrate

Art. 429. - (1) Exploatarea, fără autorizatia titularului, a unei topografii înregistrate a circuitelor integrate se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

(2) Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.

 

Nerespectarea măsurilor de protectie a mărcilor si indicatiilor geografice

Art. 430. - (1) Se pedepsesc cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă următoarele fapte:

a) contrafacerea, imitarea sau folosirea fără drept a unei mărci, în scopul inducerii în eroare a publicului asupra calitătii produselor sau serviciilor la care se referă marca;

b) punerea în circulatie fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare si care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate;

c) punerea în circulatie a produselor care poartă indicatii geografice care indică sau sugerează că produsul în cauză este originar dintr-o altă regiune geografică, decât locul adevărat de origine, în scopul inducerii în eroare a publicului cu privire la originea geografică a produsului.

(2) Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.

 

Utilizarea neloială a mărcilor sau indicatiilor geografice

Art. 431. - (1) Utilizarea mărcilor sau a indicatiilor geografice, contrară practicilor loiale în activitatea industrială sau comercială, în scopul de a induce în eroare consumatorii, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amendă.

(2) Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.

 

Producerea si punerea în circulatie de mărfuri si dispozitive pirat

Art. 432. - (1) Realizarea în scopuri comerciale, cu orice mijloace si în orice mod, de mărfuri pirat sau dispozitive pirat de control al accesului, precum si importul, tranzitul sau orice altă modalitate de introducere pe piata internă, se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 5 ani.

(2) Distribuirea sau detinerea, în scopuri comerciale, de mărfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului, în magazine specializate în distribuirea de produse purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 5 ani.

(3) Depozitarea si transportul, în scopuri comerciale, de mărfuri pirat sau dispozitive pirat de control al accesului, se pedepsesc cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(4) Se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani, dacă anterior s-au aplicat două sanctiuni contraventionale pentru fapte de acelasi fel, săvârsirea oricăreia din faptele următoare:

a) distribuirea de mărfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului sau detinerea acestora în scopul distribuirii, atunci când aceste activităti se desfăsoară în public, cu exceptia magazinelor specializate în distribuirea de produse purtătoare de drepturi de autor sau conexe;

b) oferirea spre vânzare sau închiriere de mărfuri pirat prin prezentarea copertelor si a cataloagelor de mărfuri pirat.

(5) Dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(3) au produs consecinte deosebit de grave, acestea se sanctionează cu închisoare strictă de la 5 la 10 ani. În acest caz, calculul prejudiciului se efectuează tinând seama de mărfurile pirat detinute în conditiile prevăzute la alin. (1)-(3) si de pretul în lei/unitate al produselor originale similare la data săvârsirii faptei.

(6) Închirierea de mărfuri pirat sau dispozitive pirat de control al accesului, precum si oferirea spre vânzare sau închiriere a acestora prin anunturi publice sau prin mijloace electronice de comunicare se pedepsesc cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

(7) Prin mărfuri pirat se întelege: toate copiile realizate fără consimtământul titularului de drepturi sau al persoanelor legal autorizate de acesta si care sunt executate, direct sau indirect, total sau partial, după un produs purtător al dreptului de autor sau al drepturilor conexe.

(8) Prin dispozitive pirat de control al accesului se întelege: orice dispozitiv neautorizat realizat pentru facilitarea accesului la servicii de programe de televiziune cu acces conditionat.

(9) Scopul comercial se prezumă dacă marfa pirat este identificată la sediul, la punctele de lucru, în anexele acestora sau în mijloacele de transport utilizate de agentii economici care au în obiectul de activitate reproducerea, distribuirea, închirierea, depozitarea sau transportul de produse purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe.

(10) Nu se pedepseste persoana care, mai înainte de a fi începută urmărirea penală, denuntă autoritătilor competente participarea sa la o asociatie sau întelegere în vederea comiterii uneia din faptele prevăzute la alin. (1)-(6), permitând astfel identificarea si tragerea la răspunderea penală a celorlalti participanti.

(11) Persoana care a comis una din faptele prevăzute la alin. (1)-(6) si care, în timpul urmăririi penale, denuntă si facilitează identificarea si tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârsit infractiuni legate de mărfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului, beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.

 

Refuzul cooperării cu organele competente

Art. 433. - Refuzul de a declara provenienta mărfurilor pirat sau a dispozitivelor pirat de control al accesului se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 2 ani sau cu zile-amendă.

 

Punerea la dispozitia publicului a produselor purtătoare de drepturi

Art. 434. - Punerea la dispozitia publicului, fără consimtământul titularilor de drepturi a produselor purtătoare de drepturi de autor, de drepturi conexe sau de drepturi sui-generis ale fabricantilor de baze de date, astfel încât publicul să le poată accesa în orice loc sau în orice moment ales în mod individual, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 4 ani sau cu zile-amendă.

 

Reproducerea neautorizată a programelor de calculator

Art. 435. - (1) Reproducerea neautorizată pe sisteme de calcul a programelor de calculator în oricare din următoarele modalităti: instalare, stocare, rulare sau executare, afisare sau transmitere în retea, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 4 ani sau cu zile-amendă.

(2) Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.

 

Nerespectarea normelor privind protectia drepturilor patrimoniale de autor si conexe

Art. 436. - (1) Se pedepsesc cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă, dacă fapta nu constituie o infractiune mai gravă, următoarele fapte comise fără autorizarea sau consimtământul titularului drepturilor de autor sau a drepturilor conexe:

a) distribuirea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;

b) importul pe piata internă a copiilor operelor sau produselor purtătoare de drepturi conexe, realizate cu consimtământul titularilor;

c) închirierea operelor sau produselor purtătoare de drepturi conexe;

d) comunicarea publică a operelor, altele decât cele muzicale, sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;

e) radiodifuzarea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;

f) retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;

g) realizarea de opere derivate;

h) fixarea, în scop comercial, a interpretărilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune.

(2) Prin produse purtătoare de drepturi conexe se întelege interpretările sau executiile artistice fixate, fonogramele, videogramele ori propriile emisiuni sau servicii de programe ale organismelor de radiodifuziune si de televiziune.

(3) Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.

 

Nerespectarea normelor privind protectia drepturilor nepatrimoniale de autor

Art. 437. - (1) Fapta persoanei care îsi însuseste, fără drept, calitatea de autor al unei opere sau fapte persoanei care aduce la cunostintă publică o operă sub un alt nume decât acela decis de autor, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani sau cu zile-amendă.

(2) Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.

 

Nerespectarea măsurilor tehnice de protectie si a informatiilor privind regimul drepturilor de autor si al drepturilor conexe

Art. 438. - (1) Fapta persoanei care produce, importă, distribuie sau închiriază, oferă, prin orice mod, spre vânzare sau închiriere ori detine în vederea comercializării, dispozitive ori componente care permit neutralizarea măsurilor tehnice de protectie sau care prestează servicii care conduc la neutralizarea măsurilor tehnice de protectie, inclusiv în mediul digital, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

(2) Se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă fapta persoanei care, fără a avea consimtământul titularilor de drepturi:

a) înlătură în scop comercial de pe opere sau alte produse protejate ori modifică pe acestea orice informatie sub formă electronică privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe aplicabile;

b) distribuie, importă în scopul distribuirii, radiodifuzează ori comunică public sau pune la dispozitia publicului, astfel încât să poată fi accesate, în orice loc si în orice moment ales în mod individual, fără drept, prin intermediul tehnicii digitale, opere sau alte produse protejate pentru care informatiile existente sub formă electronică privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe au fost înlăturate sau modificate fără autorizatie, stiind că acest lucru permite, facilitează, provoacă sau ascunde o infractiune prevăzută în art. 436-437.

 

Sanctionarea persoanei juridice

Art. 439. - Persoana juridică se sanctionează pentru infractiunile prevăzute în art. 425-427, art. 429-432 si art. 434-438.

 

TITLUL X
DELICTE CONTRA DATELOR SI SISTEMELOR INFORMATICE

CAPITOLUL I
DELICTE CONTRA CONFIDENTIALITĂTII SI INTEGRITĂTII DATELOR SI SISTEMELOR INFORMATICE

 

Accesul ilegal la un sistem informatic

Art. 440. - (1) Accesul, fără drept, la un sistem informatic se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

(2) Fapta prevăzută în alin. (1) săvârsită în scopul obtinerii de date informatice se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(3) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) sau (2) este săvârsită prin încălcarea măsurilor de securitate, pedeapsa este închisoarea strictă de la 3 la 12 ani.

 

Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice

Art. 441. - (1) Interceptarea, fără drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publică si care este destinată unui sistem informatic, provine dintr-un asemenea sistem sau se efectuează în cadrul unui sistem informatic se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si interceptarea, fără drept, a unei emisii electromagnetice provenite dintr-un sistem informatic ce contine date informatice care nu sunt publice.

 

Alterarea integritătii datelor informatice

Art. 442. - (1) Fapta de a modifica, sterge sau deteriora date informatice ori de a restrictiona accesul la aceste date, fără drept, se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

(2) Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani.

(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (2) se sanctionează si transferul neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice.

 

Perturbarea functionării sistemelor informatice

Art. 443. - Fapta de a perturba grav, fără drept, functionarea unui sistem informatic, prin introducerea, transmiterea, modificarea, stergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restrictionarea accesului la date informatice se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 15 ani.

 

Operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice

Art. 444. - (1) Se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 6 ani:

a) fapta de a produce, vinde, importa, distribui sau de a pune la dispozitie, sub orice altă formă, fără drept, a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârsirii uneia din infractiunile prevăzute în art. 440-443;

b) fapta de a produce, vinde, importa, distribui sau de a pune la dispozitie, sub orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau partial la un sistem informatic în scopul săvârsirii uneia din infractiunile prevăzute în art. 440-443.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si detinerea, fără drept, a unui dispozitiv, program informatic, parolă, cod de acces sau dată informatică dintre cele prevăzute în alin. (1) în scopul săvârsirii uneia din infractiunile prevăzute în art. 440-443.

 

CAPITOLUL II
DELICTE INFORMATICE

 

Falsul informatic

Art. 445. - Fapta de a introduce, modifica sau sterge, fără drept, date informatice ori de a restrictiona, fără drept, accesul la aceste date, dacă fapta are ca rezultat obtinerea de date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

 

Frauda informatică

Art. 446. - Fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea, modificarea sau stergerea de date informatice, prin restrictionarea accesului la aceste date ori prin împiedicarea în orice mod a functionării unui sistem informatic, în scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani.

 

CAPITOLUL III

DISPOZITII COMUNE

 

Sanctionarea tentativei

Art. 447. - Tentativa la delictele prevăzute în prezentul titlu se pedepseste.

 

Sanctionarea persoanei juridice

Art. 448. - Persoana juridică se sanctionează pentru infractiunile prevăzute în prezentul titlu.

 

Întelesul unor termeni sau expresii

Art. 449. - (1) În sensul prezentului titlu:

a) prin sistem informatic se întelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în relatie functională, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor, cu ajutorul unui program informatic;

b) prin program informatic se întelege un ansamblu de instructiuni care pot fi executate de un sistem informatic în vederea obtinerii unui rezultat determinat;

c) prin date informatice se întelege orice reprezentare a unor fapte, informatii sau concepte într-o formă care poate fi prelucrată printr-un sistem informatic. În această categorie se include si orice program informatic care poate determina realizarea unei functii de către un sistem informatic;

d) prin măsuri de securitate se întelege folosirea unor proceduri, dispozitive sau programe informatice specializate cu ajutorul cărora accesul la un sistem informatic este restrictionat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori.

(2) În sensul prezentului titlu, actionează fără drept persoana care se află în una din următoarele situatii:

a) nu este autorizată, în temeiul legii sau al unui contract;

b) depăseste limitele autorizării;

c) nu are permisiunea, din partea persoanei fizice sau juridice competente să o acorde, potrivit legii, de a folosi, administra sau controla un sistem informatic ori de a desfăsura cercetări stiintifice sau de a efectua orice altă operatiune într-un sistem informatic.

 

TITLUL XI
CRIME SI DELICTE CONTRA ECONOMIEI, INDUSTRIEI, COMERTULUI SI REGIMULUI FISCAL

CAPITOLUL I
DELICTE CONTRA VIETII ECONOMICE

 

Specula cu produse care nu pot face obiectul comertului privat si camăta

Art. 450. - (1) Săvârsirea uneia din următoarele fapte:

a) cumpărarea în scop de revânzare a produselor industriale sau agricole care, potrivit legii, nu pot face obiectul comertului privat;

b) cumpărarea produselor industriale sau agricole în scop de prelucrare în vederea revânzării, dacă ceea ce ar rezulta din prelucrare nu poate face, potrivit legii, obiectul comertului privat,

se pedepsesc cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si următoarele fapte:

a) operatiunile de împrumut de bani sau titluri de valoare, efectuate cu titlu profesional de către persoane neautorizate, direct sau prin acte simulate, dacă dobânda stabilită este mai mare decât dobânda prevăzută de lege;

b) operatiunile de împrumut de bani sau titluri de valoare, efectuate de către persoane neautorizate, direct sau prin acte simulate, dacă se stabileste o capitalizare a dobânzii pentru dobânzi datorate pe o perioadă mai mică de un an de zile.

 

Divulgarea secretului economic

Art. 451. - Divulgarea informatiilor secrete de serviciu de către cel care le cunoaste datorită atributiilor de serviciu, dacă fapta este de natură să producă pagube, se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

 

Nerespectarea dispozitiilor privind operatiunile de import si export

Art. 452. - Efectuarea, fără autorizatie, a oricăror acte sau fapte care, potrivit dispozitiilor legale, sunt considerate operatiuni de export, import sau tranzit se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

 

Concurenta neloială

Art. 453. - Fabricarea ori punerea în circulatie a produselor care poartă denumiri de origine ori indicatii de provenientă false, precum si aplicarea pe produsele puse în circulatie de mentiuni false privind brevetele de inventii ori folosirea unor nume comerciale sau a denumirilor organizatiilor de comert ori industriale, în scopul de a induce în eroare pe beneficiari, se pedepsesc cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

 

Deturnarea de fonduri

Art. 454. - (1) Schimbarea destinatiei fondurilor bănesti sau a resurselor materiale, fără respectarea prevederilor legale, dacă fapta a cauzat o perturbare a activitătii economico-financiare sau a produs o pagubă unei autorităti publice sau unei institutii publice, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Utilizarea fondurilor provenite din contractarea datoriei publice locale în alte scopuri decât cele pentru care au fost aprobate, precum si furnizarea de date eronate la fundamentarea documentatiei prezentate în vederea obtinerii autorizatiei pentru contractarea sau garantarea de împrumuturi externe, se pedepseste cu închisoarea strictă de la un an la 5 ani.

(4) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si utilizarea fondurilor în lei si în valută provenite din contractarea datoriei publice în alte scopuri decât cele pentru care au fost aprobate, precum si furnizarea de date eronate la fundamentarea documentatiei prezentate în vederea obtinerii avizelor necesare pentru contractarea sau garantarea de împrumuturi externe.

 

Înselăciunea la măsurătoare

Art. 455. - Înselarea prin folosirea unui instrument de măsurat inexact ori prin folosirea frauduloasă a unui instrument de măsurat exact se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

 

Înselăciunea cu privire la calitatea mărfurilor

Art. 456. - (1) Falsificarea ori substituirea de mărfuri sau orice alte produse, precum si expunerea spre vânzare sau vânzarea de asemenea bunuri, cunoscând că sunt falsificate ori substituite, se pedepsesc cu închisoare strictă de la un an la 7 ani.

(2) Dacă mărfurile sau produsele au devenit prin falsificare sau substituire vătămătoare sănătătii, sunt aplicabile dispozitiile art. 391 alin. (2).

(3) Falsificarea ori substituirea de materii prime sau materiale folosite la fabricarea sau prepararea bunurilor alimentare, precum si livrarea acestora cunoscând că au fost fabricate ori preparate din materii prime sau materiale falsificate ori substituite se sanctionează cu pedeapsa prevăzută în alin. (1).

(4) Dacă prin falsificarea sau substituirea materiilor prime ori a materialelor, bunurile alimentare au devenit vătămătoare sănătătii, pedeapsa este cea prevăzută în art. 391 alin. (1).

 

Sanctionarea tentativei

Art. 457. - Tentativa la delictele prevăzute în art. 455 si art. 456 se pedepseste.

 

Sanctionarea persoanei juridice

Art. 458. - Persoana juridică se sanctionează pentru infractiunile prevăzute în art. 450 si art. 452-456.

 

CAPITOLUL II
DELICTE CONTRA REGIMULUI FISCAL

 

Înstrăinarea fără drept a participatiilor la capitalul social sau a activelor

Art. 459. - Cesionarea sau înstrăinarea de către administratorul, directorul sau reprezentantul legal al antrepozitarului autorizat sau al unei societăti, sub orice formă, a actiunilor, părtilor sociale sau activelor fixe ale antrepozitarilor autorizati ori ale unui antrepozitar a cărui autorizatie a fost anulată sau revocată conform Codului fiscal, fără a fi adusă la cunostinta autoritătii fiscale competente cu cel putin 60 de zile înainte de realizarea acestei operatiuni, în vederea efectuării controlului financiar-fiscal, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 2 ani.

 

Nerespectarea regimului fiscal al alcoolului

Art. 460. - Săvârsirea uneia din următoarele fapte de către administratorul, directorul sau reprezentantul legal al antrepozitarului autorizat sau al unei societăti:

a) achizitionarea de alcool etilic si de distilate de la alti furnizori decât antrepozitarii autorizati pentru productie sau importatorii autorizati de astfel de produse potrivit Codului fiscal;

b) utilizarea alcoolului brut, alcoolului etilic de sinteză si a alcoolului tehnic ca materie primă pentru fabricarea băuturilor alcoolice de orice fel, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani.

 

Nerespectarea regimului fiscal al uleiurilor minerale

Art. 461. - (1) Săvârsirea uneia din următoarele fapte de către administratorul, directorul sau reprezentantul legal al antrepozitarului autorizat sau al unei societăti:

a) achizitionarea de uleiuri minerale rezultate din prelucrarea titeiului sau a altor materii prime de la alti furnizori decât antrepozitarii autorizati pentru productie sau importatori autorizati potrivit Codului fiscal;

b) comercializarea uleiurilor minerale neaccizabile, rezultate din prelucrarea titeiurilor sau a altor materii prime, care au punctul de inflamabilitate sub 85▫C, altfel decât direct către utilizatorii finali, care folosesc aceste produse în scop industrial;

c) comercializarea, prin pompele statiilor de distributie, a altor uleiuri minerale decât a celor din categoria gazelor petroliere lichefiate, benzinelor si motorinelor auto care corespund standardelor nationale de calitate, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani.

(2) Livrarea de uleiuri minerale de către antrepozitarii autorizati pentru productie, fără prezentarea către cumpărătorul persoană juridică a documentelor de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitătii ce urmează a fi facturată, se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

 

Sanctionarea tentativei

Art. 462. - Tentativa la delictele prevăzute în art. 459-461 se pedepseste.

 

Sanctionarea persoanei juridice

Art. 463. - Persoana juridică se sanctionează pentru infractiunile prevăzute în art. 459-461.

 

CAPITOLUL III
CRIME SI DELICTE CONTRA ÎNCREDERII PUBLICE

 

Falsificarea de monede sau de alte valori

Art. 464. - (1) Falsificarea de monedă metalică, monedă de hârtie, titluri de credit public, cecuri, titluri de orice fel pentru efectuarea plătilor, instrumente de plată electronică, emise de institutii de credit competente sau falsificarea oricăror alte titluri ori valori asemănătoare se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează punerea în circulatie, în orice mod, a valorilor falsificate arătate în alin. (1) sau detinerea lor în vederea punerii în circulatie.

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) si (2) ar fi putut cauza o pagubă importantă sistemului financiar, pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar dacă au cauzat o pagubă importantă sistemului financiar, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Falsificarea de timbre, mărci sau de bilete de transport

Art. 465. - Falsificarea de timbre, mărci postale, plicuri postale, cărti postale, bilete ori foi de călătorie sau transport, cupoane răspuns international, ori punerea în circulatie a unor astfel de valori falsificate se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

 

Falsificarea de valori străine

Art. 466. - Dispozitiile cuprinse în prezentul capitol se aplică si în cazul când infractiunea priveste monede sau timbre ale altor state ori alte valori străine.

 

Detinerea de instrumente în vederea falsificării de valori

Art. 467. - Fabricarea ori detinerea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor enumerate în art. 464-466 se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

 

Falsificarea instrumentelor oficiale

Art. 468. - Falsificarea unui sigiliu, a unei stampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc autoritătile sau institutiile publice se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 4 ani sau cu zile-amendă.

 

Folosirea instrumentelor oficiale false

Art. 469. - (1) Folosirea instrumentelor false arătate în art. 468 se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează folosirea fără drept a unui sigiliu ori a unei stampile cu stema tării.

 

Falsul material în înscrisuri oficiale

Art. 470. - (1) Falsificarea unui înscris oficial prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecinte juridice, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 4 ani.

(2) Falsul prevăzut în alin. (1), săvârsit de un functionar în exercitiul atributiilor de serviciu, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(3) Sunt asimilate cu înscrisurile oficiale, biletele, tichetele sau orice alte imprimate producătoare de consecinte juridice.

 

Falsul intelectual

Art. 471. - Falsificarea unui înscris oficial, cu prilejul întocmirii acestuia, de către un functionar public aflat în exercitiul atributiilor de serviciu sau de o persoană care exercită un serviciu de interes public, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu intentie de a insera unele date sau împrejurări, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

 

Falsul în înscrisuri sub semnătură privată

Art. 472. - Falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin vreunul din modurile arătate în art. 470, dacă făptuitorul foloseste înscrisul falsificat ori îl încredintează altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecinte juridice se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

 

Uzul de fals

Art. 473. - Folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 4 ani, când înscrisul este oficial si cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă, când înscrisul este sub semnătură privată.

 

Falsul în declaratii

Art. 474. - Declaratia necorespunzătoare adevărului, făcută unei autorităti sau institutii publice, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaratia făcută serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

 

Falsul privind identitatea

Art. 475. - (1) Prezentarea sub o identitate falsă ori atribuirea unei asemenea identităti altei persoane, pentru a induce sau mentine în eroare o autoritate sau institutie publică, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează încredintarea unui înscris care serveste pentru dovedirea stării civile ori pentru legitimare sau identificare, spre a fi folosit fără drept.

 

Falsul privind folosirea emblemei Crucea Rosie

Art. 476. - (1) Folosirea fără drept a emblemei sau denumirii Crucea Rosie ori a unei embleme sau denumiri asimilate acesteia, precum si folosirea oricărui semn sau oricărei denumiri care constituie o imitatie a unei asemenea embleme ori denumiri, dacă fapta a cauzat pagube materiale, se pedepseste cu închisoare de la o lună la un an sau cu zile-amendă.

(2) Dacă fapta se săvârseste în timp de război, pedeapsa este închisoarea strictă de la un an la 5 ani.

 

Sanctionarea tentativei

Art. 477. - Tentativa la delictele prevăzute în art. 464, art. 465, art. 468, art. 470, art. 471 si art. 472 se pedepseste.

 

Sanctionarea persoanei juridice

Art. 478. - Persoana juridică se sanctionează pentru infractiunile prevăzute în prezentul capitol.

 

CAPITOLUL IV
CRIME SI DELICTE CONTRA INTERESELOR FINANCIARE
ALE COMUNITĂTILOR EUROPENE

 

Nerespectarea normelor privind obtinerea de fonduri din bugetele Comunitătilor Europene

Art. 479. - (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitătilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează omisiunea de a furniza, cu intentie, datele cerute potrivit legii pentru obtinerea de fonduri din bugetul general al Comunitătilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, dacă fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri.

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) si (2) au produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Deturnarea de fonduri din bugetele Comunitătilor Europene

Art. 480. - (1) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitătilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinatiei unui folos legal obtinut, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunitătilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se sanctionează cu pedeapsa prevăzută în alin. (1).

 

Diminuarea ilegală a resurselor din bugetele Comunitătilor Europene

Art. 481. - (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunitătilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează omisiunea de a furniza, cu intentie, datele cerute potrivit legii, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunitătilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) si (2) au produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Sanctionarea tentativei

Art. 482. - Tentativa la delictele prevăzute în art. 479-481 se pedepseste.

 

Neglijenta care prejudiciază interesele financiare ale Comunitătilor Europene

Art. 483. - Încălcarea din culpă, de către director, administrator sau persoana cu atributii de decizie sau de control în cadrul unui agent economic, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă a avut ca rezultat săvârsirea uneia dintre infractiunile prevăzute în art. 479-481 sau săvârsirea unei infractiuni de coruptie ori de spălare a banilor cu privire la fondurile Comunitătilor Europene, de către o persoană care se află în subordinea sa si care a actionat în numele respectivului agent economic, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani si interzicerea unor drepturi.

 

Sanctionarea persoanei juridice

Art. 484. - Persoana juridică se sanctionează pentru infractiunile prevăzute în prezentul capitol.

 

TITLUL XII
CRIME SI DELICTE CONTRA CAPACITĂTII DE APĂRARE A TĂRII

CAPITOLUL I
CRIME SI DELICTE SĂVÂRSITE DE MILITARI

 

            Absenta nejustificată

Art. 485. - (1) Absenta nejustificată de la unitate sau serviciu, care a depăsit 24 de ore, dar nu mai mult de 3 zile, a militarului în termen sau a militarului concentrat care are grad egal celui acordat militarului în termen se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an.

(2) Pedeapsa aplicată militarului în termen se execută într-o închisoare militară.

(3) În timp de război, absenta nejustificată a oricărui militar de la unitate sau serviciu, care a depăsit 4 ore dar nu mai mult de 24 ore se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

 

Dezertarea

Art. 486. - (1) Absenta nejustificată de la unitate sau de la serviciu, care depăseste 3 zile, a oricărui militar se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 7 ani.

(2) În timp de război, absenta nejustificată a oricărui militar de la unitate sau serviciu, care a depăsit 24 ore, se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani.

 

Încălcarea de consemn

Art. 487. - (1) Încălcarea regulilor serviciului de gardă, de pază, de însotire sau de securitate, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an.

(2) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sanctionează si părăsirea comenzii sau a oricărui alt post de către militar.

(3) Încălcarea consemnului de către santinela aflată în serviciul de gardă sau de pază pe lângă depozitele de armament, munitii sau alte materiale explozive, la frontieră ori în alte posturi de un deosebit interes militar sau de stat, ori dacă fapta ar fi putut avea urmări grave, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(4) Faptele prevăzute în alin. (1)-(3) săvârsite în timp de război se pedepsesc cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani.

 

Insubordonarea

Art. 488. - (1) Refuzul de a executa un ordin cu privire la îndatoririle de serviciu se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 2 ani.

(2) Dacă fapta este săvârsită de un ofiter, de un maistru militar sau subofiter, de un militar angajat, de doi sau mai multi militari împreună ori în fata trupei adunate sau dacă fapta are urmări grave, pedeapsa este închisoarea strictă de la un an la 5 ani.

(3) În timp de război, pedeapsa pentru fapta prevăzută în alin. (1) este închisoarea strictă de la 2 la 7 ani, iar pentru fapta prevăzută în alin. (2), de la 3 la 12 ani.

 

Lovirea superiorului

Art. 489. - (1) Lovirea superiorului de către inferior sau a sefului de către subordonat se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 2 ani.

(2) În cazul în care cel lovit se găseste în exercitiul atributiilor de serviciu, pedeapsa este închisoarea strictă de la un an la 5 ani.

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1)-(2) sunt săvârsite în timp de război, maximul pedepselor se sporeste cu 2 ani.

 

Lovirea inferiorului

Art. 490. - (1) Lovirea inferiorului ori subordonatului de către superior sau sef se pedepseste cu închisoare de la o lună la un an.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplică în timp de război, dacă faptele au fost determinate de o necesitate militară.

 

Punerea în miscare a actiunii penale

Art. 491. - Actiunea penală pentru infractiunile prevăzute în art. 485-490 se pune în miscare numai la sesizarea comandantului.

 

Capitularea

Art. 492. - Predarea în mâinile inamicului de către comandant a fortelor armate pe care le comandă, lăsarea în mâinile inamicului, distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuintare de către comandant a mijloacelor de luptă sau a altor mijloace necesare pentru purtarea războiului, fără ca vreuna dintre acestea să fi fost determinată de conditiile de luptă, se pedepseste cu detentiune pe viată sau cu detentiune severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Părăsirea câmpului de luptă

Art. 493. - Părăsirea câmpului de luptă sau refuzul de a actiona, săvârsite în timpul luptei, ori predarea în captivitate sau săvârsirea altor asemenea fapte de natură a servi cauzei inamicului, se pedepseste cu detentiune pe viată sau cu detentiune severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Zborul neautorizat

Art. 494. - (1) Zborul cu o aeronavă apartinând fortelor armate ale statului român, fără prealabilă autorizare, precum si nerespectarea regulilor de zbor, dacă prin aceasta se periclitează securitatea zborului în spatiul aerian sau a aeronavei, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 2 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a cauzat urmări grave, pedeapsa este închisoarea strictă de la un an la 5 ani, iar dacă a cauzat un dezastru, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Părăsirea navei

Art. 495. - (1) Părăsirea unei nave militare în caz de naufragiu, de către comandant, mai înainte de a-si fi exercitat până la capăt îndatoririle de serviciu, precum si de către orice alte persoane ce fac parte din echipajul navei, fără ordinul comandantului, se pedepsesc cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(2) Aceeasi faptă săvârsită în timp de război, se pedepseste cu detentiune pe viată sau cu detentiune severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Părăsirea comenzii

Art. 496. - (1) Părăsirea comenzii de către comandantul unei nave sau al unei grupări de nave militare, în situatii ce ar fi putut periclita nava sau navele militare ori echipajul acestora, se pedepseste cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

(2) În cazul în care părăsirea comenzii s-a săvârsit în timpul luptei, de către comandantul unei nave sau al unei grupări de nave militare, pedeapsa este detentiunea pe viată sau detentiunea severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Neluarea măsurilor necesare în operatiunile navale

Art. 497. - Fapta comandantului unei nave militare sau grupări de nave militare care, fără a fi fost oprit prin vreun ordin sau fără a fi fost împiedicat de misiunea specială pe care o avea, nu ia măsurile necesare să atace, să lupte împotriva inamicului, să ajute o navă a statului român sau a unei tări aliate urmărită de inamic ori angajată în luptă, sau nu ia măsurile necesare pentru a distruge un convoi inamic ori nu urmăreste navele de război sau comerciale ale inamicului se pedepseste cu detentiune pe viată sau detentiune severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Coborârea pavilionului

Art. 498. - Coborârea pavilionului în timpul luptei, în scopul de a servi cauza inamicului, săvârsită de către comandantul unei nave militare sau al unei grupări de nave militare, precum si de către orice altă persoană îmbarcată, se pedepseste cu detentiune pe viată sau cu detentiune severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Coliziunea

Art. 499. - (1) Fapta comandantului unei nave militare sau a oricărei persoane aflate la bordul navei, prin care s-a cauzat, din culpă, o coliziune sau punerea pe uscat a navei, dacă fapta a avut ca urmare avarierea gravă a navei sau alte urmări grave, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 3 ani.

(2) În cazul în care fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârsită cu intentie, pedeapsa este detentiunea severă de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(3) În timp de război, fapta prevăzută în alin. (2) se pedepseste cu detentiune pe viată sau cu detentiune severă de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Sanctionarea tentativei

Art. 500. - Tentativa la delictele prevăzute în art. 494, art. 495 alin. (1), art. 496 alin. (1) si art. 499 alin. (2) si (3) se pedepseste.

 

Infractiuni privitoare la aeronave

Art. 501. - Dispozitiile art. 495-500 se aplică în mod corespunzător si în ce priveste aeronavele militare.

 

CAPITOLUL II
DELICTE SĂVÂRSITE DE MILITARI SI DE CIVILI

 

Instigarea militarilor la nerespectarea obligatiilor

Art. 502. - (1) Instigarea prin orice mijloace a militarilor de a nu se supune legilor sau de a-si călca jurământul sau obligatiile militare se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si următoarele fapte:

a) instigarea militarilor chemati de instanta de judecată să nu răspundă acestei obligatii;

b) instigarea personalului civil din serviciul armatei de a nu-si îndeplini obligatiile legale de apărare natională.

 

Sustragerea de la serviciul militar

Art. 503. - Fapta persoanei care îsi provoacă vătămări integritătii corporale sau sănătătii, simulează o boală sau infirmitate, foloseste înscrisuri false sau orice alte mijloace, în scopul de a se sustrage serviciului militar, se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani, iar în timp de război, cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani.

 

Defetismul

Art. 504. - Răspândirea sau publicarea în timp de război de zvonuri sau informatii false relative la situatia economică si politică a tării, la starea morală a populatiei în legătură cu declansarea si mersul războiului, precum si săvârsirea altor asemenea fapte de natură să slăbească rezistenta morală a populatiei, se pedepsesc cu închisoare strictă de la 5 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

 

Jefuirea celor căzuti pe câmpul de luptă

Art. 505. - (1) Jefuirea pe câmpul de luptă a mortilor sau rănitilor se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează fapta prevăzută în alin. (1), care, fără să fie săvârsită pe câmpul de luptă, este urmarea unor operatii de război.

 

Folosirea emblemei Crucea Rosie în timpul operatiilor militare

Art. 506. - Folosirea, fără drept, în timp de război si în legătură cu operatiile militare, a emblemei ori denumirii de Crucea Rosie sau a celor asimilate acesteia se pedepseste cu închisoare strictă de la 3 la 7 ani.

 

Sustragerea de la rechizitii militare

Art. 507. - Refuzul nejustificat de a pune la dispozitia fortelor armate bunurile legal rechizitionate, sustragerea de la îndeplinirea acestor obligatii ori declararea la recensământ a bunurilor supuse rechizitionării se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 2 ani sau cu zile-amendă.

(2) În cazul când fapta se săvârseste în timp de război, pedeapsa este închisoarea strictă de la un an la 5 ani.

 

CAPITOLUL III
DELICTE SĂVÂRSITE DE CIVILI

 

Sustragerea de la recrutare

Art. 508. - (1) Sustragerea de la recrutare în timp de pace se pedepseste cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu zile-amendă

(2) Sustragerea de la recrutare în timp de război se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

 

Neprezentarea la încorporare sau concentrare

Art. 509. - (1) Neprezentarea la încorporare sau concentrare în termen de 3 zile de la încunostintare, iar dacă termenul de prezentare fixat este mai mare de 3 zile, neprezentarea la acest termen a celui chemat de autoritatea militară se pedepseste cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(2) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sanctionează si neprezentarea celui încorporat sau concentrat la unitatea la care a fost repartizat.

(3) În timp de mobilizare sau de război, precum si în caz de chemare urgentă, expres prevăzută în ordinul de chemare, termenele de prezentare sunt cele specificate în ordin. În caz de neprezentare, pedeapsa este închisoarea strictă de la 3 la 10 ani.

(4) Termenele de prezentare prevăzute în alin. (1)-(3) se sporesc cu 10 zile în cazul în care cel chemat se află în străinătate.

 

Punerea în miscare a actiunii penale

Art. 510. - Actiunea penală pentru infractiunile prevăzute în art. 508 si art. 509 se pune în miscare numai la sesizarea comandantului.

 

DISPOZITII FINALE

 

Art. 511. - Dispozitiile din partea generală a acestui cod se aplică si faptelor sanctionate penal prin legi speciale, dacă legea nu prevede altfel.

Art. 512. - Prezentul Cod intră în vigoare la un an de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.