HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României

 

(Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 520 din 15 iunie 2006)

 

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 286 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, denumit în continuare Regulamentul vamal, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se aplică începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006.

Art. 3. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul integrării europene,

Stefan-Francisc Csutak,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 iunie 2006.

Nr. 707.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL

de aplicare a Codului vamal al României

 

PARTEA I

DISPOZITII GENERALE DE APLICARE

 

TITLUL I

DISPOZITII GENERALE

 

CAPITOLUL I

Definitii

 

Art. 1. - (1) În sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos, au următoarea semnificatie:

1. Cod vamal - Codul vamal al României aprobat prin Legea nr. 86/2006.

2. Date necesare pentru identificarea mărfurilor - datele folosite pentru identificarea mărfurilor din punct de vedere comercial permitând autoritătii vamale să determine clasificarea tarifară, precum si cantitatea mărfurilor.

3. Mărfuri cu caracter necomercial - mărfuri a căror plasare sub un regim vamal se face ocazional si a căror natură si cantitate arată că sunt destinate uzului personal, familial si gospodăresc al destinatarilor sau persoanelor care le transportă ori care au destinatia evidentă de cadouri.

4. Măsuri de politică comercială - măsuri netarifare stabilite, în cadrul politicii comerciale, sub forma dispozitiilor care reglementează importul si exportul de mărfuri, cum ar fi măsuri de supraveghere sau de sigurantă, restrictii sau limite cantitative si interdictii la import sau export.

5. Nomenclatura vamală – nomenclatura prevăzută în Codul vamal.

6. Sistemul armonizat - sistemul armonizat de denumire si codificare a mărfurilor.

7. Elemente de taxare – nivelul taxei vamale prevăzute în Tariful vamal, regulile de determinare a valorii în vamă, cursul de schimb valutar utilizat si regulile de origine aplicabile.

8. Agent economic - persoana care, în cursul activitătii sale, este implicată în importul, transportul sau exportul de mărfuri în sau din teritoriul vamal al României, inclusiv activităti intermediare legate de acestea.

(2) Definitiile de bază din Codul vamal au acelasi înteles si în aplicarea prezentului regulament.

 

CAPITOLUL II

Decizii

 

Art. 2. - În cazul în care o persoană care depune o cerere prin care solicită emiterea unei decizii nu este în măsură să prezinte toate documentele si informatiile necesare pentru luarea unei hotărâri, autoritatea vamală emite decizia pe baza documentelor si informatiilor proprii pe care le are la dispozitie si pe care le comunică solicitantului împreună cu decizia.

Art. 3. - Decizia referitoare la o garantie favorabilă persoanei care a semnat un angajament de plată a sumei datorate, la prima cerere scrisă a autoritătii vamale, se revocă în cazul în care angajamentul nu este respectat.

Art. 4. - (1) Revocarea nu afectează mărfurile care, la data intrării ei în vigoare, sunt plasate deja sub un regim vamal în baza deciziei revocate.

(2) Cu toate acestea, autoritatea vamală poate dispune titularului să ceară ca aceste mărfuri să primească, într-un termen fixat, o destinatie aprobată de vamă.

 

CAPITOLUL III

Procedee informatice

 

Art. 5. - (1) Autoritatea vamală poate stabili, pe baza principiilor prevăzute prin reglementările vamale, conditiile si modalitătile tehnice prin care formalitătile să fie îndeplinite prin procedee informatice.

(2) Prin termenii de mai jos se întelege:

a) procedee informatice – schimbul electronic de date între structurile autoritătii vamale, precum si introducerea de informatii necesare întocmirii formalitătilor în sistemul informatic vamal;

b) schimb electronic de date – EDI – transmiterea de date structurate conform cu standardele de mesaje agreate între un sistem informatic si un altul, pe cale electronică;

c) mesaj standard agreat – o structură predefinită si recunoscută pentru transmisia electronică de date.

(3) Conditiile stabilite pentru îndeplinirea formalitătilor prin procedee informatice trebuie să cuprindă, între altele, măsuri pentru verificarea sursei de date si pentru protectia datelor împotriva riscului accesului neautorizat, pierderii, modificării sau distrugerii.

Art. 6. - În situatia în care formalitătile sunt îndeplinite prin procedee informatice, autoritatea vamală poate stabili modalităti de înlocuire a semnăturii olografe printr-o altă tehnică care poate fi bazată pe 3 utilizarea de coduri. Această facilitate se acordă numai dacă sunt îndeplinite conditiile tehnice si administrative stabilite de autoritatea vamală.

Art. 7. - (1) În cadrul programelor de testare care folosesc procedee informatice în scopul testării posibilitătilor de simplificare, autoritatea vamală poate, pe perioada strict necesară pentru realizarea programului să renunte la solicitarea următoarelor informatii:

a) declaratia prevăzută la art. 74 alin. (1);

b) prin exceptare de la dispozitiile art. 151 alin. (1), particularitătile referitoare la unele rubrici din declaratia vamală care nu sunt necesare identificării mărfurilor si care nu reprezintă elemente pe baza cărora se stabilesc drepturile de import sau de export.

(2) Cu toate acestea, informatiile prevăzute la alin. (1) se pot prezenta, la cererea autoritătii vamale, în cadrul unei operatiuni de control.

(3) Cuantumul drepturilor de import care trebuie perceput în timpul perioadei de derogare prevăzută la alin. (1), nu poate fi inferior celui care sar fi aplicat în absenta derogării.

 

CAPITOLUL IV

Schimb de date efectuat între birourile vamale prin utilizarea tehnologiei informatiei si a retelelor informatice

 

Art. 8. – Autoritatea vamală utilizează tehnologia informatiei si retelele informatice pentru a asigura schimburile de informatii între birourile vamale participante la derularea unui regim vamal, cu exceptia unor situatii speciale sau a prevederilor referitoare la un regim vamal care, dacă este cazul, se aplică în mod corespunzător.

Art. 9. – (1) Pe lângă conditiile prevăzute la art. 5 alin. (3), autoritatea vamală stabileste si gestionează mecanismele de securitate adecvate, care să asigure functionarea eficientă, fiabilă si sigură a procedeelor informatice.

(2) Pentru a garanta nivelul de securitate, fiecare introducere, modificare sau stergere de date este înregistrată în sistem cu indicarea scopului prelucrării, a momentului exact si a persoanei care a efectuat operatia. Datele originale sau oricare alte date care au făcut obiectul prelucrării sunt păstrate cel putin 5 ani calendaristici, începând cu sfârsitul anului la care aceste date se referă.

(3) Autoritatea vamală controlează periodic securitatea sistemului informatic.

(4) Autoritatea Natională a Vămilor, directiile regionale vamale si birourile vamale se informează reciproc în legătură cu orice suspiciune privind încălcarea securitătii sistemului informatic.

 

CAPITOLUL V

Gestiunea riscurilor

 

Art. 10. – (1) Autoritatea vamală efectuează o gestiune a riscurilor vizând identificarea nivelului de risc asociat mărfurilor care fac obiectul unui control sau a unei supravegheri vamale, stabilind, când este posibil, ca mărfurile să fie supuse sau nu unor controale vamale specifice si, în acest caz, precizând locul desfăsurării controlului.

(2) Stabilirea nivelului de risc se efectuează în baza unei evaluări a probabilitătii de risc si a impactului acestuia în cazul în care s-ar produce efectiv. Procesul de selectie a expedierilor sau declaratiilor care se supun controalelor vamale trebuie să contină si un element aleatoriu.

(3) În aplicarea prevederilor art. 40 alin. (2) din Codul vamal, gestiunea riscurilor se efectuează în conformitate cu normele emise de autoritatea vamală.

 

TITLUL II

INFORMATII OBLIGATORII

 

CAPITOLUL I

Definitii

 

Art. 11. - În sensul prezentului titlu, prin termenii de mai jos se întelege:

1. Informatii obligatorii - informatii emise de Autoritatea Natională a Vămilor asupra clasificării tarifare sau originii, care obligă autoritatea vamală când sunt îndeplinite conditiile prevăzute în prezentul titlu.

2. Solicitant:

a) în materie de tarif, orice persoană care a solicitat în scris o informatie tarifară obligatorie;

b) în materie de origine, orice persoană care a solicitat în scris o informatie obligatorie în materie de origine si are motive întemeiate să solicite o astfel de informatie.

3. Titular - persoana pe numele căreia se eliberează informatia obligatorie.

 

CAPITOLUL II

Procedura de obtinere a informatiilor obligatorii si de notificare a solicitantului

 

Art. 12. - (1) Solicitările de informatii obligatorii se adresează în scris Autoritătii Nationale a Vămilor. Solicitările de informatii tarifare obligatorii se întocmesc pe baza unui formular conform modelului prezentat în anexa nr. 1.

(2) Solicitarea de informatii tarifare obligatorii nu se poate referi decât la un singur tip de mărfuri. Solicitarea de informatii obligatorii în materie de origine nu se poate referi decât la un singur tip de mărfuri si un singur set de circumstante ce determină originea.

(3) Solicitarea de informatii tarifare obligatorii trebuie să contină următoarele date:

a) numele si adresa titularului;

b) numele si adresa solicitantului în cazul în care această persoană nu este titularul;

c) nomenclatura vamală în care urmează a se clasifica marfa;

d) descrierea amănuntită a mărfii, astfel încât să permită identificarea ei si determinarea clasificării în nomenclatura vamală;

e) compozitia mărfii si metodele de examinare utilizate pentru

stabilirea acesteia, în cazul în care clasificarea depinde de aceasta;

f) eventualele probe, fotografii, planuri, cataloage sau orice alte documente disponibile care pot ajuta autoritatea vamală în determinarea clasificării corecte a mărfii în nomenclatura vamală se atasează ca anexe;

g) clasificarea avută în vedere;

h) acordul de a pune la dispozitie o traducere a oricărui document anexat, în limba română sau într-una din limbile de circulatie internatională, dacă autoritatea vamală cere acest lucru;

i) indicarea datelor ce trebuie considerate confidentiale;

j) indicarea de către solicitant dacă, după cunostintele sale, s-au solicitat deja ori s-au emis informatii tarifare obligatorii pentru mărfuri identice sau similare;

k) acceptul ca informatiile furnizate să fie stocate într-o bază de date a autoritătii vamale si ca elementele informatiei tarifare obligatorii, inclusiv orice fotografie, schită, brosură si altele asemenea, să fie făcute publice prin Internet, cu exceptia elementelor pe care solicitantul le-a indicat ca fiind confidentiale; în acest caz se aplică dispozitiile legale în vigoare privind protectia datelor cu caracter personal sau protectia informatiilor clasificate.

(4) Solicitarea de informatii obligatorii în materie de origine trebuie să contină următoarele date:

a) numele si adresa titularului;

b) numele si adresa solicitantului în cazul în care această persoană nu este titularul;

c) baza legală pentru aplicarea unui regim tarifar preferential;

d) descrierea detaliată a mărfurilor si clasificarea tarifară a acestora;

e) compozitia mărfii si metodele de examinare utilizate pentru stabilirea acesteia si pretul ex-works dacă este necesar. Prin ex-works se întelege că vânzătorul îsi îndeplineste obligatia de livrare în momentul în care pune mărfurile la dispozitia cumpărătorului în localurile vânzătorului sau un alt loc numit cum ar fi fabrică, uzină sau depozit, fără îndeplinirea formalitătilor pentru export si fără încărcarea mărfurilor în vreun vehicul trimis să le ridice;

f) conditiile ce permit determinarea originii, materialele utilizate si originea acestora, clasificarea tarifară, valoarea si descrierea circumstantelor - regula schimbării pozitiei tarifare, a valorii adăugate, descrierea prelucrării sau transformării care are loc sau orice altă regulă specifică - în care aceste conditii sunt îndeplinite; în mod deosebit, se mentionează regula de origine aplicată si originea avută în vedere pentru mărfurile în cauză;

g) eventualele probe, fotografii, planuri, cataloage sau orice alte documente disponibile privind compozitia mărfurilor si a materialelor utilizate si care pot ajuta în descrierea procesului de fabricare sau a transformării suferite de materiale;

h) acordul de a pune la dispozitie o traducere a oricărui document anexat, în limba română sau într-una din limbile de circulatie internatională, dacă autoritatea vamală cere acest lucru;

i) indicarea datelor ce trebuie considerate confidentiale;

j) indicarea de către solicitant dacă, după cunostintele sale, s-au solicitat deja ori s-au emis informatii tarifare obligatorii sau informatii obligatorii în materie de origine pentru mărfuri sau materiale identice sau similare cu cele la care se face referire la lit. d) si f);

k) acceptul ca informatiile furnizate să fie stocate într-o bază de date a autoritătii vamale; se aplică dispozitiile legale în vigoare în privinta protectiei informatiilor.

(5) Dacă autoritatea vamală consideră că solicitarea nu contine toate datele necesare pentru emiterea unei informatii obligatorii, cere solicitantului să prezinte informatiile lipsă. Termenul legal de solutionare se calculează din momentul când autoritatea vamală dispune de toateinformatiile necesare pentru a se pronunta; ea notifică solicitantului primirea solicitării si data de la care calculează termenul limită.

Art. 13. - (1) Informatiile obligatorii se notifică solicitantului cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de:

a) 90 de zile de la acceptarea solicitării în materie de tarif; dacă în acest termen nu este posibilă comunicarea informatiei tarifare obligatorii, autoritatea vamală notifică solicitantului explicând motivele întârzierii si precizând data la care anticipează emiterea comunicării informatiei tarifare obligatorii;

b) 150 de zile de la data acceptării solicitării, în materie de origine.

(2) Informatiile tarifare obligatorii si informatiile obligatorii în materie de origine se notifică pe formularele prevăzute în anexa nr. 1. În formular sunt indicate datele considerate a fi furnizate cu titlu confidential.

Art. 14. - Datele transmise în solicitarea de informatii obligatorii si informatia obligatorie notificată se stochează în baza de date a autoritătii vamale. Datele din informatiile tarifare obligatorii, inclusiv orice fotografie, schită, brosură si altele asemenea, pot fi făcute publice prin Internet, cu exceptia informatiilor confidentiale înscrise în informatia tarifară obligatorie comunicată.

 

CAPITOLUL III

Efectul juridic al informatiilor obligatorii

 

Art. 15. - (1) Informatia obligatorie nu poate fi invocată decât de titular.

(2) Titularul informatiei obligatorii este obligat, în momentul efectuării formalitătilor vamale, să declare autoritătii vamale că este în posesia unei informatii obligatorii care se referă la mărfurile în cauză.

(3) Titularul unei informatii obligatorii nu se poate folosi de aceasta pentru îndeplinirea formalitătilor vamale a unor mărfuri, decât dacă:

a) în materie de tarif, face dovada fată de autoritatea vamală că mărfurile respective sunt conforme în toate privintele cu cele descrise în informatia obligatorie prezentată;

b) în materie de origine, face dovada fată de autoritatea vamală că mărfurile respective si circumstantele care au determinat originea sunt conforme în toate privintele cu cele descrise în informatia obligatorie prezentată.

Art. 16. - (1) La data adoptării actelor normative prevăzute la art. 39 alin. (2) si (3) din Codul vamal, autoritatea vamală ia măsurile necesare pentru ca informatiile obligatorii emise după această dată să fie conforme cu actele normative respective.

(2) În scopul aplicării prevederilor alin. (1), data care se ia în considerare este data de la care aceste acte normative intră în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii aplicabile în cazul încetării valabilitătii informatiilor obligatorii

 

Art. 17. - (1) În cazul în care titularul informatiilor obligatorii care si-au pierdut valabilitatea din motive prevăzute la art. 39 alin. (2) din Codul vamal doreste să uzeze de dreptul de a utiliza aceste informatii pe o perioadă de timp conform prevederilor art. 39 alin. (5) din Codul vamal, acesta notifică Autoritătii Nationale a Vămilor, punând la dispozitie documentele doveditoare necesare pentru a permite efectuarea unei verificări pentru a se stabili dacă se îndeplinesc conditiile specificate.

(2) În cazul în care nu se îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (1) referitoare la posibilitatea de a se invoca în continuare informatiile obligatorii, Autoritatea Natională a Vămilor notifică în scris titularul.

 

CAPITOLUL V

Alte informatii

 

Art. 18. – (1) Orice persoană are dreptul să solicite autoritătii vamale informatii privind aplicarea reglementărilor vamale.

(2) Cererea trebuie să fie redactată în limba româna si să contină numele si adresa, respectiv denumirea si sediul solicitantului, precum si obiectul acesteia.

(3) Dacă autoritatea vamală constată că cererea nu contine toate elementele necesare, solicitantul va fi invitat să furnizeze datele care lipsesc.

Art. 19. - (1) Cererea privind informatiile se adresează biroului vamal la care urmează să fie efectuată operatiunea de vămuire.

(2) Dacă informatiile se referă la mărfuri prezentate la biroul vamal sau la mărfuri pentru care au fost efectuate formalitătile vamale, solicitarea se adresează direct biroului vamal în a cărui evidentă se află aceste mărfuri.

(3) In cazul în care informatiile furnizate de biroul vamal nu sunt satisfăcătoare, titularul cererii se poate adresa directiei regionale vamale în a cărei rază de competentă teritorială se află biroul vamal, prezentând si o copie după răspunsul primit.

(4) În situatia în care nu este multumit de informatiile primite, titularul se poate adresa si Autoritătii Nationale a Vămilor, prezentând o copie a răspunsurilor anterior primite.

 

TITLUL III

AGENTI ECONOMICI AUTORIZATI

 

CAPITOLUL I

Procedura de acordare a statutului de agent economic autorizat

 

Sectiunea 1

Statutul de agent economic autorizat

 

Art. 20. – (1) Statutul de agent economic autorizat, prevăzut la art. 32 din Codul vamal, denumit în continuare AEA, poate fi acordat după cum urmează:

a) certificatul AEA – Simplificări Vamale pentru agentii economici care doresc să beneficieze de simplificările prevăzute în reglementările vamale;

b) certificatul AEA – Securitate si Sigurantă pentru agentii economici care doresc să beneficieze de facilităti în ceea ce priveste controalele vamale de securitate si sigurantă aplicate la intrarea sau iesirea mărfurilor de pe teritoriul vamal al României;

c) certificatul AEA – Simplificări Vamale / Securitate si Sigurantă pentru agentii economici care doresc să beneficieze atât de simplificările cât si de facilitătile prevăzute la lit. a) si b).

(2) Conform art. 32 alin. (2) si (3) din Codul vamal:

a) un certificat AEA – Simplificări Vamale se acordă unui agent economic care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 24-26;

b) un certificat AEA – Securitate si Sigurantă se acordă unui agent economic care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 24 – 27;

c) un certificat AEA – Simplificări Vamale/Securitate si Sigurantă se acordă unui agent economic care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 24 - 27.

(3) Dacă, pe baza unui certificat AEA – Simplificări vamale sau a unui certificat AEA - Simplificări vamale/securitate si sigurantă, un agent economic autorizat solicită una sau mai multe autorizatii prevăzute la art. 202, 205, 211, 214, 218, 219, 225, 226, 292 si 354, autoritatea vamală verifică numai acele criterii care nu sunt acoperite de criteriile pentru acordarea statutului de AEA. Toate celelalte criterii sunt considerate a fi îndeplinite.

(4) Statutul de AEA se ia în considerare în cadrul analizei de risc.

Dacă, în urma unei analize de risc efectuate, biroul vamal competent selectionează pentru o verificare suplimentară un transport acoperit de o declaratie sumară sau o declaratie vamală depusă de un agent economic autorizat, controlul se efectuează cu prioritate.

 

Sectiunea a 2-a

Cererea de acordare a statutului de agent economic autorizat

 

Art. 21. – (1) Cererea de acordare a statului de AEA este prezentată în scris sau, când este posibil, sub formă electronică, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2.

(2) In cazul în care autoritatea vamală consideră că cererea depusă nu contine toate informatiile necesare, autoritatea vamală, în termen de 30 de zile, solicită agentului economic care a depus cererea, denumit în continuare solicitant, să furnizeze informatiile necesare pentru justificarea cererii.

(3) Termenul prevăzut la art. 29 alin. (1) si art. 31 alin. (2) curge din momentul în care autoritatea vamală dispune de toate informatiile necesare pentru luarea unei decizii; autoritatea vamală aduce la cunostinta solicitantului faptul că informatia a fost receptionată si comunică data de la care curge acest termen.

Art. 22. – (1) Cererea se depune la Autoritatea Natională a Vămilor pentru verificarea existentei conditiilor si criteriilor necesare obtinerii statutului de AEA.

(2) Solicitantul desemnează un punct central de acces sau o persoană de contact din cadrul conducerii solicitantului pentru a permite accesul autoritătii vamale la toate informatiile necesare pentru verificarea îndeplinirii cerintelor privind acordarea acestui statut.

Art. 23. – (1) Cererea se respinge dacă nu corespunde prevederilor din art. 21 si 22.

(2) Cererea se respinge dacă, în momentul prezentării sale, solicitantul se află în procedura de faliment. Dacă solicitantul are un reprezentant legal în materie de vamă, care a suferit o condamnare penală definitivă, pentru încălcarea reglementărilor vamale legată de activitatea sa ca reprezentant legal, cererea se respinge.

 

Sectiunea a 3-a

Conditii si criterii de acordare a statutului de agent economic autorizat

 

Art. 24. - (1) Conditia privind lipsa înregistrărilor în baza de date a autoritătii vamale referitoare la încălcarea reglementărilor vamale de către agentul economic solicitant, conform art. 32 alin. (2) lit. a) din Codul vamal, se consideră îndeplinită dacă agentul economic solicitant, persoanele responsabile din companie sau care exercită control asupra gestionării companiei, reprezentantul legal în materie de vamă al solicitantului sau persoana desemnată să răspundă de problemele vamale în cadrul companiei, nu au comis încălcări grave sau repetate ale reglementărilor vamale în ultimii 3 ani ce preced depunerea cererii.

Acest criteriu poate fi considerat îndeplinit si în cazul de încălcări repetate ale reglementărilor vamale, atunci când autoritatea vamală le consideră de importantă neglijabilă care nu afectează buna credintă a solicitantului si atribuirea acestui certificat.

(2) Dacă persoana care exercită controlul asupra companiei este stabilită într-o altă tară sau solicitantul este stabilit de mai putin de trei ani pe teritoriul României, antecedentele sunt examinate pe baza înregistrărilor si informatiilor disponibile.

Art. 25. – Pentru a se putea stabili dacă solicitantul dispune de un sistem corespunzător de gestiune a înscrisurilor comerciale si, dacă este cazul, a documentelor de transport, prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. b) din Codul vamal, acesta trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) utilizarea unui sistem de înregistrare contabilă a operatiunilor care să faciliteze controlul vamal bazat pe audit;

b) asigurarea accesului fizic sau electronic al autoritătii vamale la documentele contabile ale agentului economic si, după caz, la documentele de transport;

c) sistemul logistic al solicitantului să permită diferentierea mărfurilor românesti de cele străine; îndeplinirea acestui criteriu nu este necesară în cazul certificatului AEA – Securitate si Sigurantă;

d) să utilizeze un sistem de gestiune administrativă care să corespundă tipului si dimensiunii activitătii si care este potrivit pentru gestionarea fluxului de mărfuri si să utilizeze un sistem de control intern capabil să identifice tranzactiile ilegale sau neregulamentare;

e) să utilizeze, atunci când este cazul, proceduri corespunzătoare de gestiune a autorizatiilor si licentelor legate de măsurile de politică comercială sau de comertul cu produse agricole;

f) să utilizeze proceduri acceptabile de arhivare si protejare a documentelor si informatiilor;

g) să utilizeze o politică de companie în materie de luptă contra fraudei si de pregătire a personalului în legătură cu aceasta politică;

h) să aplice măsuri corespunzătoare de securitate a tehnologiei informatiei pentru protejarea sistemului său informatic împotriva oricărui acces neautorizat si de securizare a documentatiei sale.

Art. 26. – (1) Conditia referitoare la solvabilitatea financiară a solicitantului, prevăzută la art. 32 alin. (2) lit. c) din Codul vamal este considerată îndeplinită dacă aceasta poate fi atestată pentru ultimii trei ani.

Prin solvabilitate, în sensul prezentului articol, se întelege o pozitie financiară bună, care este suficientă pentru îndeplinirea de către solicitant a obligatiilor.

(2) În cazul în care solicitantul si-a început activitatea de mai putin de trei ani, solvabilitatea sa financiară se analizează pe baza înregistrărilor si informatiilor de care dispune.

Art. 27. – Normele de securitate si de sigurantă ale solicitantului legate de gestionarea riscurilor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. c) din Codul vamal se consideră corespunzătoare dacă:

a) toate clădirile sale sunt construite din materiale care rezistă la un acces neautorizat si furnizează protectie contra accesului neautorizat;

b) sunt luate măsuri de control corespunzătoare pentru a preveni accesul neautorizat în zona de expeditie, a cheiurilor de încărcare si la zonele în care este plasată marfa;

c) măsurile referitoare la manipularea mărfurilor care intră sau ies includ si protectia contra introducerii, substituirii sau pierderii de materiale, precum si de deteriorare a utilajelor de încărcare;

d) sunt aplicate proceduri menite să asigure gestionarea licentelor de import sau export privind prohibitii sau restrictii si pentru diferentierea acestor mărfuri de alte mărfuri;

e) agentul economic aplică măsuri care permit identificarea clară a furnizorilor si a clientilor săi, astfel încât să se securizeze lantul logistic international;

f) agentul economic practică, în limitele posibilitătilor prevăzute de legislatie, selectia la angajarea si interogarea viitorilor săi colaboratori si procedează, în plus, la verificarea candidaturilor si la controlul periodic al nivelului de pregătire si al antecedentelor;

g) este asigurată o participare activă a salariatilor la programele de instruire în probleme de securitate.

Art. 28. – (1) Autoritatea Natională a Vămilor emite norme pentru interpretarea unitară a criteriilor de acordare a statutului de agent economic autorizat si de aplicare uniformă a auditului efectuat în baza acestor criterii.

(2) Tipul si dimensiunea activitătii solicitantului sunt luate în considerare atunci când autoritatea vamală verifică conformitatea acestuia cu criteriile prevăzute la art. 24 - 27.

 

Sectiunea a 4-a

Procedura de eliberare a certificatelor AEA

 

Art. 29. - (1) Autoritatea Natională a Vămilor comunică în termen e 5 zile existenta unei cereri către birourile vamale si directiile regionale vamale prin intermediul unei retele informatice.

(2) Birourile vamale si directiile regionale vamale furnizează toate informatiile utile de care dispun în legătură cu solicitantul, care pot prejudicia acordarea certificatului.

Art. 30. (1) Autoritatea Natională a Vămilor are obligatia de a analiza dacă sunt îndeplinite conditiile si criteriile pentru acordarea statutului de AEA.

(2) În cazul în care s-a efectuat o expertiză în legătură cu conditiile si criteriile de acordare a statutului de AEA, Autoritatea Natională a Vămilor poate, pe proprie răspundere, să accepte elementele probante furnizate.

Art. 31. – (1) Autoritatea Natională a Vămilor emite certificatul prin care se acordă statutul de AEA conform modelului si instructiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 3 si îl transmite de îndată solicitantului. Limitele facilitătilor acordate prin certificate se stabilesc de Autoritatea Natională a Vămilor.

(2) Certificatul AEA se emite în termen de 60 de zile calendaristice de la prezentarea cererii. Termenul poate fi prelungit cu 30 de zile calendaristice, iar în acest caz autoritatea vamală informează solicitantul în legătură cu motivele acestei prelungiri, înainte de expirarea termenului de 60 de zile.

(3) Dacă rezultatele verificării conduc la respingerea cererii, autoritatea vamală comunică solicitantului constatările sale si îl consultă înainte de luarea acestei decizii.

(4) Respingerea unei cereri nu atrage si retragerea altor autorizatii existente pentru solicitant, acordate în conformitate cu reglementările vamale.

(5) În cazul în care cererea este respinsă, Autoritatea Natională a Vămilor comunică solicitantului, în termenele prevăzute la alin. (2), motivele care au stat la baza deciziei.

Art. 32. - Autoritatea Natională a Vămilor informează, în termen de 5 zile lucrătoare, birourile vamale si directiile regionale vamale despre faptul că a fost emis un certificat AEA, cu ajutorul retelei informatice. În acelasi termen este furnizată si informatia că cererea a fost respinsă.

 

CAPITOLUL II

Efectele juridice ale certificatelor AEA


Sectiunea 1

Prevederi generale

 

Art. 33. (1) Certificatul AEA produce efecte juridice în cea de-a 10 zi lucrătoare de la emiterea sa.

(2) Durata de valabilitate a certificatului nu este limitată.

(3) Certificatul AEA este acceptat de toate birourile vamale si directiile regionale vamale.

(4) Fără să se înlăture aplicarea prevederilor alin. (2), Autoritatea Natională a Vămilor reexaminează periodic conformitatea cu conditiile si criteriile care trebuie respectate de agentul economic autorizat, astfel:

a) cel putin o dată la trei ani; în cazul în care autorizatia este eliberată unui solicitant care îsi desfăsoară activitatea de mai putin de trei ani, prima reexaminare se va face la sfârsitul primului an;

b) în cazul în care survin modificări majore în reglementările vamale;

c) în cazul în care există motive temeinice să se considere că, criteriile si conditiile nu mai sunt respectate de agentul economic autorizat.

Dispozitiile art. 30 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(5) Concluziile reexaminării se comunică birourilor vamale si directiilor regionale vamale prin intermediul retelei informatice.

 

Sectiunea a 2-a

Suspendarea statului de agent economic autorizat

 

Art. 34. - (1) Statutul de AEA se suspendă în cazul în care se constată nerespectarea conditiilor sau criteriilor de acordare ale acestui statut sau atunci când s-a comis un act ce poate intra sub incidenta legii penale în legătură cu încălcarea reglementărilor vamale.

Înainte de adoptarea unei astfel de decizii, autoritatea vamală comunică pozitia sa persoanei interesate care are dreptul să-si remedieze situatia sau să-si exprime punctul de vedere în termen de 30 de zile calendaristice.

Cu toate acestea, suspendarea intră în vigoare imediat când aceasta se impune datorită felului sau a gradului de pericol, protectiei securitătii sau sigurantei cetătenilor, sănătătii publice sau a mediului înconjurător. În acest caz, Autoritatea Natională a Vămilor informează imediat birourile vamale si directiile regionale vamale pentru a asigura protectia la nivel national.

(2) Cu exceptia cazului în care există un risc iminent, când situatia de neconformitate nu este clarificată în termenul prevăzut la alin. (1) sau în cazul comiterii unui act ce poate intra sub incidenta legii penale în legătură cu încălcarea reglementărilor vamale, Autoritatea Natională a Vămilor comunică agentului economic că statutul de AEA este suspendat pentru o durată de 30 de zile calendaristice, astfel încât să-i permită acestuia să ia măsurile de reglementare a situatiei. Aceeasi notificare este adresată, prin intermediul retelelor informatice, birourilor vamale si directiilor regionale vamale.

(3) Pe durata suspendării, nu se mai beneficiază de avantajele acordate prin statutul de AEA, inclusiv utilizarea oricărei simplificări sau facilităti acordate potrivit acestui statut. Agentul economic autorizat nu se exclude de la utilizarea oricărei simplificări care a fost autorizată fără legătură cu statutul de AEA sau pentru care poate fi acordat un alt tip de autorizatie.

Cu toate acestea, dacă în cazul unui certificat AEA – Simplificări Vamale/Securitate si Sigurantă, agentul economic nu îndeplineste conditiile prevăzute la art. 27, certificatul este suspendat temporar si un certificat AEA – Simplificări Vamale poate fi eliberat la cerere.

(4) În cazul în care agentul economic a luat măsurile necesare pentru respectarea criteriilor si conditiilor, autoritatea vamală competentă anulează suspendarea si informează despre aceasta agentul economic interesat, precum si birourile vamale si directiile regionale vamale.

În situatia prevăzută la alin. (3) paragraful 2 certificatul original produce din nou efecte, iar certificatul AEA - Simplificări Vamale se revocă.

(5) În cazul în care agentul economic interesat nu ia măsurile necesare în termen de 30 de zile de la suspendare, Autoritatea Natională a Vămilor retrage statutul de AEA si comunică aceasta birourilor vamale si directiilor regionale vamale cu ajutorul retelelor informatice.

În situatia prevăzută la alin. (3) paragraful 2 certificatul original este retras definitiv si numai un nou certificat AEA - Simplificări Vamale – Securitate si Sigurantă este considerat valid.

(6) Autoritatea Natională a Vămilor poate prelungi suspendarea cu încă o perioadă de 30 de zile, dacă agentul economic autorizat nu este în măsură să-si reglementeze situatia, dar poate dovedi respectarea conditiilor stabilite dacă termenul de suspendare este prelungit.

Prevederile alin. (3) paragraful 2, alin. (4) paragraful 2 si alin. (5) paragraful 2 se aplică în mod corespunzător.

(7) Agentul economic autorizat poate solicita din proprie initiativă suspendarea statutului său în cazul în care pentru o anumită perioadă nu mai poate îndeplini unele conditii care au stat la baza acordării acestui statut. În acest caz informează Autoritatea Natională a Vămilor indicând si termenul limită până la care va lua măsurile necesare pentru îndeplinirea conditiilor si reglementarea situatiei. În acest caz, dispozitiile alin. (2) – (4) se aplică în mod corespunzător.

Termenul indicat în notificare poate fi prelungit de Autoritatea Natională a Vămilor când agentul economic demonstrează bună credintă.

În caz contrar, statutul de AEA este retras de Autoritatea Natională a Vămilor care comunică acest lucru birourilor vamale si directiilor regionale vamale utilizând retelele informatice vamale.

 

Sectiunea a 3-a

Retragerea statutului de agent economic autorizat

 

Art. 35. – (1) Statutul de AEA este retras dacă nu se respectă măsurile prevăzute la art. 34 alin. (4) sau în cazul aplicării sanctiunilor, rămase definitive, pentru încălcarea reglementărilor vamale.

(2) Statutul de AEA poate fi retras si la cererea agentului economic.

(3) Retragerea produce efecte juridice din ziua următoare notificării. Dacă în cazul unui certificat AEA –simplificări vamale/securitate si sigurantă, agentul economic în cauză nu îndeplineste conditiile prevăzute la art. 27, certificatul se revocă si un nou certificat AEA simplificări vamale poate fi eliberat.

(4) Autoritatea Natională a Vămilor comunică imediat, prin intermediul retelelor informatice, birourilor vamale si directiilor regionale vamale măsura retragerii.

(5) Cu exceptia cazului prevăzut la alin. (2), agentul economic nu poate prezenta o nouă cerere de acordare a statutului de agent economic autorizat în următorii 3 ani de la data retragerii.

 

CAPITOLUL III

Schimbul de informatii

 

Art. 36. – (1) Agentul economic autorizat informează Autoritatea Natională a Vămilor în legătură cu orice eveniment care i-ar putea afecta statutul, inclusiv cu modificările intervenite în sistemul său contabil sau în procedurile sale administrative ori logistice.

(2) Toate informatiile utile primite sau detinute de Autoritatea Natională a Vămilor se comunică de aceasta birourilor vamale si directiilor regionale vamale la care agentul economic autorizat îsi exercită activitatea.

(3) Dacă Autoritatea Natională a Vămilor revocă pentru agentul economic autorizat o autorizatie specifică pentru utilizarea unei anumite simplificări vamale, aceasta este notificată biroului vamal.

Art. 37. – Datele din cererile transmise pe cale electronică, certificatele AEA si, dacă este cazul, suspendarea sau retragerea lor, precum si orice alte informatii despre acestea sunt stocate într-o bază de date la nivelul Autoritătii Nationale a Vămilor, fiind aplicabile în mod corespunzător dispozitiile art. 41 din Codul vamal.

 

TITLUL IV

ORIGINEA MĂRFURILOR

 

CAPITOLUL I

Originea nepreferentială

 

Art. 38. - Prelucrarea sau transformarea în urma căreia produsul obtinut se încadrează la o pozitie tarifară din Nomenclatura Combinată diferită de cea a materialelor utilizate în fabricare, se consideră prelucrare sau transformare substantială.

Art. 39. - Se consideră prelucrări sau transformări insuficiente pentru a conferi produselor originea, indiferent dacă se schimbă sau nu pozitia tarifară, următoarele operatiuni:

a) operatiuni destinate să asigure păstrarea produselor în bună stare pe durata transportului si depozitării, cum ar fi ventilatie, întindere, uscare, eliminare a părtilor deteriorate, refrigerare, conservarea în apă sulfitată sau în saramură si alte operatiuni similare;

b) operatiuni simple constând din înlăturarea prafului, separarea, cernerea, sortarea, clasificarea, asortarea inclusiv alcătuirea de seturi, spălarea, debitarea, vopsirea;

c) schimbări de ambalaje si separări sau unificări de loturi ori simpla ambalare în saci, lăzi, cutii, fixarea pe plansete si alte operatiuni simple de ambalare;

d) aplicarea de însemne, etichete, mărci sau alte semne distinctive pe produse sau pe ambalajele acestora;

e) simpla asamblare a părtilor în vederea constituirii unui produs complet;

f) o combinatie de două sau mai multe operatiuni prevăzute la lit. a)-e).

Art. 40. - (1) Bunurile transportate în mai multe transporturi, în stare neasamblată, sunt considerate, în vederea stabilirii originii, ca un singur bun.

(2) Ambalajele sunt considerate ca având aceeasi origine cu bunurile pe care le contin. În cazul în care ambalajele sunt declarate separat de bunuri, originea acestora se determină pe baza regulilor stabilite în Codul vamal si în prezentul regulament.

(3) Pentru determinarea originii bunurilor, nu se ia în considerare originea produselor energetice, instalatiilor, masinilor, uneltelor utilizate în fabricarea si prelucrarea bunurilor.

Art. 41. - (1) Accesoriile, piesele de schimb sau uneltele livrate împreună cu echipamente, masini, aparate sau vehicule, care fac parte din dotarea standard a acestora, se consideră ca având aceeasi origine ca si echipamentele, masinile, aparatele sau vehiculele respective.

(2) Piesele de schimb esentiale ce se folosesc la echipamente, masini, aparate sau vehicule puse în liberă circulatie sau exportate anterior se consideră ca având aceeasi origine ca si echipamentele, masinile, aparatele sau vehiculele respective, cu conditia respectării prevederilor referitoare la piesele de schimb din prezentul capitol.

Art. 42. - Prezumtia de origine prevăzută la art. 41 se acceptă numai dacă:

a) aceasta este necesară pentru importul în tara de destinatie;

b) încorporarea respectivelor piese de schimb esentiale în echipamente, masini, aparate sau vehicule în faza de productie nu ar fi influentat originea acestora.

Art. 43. - (1) În sensul aplicării art. 41 prin Echipament, masină, aparat sau vehicul – se întelege mărfurile enumerate în sectiunile XVI, XVII si XVIII ale Nomenclaturii Combinate, denumită în continuare N.C.

(2) În sensul aplicării art. 41 prin Piese de schimb esentiale – se întelege piesele care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) să fie componente în absenta cărora nu se poate asigura functionarea corectă a produselor prevăzute la alin. (1) puse în liberă circulatie sau exportate anterior;

b) să fie caracteristice acelor mărfuri;

c) să fie prevăzute pentru întretinerea curentă si înlocuirea unor piese de acelasi tip care s-au deteriorat sau au devenit inutilizabile.

Art. 44. - (1) Cererea prezentată autoritătilor competente sau institutiilor abilitate în vederea obtinerii unui certificat de origine pentru piese de schimb esentiale, precum si certificatul de origine trebuie să contină o declaratie a persoanei interesate, din care să rezulte că respectivele mărfuri sunt destinate întretinerii curente a unui echipament, masină, aparat sau vehicul exportat anterior, împreună cu descrierea exactă a respectivului echipament, masină, aparat sau vehicul.

(2) În situatia în care este posibil, persoana interesată precizează, de asemenea, datele înscrise în certificatul de origine privind autoritatea emitentă, numărul si data eliberării certificatului, sub acoperirea căruia s-a exportat echipamentul, masina, aparatul sau vehiculul pentru a cărui întretinere sunt destinate piesele.

Art. 45. - În situatia în care originea pieselor de schimb esentiale în sensul art. 41 trebuie dovedită la punerea lor în liberă circulatie prin prezentarea unui certificat de origine, certificatul trebuie să contină datele prevăzute la art. 44.

Art. 46. - Pentru a asigura aplicarea regulilor prevăzute în prezentul capitol pentru piesele de schimb esentiale, autoritătile competente pot solicita dovezi suplimentare, cum ar fi:

a) prezentarea facturii sau a unei copii a facturii aferente echipamentului, masinii, aparatului sau vehiculului pus în liberă circulatie sau exportat anterior;

b) contractul sau o copie a contractului sau orice alt document care să dovedească faptul că livrarea se face ca parte a serviciului normal de întretinere.

Art. 47. - În situatia în care originea unei mărfi este sau trebuie dovedită la import prin prezentarea unui certificat de origine, acest certificat trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie întocmit de o autoritate sau organism abilitat în acest scop de către tara emitentă;

b) să certifice fără nici un dubiu că marfa respectivă îsi are originea într-o anumită tară;

c) să contină toate datele necesare pentru identificarea produsului la care se referă, în mod deosebit la numele expeditorului, numărul de colete, natura lor, marcajele si numerele coletelor, tipul de marfă, greutatea brută si netă a mărfii; datele privind greutatea se pot înlocui cu alte date, cum ar fi numărul sau volumul, când marfa este supusă unor modificări considerabile de greutate pe durata transportului sau când greutatea sa nu poate fi apreciată sau când identificarea se realizează în mod normal prin alte caracteristici de acest fel.

Art. 48. - (1) Certificatul de origine eliberat de autoritătile competente sau organismele abilitate din România trebuie să respecte conditiile stabilite la art. 47 lit. a) si c).

(2) Cererea de eliberare a certificatului de origine si certificatul de origine se întocmesc pe formularele corespunzătoare modelelor din anexa nr. 4.

(3) Certificatul de origine atestă că mărfurile provin din România.

Art. 49. - (1) Certificatele de origine se eliberează pe baza cererii scrise a persoanei interesate.

(2) În situatii justificate, în special în cazul în care solicitantul desfăsoară permanent operatiuni de export, autoritătile competente pot renunta să solicite depunerea unei cereri pentru fiecare operatiune de

export, cu conditia respectării dispozitiilor referitoare la origine.

(3) În situatia în care cerintele comerciale impun aceasta, se pot elibera unul sau mai multe exemplare ale unui certificat de origine.

Art. 50. - (1) Certificatul are dimensiunile de 210 x 297 mm. Se acceptă o tolerantă în lungime de maximum 5 mm în minus sau 8 mm în plus. Hârtia folosită este de culoare albă fără pastă mecanică, finisată pentru scris si cântărind cel putin 64 g/m2 sau între 25 si 30 g/m2 când se foloseste hârtie pentru postă aeriană. Imprimarea pe fond a certificatului este ghiosată, de culoare sepia, astfel încât să evidentieze orice falsificare prin mijloace mecanice sau chimice.

(2) Autoritatea emitentă îsi poate rezerva dreptul de a tipări formularele certificatelor de origine sau poate încredinta tipărirea lor unor tipografii autorizate. În acest din urmă caz, fiecare certificat trebuie să includă o referire la această autorizatie. Pe fiecare certificat se mentionează numele si adresa tipografiei sau un semn prin care aceasta să poată fi identificată. Certificatul trebuie să contină, de asemenea, un număr de serie imprimat sau stampilat, cu ajutorul căruia să poată fi identificat.

Art. 51. - Formularul de cerere si certificatul de origine se completează prin procedee mecanografice sau de mână cu litere de tipar, în mod identic, în limba română sau, în functie de uzantele si cerintele comerciale, într-o limbă de circulatie internatională.

Art. 52. - Fiecare certificat de origine prevăzut la art. 48 are un număr de serie prin care să poată fi identificat. Cererea pentru certificat si toate exemplarele certificatului trebuie să aibă acelasi număr.

În plus, autoritatea competentă sau organismul abilitat din România numerotează aceste documente în ordinea eliberării lor.

Art. 53. - Autoritatea competentă decide ce date suplimentare să se înscrie, dacă este cazul, în cerere. Aceste date suplimentare trebuie să se limiteze la strictul necesar.

Art. 54. - Autoritatea competentă sau organismul abilitat din  România care a eliberat certificate de origine trebuie să păstreze cererile timp de minim doi ani.

 

CAPITOLUL II

Originea preferentială

 

Art. 55. - Regimul tarifar preferential prevăzut de acordurile internationale la care România este parte se acordă în conditiile stabilite de aceste acorduri. Dovada originii si documentele probatorii, precum si metodele de cooperare administrativă sunt cele prevăzute de fiecare acord în parte.

 

TITLUL V

VALOAREA ÎN VAMĂ

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 56. - Procedura de determinare a valorii în vamă este cea prevăzută în Acordul privind aplicarea articolului VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 360 din 27 decembrie 1994, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Acord si în Codul vamal al României.

Art. 57. - În scopul aplicării art. 1 din Acord, pentru mărfurile al căror pret nu a fost efectiv plătit la momentul evaluării în scop vamal, pretul de plătit la data stabilită potrivit tranzactiei se ia în considerare, ca regulă generală, drept bază pentru determinarea valorii în vamă.

Art. 58. - (1) În scopul aplicării art. 1 paragraful 1 din Acord, în cazul în care mărfurile declarate pentru punerea în liberă circulatie constituie o parte dintr-o cantitate mai mare de mărfuri de acelasi fel, cumpărate în cadrul aceleiasi tranzactii, pretul efectiv plătit sau de plătit este pretul calculat proportional în functie de cantitătile declarate raportate la cantitatea total cumpărată.

Repartizarea proportională a pretului efectiv plătit sau de plătit se aplică si în cazul pierderii partiale sau în cazul în care mărfurile de evaluat au fost deteriorate înainte de punerea în liberă circulatie.

(2) După punerea în liberă circulatie a mărfurilor poate fi luată în considerare o modificare a pretului efectiv plătit sau de plătit făcută de vânzător în beneficiul cumpărătorului, în scopul determinării valorii în vamă în concordantă cu dispozitiile art. 1 din Acord, dacă se demonstrează fată de autoritatea vamală că:

a) mărfurile prezentau defecte în momentul acceptării declaratiei vamale de către autoritatea vamală;

b) vânzătorul a modificat pretul în executarea unei obligatii de garantie prevăzută în contractul de vânzare, încheiat înainte de punerea în liberă circulatie a mărfurilor;

c) caracterul defectuos al mărfurilor respective nu a fost luat deja în considerare în contractul de vânzare al mărfurilor.

(3) Pretul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfuri, modificat conform prevederilor alin. (2), poate fi luat în considerare numai dacă această modificare a fost făcută în cadrul unei perioade de 12 luni de la data acceptării declaratiei de punere în liberă circulatie a mărfurilor.

Art. 59. - (1) În sensul art. 1 din Acord, faptul că mărfurile care fac obiectul unei vânzări sunt declarate pentru punerea în liberă circulatie trebuie să fie considerat drept o indicatie suficientă că ele au fost vândute pentru export cu destinatia teritoriul vamal al României. În cazul vânzărilor succesive efectuate anterior evaluării, o asemenea indicatie o constituie numai ultima vânzare, cea care a condus la introducerea mărfurilor în teritoriul vamal al României, sau o vânzare care are loc pe teritoriul vamal al României înainte de punerea în liberă circulatie a mărfurilor. Când pretul declarat se referă la o vânzare care are loc anterior ultimei vânzări în baza căreia mărfurile au fost introduse în teritoriul vamal al României, trebuie să se demonstreze autoritătii vamale că această vânzare a mărfurilor a avut loc în vederea exportului cu destinatia teritoriul vamal al României.

Prevederile art. 74 78 se aplică în mod corespunzător.

(2) În situatia în care mărfurile sunt utilizate într-o altă tară între momentul vânzării si momentul punerii în liberă circulatie, nu se impune ca valoarea în vamă să fie valoarea de tranzactie. Singura conditie pe care cumpărătorul trebuie să o îndeplinească este aceea de a fi parte la contractul de vânzare.

Art. 60. - (1) În situatia în care, prin aplicarea art. 1 paragraful 1 lit. b) din Acord, se constată că vânzarea sau pretul mărfurilor importate sunt subiectul unei conditii sau al unei prestatii referitoare la aceste mărfuri, a căror valoare poate fi determinată, această valoare este considerată ca o plată indirectă a unei părti a pretului efectiv plătit sau de plătit efectuată de cumpărător vânzătorului, cu exceptia următoarelor cazuri:

a) conditia sau prestatia se referă la activitătile, inclusiv cele care se referă la comercializarea mărfurilor de evaluat, prevăzute la punctul 2 al notei relative la art. 1 din Acord privind pretul efectiv plătit sau de plătit;

b) conditia sau prestatia se referă la unul din elementele care trebuie adăugate pretului efectiv plătit sau de plătit conform art. 8 din Acord si art. 57 alin. (2) din Codul vamal.

(2) În sensul alin. (1) lit. a), prin expresia activităti care se referă la comercializare se înteleg toate activitătile privind publicitatea si promovarea vânzării mărfurilor respective, precum si toate activitătile referitoare la garantiile aferente acestor mărfuri. Activitătile de acest fel trebuie considerate ca fiind întreprinse de cumpărător în contul său chiar dacă ele rezultă dintr-o obligatie a cumpărătorului stabilită în baza unui contract încheiat cu vânzătorul.

(3) În cazul în care ambalajele la care se face referire la art. 8 paragraful 1 lit. a)ii) din Acord fac obiectul unor introduceri repetate în tară, la solicitarea declarantului se va repartiza costul acestora în mod corespunzător pentru a fi inclus în valoarea în vamă a mărfurilor importate, conform principiilor de contabilitate general admise.

(4) În aplicarea prevederilor art. 8 paragrafului 1 lit. b)iv) din Acord, costurile cercetării si al planurilor preliminare de design nu se includ în valoarea în vamă.

(5) Prevederile art. 57 alin. (3) din Codul vamal se aplică în mod corespunzător când valoarea în vamă se determină prin aplicarea altei reguli de evaluare decât cea a valorii de tranzactie.

Art. 61. - (1) La cererea unei persoane interesate, Autoritatea Natională a Vămilor poate autoriza determinarea pe baza unor criterii corespunzătoare si specifice:

a) a unor elemente care trebuie adăugate la pretul efectiv plătit sau de plătit conform art. 8 paragraful 1 din Acord si a art. 57 alin. (2) din Codul vamal, dar care nu sunt cuantificabile la momentul nasterii datoriei vamale;

b) a unor elemente care nu se includ în valoarea în vamă conform prevederilor art. 57 alin. (3) din Codul vamal, cu punctului 3 al notei relative la art. 1 din Acord privind pretul efectiv plătit sau de plătit, cu art. 8 paragraful 1 lit.a)i) din Acord si cu punctul 1 al notei relative la paragraful 1c) de la art. 8 din Acord, dar care nu sunt distincte de pretul efectiv plătit sau de plătit la momentul nasterii datoriei vamale.

În aceste cazuri, valoarea în vamă declarată nu este considerată provizorie în sensul prevederilor art. 199 alin. (3).

(2) Autorizatia se acordă dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 201 ar reprezenta, în aceste circumstante, costuri administrative disproportionate;

b) aplicarea regulilor de evaluare prevăzute la art. 2 – 7 din Acord este inadecvată în aceste circumstante particulare;

c) există motive temeinice pentru a considera că suma reprezentând cuantumul drepturilor de import care trebuie încasată în perioada de valabilitate a autorizatiei nu va fi mai mică decât cea care ar fi fost percepută în absenta unei astfel de autorizatii;

d) concurenta între agentii economici nu este distorsionată.

(3) Normele de autorizare se stabilesc de Autoritatea Natională a Vămilor si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii referitoare la redevente si drepturi de licentă

 

Art. 62. - (1) În sensul art. 8 paragraful 1 lit.c) din Acord, prin redevente si drepturi de licentă se întelege, în special, plata pentru utilizarea drepturilor referitoare la:

a) producerea mărfurilor importate, în special brevete, lucrări de design, modele si procese de fabricatie;

b) vânzarea pentru export a mărfurilor importate, în special mărci de fabrică sau de comert, lucrări de design înregistrate;

c) utilizarea sau revânzarea mărfurilor importate, în special drepturi de autor, procedee de fabricatie încorporate inseparabil în mărfurile importate.

(2) Fără a aduce atingere notei relative la paragraful 1c) de la art. 8 din Acord, în cazul în care valoarea în vamă se determină pe baza art. 1 din Acord, redeventa sau dreptul de licentă se adaugă pretului efectiv plătit sau de plătit numai dacă această plată se referă la mărfurile de evaluat si constituie o conditie a vânzării acestor mărfuri.

Art. 63. - (1) În situatia în care marfa importată reprezintă numai un element sau o componentă a mărfurilor produse în România, se efectuează o ajustare a pretului efectiv plătit sau de plătit pentru marfa importată numai dacă redeventa sau dreptul de licentă se referă la această marfă.

(2) Faptul că mărfurile se importă neasamblate sau trebuie să sufere prelucrări minore înainte de revânzare, precum diluarea sau ambalarea, nu reprezintă un temei pentru a considera că redeventa sau dreptul de licentă nu se referă la mărfurile importate.

(3) În concordantă cu nota relativă la paragraful 3 de la art. 8 din Acord, dacă redeventa sau dreptul de licentă se referă în parte la mărfurile importate si în parte la alte elemente sau părti componente adăugate mărfurilor după ce au fost importate sau se referă la activităti si servicii care au loc după efectuarea importului, se va efectua o repartizare proportională a acestora numai pe baza unor date obiective si cuantificabile.

Art. 64. - O redeventă sau un drept de licentă referitoare la dreptul de folosire a unei mărci de fabrică sau de comert se adaugă la pretul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfurile importate numai dacă:

a) redeventa sau dreptul de licentă se referă la mărfuri care se revând în aceeasi stare sau care sunt supuse numai unor prelucrări minore după import;

b) mărfurile se comercializează sub o marcă înregistrată, aplicată înainte sau după import, pentru care se plăteste redeventa sau dreptul de licentă; si

c) cumpărătorul nu are libertatea de a obtine astfel de mărfuri de la alte persoane care nu sunt legate de vânzător.

Art. 65. - În situatia în care cumpărătorul achită o redeventă sau un drept de licentă către un tert, conditiile prevăzute la art. 62 alin. (2) sunt îndeplinite numai dacă vânzătorul sau o persoană legată de acesta cere cumpărătorului să efectueze acea plată.

Art. 66. - În situatia în care modalitatea de calcul a sumei reprezentând o redeventă sau un drept de licentă face referire la pretul mărfurilor importate, se consideră că plata acestei redevente sau drept de licentă se referă la mărfurile de evaluat, cu exceptia cazului în care se probează altfel. Faptul că suma se calculează fără a se tine cont de pretul mărfurilor importate, nu reprezintă un temei pentru a considera că plata acestei redevente sau a dreptului de licentă nu se referă la mărfurile de  evaluat.

Art. 67. - În aplicarea prevederilor art. 8 paragraful 1 lit. c) din Acord nu se ia în considerare tara de resedintă a persoanei care beneficiază de plata redeventei sau a dreptului de licentă.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii referitoare la cheltuielile de transport

 

Art. 68. - În aplicarea prevederilor art. 57 alin. (2) lit. a) din Codul  vamal si a punctului 3 b) al notei relative la art. 1 din Acord privind pretul efectiv plătit sau de plătit:

a) în situatia în care mărfurile sunt transportate cu acelasi mijloc de transport până la un punct situat după locul de introducere în teritoriul vamal al României, cheltuielile de transport sunt repartizate proportional cu distanta parcursă în exteriorul si în interiorul teritoriului vamal al României, numai dacă nu sunt prezentate autoritătii vamale justificări care să arate costurile care ar fi fost suportate în conformitate cu un tarif obligatoriu si general pentru transportul mărfurilor până la locul de introducere pe teritoriul vamal al României;

b) în situatia în care mărfurile sunt facturate la un pret unic franco destinatie care corespunde pretului la locul de introducere în teritoriul vamal al României, cheltuielile de transport în interiorul României nu se deduc din acest pret. O astfel de deducere poate fi admisă dacă se prezintă autoritătii vamale justificări din care să rezulte că pretul franco frontieră este mai mic decât pretul franco destinatie. Prin pret franco la destinatie sau la frontieră se întelege pretul de la locul în care vânzătorul îsi îndeplineste obligatia de livrare a mărfurilor;

c) în situatia în care transportul se efectuează cu titlu gratuit sau este efectuat cu mijloace de transport apartinând cumpărătorului mărfurilor, cheltuielile de transport până la locul de introducere în teritoriul vamal al României, calculate pe baza unui tarif aplicabil în mod normal transporturilor de acelasi tip, se includ în valoarea în vamă a mărfurilor importate.

Art. 69. - (1) Taxele postale referitoare la mărfurile expediate prin intermediul postei, suportate până la locul de destinatie, se includ în valoarea în vamă a mărfurilor respective, cu exceptia taxelor postale suplimentare suportate pe teritoriul României.

(2) În situatia în care se determină valoarea expeditiilor fără caracter comercial, nu se efectuează nici o ajustare a valorii declarate în ceea ce priveste astfel de taxe.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii referitoare la cursul de schimb

 

Art. 70. - În sensul prezentului capitol prin termenii de mai jos se întelege:

1. Curs înregistrat– cel mai recent curs de schimb al pietei valutare din România calculat de Banca Natională a României.

2. Publicat - adus la cunostinta publicului în conformitate cu prevederile specifice stabilite de Banca Natională a României.

3. Monedă - orice unitate monetară folosită pe piata internatională sau ca mijloc de decontare între autorităti monetare.

Art. 71. - (1) Când elementele utilizate pentru determinarea valorii în vamă sunt exprimate, la data stabilirii acesteia, în altă monedă decât cea natională, transformarea în lei a valorii în vamă se face la cursul înregistrat în penultima zi de miercuri a lunii si publicat în acea zi.

(2) Cursul înregistrat în penultima zi de miercuri a lunii se foloseste pe durata lunii calendaristice următoare dacă nu este înlocuit de un curs stabilit conform prevederilor art. 72.

(3) În cazul în care cursul de schimb nu este înregistrat în penultima zi de miercuri sau, în cazul în care fiind înregistrat, nu a fost publicat în acea zi, ultimul curs înregistrat si publicat în precedentele 14 zile se consideră curs înregistrat pentru respectiva zi de miercuri.

Art. 72. - (1) În cazul în care cursul de schimb înregistrat în ultima zi de miercuri a unei luni si publicat în acea zi diferă cu 5% sau mai mult fată de cursul stabilit conform prevederilor art. 71 pentru a intra în vigoare în luna următoare, cursul îl înlocuieste pe acesta din urmă începând din prima zi de miercuri a lunii respective.

(2) În cazul în care în cadrul unei perioade de aplicare, conform dispozitiilor alin. (1), cursul înregistrat într-o zi de miercuri si publicat în acea zi diferă cu 5% sau mai mult fată de cursul folosit în conformitate cu prezentul capitol, cursul îl înlocuieste pe acesta din urmă si intră în vigoare în următoarea zi de miercuri.

Cursul înlocuitor rămâne în vigoare în perioada rămasă din luna curentă, dacă acest curs nu se înlocuieste ca urmare a aplicării dispozitiilor din prezentul alineat.

(3) În cazul în care cursul de schimb nu este înregistrat într-o zi de miercuri sau, dacă a fost înregistrat, nu a fost publicat în acea zi, pentru aplicarea alin. (1) si (2), cursul înregistrat este cursul cel mai recent publicat anterior acelei zile de miercuri.

Art. 73. - (1) În cazul în care autoritatea vamală, la cererea declarantului, acceptă ca acesta să furnizeze sau să prezinte ulterior unele detalii cu privire la declaratia pentru punere în liberă circulatie, sub forma unei declaratii globale, periodice sau recapitulative, se poate stabili folosirea unui singur curs la transformarea în lei a elementelor utilizate pentru determinarea valorii în vamă, când acestea sunt exprimate în altă monedă decât cea natională. În acest caz, cursul utilizat este cel valabil în prima zi a perioadei acoperite de declaratia vamală respectivă.

(2) Valoarea în vamă a mărfurilor de export, înscrisă în declaratia vamală, se exprimă în valută agreată de Banca Natională a României si se consideră franco frontiera română.

 

CAPITOLUL V

Declararea elementelor si documente care trebuie prezentate

 

Art. 74. - (1) În situatia în care este necesar să se determine valoarea în vamă a mărfurilor în conformitate cu prevederile Acordului si Codului vamal, o declaratie cu elementele referitoare la valoarea în vamă, denumită declaratie pentru valoarea în vamă, se anexează la declaratia vamală întocmită pentru mărfurile importate. Declaratia pentru valoarea în vamă se întocmeste pe un formular D.V. 1 corespunzător modelului din anexa nr. 5a), la care se adaugă, după caz, unul sau mai multe formulare D.V.1 bis potrivit modelului din anexa nr. 5b) .

(2) Declaratia pentru valoarea în vamă prevăzută la alin. (1) se întocmeste numai de o persoană care este stabilită în România si detine toate elementele relevante privind mărfurile în cauză.

(3) Declaratia pentru valoarea în vamă nu se depune în cazurile în care valoarea în vamă a mărfurilor respective nu se poate determina prin aplicarea art. 1 din Acord. În astfel de cazuri, persoana prevăzută la alin. (2) prezintă autoritătii vamale sau face demersuri pentru ca autoritătii vamale să i se prezinte orice alte informatii care pot fi cerute în scopul determinării valorii în vamă; aceste informatii se furnizează sub forma si în modul prevăzut de autoritatea vamală.

(4) Depunerea la biroul vamal a unei declaratii conform alin. (1), angajează responsabilitatea persoanei prevăzute la alin. (2) în ceea ce priveste:

a) exactitatea si integralitatea elementelor înscrise în declaratie;

b) autenticitatea documentelor prezentate în sustinerea acestor elemente; si

c) prezentarea oricăror informatii sau documente suplimentare necesare pentru determinarea valorii în vamă a mărfurilor.

Art. 75. - (1) Autoritatea vamală nu va solicita prezentarea declaratiei pentru valoarea în vamă în una din următoarele situatii:

a) valoarea în vamă a mărfurilor importate în cadrul unei livrări nu depăseste echivalentul sumei de 1000 euro, cu conditia ca acestea să nu reprezinte livrări esalonate sau multiple de la acelasi expeditor pentru acelasi destinatar;

b) importurile respective nu au caracter comercial;

c) pentru mărfurile importate nu se datorează drepturi de import, potrivit reglementărilor legale;

d) valoarea mărfurilor importate este stabilită, prin reglementări legale, în sumă fixă.

(2) Pentru mărfurile care fac obiectul unor trimiteri continue de la acelasi vânzător către acelasi cumpărător, în aceleasi conditii comerciale, autoritatea vamală poate renunta la solicitarea prezentării, împreună cu fiecare declaratie vamală, a tuturor elementelor prevăzute în declaratia pentru valoarea în vamă, dar trebuie să solicite prezentarea acestor elemente de fiecare dată când intervin modificări si, cel putin, o dată la trei ani.

(3) O dispensă acordată în conformitate cu prevederile acestui articol poate fi retrasă si se poate solicita depunerea unui formular D.V.1 în cazul în care se constată că nu a fost sau nu mai este respectată una din conditiile necesare pentru acordarea acesteia.

Art. 76. - În situatia în care se utilizează sistemul informatic sau în cazul în care mărfurile respective fac obiectul unei declaratii globale, periodice sau recapitulative, autoritatea vamală poate aproba ca prezentarea elementelor solicitate pentru determinarea valorii în vamă să se facă în forme variate.

Art. 77. - Persoana prevăzută la art. 74 alin. (2) trebuie să prezinte autoritătii vamale factura pe baza căreia se declară valoarea mărfurilor importate. În cazul în care valoarea în vamă se declară în scris, o copie se retine de autoritatea vamală.

Art. 78. - (1) Dacă autoritatea vamală are motive justificate să se îndoiască de faptul că, conform prevederilor art. 1 din Acord, valoarea în vamă declarată este pretul efectiv plătit sau de plătit, atunci aceasta nu trebuie în mod obligatoriu să determine valoarea în vamă a mărfurilor importate pe baza regulii valorii de tranzactie.

(2) În situatia în care autoritatea vamală are motive cum ar fi cele prevăzute la alin. (1) poate solicita informatii suplimentare conform prevederilor art. 74 alin. (4). Dacă autoritatea vamală are în continuare dubii, înainte de a lua o decizie finală trebuie să comunice persoanei interesate, în scris dacă este cerut astfel, motivele de îndoială si acordă acestei persoane un termen de răspuns. Când este luată o decizie finală, autoritatea vamală va comunica persoanei interesate, în scris, această decizie si ratiunile care au stat la baza acesteia.

 

CAPITOLUL VI

Alte dispozitii

 

Art. 79. - (1) Pentru mărfurile care nu fac obiectul unor tranzactii comerciale, primite de persoanele juridice, valoarea în vamă este valoarea înscrisă în documentele primite de la expeditorul extern.

(2) Pentru mărfurile ale căror preturi definitive se stabilesc pe bază de cotatii bursiere si pentru mărfurile a căror valoare definitivă se determină pe baza rezultatelor determinărilor cantitative si calitative efectuate potrivit conditiilor mentionate în contractele comerciale, valoarea în vamă se determină pe baza facturii pro forma emise de furnizor, cu preturile cunoscute la data întocmirii acesteia. În termen de 150 de zile de la data declaratiei vamale se depune factura definitivă pe baza căreia se fac regularizările privind obligatiile de plată în vamă.

(3) În cazul bunurilor introduse în tară de persoane fizice valoarea în vamă se stabileste de ministrul finantelor publice.

Art. 80. - Valoarea în vamă a mărfurilor de export ale căror preturi definitive se stabilesc pe bază de cotatii bursiere sau pe baza rezultatelor determinărilor cantitative si calitative, efectuate potrivit conditiilor mentionate în contractele comerciale, se determină conform prevederilor art. 79 alin. (2).

Art. 81. - Avizele de evaluare în vamă, comentariile si notele explicative emise de Comitetului tehnic de evaluare în vamă, constituit pe baza Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comert, ratificat de România prin Legea nr. 133/1994, cu modificările ulterioare, se adoptă de Autoritatea Natională a Vămilor si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

TITLUL VI

INTRODUCEREA MARFURILOR PE TERITORIUL VAMAL AL ROMÂNIEI

 

CAPITOLUL I

Prezentarea la birourile vamale de frontieră a mijloacelor de transport si controlul vamal al acestora

 

Sectiunea 1

Prezentarea la birourile vamale de frontieră a mijloacelor de transport, a documentelor însotitoare ale acestora, precum si a documentelor privind mărfurile transportate

 

Art. 82. - Transportatorii mărfurilor introduse sau scoase de pe teritoriul vamal al României ori reprezentantii acestora sunt obligati să prezinte birourilor vamale de la frontieră mijloacele de transport împreună cu documentele de însotire ale acestora.

Art. 83. - (1) La transportul mărfurilor pe calea ferată organele căilor ferate sunt obligate să depună la biroul vamal din statia de frontieră actul de transmitere a garniturii de tren, după intrarea acesteia în tară. Actul de transmitere a garniturii de tren se depune în termenul prevăzut în procesul tehnologic de prelucrare a trenurilor sosite din străinătate.

(2) Actul de transmitere a garniturii de tren, la iesirea din tară, se depune la biroul vamal înainte de plecarea acesteia, în termenul stabilit prin procesul tehnologic de prelucrare a trenurilor pentru trecerea frontierei de stat, care va fi de cel putin o oră.

(3) Actul de transmitere a garniturii de tren cuprinde numărul fiecărui vagon si al scrisorilor de trăsură, cantitatea mărfurilor si denumirea acestora în limba română. La iesirea din tară în acest act se vor mentiona, de asemenea, numărul documentului vamal si biroul vamal care l-a emis.

Art. 84. - La transportul mărfurilor pe cale rutieră transportatorul este obligat să prezinte biroului vamal, la intrarea sau la iesirea din tară a autovehiculului, certificatul de înmatriculare al acestuia si documentele însotitoare ale mărfurilor.

Art. 85. - (1) La transportul mărfurilor pe cale maritimă sau fluvială comandantul, armatorul ori agentul navei care transportă mărfuri ce urmează să fie descărcate sau transbordate este obligat să prezinte biroului vamal, în termen de 24 de ore de la acostare, exemplarul original al manifestului încărcăturii si să depună o copie de pe acesta. Manifestul încărcăturii poate fi depus si prin procedee informatice, în cazurile si în conditiile stabilite de Autoritatea Natională a Vămilor.

(2) In cazul în care nu se efectuează operatiuni de descărcare sau de transbordare a mărfurilor nu este necesară depunerea copiei de pe manifestul încărcăturii.

(3) Pentru navele care transportă mărfuri în vrac, în lipsa manifestului încărcăturii, comandantul, armatorul sau agentul navei poate prezenta o notificare din care să rezulte datele de identificare a mărfurilor.

(4) După încărcarea navelor cu mărfuri destinate exportului comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat să prezinte biroului vamal originalul manifestului încărcăturii si să depună o copie de pe acesta cu cel putin 6 ore înainte de plecarea navei.

Art. 86. - (1) La sosirea unei nave, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, căreia i se aplică prevederile Conventiei privind facilitarea traficului maritim international (FAL) adoptată la Londra la 9 aprilie 1965, de Conferinta internatională privind facilitarea voiajului si transportului maritim, modificată si completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 si 1994, la care România a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 58/1999, aprobată prin Legea nr. 80/2000, comandantul acesteia, prin agentul său, prezintă autoritătii vamale, în termen de 12 ore de la acostare, originalele si depune copiile următoarelor documente:

a) declaratia generală;

b) declaratia de marfă;

c) declaratia privind proviziile navei;

d) declaratia privind efectele echipajului;

e) lista cuprinzând echipajul;

f) lista cuprinzând pasagerii;

g) manifestul privind mărfurile periculoase;

h) declaratia scrisă pentru postă.

(2) La plecarea unei nave, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, căreia i se aplică prevederile Conventiei FAL, comandantul acesteia, prin agentul său, prezintă autoritătii vamale, cu cel putin 6 ore înainte de plecare, originalele si depune copiile următoarelor documente:

a) declaratia generală;

b) declaratia de marfă;

c) declaratia privind proviziile navei;

d) manifestul privind mărfurile periculoase;

e) declaratia scrisă pentru postă.

(3) La sosirea sau plecarea unei nave, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, căreia nu i se aplică prevederile Conventiei FAL, comandantul sau agentul navei, prezintă autoritătii vamale, în termen de 12 ore de la acostare, respectiv cu cel putin 6 ore înainte de plecare, originalele si depune copiile următoarelor documente:

a) manifestul încărcăturii;

b) manifestul privind mărfurile periculoase;

c) declaratia privind proviziile navei;

d) declaratia scrisă pentru postă.

(4) Documentele prevăzute la alin. (1) – (3) se datează si semnează de comandant, agentul navei sau de orice altă persoană autorizată corespunzător de către comandant sau se certifică într-un mod considerat acceptabil de către autoritatea vamală.

Art. 87. - In manifestul încărcăturii se mentionează numărul fiecărui conosament sau al scrisorii de trăsură fluviale ori al recipisei de bagaje, mărcile si numerele de identificare a coletelor, denumirea, cantitatea si, după caz, greutatea brută sau netă a mărfurilor, precum si numele/denumirea furnizorului si beneficiarului. Comandantii, armatorii sau agentii navelor sunt obligati să înscrie pe copia de pe manifestul încărcăturii denumirea mărfurilor în limba română.

Art. 88. - (1) Declaratia de marfă depusă la sosirea navei cuprinde următoarele informatii:

a) numele si nationalitatea navei;

b) numele comandantului;

c) portul de unde a sosit;

d) portul unde este făcut raportul;

e) identificarea containerelor, marcajele si numerotarea acestora, numărul si tipul pachetelor, cantitatea si descrierea bunurilor;

f) numărul documentului de transport pentru cantitatea de marfă care urmează a fi descărcată în portul respectiv;

g) portul în care marfa rămasă la bord urmează a fi descărcată;

h) primele porturi de îmbarcare a mărfurilor cuprinse în documentele de transport multimodal sau direct în conosamente.

(2) Declaratia de marfă depusă la plecarea navei cuprinde următoarele informatii:

a) numele si nationalitatea navei;

b) numele comandantului;

c) portul de destinatie;

d) identificarea containerului, marcajul si numerotarea bunurilor încărcate în portul respectiv;

e) numărul si tipul pachetelor, cantitatea si descrierea mărfurilor;

f) numărul documentelor cu privire la cantitatea de marfă încărcată în portul respectiv.

(3) În scopul descrierii corespunzătoare a numărului si tipului de ambalaj din declaratia de marfă, armatorii si alte părti interesate, trebuie să se asigure că unitatea de ambalaj extern a mărfurilor este utilizată. Dacă mărfurile se află pe palete, numărul si tipul ambalajelor de pe acestea trebuie să fie mentionat. Când mărfurile de pe palete nu sunt ambalate, se utilizează cantitatea si descrierea mărfurilor de pe palete.

(4) Autoritatea vamală acceptă în locul declaratiei de marfă un exemplar din manifestul încărcăturii, cu conditia ca acesta să contină cel putin cerintele prevăzute la alin. (1) si (2).

(5) Pentru marfa rămasă la bord, autoritatea vamală nu poate să ceară decât informatii sumare la un număr minim de puncte esentiale.

(6) Autoritatea vamală poate accepta un exemplar al documentului de transport, semnat sau certificat, potrivit art. 86 alin. (4) ori o copie certificată, dacă natura sau cantitatea mărfii permit aceasta si dacă orice informatie prevăzută la alin. (1) – (3), care nu apare în astfel de documente, este mentionată în altă parte si este certificată corespunzător.

Art. 89. - (1) Autoritatea vamală emite, atunci când conditiile legale sunt îndeplinite, la cererea agentului navei, un permis vamal în care se înscriu datele de identificare a mărfurilor care se descarcă, se încarcă sau se transbordează.

(2) În situatia în care manifestul încărcăturii a fost depus prin procedee informatice, acceptarea manifestului are valoarea depunerii si aprobării permisului vamal.

Art. 90. - (1) Comandantul, agentul navei sau orice altă persoană autorizată corespunzător de către comandant are obligatia să depună la biroul vamal din port declaratia proviziilor de bord în cel mult 12 ore de la acostarea navei. La convoaiele de nave fără propulsie se poate depune o singură declaratie a proviziilor de bord, pentru întregul convoi, cu liste specificative pentru fiecare navă.

(2) Navele care stationează sub 12 ore si nu efectuează operatiuni de descărcare, de încărcare sau de transbordare de mărfuri sunt exceptate de la obligatia de a depune declaratia proviziilor de bord.

(3) In cazurile în care navele sunt obligate, potrivit legii, să oprească în porturile la căile navigabile interioare deschise traficului international pentru efectuarea controlului de intrare în tară, chiar dacă nu efectuează operatiunile prevăzute la alin. (2), comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat să depună imediat declaratia proviziilor de bord.

Art. 91. - (1) În declaratia proviziilor de bord sunt înscrise următoarele bunuri aflate pe navă:

a) armamentul, munitiile, materiile explozive, produsele si substantele stupefiante, psihotrope si toxice, precum si alte bunuri prohibite la introducerea sau la scoaterea din tară;

b) produsele din tutun si băuturile alcoolice, apartinând navei si membrilor echipajului;

c) alimentele si obiectele nefolosite, de uz curent, apartinând navei;

d) bunurile, inclusiv cele de valoare, apartinând membrilor echipajului.

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se păstrează sub sigiliu vamal pe toata durata stationării în port, accesul la acestea fiind permis numai cu aprobarea autoritătii vamale.

(3) Bunurile prevăzute la alin. (1) lit. d) nu se mentionează în declaratia proviziilor de bord dacă sunt înscrise în evidentele navei.

Art. 92. - (1) Prevederile art. 87 si 89 se aplică în mod corespunzător si la transportul mărfurilor pe calea aerului, în acest caz termenul fiind de trei ore de la aterizarea aeronavei, respectiv înainte de decolare.

(2) Comandantii aeronavelor sunt obligati să declare biroului vamal produsele prevăzute la art. 91 alin. (1) lit. a), aflate la bord.

Art. 93. - În vederea prevenirii fraudelor autoritatea vamală poate impune obligatia de a se depune declaratii de provizii de bord si în cazul altor categorii de mijloace de transport decât cele navale de către persoanele care răspund de aceste mijloace.

Art. 94. - (1) La transportul pe cale postală, organele postale sunt obligate să prezinte biroului vamal de frontieră lista sacilor postali.

(2) La transportul de mesagerie transportatorul este obligat să prezinte biroului vamal de frontieră lista coletelor.

Art. 95. – (1) Mărfurile intrate în tară se înscriu, în ordinea sosirii la frontieră, în registrul de evidentă, pe baza documentelor de transport si al celor comerciale.

(2) În lipsa documentelor de însotire, înscrierea mărfurilor se face pe baza constatărilor autoritătii vamale sau a altor documente prezentate biroului vamal de către persoana interesată din care să rezulte mărfurile care urmează să primească o destinatie vamală.

 

Sectiunea a 2- a

Controlul vamal al mijloacelor de transport de mărfuri la birourile vamale de frontieră

 

Art. 96. - Controlul vamal al mijloacelor de transport de mărfuri la trecerea frontierei de stat constă în identificarea acestora pe baza documentelor de însotire.

Art. 97. - La transportul mărfurilor pe calea ferată autoritatea vamală, în prezenta organelor căilor ferate, verifică:

a) existenta vagoanelor înscrise în actul de transmitere a garniturii de tren. Când autoritatea vamală constată neconcordante privind numărul vagoanelor, organele căilor ferate sunt obligate să modifice, în mod corespunzător, actul de transmitere;

b) exteriorul vagoanelor acoperite care contin mărfuri, prin verificarea integritătii sigiliilor, ferestrelor, acoperisului, peretilor si platformei;

c) interiorul si exteriorul vagoanelor descoperite care contin mărfuri;

d) exteriorul locomotivei;

e) exteriorul si interiorul anexelor tehnice ale locomotivei si cabina mecanicului.

Art. 98. - (1) Vagoanele cu sigilii lipsă sau violate, precum si vagoanele care nu pot fi sigilate se supun si controlului vamal în interior, verificându-se si mărfurile continute în acestea. Organele căilor ferate încheie un act constatator al controlului, care se semnează si de autoritatea vamală. Aceeasi procedură se aplică si sacilor postali si coletelor.

(2) Dacă sigiliile nu sunt cele aplicate la expediere, se verifică existenta actelor prin care se atestă aplicarea noilor sigilii. În lipsa unor asemenea acte autoritatea vamală mentionează aceasta situatie pe actul de transmitere a garniturii de tren si efectuează controlul interior al mijlocului de transport si al mărfurilor. Rezultatul acestui control se consemnează într-un proces-verbal întocmit conform procedurii prevăzute la alin. (1). Fac exceptie de la aceasta regulă vagoanele care nu pot fi sigilate, precum si vagoanele descoperite.

(3) Actele constatatoare si procesele-verbale prevăzute în prezentul articol se încheie potrivit reglementărilor feroviare internationale.

Art. 99. - (1) La transportul mărfurilor pe calea rutieră autoritatea vamală controlează exteriorul autovehiculului, cabina acestuia si, după caz, agregatul frigorific. La mijloacele de transport rutiere fără încărcătură se efectuează si controlul compartimentului de mărfuri.

(2) Dacă la controlul exterior al autovehiculului se constată sigilii lipsă sau când sigiliile aplicate la expediere au fost violate ori compartimentul în care se află mărfurile a fost violat sau prelata este deteriorată, se efectuează controlul interior al autovehiculului si controlul mărfurilor. Autoritatea vamală consemnează rezultatele controlului într-un proces-verbal de constatare, care se semnează si de transportator.

(3) Autoritatea vamală poate dispune efectuarea controlului vamal la unul dintre birourile vamale din interiorul tării, când nu sunt conditii corespunzătoare de control vamal la intrarea în tară a autovehiculelor. În aceste cazuri autovehiculele se tranzitează sub sigiliu vamal sau se dirijează cu însotitor vamal la cel mai apropiat birou vamal din interiorul tării, pe directia de destinatie a autovehiculului, unde există conditii de control vamal.

(4) Cheltuielile de transport si de manipulare a mărfurilor si cele de deplasare a autoritătii vamale sunt în sarcina transportatorului.

Art. 100. - Controlul vamal la sosirea navei se efectuează în prezenta organelor căpităniei portului, a comandantului, agentului navei sau a unei alte persoane autorizată în mod corespunzător de comandant.

Art. 101. - Controlul vamal la sosirea navei constă în verificarea, prin sondaj, a cabinelor, sălilor, cambuzelor, restaurantelor si sălii masinilor, pentru a se constata dacă există concordantă între declaratia proviziilor de bord si bunurile supuse declarării. Comandantul, agentul navei sau o altă persoană autorizată în mod corespunzător de comandant este obligat să prezinte autoritătii vamale originalul manifestului încărcăturii.

Art. 102. - (1) După efectuarea controlului vamal la sosire, se lasă pentru folosinta comandantului, echipajului si pasagerilor cantităti uzuale de produse din tutun si băuturi alcoolice, în raport cu durata stationării navei în port, potrivit normelor stabilite în anexa nr. 6.

(2) La scoaterea sau la introducerea pe navă a proviziilor de bord, prevăzute la art. 91, autoritatea vamală face mentiune pe declaratia proviziilor de bord.

(3) Comandantul este obligat ca pe timpul stationării navei să folosească proviziile sau bunurile înscrise în inventar numai la bord.

(4) Comandantul, agentul navei sau o altă persoană autorizată în mod corespunzător de comandant răspund în mod solidar fată de autoritatea vamală de nedeclararea bunurilor, de lipsurile sau substituirile de bunuri mentionate în declaratia proviziilor de bord, precum si de cele aflate în inventarul navei.

Art. 103. - (1) În situatia în care o navă descarcă mărfuri în două sau mai multe porturi românesti, autoritătile vamale din aceste porturi fac mentiuni pe exemplarul original al manifestului încărcăturii cu privire la operatiunile efectuate, precum si pe cel al declaratiei proviziilor de bord.

(2) Autoritatea vamală verifică mentiunile făcute în porturile în care nava a acostat anterior si retine o copie de pe manifestul încărcăturii, respectiv de pe declaratia proviziilor de bord.

Art. 104. - (1) Comandantul, agentul navei sau o altă persoană autorizată în mod corespunzător de comandant este obligat să comunice autoritătii vamale plecarea navei cu cel putin 6 ore înainte, în vederea efectuării controlului vamal.

(2) Controlul vamal la plecarea navei constă în verificarea concordantei manifestului încărcăturii cu declaratiile vamale sau permisele vamale eliberate, precum si a concordantei declaratiei proviziilor de bord cu situatia bunurilor înscrise în aceasta.

Art. 105. - În timpul efectuării controlului vamal al navelor este permisă coborârea sau urcarea numai a comandantului, a secundului si a persoanelor bolnave.

Art. 106. - Căpitănia portului permite plecarea navelor în trafic international numai după ce autoritatea vamală vizează declaratia proviziilor de bord si, după caz, manifestul încărcăturii.

Art. 107. - Pentru navele sub pavilion străin care intră în santiere navale sau la iernat, comandantul, agentul navei sau o altă persoană autorizată în mod corespunzător de comandant este obligat să depună la autoritatea vamală declaratia proviziilor de bord si copia de pe manifestul încărcăturii. Pe toată această perioadă navele se află sub supraveghere vamală.

Art. 108. - (1) Controlul vamal în interiorul aeronavelor de mărfuri sau de pasageri se efectuează numai în caz de indicii temeinice de fraudă, fără a perturba programul de zbor al aeronavei supuse controlului.

(2) Controlul vamal în interiorul aeronavelor de pasageri se efectuează, la sosire, după debarcarea persoanelor, iar la plecare, înainte de îmbarcarea acestora.

Art. 109. - (1) Navele pot acosta, iar aeronavele pot ateriza numai în punctele de frontieră unde functionează autorităti vamale.

(2) In caz de fortă majoră sau când pe nave ori în aeronave sunt persoane grav bolnave, acostarea sau aterizarea este permisă si în alte locuri decât punctele de frontieră unde functionează autorităti vamale. În astfel de situatii comandantul navei ori al aeronavei este obligat să anunte imediat autoritatea vamală cea mai apropiată pentru a asigura supravegherea până la plecare.

Art. 110. - Controlul vamal al containerelor transportate cu orice mijloc de transport se efectuează potrivit normelor prevăzute pentru controlul vagoanelor acoperite.

 

CAPITOLUL II

Declararea prealabilă la sosire

 

Sectiunea 1

Dispozitii generale

 

Art. 111. – Dispozitiile art. 60 din Codul vamal si ale prezentului capitol nu sunt aplicabile:

a) importului de energie electrică;

b) importului prin conducte;

c) scrisorilor, cărtilor postale sau tipăriturilor;

d) mărfurilor însotite de declaratiile CN 22 sau CN 23 prevăzute de Conventia Postală Universală încheiată la Washington la 15 iunie 1897, ratificată de România prin Decretul nr. 3684 publicat în Monitorul Oficial nr. 207/18 decembrie 1898;

e) declaratiilor vamale întocmite prin orice altă actiune conform art. 160, 162, 163 si 166;

f) bunurilor aflate în bagajele personale ale călătorilor;

g) în cazurile în care este acceptată declaratia verbală, conform art. 154, 157 – 159 si 166;

h) bunurilor care circulă sub acoperirea carnetului de admitere temporară - ATA sau carnetului de trecere prin vamă - CPD;

i) mărfurilor care circulă sub acoperirea formularului 302 utilizat în aplicarea Acordului dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor si a protocolului aditional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995, ratificate prin Legea nr. 23/1996, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82/22 aprilie 1996.

 

Sectiunea a 2-a

Declaratia sumară

 

Art. 112. - (1) Declaratia sumară la care face referire art. 60 din Codul vamal se întocmeste potrivit modelului din anexa nr. 7. Aceasta trebuie să contină datele, pe cât posibil într-o formă codificată si să fie completată în conformitate cu instructiunile stabilite în aceeasi anexă. Declaratia sumară se înregistrează de biroul vamal de intrare.

Prevederile art. 130 si art. 134 se aplică în mod corespunzător.

(2) Autoritatea vamală, permite depunerea unei declaratii sumareîntocmită în scris, însotită, atunci când este necesar, de liste de încărcare sau alte liste corespunzătoare si continând informatiile cerute pentru o astfel de declaratie în următoarele cazuri:

a) nu functionează sistemul informatic al autoritătii vamale;

b) nu functionează aplicatia persoanei ce depune declaratia sumară.

Utilizarea declaratiei sumare întocmită în scris conform alin. (2) lit. b) se supune aprobării de către autoritatea vamală.

(3) Declaratia sumară se semnează sau se certifică de către persoana care o întocmeste.

(4) În situatia în care mărfurile intră pe teritoriul vamal al României în procedură de tranzit si datele aferente tranzitului se transferă utilizând tehnologia informatiei si retelele de calculatoare, iar acestea contin elementele necesare pentru o declaratie sumară, datele aferente tranzitului pot fi utilizate ca o declaratie sumară.

Cu conditia ca datele aferente tranzitului să fie transferate în termenele prevăzute la art. 113, aceste termene trebuie să fie respectate chiar dacă mărfurile au fost plasate în regim de tranzit în afara teritoriului vamal al României.

(5) În cazul transportului combinat atunci când mijlocul de transport activ este doar de transport a unui mijloc de transport activ principal, obligatia de prezentare a declaratiei sumare este aferentă mijlocului de transport principal.

 

Sectiunea a 3-a

Termene

 

Art. 113. – (1) În cazul traficului maritim declaratia sumară se depune la biroul vamal de intrare, în următoarele termene:

a) pentru încărcătura containerizată, în alt caz decât cel prevăzut la lit. c) cu cel putin 24 de ore înainte de încărcarea în portul de plecare a mărfurilor;

b) pentru mărfurile în vrac, în alt caz decât cel prevăzut la lit. c) cu cel putin 4 de ore înainte ca mărfurile să fie introduse pe teritoriul vamal al României;

c) dacă durata călătoriei este mai mică de 24 de ore, cu cel putin 2 ore înainte ca mărfurile să fie introduse pe teritoriul vamal al României.

(2) În cazul traficului aerian declaratia sumară se depune la biroul vamal de intrare, în următoarele termene:

a) pentru un zbor scurt, cel putin din momentul ridicării rotilor avionului;

b) pentru un zbor lung, cu cel putin 4 ore înainte de sosirea în primul aeroport de pe teritoriul vamal al României.

Prin zbor aerian scurt, în sensul prezentului aliniat, se întelege un zbor a cărui durată este mai mică de 4 ore calculată de la ultimul aeroport de plecare dintr-o altă tară până la sosirea în primul aeroport românesc.

Toate celelalte zboruri sunt considerate zboruri lungi.

Prin ridicarea rotilor unui avion, în sensul prezentului aliniat, se întelege momentul în care avionul decolează în mod real.

(3) În cazul traficului pe cale ferată si pentru cel realizat în apele teritoriale, declaratia sumară se depune la biroul vamal de intrare cu cel putin 2 ore înainte de sosirea în primul punct de intrare în România.

(4) În cazul traficului rutier, declaratia sumară se depune la biroul vamal de intrare cu cel putin 1 oră înainte de sosirea la biroul vamal de intrare în România.

(5) Dacă declaratia sumară este depusă prin alte procedee decât cele informatice, termenul prevăzut la alin. (1) lit. c), alin. (2) lit. a), alin. (3) si (4) este de cel putin patru ore.

(6) În situatia în care sistemul informatic al autoritătii vamale nu functionează temporar, termenele prevăzute la alin. (1) – (4), sunt aplicabile conform procedurii stabilite de autoritatea vamală.

Art. 114. - (1) Autoritatea vamală poate să modifice termenele prevăzute la art. 113 alin. (1), atunci când:

a) se stabilesc prin acordurile internationale încheiate între România si alte tări, schimburi de date din declaratii într-un termen diferit;

b) acordurile internationale încheiate între România si alte tări prevăd recunoasterea controalelor de securitate realizate în tara de export.

(2) Cu exceptia cazului în care controlul de securitate este efectuat în tara de export, acest termen nu poate fi redus, pentru a permite biroului vamal de intrare să efectueze o analiză de risc prealabilă introducerii mărfurilor pe teritoriul vamal al României.

(3) Fără a înlătura obligatia prevăzută la art. 60 din Codul vamal si exceptiile prevăzute în acest capitol atunci când mărfurile prezentate la vamă nu sunt acoperite de o declaratie sumară, persoana care a adus mărfurile, sau care îsi asumă responsabilitatea pentru transportul mărfurilor în teritoriul vamal al României, depune imediat o declaratie sumară.

 

Sectiunea a 4-a

Analiza de risc

 

Art. 115. – (1) După receptia informatiilor cuprinse în declaratia sumară, biroul vamal de intrare efectuează o analiză de risc corespunzătoare, în special în scopul securitătii si sigurantei, înainte de intrarea mărfurilor pe teritoriul vamal al României.

Dacă declaratia sumară a fost depusă la un alt birou vamal decât cel de intrare, biroul vamal de intrare ia în consideratie, concluziile analizei de risc efectuate de primul birou vamal.

(2) În situatia în care mărfurile care beneficiază de exceptia privind depunerea declaratiei sumare, potrivit art. 111, sunt introduse pe teritoriul vamal al României, analiza de risc, se efectuează la prezentarea mărfurilor, pe baza declaratiei vamale depusă pentru acestea.

(3) Autoritatea vamală efectuează analiza de risc cât mai repede posibil, fără să depăsească termenul corespunzător pentru fiecare tip particular de trafic stabilit la art. 113. Mărfurile pot primi liber de vamă pentru alte transporturi înainte de expirarea termenelor prevăzute la art. 113 dacă rezultatele analizei de risc o permit.

Art. 116. - (1) În situatia în care o navă sau aeronavă urmează să facă escale în mai multe porturi sau aeroporturi aflate pe teritoriul vamal al României si cu conditia ca aceasta să nu efectueze o escală intermediară în străinătate declaratia sumară se depune în primul port sau aeroport românesc pentru toate mărfurile transportate, destinate a fi introduse sau transbordate pe teritoriul vamal al României. Autoritatea vamală din primul port sau aeroport de intrare procedează la analiza riscurilor de securitate.

(2) În cazul identificării unor riscuri, biroul vamal din primul port sau aeroport de intrare, în functie de nivelul pericolului, ia măsuri de interdictie sau transmite concluziile analizei de risc către portul sau aeroportul următor.

(3) In următorul port sau aeroport aflat pe teritoriul vamal al României, se depune declaratie sumară numai pentru mărfurile descărcate.

Termenele prevăzute la art. 113 pot fi reduse sau amânate.

Art. 117. - (1) Mărfurile care fac obiectul declaratiei sumare si care nu au fost descărcate din mijlocul de transport, trebuie să fie prezentate în stare intactă de persoana care o întocmeste, ori de câte ori solicită autoritatea vamală, până în momentul în care mărfurile primesc o destinatie vamală.

(2) Persoana care detine mărfurile, după ce au fost descărcate în vederea manipulării sau a depozitării lor, devine responsabilă de obligatia de a prezenta mărfurile în stare intactă la toate solicitările autoritătii vamale.

 

CAPITOLUL III

Depozitul temporar

 

Art. 118. - (1) În situatia în care locurile prevăzute la art. 74 alin. (1) din Codul vamal sunt aprobate cu titlu permanent pentru plasarea mărfurilor în depozit temporar, aceste locuri se numesc magazii de depozitare temporară.

(2) In scopul asigurării aplicării reglementarilor vamale, autoritatea vamală poate, când nu administrează ea însăsi magazia de depozitare temporară, să ceară ca:

a) magaziile de depozitare temporară să fie prevăzute cu un sistem dublu de închidere, astfel încât să nu fie permis accesul neautorizat;

b) persoana care gestionează magazia de depozitare temporară să tină o evidentă operativă care să permită urmărirea miscării mărfurilor.

Art. 119. - (1) În situatia în care o declaratie vamală a fost depusă la biroul de intrare ca declaratie sumară, conform art. 62 din Codul vamal, declaratia vamală poate fi acceptată imediat după prezentarea mărfurilor si plasarea acestora sub regimul vamal declarat.

In caz contrar, mărfurile prezentate la biroul vamal, potrivit art. 66 din Codul vamal, se consideră a fi plasate în depozit temporar iar declaratia sumară este retinută de autoritatea vamală pentru a se urmări acordarea unei destinatii vamale. În scopul aplicării art. 72 din Codul vamal, data depunerii declaratiei sumare este considerată data prezentării mărfurilor.

(2) Pentru mărfurile străine care au circulat, înainte de prezentarea lor la biroul vamal de destinatie, sub procedura de tranzit, declaratia sumară, în scopul depozitării temporare, are forma exemplarului de declaratie de tranzit prezentat autoritătii vamale la biroul de destinatie.

Art. 120. - Fără a se înlătura aplicarea dispozitiilor art. 79 – 80 din Codul vamal, persoana care a întocmit declaratia sumară sau, când o asemenea declaratie nu a fost încă depusă, persoana prevăzută la art. 61 alin. (3) din Codul vamal, răspunde de punerea în aplicare a măsurilor stabilite de autoritatea vamală potrivit art. 76 din Codul vamal si suportă costurile.

 

CAPITOLUL IV

Verificarea mărfurilor si prelevarea de probe de către persoana interesată

 

Art. 121. – (1) Aprobarea de verificare a mărfurilor, conform art. 68 din Codul vamal, se acordă la cererea verbală a persoanei abilitate să solicite pentru acestea o destinatie vamală, cu exceptia cazurilor în care autoritatea vamală, în functie de circumstante, apreciază că este necesară o cerere scrisă.

Aprobarea prelevării de probe se face numai la cererea scrisă a persoanei interesate.

(2) Cererea scrisă poate fi întocmită si prin procedee informatice.

Această cerere se semnează de persoana interesată, se depune la autoritatea vamală si cuprinde următoarele date:

a) numele si adresa solicitantului;

b) locul unde se află mărfurile;

c) numărul declaratiei sumare, dacă a fost deja depusă;

d) orice alte date necesare pentru identificarea mărfurilor.

Autoritatea vamală acordă aprobarea după depunerea cererii de către persoana interesată. Dacă această cerere se referă la prelevarea de probe, autoritatea vamală stabileste cantitatea de mărfuri care se poate preleva.

(3) Verificarea prealabilă a mărfurilor si prelevarea de probe se efectuează sub controlul autoritătii vamale, care precizează procedurile de urmat pentru fiecare caz în parte.

Persoana interesată îsi asumă responsabilitatea si costurile operatiunilor de dezambalare, cântărire, reambalare sau pentru orice altă manipulare a mărfurilor si suportă orice costuri legate de analize.

(4) Probele prelevate se supun formalitătilor de acordare a unei destinatii vamale. În cazul în care examinarea probelor are ca rezultat distrugerea sau pierderea lor iremediabilă, nu se consideră că pentru acestea a luat nastere o datorie vamală. În cazul deseurilor si resturilor se aplică prevederile art. 200 alin. (5) din Codul vamal.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii ce se aplică pentru mărfurile expediate pe mare sau pe calea aerului

 

Sectiunea 1

Dispozitii generale

 

Art. 122. - În cazul în care mărfurile dintr-o altă tară se introduc pe teritoriul vamal al României, pe mare sau pe calea aerului si se expediază sub acoperirea unui singur document de transport cu folosirea aceluiasi mod de transport, fără transbordare, către un alt port sau aeroport din tară, acestea se prezintă la biroul vamal cu respectarea dispozitiilor art. 66 din Codul vamal, numai în portul sau pe aeroportul unde sunt descărcate sau transbordate.

 

Sectiunea a 2-a

Dispozitii aplicabile bagajelor de mână si bagajelor de cală apartinând călătorilor

 

Art. 123. - În scopul aplicării prezentei sectiuni, prin termenii de mai jos se întelege:

1. Aeroport national - orice aeroport aflat pe teritoriul vamal al României.

2. Aeroport international - orice aeroport aflat pe teritoriul vamal al României în punctele de trecere a frontierei deschise traficului aerian cu alte tări.

3. Port national orice port situat pe teritoriul vamal al României.

4. Ambarcatiune de agrement - orice ambarcatiune particulară destinată voiajelor, al cărei itinerar este fixat de utilizator.

5. Aeronavă turistică sau de afaceri - aeronava particulară destinată călătoriilor, al cărei itinerar este fixat de utilizator.

6. Bagaje - toate obiectele transportate, indiferent în ce mod, de o persoană în cursul călătoriei sale.

Art. 124. - (1) În cazul călătoriei pe calea aerului, prin bagaj de cală se întelege bagajul înregistrat în aeroportul de plecare si care nu este accesibil persoanei pe durata zborului si nici pe durata escalelor.

(2) În cazul călătoriei pe calea aerului, prin bagaj de mână se întelege bagajul pe care persoana îl are asupra sa.

Art. 125. - (1) Controalele si formalitătile vamale aplicabile bagajelor de mână si de cală apartinând persoanelor care călătoresc cu o aeronavă care vine de pe un aeroport dintr-o altă tară si care, după o escală pe un aeroport national, îsi continuă zborul spre un alt aeroport international de pe teritoriul vamal al României, se desfăsoară pe acesta din urmă; bagajele se supun reglementărilor vamale prevăzute pentru persoanele care vin din alte tări în cazurile în care persoana nu poate face dovada că mărfurile sunt românesti.

(2) Controalele si formalitătile vamale aplicabile bagajelor de mână si de cală apartinând persoanelor care călătoresc cu o aeronavă care face escală pe un aeroport national, înainte de a-si continua zborul spre un aeroport dintr-o altă tară, se desfăsoară pe aeroportul de plecare cu conditia ca acesta să fie un aeroport international.

Bagajele de mână pot fi supuse controlului si pe aeroportul national unde aeronava face escală, în cazul în care pe acest aeroport functionează autorităti vamale.

(3) Controalele si formalitătile vamale care se aplică bagajelor apartinând persoanelor ce folosesc un serviciu maritim sau fluvial asigurat de aceeasi navă si care cuprinde etape succesive plecând din, oprind la, sau sosind dintr-o altă tară, se desfăsoară în portul în care bagajele respective se încarcă sau descarcă, după caz.

Art. 126. - (1) Controalele si formalitătile vamale aplicabile bagajelor apartinând persoanelor aflate la bordul ambarcatiunilor de agrement se desfăsoară în port, indiferent de originea sau destinatia acestor ambarcatiuni.

(2) Controalele si formalitătile vamale aplicabile bagajelor apartinând persoanelor aflate la bordul aeronavelor turistice sau de afaceri, care vin de pe un aeroport dintr-o altă tară si care, după o escală pe un aeroport national îsi continuă zborul spre un alt aeroport international de pe teritoriul vamal al României, se efectuează:

a) pe primul aeroport de sosire care trebuie să fie un aeroport international al României, pentru zborurile sosite de pe un aeroport dintr-o altă tară, în cazul în care aeronava, după o escală, îsi continuă zborul către un alt aeroport al României;

b) pe ultimul aeroport international al României, pentru zborurile venind de pe un aeroport national de unde, după o escală, aeronava îsi continuă zborul către un aeroport international din alt stat.

Art. 127. - (1) În cazul în care bagajele care ajung pe un aeroport aflat pe teritoriul vamal al României la bordul unei aeronave sosind de pe un aeroport străin si se transferă pe o altă aeronavă care pleacă într-un zbor intern:

a) controlul si formalitătile aplicabile bagajelor de cală se efectuează pe aeroportul de sosire al zborului intern cu conditia ca acesta să fie un aeroport international, în sensul art. 123 pct. 2;

b) controlul bagajelor de mână se efectuează pe primul aeroport international. Cu toate acestea, pe aeroportul de sosire al unui zbor intern pot fi efectuate controale suplimentare numai în cazuri exceptionale, când se dovedesc a fi necesare în urma controlului asupra bagajelor de cală.

Controlul asupra bagajelor de cală se poate desfăsura pe primul aeroport aflat pe teritoriul vamal al României numai în cazuri exceptionale, când se dovedesc a fi necesare în urma efectuării controlului asupra bagajelor de mână.

(2) În cazul în care bagajele sunt încărcate pe un aeroport aflat pe teritoriul vamal al României pe o aeronavă care pleacă într-un zbor intern pentru a fi apoi transferate pe un alt aeroport pe o aeronavă a cărei destinatie este un aeroport străin:

a) controlul si formalitătile aplicabile bagajelor de cală se efectuează pe aeroportul de plecare al zborului dacă acesta este un aeroport international, în sensul art. 123 pct. 2;

b) controlul bagajelor de mână se efectuează pe ultimul aeroport international. Cu toate acestea, se pot efectua controale prealabile asupra acestor bagaje pe aeroportul de plecare al unui zbor intern numai în cazuri exceptionale, când se dovedesc necesare după controlul asupra bagajelor de cală;

c) se pot desfăsura controale suplimentare asupra bagajelor de cală pe ultimul aeroport aflat pe teritoriul vamal al României, numai în cazuri exceptionale, când acestea se dovedesc necesare după efectuarea controlului asupra bagajelor de mână.

(3) Controlul si formalitătile aplicabile bagajelor care sosesc pe un aeroport aflat pe teritoriul vamal al României, la bordul unui zbor regulat sau charter, de pe un aeroport străin si care sunt transferate pe o aeronavă turistică sau de afaceri care pleacă într-un zbor intern se desfăsoară pe aeroportul de sosire a zborului regulat sau charter.

(4) Controlul si formalitătile aplicabile în cazul bagajelor încărcate pe un aeroport aflat pe teritoriul vamal al României pe o aeronavă turistică sau de afaceri care pleacă într-un zbor intern pentru transferarea, pe un alt aeroport, la bordul unui zbor regulat sau charter având ca destinatie un aeroport străin, se desfăsoară pe aeroportul de plecare a zborului regulat sau charter

Art. 128. - (1) Autoritatea vamală ia măsuri de supraveghere pentru ca:

a) la sosire, persoanele să nu poată transfera mărfurile înainte de desfăsurarea controlului asupra bagajelor de mână sau de cală;

b) la plecare, persoanele să nu poată transfera mărfurile după efectuarea controlului asupra bagajelor de mână sau de cală.

(2) Autoritatea vamală poate stabili norme privind modalitătile de efectuare a acestor controale, care se publică în Monitorul Oficial al României.

(3) Bagajele de cală înregistrate pe un aeroport aflat pe teritoriul vamal al României se identifică prin intermediul unei etichete aplicate de aeroportul respectiv. Modelul de etichetă si caracteristicile tehnice ale acesteia sunt prezentate în anexa nr. 8.

 

TITLUL VII

DECLARATII VAMALE

 

CAPITOLUL I

Declaratia vamală în scris

 

Sectiunea 1

Dispozitii generale

 

Art. 129. - (1) În cazul în care o declaratie vamală se referă la două sau mai multe articole, datele referitoare la fiecare articol sunt considerate ca reprezentând o declaratie separată.

(2) Părtile componente ale echipamentelor industriale care se clasifică la un singur cod din Nomenclatura Combinată trebuie considerate ca fiind o singură marfă.

Art. 130. - (1) Fără a se înlătura aplicarea dispozitiilor legii penale, depunerea la biroul vamal a unei declaratii semnată de către declarant sau reprezentantul său atrage răspunderea acestuia, potrivit prevederilor legale, pentru:

a) corectitudinea informatiilor înscrise în declaratie;

b) autenticitatea documentelor anexate;

c) respectarea obligatiilor care decurg din plasarea mărfurilor sub regimul vamal solicitat.

(2) Autoritatea vamală poate autoriza ca declaratiile vamale întocmite prin procedee informatice să fie direct autentificate de sistemul informatic, în locul aplicării manuale sau mecanice a stampilei biroului vamal si a semnăturii agentului vamal desemnat.

(3) Autoritatea vamală poate aproba, în conditiile si modalitătile pe care le stabileste, ca anumite date din declaratia scrisă să fie înlocuite, acolo unde este cazul, prin trimiterea acestora la biroul vamal, cu ajutorul mijloacelor electronice, sub formă codată.

Art. 131. - (1) Documentele anexate la declaratia vamală în detaliu se păstrează de autoritatea vamală.

(2) In cazurile în care titularul utilizează aceste documente pentru alte operatiuni, acestea se restituie, fiind înlocuite cu o copie certificată de autoritatea vamală. În această situatie autoritatea vamală ia toate măsurile pentru a se asigura că documentele în cauză nu pot fi folosite ulterior decât în legătură cu cantitatea sau valoarea mărfurilor pentru care aceste documente rămân valabile.

Art. 132. - (1) Declaratia se depune în unul din următoarele locuri:

a) la biroul vamal competent în a cărui rază de activitate se află locul în care mărfurile sunt prezentate sau ar trebui să fie prezentate, conform reglementărilor vamale;

b) la biroul vamal competent pentru a asigura supravegherea locului unde exportatorul are sediul sau a locului în care mărfurile sunt conditionate sau încărcate pentru export, în cazul în care nu există o dispozitie contrară.

Declaratia se depune imediat după prezentarea mărfurilor sau, în cazul unei declaratii depuse conform lit. b), de îndată ce mărfurile au fost puse la dispozitia autoritătii vamale pentru control.

(2) Autoritatea vamală poate autoriza depunerea declaratiei înainte ca declarantul să prezinte mărfurile sau să le pună la dispozitie pentru control. În acest caz, autoritatea vamală poate stabili un termen, în functie de circumstante, pentru prezentarea sau punerea la dispozitie a mărfurilor.

Dacă acest termen nu este respectat se consideră că declaratia nu a fost depusă. Declaratia nu se acceptă decât după ce mărfurile au fost prezentate sau puse la dispozitia autoritătii vamale.

Art. 133. - (1) Declaratia se depune la biroul vamal competent în zilele si în orele de program.

Autoritatea vamală poate aproba, la cererea si pe cheltuiala declarantului, ca declaratia vamală să fie depusă în afara zilelor si orelor de program.

(2) Declaratia vamală care se prezintă autoritătii vamale, în alt loc, desemnat în acest scop, pe baza autorizării acordate, se consideră ca fiind prezentată biroului vamal competent.

Art. 134. - Data acceptării declaratiei vamale în detaliu se înscrie de autoritatea vamală pe declaratie.

Art. 135. - Autoritatea vamală poate permite sau poate să solicite efectuarea rectificărilor prevăzute la art. 88 din Codul vamal prin depunerea unei noi declaratii care să înlocuiască declaratia initială. În aceste cazuri, data de referintă pentru calculul eventualelor drepturi datorate si pentru aplicarea oricăror prevederi care reglementează regimul vamal în cauză se consideră data acceptării declaratiei initiale.

 

Sectiunea a 2-a

Formularele declaratiei scrise

 

Art. 136. - (1) Modelul oficial al declaratiei vamale scrise utilizată în cadrul procedurii normale, în vederea plasării mărfurilor sub un regim vamal sau a reexportului prevăzut la art. 200 alin. (3) din Codul vamal este declaratia vamală în detaliu.

(2) În scopul declarării mărfurilor, pot fi utilizate si alte formulare, dacă reglementările vamale permit aceasta.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) nu exclud:

a) acordarea scutirii de la obligatia prezentării unei declaratii scrise, potrivit prevederilor legale, pentru punerea în liberă circulatie, exportul sau admitere temporară;

b) eliminarea obligatiei de a prezenta formularul prevăzut la alin.

(1) în cazul în care se aplică dispozitiile speciale referitoare la trimiterile postale simple sau prin colet postal;

c) utilizarea unor formulare speciale pentru facilitarea declarării mărfurilor în anumite cazuri, dacă autoritatea vamală permite acest lucru;

d) utilizarea de către persoanele interesate a listelor de încărcătură pentru îndeplinirea formalitătile de tranzit în cazul expeditiilor constituite din mai multe partide de mărfuri;

e) imprimarea, dacă este cazul chiar si pe hârtie obisnuită, a declaratiei vamale de export, tranzit sau de punere în liberă circulatie si a documentelor care atestă statutul român al mărfurilor care nu au circulat sub regimul de tranzit intern, în cazul utilizării sistemelor publice sau private de procesare a datelor, în conditiile stabilite de autoritatea vamală;

f) posibilitatea ca declaratia vamală în sensul alin. (1) în cazul în care se foloseste un sistem informatic de procesare a declaratiei să ia forma declaratiei vamale în detaliu tipărită cu ajutorul acestui sistem.

(4) Autoritatea vamală nu poate solicita alte documente administrative, cu exceptia celor care sunt prevăzute în reglementările legale si a celor care sunt obligatorii pentru operatorii economici care, la cererea lor, doresc să beneficieze de o anumită facilitate legală, aceste documente fiind necesare pentru aplicarea unor reglementări care nu se pot respecta doar prin folosirea declaratiei vamale în detaliu.

(5) La declararea mărfurilor se utilizează Tariful vamal integrat, ce cuprinde totalitatea reglementărilor legale privind acordarea regimului vamal.

(6) Modelul formularului declaratiei vamale în detaliu este prevăzut în anexa nr. 9.

Art. 137. - Fără a se încălca dispozitiile art. 136 alin. (3), autoritatea vamală poate renunta, în scopul realizării formalitătilor pentru export sau de punere în liberă circulatie, la producerea unuia sau mai multor exemplare ale declaratiei vamale în detaliu destinate propriei utilizări, cu conditia ca informatiile respective să fie disponibile pe alte suporturi.

Art. 138. - (1) Formularele declaratiei vamale în detaliu se imprimă si se utilizează sub forma unor subseturi care contin numărul de exemplare necesare pentru realizarea formalitătilor aferente regimului vamal sub care se plasează mărfurile.

(2) În cazul în care regimul de tranzit este precedat sau urmat de un alt regim vamal, poate fi prezentat autoritătii vamale un subset care să contină numărul de exemplare necesar pentru efectuarea formalitătilor aferente regimului de tranzit si regimului vamal precedent sau ulterior.

(3) Subseturile prevăzute la alin. (1) si (2) se iau din setul complet alcătuit din 8 exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 sau, în cazul realizării cu ajutorul unui sistem informatic pentru prelucrarea declaratiilor, din două seturi succesive de câte patru exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.

(4) Autoritatea vamală poate stabili, dacă este cazul, ca formularele declaratiei să fie suplimentate, cu unul sau mai multe formulare complementare, prezentate în subseturi continând exemplarele necesare pentru efectuarea formalitătilor referitoare la regimul vamal sub care se plasează mărfurile. Exemplarele necesare pentru efectuarea formalitătilor referitoare la regimurile vamale anterioare sau ulterioare se pot anexa, dacă este cazul.

Subseturile complementare se iau din setul complet de 8 exemplare, conform modelului prevăzut la anexa nr. 9, sau din două seturi de patru exemplare, conform modelului prevăzut la anexa nr. 9.

Formularele complementare constituie parte integrantă din declaratia vamală în detaliu la care se referă.

(5) Prin exceptare de la prevederile alin. (4), autoritatea vamală poate stabili ca, în cazul în care se utilizează un sistem informatic pentru imprimarea declaratiilor vamale, să nu se utilizeze formularele complementare.

Art. 139. - (1) În cazul aplicării prevederilor art. 138 alin. (2), fiecare parte interesată răspunde numai de datele privind regimul vamal solicitat în calitate de declarant, principal obligat sau reprezentant al unuia dintre acestia.

(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), când declarantul utilizează o declaratie vamală în detaliu eliberată în cursul unui regim vamal precedent, acesta este obligat ca, înainte de a depune declaratia, să verifice exactitatea datelor existente pentru rubricile de care este răspunzător si aplicabilitatea lor pentru mărfurile în cauză si regimul solicitat, si să procedeze la efectuarea completărilor necesare. În aceste cazuri declarantul informează imediat biroul vamal la care s-a depus declaratia asupra constatării oricăror neconcordante între mărfurile respective si datele existente, iar declaratia se întocmeste pe noi exemplare ale formularelor declaratiei vamale în detaliu.

Art. 140. - În cazul în care se foloseste declaratia vamală în detaliu pentru a acoperi mai multe regimuri vamale succesive, autoritatea vamală verifică existenta concordantei între datele înscrise în declaratiile referitoare la diferitele regimuri în cauză.

Art. 141. - (1) Declaratia vamală în detaliu se întocmeste în limba română.

(2) Declaratia vamală în detaliu se completează în conformitate cu Normele tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei vamale în detaliu, care se stabilesc de Autoritatea Natională a Vămilor si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si cu toate prevederile stabilite prin alte reglementări legale.

(3) În situatia în care o declaratie vamală în detaliu este utilizată ca declaratie sumară, această declaratie, pe lângă rubricile necesare aplicării regimului vamal corespunzător cuprinde si datele declaratiei sumare prevăzută în anexa nr. 7.

Art. 142. - Codurile care se utilizează la completarea formularelor prevăzute la art. 136 sunt înscrise în Normele tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei vamale în detaliu.

Art. 143. - (1) În cazurile în care reglementările legale impun existenta unor exemplare suplimentare ale formularului prevăzut la art. 136 declarantul poate folosi formulare suplimentare sau fotocopii ale formularului respectiv.

(2) Formularele suplimentare sau fotocopiile se semnează de către declarant si se prezintă autoritătii vamale care le vizează, în aceleasi conditii ca si declaratia vamală în detaliu. Formularele suplimentare sau fotocopiile declaratiei vamale se acceptă ca si cum ar fi documente oficiale, dacă autoritatea vamală stabileste că sunt îndeplinite conditiile privind calitatea si lizibilitatea acestora.

 

Sectiunea a 3-a

Datele de identificare solicitate în functie de regimul vamal

 

Art. 144. - (1) În situatia în care o declaratie vamală este cerută pentru mărfurile care părăsesc teritoriul vamal al României, conform art. 202 din Codul vamal, această declaratie trebuie completată pe formularul prevăzut în anexa nr. 9 si potrivit instructiunilor prevăzute la art. 141.

(2) Datele de identificare solicitate în cazul în care se foloseste unul dintre formularele prevăzute la art. 136 alin. (2) sunt cele înscrise în formularul respectiv. Acestea se suplimentează, dacă este cazul, cu dispozitiile referitoare la regimul vamal solicitat.

 

Sectiunea a 4-a

Documentele care însotesc declaratia vamală

 

Art. 145. - (1) Declaratia vamală pentru punerea în liberă circulatie este însotită de următoarele documente:

a) factura în baza căreia se declară valoarea în vamă a mărfurilor, conform prevederilor art. 77;

b) declaratia pentru valoarea în vamă a mărfurilor declarate în cazul în care acest lucru este cerut, conform prevederilor art. 74, întocmită potrivit conditiilor stabilite prin articolul mentionat;

c) documentele solicitate pentru aplicarea unui regim tarifar preferential sau a altor măsuri de derogare de la regimul de drept comun aplicabil mărfurilor declarate;

d) alte documente necesare aplicării dispozitiilor prevăzute în normele legale specifice care reglementează punerea în liberă circulatie a mărfurilor declarate.

(2) Autoritatea vamală poate, după caz, să solicite la depunerea declaratiei vamale, prezentarea documentelor de transport sau a documentelor referitoare la regimul vamal precedent.

În cazul în care un singur articol se prezintă în două sau mai multe colete, autoritatea vamală poate să solicite prezentarea unei liste a coletelor sau un document echivalent, indicând continutul fiecărui colet.

(3) În cazul în care mărfurile sunt exonerate de drepturi de import, autoritatea vamală poate să nu solicite documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) si c), când consideră că acest lucru nu este necesar în scopul aplicării prevederilor legale privind punerea în liberă circulatie a mărfurilor respective.

Art. 146. - (1) Declaratia de tranzit este însotită de documentul de transport. Biroul vamal de plecare poate dispensa declarantul de la obligatia de a prezenta acest document la data îndeplinirii formalitătilor vamale.

La cererea autoritătii vamale, pe parcursul transportului, declarantul este obligat să prezinte documentul de transport.

(2) Documentul vamal de expeditie, de export sau de reexport al mărfurilor de pe teritoriul vamal al României sau orice alt document cu putere juridică echivalentă se prezintă biroului vamal de plecare, împreună cu declaratia de tranzit aferentă, cu exceptia cazurilor în care se aplică, potrivit prevederilor legale, măsuri de simplificare.

(3) Autoritatea vamală poate solicita, dacă este cazul, prezentarea documentului vamal aferent regimului vamal precedent.

Art. 147. - (1) Fără a înlătura aplicarea reglementărilor specifice, documentele care însotesc declaratia de plasare sub un regim vamal economic, sunt:

a) pentru antrepozitul vamal de tip D, documentele prevăzute la art. 145 alin. (1) lit. a) si b), iar pentru celelalte tipuri de antrepozite nu este necesară prezentarea de alte documente;

b) pentru regimul de perfectionare activă în sistemul cu rambursare documentele prevăzute la art 145 alin. (1), iar pentru sistemul cu suspendare documentele prevăzute la art. 145 alin. (1) lit. a) si b), si, când este cazul, autorizatia scrisă pentru regimul vamal sau o copie a cererii de autorizare pentru cazul în care, potrivit legii, se eliberează o autorizatie retroactivă;

c) pentru regimul de transformare sub control vamal, documentele prevăzute la art. 145 alin. (1) lit. a) si b), si, când este cazul, autorizatia scrisă pentru regimul vamal sau o copie a cererii de autorizare pentru cazul în care, potrivit legii, se eliberează o autorizatie retroactivă;

d) pentru regimul de admitere temporară cu exonerare partială de drepturi de import, documentele prevăzute la art. 145 alin. (1), iar în cazul exonerării totale de drepturi de import documentele prevăzute la art. 145 alin. (1) lit. a) si b) si când este cazul, autorizatia scrisă a regimului vamal sau o copie a cererii de autorizare pentru cazul în care, potrivit legii, se eliberează o autorizatie retroactivă;

e) pentru regimul de perfectionare pasivă, documentele prevăzute la art. 145 alin. (1) si când este cazul, autorizatia scrisă a regimului vamal sau o copie a cererii de autorizare pentru cazul în care, potrivit legii, se eliberează o autorizatie retroactivă.

(2) Pentru declaratiile vamale de plasare sub un regim vamal economic se aplică dispozitiile art. 145 alin. (2).

(3) Autoritatea vamală poate aproba ca, în loc să însotească declaratia vamală, autorizatia scrisă pentru acordarea regimului vamal solicitat sau o copie a cererii de autorizare să fie tinută la dispozitia sa.

Art. 148. - (1) Declaratia de export sau reexport este însotită de documentele necesare aplicării corecte a drepturilor de export si a dispozitiilor care reglementează exportul mărfurilor respective.

(2) Pentru declaratiile de export sau reexport se aplică prevederile art. 145 alin. (2).

Art. 149. - Pentru punerea în liberă circulatie si exportul de presă, tipărituri, energie electrică, mărfuri transportate prin conducte, precum si pentru alte mărfuri care se transportă în conditii specifice ori mărfuri care nu au caracter comercial, Autoritatea Natională a Vămilor stabileste proceduri simplificate, inclusiv exceptarea de la depunerea declaratiei vamale în detaliu sau înlocuirea declaratiei vamale în detaliu cu alte documente.

Art. 150. - (1) În declaratia vamală în detaliu cantitatea mărfurilor se înscrie pe baza greutătii brute sau nete din documentele de transport sau din factură si, după caz, a încă unui element cantitativ specific, stabilit potrivit normelor emise de Autoritatea Natională a Vămilor. În cazul energiei electrice si al mărfurilor transportate prin conducte, cantitatea este cea indicată de contoarele instalate.

(2) În caz de indicii temeinice de fraudă mărfurile se cântăresc pe cheltuiala importatorului sau exportatorului, la cererea autoritătii vamale.

Dacă nu sunt conditii pentru cântărire la biroul vamal la care s-a depus declaratia vamală în detaliu, mărfurile se dirijează la cel mai apropiat birou vamal unde există asemenea conditii.

 

CAPITOLUL II

Declaratia vamală prin procedee informatice

 

Art. 151. - (1) În cazul în care declaratiile vamale sunt întocmite prin procedee informatice, Autoritatea Natională a Vămilor poate autoriza declarantul ca datele de identificare a declaratiei vamale scrise, mentionate în Normele tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei vamale în detaliu, să fie transmise biroului vamal, în vederea procesării pe calculator, prin date în forme codificate sau în orice altă formă stabilită de către autoritatea vamală si care să corespundă datelor de identificare cerute pentru declaratiile scrise.

(2) O declaratie vamală realizată prin schimb electronic de date, denumit în continuare EDI, se consideră că a fost depusă când mesajul EDI este înregistrat de autoritatea vamală.

Acceptarea unei declaratii vamale produsă prin EDI se comunică declarantului prin trimiterea unui mesaj de răspuns continând cel putin detaliile de identificare a mesajului primit sau, după caz, si numărul de înregistrare a declaratiei vamale si data acceptării acesteia.

(3) În cazul în care declaratia vamală este realizată prin mesaj EDI, autoritatea vamală stabileste, prin normele de procesare a declaratiei vamale prin sistemul informatic vamal, modalitătile de aplicare a prevederilor art. 184.

(4) În cazul în care declaratia vamală este realizată prin mesaj EDI, liberul de vamă se notifică declarantului prin indicarea cel putin a datelor de identificare a declaratiei si a datei acordării liberului de vamă.

(5) Dispozitiile alin. (2) - (4) se aplică si în cazul în care datele de identificare a declaratiei vamale sunt introduse în sistemul vamal de procesare a datelor.

Art. 152. - În cazul în care, la cererea declarantului, este solicitată o copie a declaratiei vamale pentru completarea altor formalităti, aceasta se întocmeste si este certificată de biroul vamal sau conform prevederilor art. 130 alin. (2).

Art. 153. - Autoritatea Natională a Vămilor poate autoriza, în conditiile tehnice si administrative stabilite, ca documentele solicitate pentru plasarea mărfurilor sub un regim vamal să fie întocmite si transmise pe cale electronică.

 

CAPITOLUL III

Declaratia vamală verbală sau prin altă actiune

 

Sectiunea 1

Declaratia vamală verbală

 

Art. 154. - Declaratia vamală verbală pentru punerea în libera circulatie a mărfurilor se face în cazul:

a) mărfurilor fără caracter comercial, aflate în bagajele personale ale călătorilor ori expediate către persoane fizice sau, cu aprobarea autoritătii vamale, în cazuri de importantă neglijabilă;

b) mărfurilor cu caracter comercial, dacă este îndeplinită conditia ca valoarea totală pe lot si pe declarant să nu depăsească echivalentul în lei a 175 de euro, iar lotul să nu facă parte dintr-o serie regulată de loturi similare si mărfurile să nu fie transportate de un transportator independent ca parte a unui lot mai mare;

c) mărfurilor prevăzute la art. 159 când acestea se încadrează în categoria de mărfuri returnate;

d) mărfurilor prevăzute la art. 160 lit. b) si c).

Art. 155. - Declaratia vamală verbală pentru mărfurile de export se poate face în cazul:

a) mărfurilor fără caracter comercial aflate în bagajele personale ale călătorilor sau expediate de persoane fizice;

b) mărfurilor prevăzute la art. 154 lit. b);

c) mărfurilor prevăzute la art. 161 lit. b) si c);

d) altor mărfuri în cazuri de importantă economică neglijabilă, când acest lucru este aprobat de către autoritatea vamală.

Art. 156. - (1) Prin exceptare de la prevederile art. 154 si 155, se depune declaratie vamală scrisă, în toate cazurile, pentru următoarele mărfuri:

a) arme si munitii, materiale explozive, radioactive, nucleare, precum si produse strategice prevăzute în legi speciale;

b) droguri sau substante psihotrope si precursorii acestora, materiale biologice cu potential de contaminare în masă, medicamente care contin substante stupefiante sau psihotrope, substante chimice esentiale, precum si produse si substante toxice;

c) obiecte din metale pretioase, cu sau fără pietre pretioase, care depăsesc uzul personal stabilit prin reglementările legale;

d) mărfuri cu caracter cultural, istoric sau artistic, numai la iesirea din tară. Aceste mărfuri pot fi declarate, în scris, si la intrarea în tară în vederea scoaterii lor fără altă aprobare.

(2) Conform prevederilor art. 136 alin. (2), pentru mărfurile la care se aplică prevederile alin. (1), călătorii fac declaratia în scris pe formulare tipizate care se pun gratuit la dispozitia călătorilor de birourile vamale.

Art. 157. - (1) În cazul în care persoana care declară mărfurile actionează în numele altei persoane în calitate de reprezentant, autoritatea vamală poate stabili să nu aplice prevederile art. 154 – 155.

(2) Autoritatea vamală poate solicita depunerea unei declaratii scrise în cazul în care are îndoieli cu privire la exactitatea sau integralitatea datelor declarate.

Art. 158. - (1) În cazul mărfurilor declarate verbal, potrivit prevederilor art. 154 – 155, care se supun drepturilor de import sau export, autoritatea vamală eliberează titularului o chitantă, după achitarea drepturilor datorate.

(2) Chitanta contine cel putin următoarele informatii:

a) denumirea biroului vamal emitent;

b) datele de identificare a titularului;

c) descrierea suficient de precisă pentru identificarea mărfurilor, inclusiv clasificarea în tariful vamal, după caz;

d) cantitatea si valoarea;

e) calculul drepturilor încasate;

f) data la care a fost întocmită.

Art. 159. - (1) Declararea mărfurilor, în vederea admiterii temporare, potrivit conditiilor prevăzute la art. 359 alin. (5), poate fi făcută verbal pentru:

a) animalele pentru transhumantă, păsunat, pentru munci sau transport si alte mărfuri care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 428 alin. (1) lit.a);

b) ambalajele prevăzute la art. 432 alin. (1) lit. a) care poartă însemnele permanente, imposibil de sters, ale unei persoane stabilite în afara României;

c) echipamentele destinate productiei si transmisiei de programe de radio si televiziune si vehiculele special adaptate scopului prevăzut mai sus si echipamente ale acestora, introduse de către entităti publice sau private cu sediul în afara României si aprobate de autoritatea vamală care eliberează autorizatiile pentru regimul de admitere temporară al unor astfel de echipamente si vehicule;

d) instrumentele si aparatele necesare personalului medical pentru acordarea de asistentă pacientilor în asteptarea unui transplant de organe, în conditiile prevăzute la art. 430 alin. (1);

e) mărfurile prevăzute la art. 162;

f) alte categorii de mărfuri, în cazul în care acest lucru este autorizat de către autoritatea vamală.

(2) Mărfurile prevăzute la alin. (1) pot face obiectul unei declaratii verbale în vederea reexportului care încheie regimul de admitere temporară.

 

Sectiunea a 2-a

Declararea mărfurilor prin altă actiune

 

Art. 160. - Mărfurile care nu fac obiectul unei declaratii vamale exprese si se consideră ca fiind declarate în vederea punerii în liberă circulatie, potrivit prevederilor art. 163, sunt următoarele:

a) mărfurile fără caracter comercial, aflate în bagajele personale ale călătorilor care beneficiază de scutire de la plata drepturilor de import fie conform prevederilor art. 45 - 49 din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, cu modificările si completările ulterioare, fie ca mărfuri returnate;

b) mărfurile care beneficiază de scutire de la plata drepturilor de import conform prevederilor art. 39 - 44 din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, cu modificările si completările ulterioare;

c) mijloace de transport care beneficiază de scutire de la plata drepturilor de import ca mărfuri returnate;

d) mărfurile importate în cadrul unui trafic de importantă neglijabilă si care sunt dispensate de obligatia de a fi prezentate unui birou vamal, conform prevederilor art. 64 alin. (4) din Codul vamal, dacă nu sunt supuse plătii drepturilor de import.

Art. 161. - Următoarele mărfuri, în cazul în care nu fac obiectul unei declaratii vamale exprese, se consideră ca fiind declarate în vederea exportului prin actiunea prevăzută la art. 163 alin. (1) lit. b):

a) mărfurile fără caracter comercial, care nu se supun la plata drepturilor de export si se află în bagajele personale ale călătorilor;

b) mijloacele de transport înmatriculate pe teritoriul vamal al României si destinate reimportului;

c) mărfurile prevăzute în Capitolul III din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, cu modificările si completările ulterioare;

d) alte mărfuri, în cazuri de importantă economică neglijabilă, când acest lucru este aprobat de autoritatea vamală.

Art. 162. - (1) În cazul în care nu au fost declarate verbal sau în scris, se consideră ca fiind declarate pentru admitere temporară prin actiunea prevăzută la art. 163 si cu respectarea dispozitiilor art. 440, următoarele mărfuri:

a) efectele personale si bunurile importate în scop sportiv de călători;

b) mijloacele de transport prevăzute la art. 417 - 422;

c) materialele de agrement apartinând navigatorilor care sunt folosite pe o navă angajată în traficul maritim international.

(2) În cazul în care nu se declară verbal sau în scris la vamă, mărfurile prevăzute la alin. (1) se consideră ca fiind declarate pentru reexport, încheind regimul de admitere temporară prin actiunea prevăzută la art. 163.

Art. 163. - (1) În aplicarea art. 160 – 162, actiunea considerată a fi o declaratie vamală se realizează în următoarele forme:

a) trecerea prin culoarul verde sau nimic de declarat la birourile vamale în care functionează sistemul cu două culoare de control, sau trecerea printr-un birou vamal, care nu foloseste sistemul cu două culoare, fără obligatia de a face o declarare voluntară în vamă ori aplicarea pe parbrizul vehiculelor de turism a unui autocolant care contine mentiunea nimic de declarat, în cazul mărfurilor trimise la un birou vamal sau în orice alt loc desemnat sau aprobat conform prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a) din Codul vamal;

b) trecerea legală a frontierei în cazul dispensei de la obligatia prezentării mărfurilor în vamă potrivit dispozitiilor prevăzute în aplicarea art. 64 alin. ( 4) din Codul vamal, în cazul exportului conform art. 161 si a reexportului conform art. 162.

(2) În cazul în care mărfurile prevăzute la art. 160 lit.a), la art. 161 lit.a) si la art. 162 alin. (1) lit.a) si alin. (2), continute în bagajele unui călător sunt transportate pe cale ferată, fără a fi însotite de călător, declararea acestora se face în lipsa acestuia pe baza documentului prevăzut în anexa nr. 10. Acest document poate fi utilizat în limitele si în conditiile prevăzute în cadrul anexei.

Art. 164. - (1) În cazul în care se îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 160 - 162, se consideră că mărfurile au fost prezentate în vamă în sensul art. 86 din Codul vamal si că declaratia a fost acceptată si liberul de vamă acordat la data la care se desfăsoară actiunea prevăzută la art. 163.

(2) În cazul în care verificarea dovedeste că s-a desfăsurat actiunea prevăzută la art. 163, dar mărfurile introduse sau scoase din teritoriul vamal al României nu îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 160 - 162, se consideră că acestea au fost importate sau exportate ilegal.

 

Sectiunea a 3-a

Dispozitii comune sectiunilor 1 si a 2-a

 

Art. 165. - Dispozitiile art. 154 - 162 nu se aplică în cazul mărfurilor pentru care se solicită plata rambursărilor, a altor sume sau restituirea drepturilor, precum si celor care sunt prohibite, restrictionate ori supuse altor formalităti speciale.

Art. 166. - În scopul aplicării dispozitiilor sectiunilor 1 si a 2-a, prin călător se întelege:

a) la import, orice persoană care intră temporar pe teritoriul vamal al României fără a avea pe acest teritoriu domiciliul sau resedinta, precum si orice persoană care revine pe teritoriul vamal al României, unde are domiciliul sau resedinta, după ce a fost temporar într-o tară tertă;

b) la export, orice persoană care părăseste temporar teritoriul vamal al României si care are domiciliul sau resedinta în România, precum si orice persoană care părăseste teritoriul vamal al României după o sedere temporară si care nu are domiciliul sau resedinta în România.

 

Sectiunea a 4-a

Trafic postal

 

Art. 167. - (1) Sunt considerate ca declarate în vamă, pentru punerea în liberă circulatie, la data introducerii lor pe teritoriul vamal al României, următoarele trimiteri postale:

a) cărtile postale si scrisorile continând numai mesaje personale;

b) scrisorile în alfabet Braille;

c) materiale tipărite care nu se supun drepturilor de import;

d) toate trimiterile expediate prin scrisori sau coletărie postală care se exceptează de la obligatia prezentării în vamă conform prevederilor art. 64 alin. (4) din Codul vamal.

(2) Sunt considerate ca declarate în vamă, pentru punerea în liberă circulatie, la data prezentării lor la biroul vamal, expeditiile efectuate prin alte trimiteri postale decât cele prevăzute la alin. (1) lit. a), cu conditia să fie însotite de o declaratie CN22 si/sau de una CN23 prevăzute de Conventia Postală Universală încheiată la Washington la 15.06.1897, ratificată de România prin Decretul nr. 3684 publicat în Monitorul Oficial nr. 207/18.12.1898.

(3) Sunt considerate ca declarate în vamă la export:

a) la data acceptării lor de către autoritătile postale, trimiterile expediate prin scrisori sau colete postale care nu se supun plătii drepturilor de export;

b) la data prezentării lor în vamă, trimiterile expediate prin scrisori sau colete postale care se supun la taxe de export, cu conditia să fie însotite de o declaratie CN22 si/sau de una CN23.

(4) Destinatarul, în cazurile prevăzute la alin. (1) si expeditorul, în cazurile prevăzute la alin. (2), este considerat declarant si, când este cazul, debitor. Autoritatea vamală poate aproba ca administratia postală să aibă statutul de declarant si, când este cazul, cel de debitor.

(5) În scopul aplicării alin. (1) si (2), mărfurile care nu sunt supuse plătii drepturilor de import sau de export sunt considerate ca fiind prezentate în vamă în sensul art. 86 din Codul vamal, iar declaratia vamală se consideră ca fiind acceptată si liberul de vamă acordat:

a) la data la care mărfurile sunt livrate destinatarului, în cazul importului;

b) la data acceptării mărfurilor de către autoritatea postală, în cazul exportului.

(6) În cazul în care o trimitere postală, prin scrisoare sau colet, care nu este exceptată de la obligatia prezentării în vamă conform prevederilor art. 64 alin. (4) din Codul vamal, se prezintă fără o declaratie CN22 si/sau CN23, sau în cazul prezentării unei declaratii incomplete, autoritatea vamală stabileste forma în care trebuie întocmită sau completată declaratia vamală.

Art. 168. - Dispozitiile art. 167 nu se aplică:

a) trimiterilor continând mărfuri destinate comercializării cu o valoare care depăseste echivalentul în lei a 22 Euro;

b) trimiterilor continând mărfuri destinate comercializării ce fac parte dintr-o serie regulată de astfel de operatiuni;

c) în cazul în care se face o declaratie vamală în scris, verbal sau printr-un procedeu informatic;

d) trimiterilor continând mărfurile prevăzute la art. 165.

 

TITLUL VIII

CONTROLUL VAMAL AL MĂRFURILOR, CONSTATĂRILE BIROULUI VAMAL SI ALTE MĂSURI LUATE DE ACESTA

 

CAPITOLUL I

Controlul vamal al mărfurilor

 

Art. 169. - (1) Controlul vamal al mărfurilor se face în locurile desemnate în acest scop si la orele prevăzute de către autoritatea vamală.

2) Autoritatea vamală poate aproba, la solicitarea declarantului, efectuarea controlului vamal în alte locuri si alte ore decât cele prevăzute la alin. (1).

În acest caz, costurile aferente operatiunii sunt în sarcina declarantului.

Art. 170. - Controlul documentar constă în verificarea:

a) corectitudinii completării declaratiei vamale în detaliu;

b) existentei documentelor care însotesc declaratia vamală în detaliu potrivit regimului vamal solicitat;

c) concordantei între datele înscrise în declaratia vamală în detaliu si cele din documentele însotitoare.

Art. 171. - Autoritatea vamală poate efectua controlul vamal fizic si la locul de încărcare a mărfurilor de export sau la locul de descărcare a mărfurilor din import, în functie de personalul vamal disponibil, dacă mărfurile sunt perisabile sau necesită conditii speciale de ambalare si de transport ori nu există conditii de control la frontieră si dacă încărcarea sau descărcarea completă a mijloacelor de transport se face într-un singur loc.

Art. 172. - În vederea efectuării controlului vamal fizic la locul de încărcare sau descărcare, exportatorii ori importatorii au următoarele obligatii:

a) să solicite în scris efectuarea controlului la biroul vamal cel mai apropiat, cu cel putin două zile înainte de data stabilită pentru încărcarea sau descărcarea mijloacelor de transport;

b) să pregătească mărfurile si să ia măsurile necesare pentru ca mijloacele de transport să corespundă conditiilor de sigilare vamală;

c) să asigure încărcarea sau descărcarea mărfurilor la locul, data si ora care au fost stabilite.

Art. 173. - (1) În situatia în care autoritatea vamală decide să controleze mărfurile, aceasta îl informează în acest sens pe declarant sau pe reprezentantul său.

(2) Dacă autoritatea vamală decide să verifice numai o parte a mărfurilor declarate, informarea trebuie să cuprindă articolele care urmează a fi verificate. Decizia autoritătii vamale este irevocabilă.

Art. 174. - (1) La controlul vamal fizic asistă declarantul vamal si transportatorul, cu exceptia transporturilor pe cale maritimă sau fluvială când prezenta transportatorului este facultativă.

(2) Controlul mărfurilor aflate în magazii sau pe rampe se face si în prezenta gestionarului.

Art. 175. - (1) Declarantul sau persoana desemnată de către acesta pentru a asista la controlul vamal al mărfurilor acordă autoritătii vamale sprijinul necesar facilitării activitătii acesteia. În cazul în care autoritatea vamală consideră că asistenta acordată este nesatisfăcătoare, aceasta cere declarantului să desemneze altă persoană capabilă să ofere asistenta necesară.

(2) În situatia în care declarantul refuză să asiste la controlul vamal al mărfurilor sau să desemneze o persoană aptă să ofere asistenta pe care autoritatea vamală o consideră necesară, aceasta stabileste un termen în acest sens, cu exceptia cazului în care consideră că nu mai este necesară verificarea.

Dacă la expirarea termenului stabilit, declarantul nu a îndeplinit cerintele formulate, autoritatea vamală, procedează din oficiu potrivit art. 96 din Codul vamal la controlul vamal al mărfurilor, pe riscul si pe cheltuiala declarantului, apelând, dacă este cazul, la serviciile unui expert sau ale oricărei alte persoane care este desemnată potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

(3) Constatările făcute de autoritatea vamală în cursul controlului vamal desfăsurat în conditiile prevăzute la alin. (2) au aceeasi valabilitate ca si în cazul în care controlul ar fi fost efectuat în prezenta declarantului.

(4) Autoritatea vamală are dreptul de a considera declaratia vamală depusă ca fiind fără efect în cazul în care se constată că refuzul declarantului de a asista la controlul mărfurilor sau de a desemna o persoană capabilă să ofere asistenta necesară nu împiedică si nici nu este menit să împiedice această autoritate să constate încălcarea dispozitiilor care reglementează plasarea mărfurilor sub regimul vamal respectiv si nici nu reprezintă o sustragere sau o încercare de sustragere de la aplicarea dispozitiilor art. 89 alin. (1) sau ale art. 102 alin. (2) din Codul vamal.

Art. 176. - (1) În cazul în care autoritatea vamală hotărăste să preleveze probe, aceasta informează în acest sens declarantul sau reprezentantul acestuia.

(2) Prelevările se efectuează de către autoritatea vamală, dar aceasta poate solicita ca operatiunea să se efectueze sub supraveghereasa si de către declarant sau de către o persoană desemnată de acesta.

Prelevările de probe sunt efectuate conform metodologiei stabilite de Autoritatea Natională a Vămilor.

(3) Cantitătile prelevate nu trebuie să depăsească necesarul pentru a permite analiza sau verificarea mai amănuntită, inclusiv pentru o eventuală contraanaliză.

Art. 177. - (1) Declarantul sau persoana desemnată de către acesta pentru a asista la prelevarea de probe este obligat să acorde autoritătii vamale tot sprijinul necesar pentru efectuarea operatiunii.

(2) În situatia în care declarantul refuză să asiste la prelevare sau să desemneze o persoană în acest sens, ori dacă nu acordă autoritătii vamale tot sprijinul necesar pentru efectuarea operatiunii, se aplică dispozitiile art. 175.

Art. 178. - În situatia în care autoritatea vamală a prelevat probe pentru analiză sau pentru o verificare mai amănuntită, aceasta acordă liberul de vamă pentru mărfurile în cauză, fără a astepta rezultatul analizei sau verificării, cu exceptia cazului în care există alte motive pentru a nu se proceda astfel si cu conditia ca, în cazul nasterii sau posibilitătii nasterii unei datorii vamale, cuantumul drepturilor corespunzătoare să fi fost în prealabil încasat sau garantat.

Art. 179. - (1) Cantitătile prelevate ca probe de autoritatea vamală nu se scad din cantitatea declarată.

(2) În cazul unei declaratii de export sau de perfectionare pasivă, dacă situatia permite, declarantul are dreptul de a înlocui cantitătile de mărfuri prelevate ca probe cu mărfuri identice, în vederea completării lotului de marfă.

Art. 180. - (1) Cu exceptia cazului în care probele sunt distruse în procesul de analiză sau de verificare amănuntită, acestea se restituie declarantului, la cererea si pe cheltuiala sa, imediat ce nu mai este necesară păstrarea lor de către autoritatea vamală, în special după ce declarantul a epuizat toate mijloacele de contestare a deciziei luate de autoritatea vamală pe baza rezultatelor analizei sau a verificării amănuntite.

(2) În situatia în care declarantul nu solicită restituirea probelor, acestea pot fi distruse sau păstrate de către autoritatea vamală. În cazuri justificate, autoritatea vamală poate dispune ca declarantul să ridice probele rămase.

Art. 181. - Controlul vamal fizic al mărfurilor se efectuează astfel:

a) mărfurile în vrac se controlează prin observare sau prin sondare, pe mijloacele de transport pe care se află, pe rampe sau cheiuri, ori pe platformele din terminalele de manipulare a containerelor;

b) mărfurile ambalate în colete se controlează, prin sondaj, pe mijloacele de transport pe care se află. Când nu sunt conditii de control pe mijlocul de transport, organele vamale pot cere descărcarea mărfurilor;

c) mărfurile ambalate în colete care se află în magazii, pe rampe sau cheiuri ori pe platformele din terminalele de manipulare a containerelor se controlează, prin sondaj, pe fiecare partidă de marfă;

d) mărfurile transportate prin conducte, precum si energia electrică se controlează din punct de vedere al cantitătii, prin citirea contoarelor instalate.

Art. 182. - (1) Controlul vamal fizic al mărfurilor se efectuează numai pe bază de documente, când nu sunt indicii temeinice de fraudă.

(2) Autoritatea vamală consemnează pe declaratia vamală modalitatea de control, rezultatul acestuia si mentionează numărul si mărcile de identificare a coletelor deschise pentru control.

Art. 183. - În cadrul controlului vamal fizic al mărfurilor se asigură si controlul interiorului vagoanelor de cale ferată si al mijloacelor de transport rutiere cu care mărfurile sunt transportate.

Art. 184. - (1) În situatia în care verifică declaratia si documentele însotitoare sau mărfurile, autoritatea vamală înscrie pe exemplarul destinat acesteia sau pe un document însotitor, elementele si rezultatele acestei verificări. În cazul unei verificări partiale a mărfurilor se indică, de asemenea, si datele aferente lotului de mărfuri verificat.

Când este cazul, autoritatea vamală mentionează în declaratie absenta declarantului sau reprezentantului său.

(2) Dacă rezultatul verificării declaratiei si documentelor însotitoare ale mărfurilor nu este conform cu datele înscrise în declaratie, autoritatea vamală înscrie, pe exemplarul declaratiei destinat acesteia sau pe un document însotitor, datele care se au în vedere în scopul taxării mărfurilor în cauză si, când este cazul, calculează orice restituiri sau alte sume plătibile la export. De asemenea, se înscriu si datele necesare aplicării oricăror alte dispozitii care reglementează regimul vamal sub care sunt plasate mărfurile.

(3) Constatările autoritătii vamale precizează, dacă este cazul, mijloacele de identificare utilizate.

Constatările se datează si contin datele necesare identificării functionarului care le-a făcut.

(4) În cazul în care autoritatea vamală nu procedează la nici o verificare a declaratiei si nici a mărfurilor, nu este necesară precizarea acestui fapt pe declaratie sau pe documentul însotitor la care se face referire la alin. (1).

Art. 185. - (1) Controlul vamal al mărfurilor este urmat de înregistrarea în documentele de plată a drepturilor de import determinate potrivit datelor înscrise în declaratie. Când autoritatea vamală consideră că verificările pe care le-a întreprins pot conduce la stabilirea unui cuantum al drepturilor vamale superior celui rezultat din datele înscrise în declaratia prezentată, aceasta cere constituirea unei garantii suficiente care să acopere diferenta dintre suma calculată pe baza datelor înscrise în declaratie si cea care poate fi plătită în final pentru mărfuri. Cu toate acestea, în locul constituirii acestei garantii, declarantul poate cere calcularea imediată a cuantumului drepturilor vamale care poate fi plătit în final pentru mărfuri.

(2) În situatia în care, pe baza verificărilor pe care le-a efectuat, autoritatea vamală stabileste un cuantum al drepturilor vamale diferit de cel rezultat din datele înscrise în declaratie, acordarea liberului de vamă se efectuează pe baza cuantumului astfel stabilit.

(3) În cazul în care autoritatea vamală are dubii cu privire la aplicarea prohibitiilor sau restrictiilor si acest fapt nu se poate stabili decât în urma rezultatului verificărilor, pentru mărfurile respective nu se acordă liberul de vamă.

Art. 186. - (1) Autoritatea vamală stabileste forma sub care acordă liberul de vamă, tinând seama de locul unde se află mărfurile si de modalitătile de exercitare a supravegherii vamale a mărfurilor.

(2) În cazul în care declaratia se face în scris, pe aceasta sau, unde este cazul, pe un document anexat, se face o mentiune referitoare la acordarea liberului de vamă si la data acestuia. O copie se restituie declarantului.

Art. 187. - (1) În situatia în care liberul de vamă nu poate fi acordat pentru unul din motivele prevăzute la art. 96 alin. (1) lit. b) si c) din Codul vamal, autoritatea vamală acordă declarantului un termen pentru regularizarea situatiei mărfurilor.

(2) În cazul în care, în conditiile prevăzute la art. 96 alin. (1) lit. b) din Codul vamal, declarantul nu prezintă documentele necesare înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1), declaratia respectivă este considerată fără efecte si autoritatea vamală procedează la invalidarea sa.

În această situatie sunt aplicabile dispozitiile art. 89 alin. (4) din Codul vamal.

(3) În cazul prevăzut la art. 96 alin. (1) lit. c) si, dacă este cazul, fără a înlătura aplicarea dispozitiilor art. 89 alin. (1) sau art. 200 din Codul vamal, atunci când declarantul nu plăteste sau nu garantează cuantumul drepturilor vamale datorate înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1), autoritatea vamală poate declansa formalitătile preliminare de valorificare a mărfurilor.

Cu exceptia cazului când situatia nu este între timp regularizată, mărfurile pot fi valorificate de autoritatea vamală care îl informează, în prealabil, pe declarant.

Autoritatea vamală poate, pe riscul si pe cheltuiala declarantului, transfera mărfurile în cauză într-un loc special aflat sub supravegherea sa.

Art. 188. - (1) În aplicarea art. 89 alin. (3) din Codul vamal, autoritatea vamală invalidează declaratia vamală după acordarea liberului de vamă, în cazul în care se stabileste că mărfurile au fost declarate în mod eronat pentru un regim vamal care presupune obligatia plătii drepturilor de import în loc să fie plasate sub un alt regim vamal, dacă cererea în acest sens a fost prezentată în termen de 90 de zile de la data acceptării declaratiei, cu respectarea următoarelor conditii:

a) mărfurile să nu fi fost utilizate în alte conditii decât cele prevăzute de regimul vamal sub care acestea ar fi trebuit plasate;

b) la momentul declarării, mărfurile erau destinate a fi plasate sub un alt regim vamal, pentru care erau îndeplinite toate conditiile necesare;

c) mărfurile să se declare imediat pentru noul regimul vamal sub care trebuiau plasate.

Declaratia de plasare a mărfurilor sub acest ultim regim vamal produce efecte juridice de la data acceptării declaratiei invalidate.

În cazuri temeinic justificate, autoritatea vamală poate prelungi termenul de 90 de zile.

(2) În situatia în care se stabileste că mărfurile au fost declarate în mod eronat, în locul altor mărfuri, pentru un regim vamal care presupune obligatia plătii drepturilor de import, autoritatea vamală invalidează declaratia vamală, dacă cererea în acest sens a fost prezentată în termen de 90 de zile de la data acceptării declaratiei, cu respectarea următoarelor conditii:

a) mărfurile initial declarate nu au fost utilizate într-un alt fel decât cel care a fost aprobat în situatia lor anterioară si nu au fost replasate în situatia anterioară;

b) mărfurile care se intentiona să fie declarate pentru regimul vamal avut în vedere initial puteau, la momentul depunerii declaratiei vamale initiale, să fie prezentate la acelasi birou vamal si au fost declarate pentru acelasi regim vamal ca acela care a fost avut în vedere initial.

În cazuri temeinic justificate, autoritatea vamală poate prelungi termenul de 90 de zile.

(3) În situatia mărfurilor refuzate în cadrul unui contract de vânzare prin corespondentă, autoritatea vamală invalidează o declaratie vamală de punere în liberă circulatie, dacă cererea în acest sens a fost prezentată în termen de 90 de zile de la data acceptării declaratiei, cu conditia ca mărfurile să fi fost exportate la adresa furnizorului initial sau la o altă adresă indicată de către acesta.

(4) Autoritatea vamală invalidează declaratia vamală când se eliberează o autorizatie cu efect retroactiv conform prevederilor:

a) art. 237 pentru punerea în liberă circulatie a mărfurilor care beneficiază de un tratament tarifar favorabil sau de drepturi de import reduse sau zero în functie de destinatia lor finală;

b) art. 365 pentru un regim vamal economic.

(5) În cazul în care mărfurile sunt declarate pentru export sau pentru regimul de perfectionare pasivă, declaratia vamală se invalidează pentru mărfurile supuse drepturilor de export, care fac obiectul unei cereri pentru rambursarea drepturilor de import, sau a restituirii altor sume la export sau altor măsuri speciale la export, cu îndeplinirea următoarelor conditii:

a) declarantul prezintă biroului vamal de export dovada că mărfurile nu au părăsit teritoriul vamal al României;

b) declarantul înapoiază respectivului birou vamal toate exemplarele declaratiei vamale, împreună cu orice alte documente ce i-au fost eliberate în urma acceptării declaratiei;

c) declarantul, dacă este cazul, prezintă biroului vamal de export dovada că rambursarea drepturilor de import sau restituirea altor sume la export acordate pe baza declaratiei de export pentru mărfurile respective au fost returnate sau că institutiile interesate au luat măsurile necesare pentru a se asigura că ele nu se plătesc;

d) declarantul, dacă este cazul, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare, respectă toate obligatiile cerute de biroul vamal de export pentru regularizarea situatiei acestor mărfuri.

Invalidarea declaratiei vamale atrage, după caz, anularea oricăror rectificări făcute pe o licentă de export sau pe un alt document care însoteste declaratia vamală.

În cazul în care mărfurile declarate pentru export trebuie să părăsească teritoriul vamal al României într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage invalidarea declaratiei în cauză.

Invalidarea se efectuează si în cazul altor mărfuri decât cele prevăzute în prezentul alineat când biroul vamal de export este înstiintat de faptul că mărfurile declarate nu au părăsit teritoriul vamal al României.

(6) În măsura în care reexportul mărfurilor presupune depunerea unei declaratii, dispozitiile alin. (5) se aplică în mod corespunzător.

(7) În cazul în care mărfurile românesti sunt plasate sub regimul vamal de antrepozitare conform prevederilor art. 119 alin. (1) lit. b) din Codul vamal, invalidarea declaratiei de plasare sub regim se poate solicita si efectua cu conditia luării măsurilor prevăzute de reglementările specifice în cazul nerespectării destinatiei acordate.

Dacă, la expirarea perioadei prevăzute pentru păstrarea mărfurilor sub regimul vamal de antrepozitare, nu a fost prezentată nici o cerere pentru acordarea unei alte destinatii prevăzute de reglementarea specifică în cauză, autoritatea vamală ia măsurile prevăzute de această reglementare.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii privind reglementarea diferentelor

 

Art. 189. - La transportul mărfurilor pe cale ferată sau rutieră, pentru diferentele dintre datele înscrise în documentele de transport si cele din declaratia vamală autoritatea vamală cere declarantului vamal punerea de acord si prezentarea altor documente de transport.

Art. 190. - (1) La transportul mărfurilor pe cale maritimă, fluvială si aeriană, diferentele dintre datele înscrise în manifestul încărcăturii sau, după caz, în declaratia pentru marfă si mărfurile efectiv descărcate sau transbordate se pun de acord, pe baza documentului de constatare, emis de autoritătile comerciale autorizate în acest scop, din care rezultă mărfurile efectiv descărcate.

(2) Pentru diferentele în minus dintre mărfurile si cantitătile efectiv descărcate de pe nave sau aeronave si mărfurile si cantitătile constatate la controlul vamal efectuat în magazii sau pe cheiuri, gestionarul mărfurilor este obligat să achite drepturile de import.

(3) Pentru diferentele în plus sau în minus dintre mărfurile si cantitătile înscrise în manifestul încărcăturii si cele înscrise în declaratiile vamale de export se rectifică manifestul încărcăturii în mod corespunzător cu datele înscrise în declaratiile vamale de export.

Art. 191. - La transportul postal, pentru diferentele dintre datele înscrise în documentele postale si bunurile constatate la controlul vamal, organele postale încheie procese verbale de constatare, vizate de autoritatea vamală, în baza cărora diferentele se scad din evidentă.

Art. 192. - În cazurile în care diferentele constatate potrivit art. 189, art. 190 alin. (1) si (2) si art. 191 sunt urmare a sustragerilor mărfurilor pe teritoriul vamal al României, autoritatea vamală încheie un act constatator pe baza căruia transportatorul sau, după caz, gestionarul mărfurilor este obligat să achite drepturile de import.

Art. 193. - (1) În situatia în care se constată diferente apărute ca urmare a influentei factorilor naturali în timpul transportului, manipulării sau al depozitării mărfurilor, determinate în baza unor reglementări legale, nu se stabilesc drepturi de import. Mentiunea privind greutatea declarată se modifică în mod corespunzător în baza reglementărilor legale si se trece în documentele vamale.

(2) Pentru diferentele în minus dintre mărfurile înscrise în declaratia sumară si cele efectiv constatate pe baza declaratiei vamale în detaliu, gestionarul mărfurilor este obligat să achite drepturile de import.

 

TITLUL IX

PROCEDURI SIMPLIFICATE

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 194. - (1) Procedura declaratiei incomplete permite autoritătii vamale să accepte, în cazuri temeinic justificate, o declaratie care nu contine toate datele necesare sau care nu este însotită de toate documentele necesare pentru regimul vamal respectiv.

(2) Procedura declaratiei simplificate permite ca mărfurile să fie plasate sub regimul vamal respectiv la prezentarea unei declaratii simplificate, cu prezentarea ulterioară a unei declaratii suplimentare, care poate avea, după caz, caracter global, periodic sau recapitulativ.

(3) Procedura vămuirii la domiciliu permite ca plasarea mărfurilor sub regimul vamal respectiv să se desfăsoare la sediul persoanei care declară mărfurile sau în alte locuri desemnate sau aprobate de autoritatea vamală.

Art. 195. - În cazul în care se aplică o procedură simplificată folosind procedee informatice pentru realizarea declaratiilor vamale sau folosind o tehnică de prelucrare a datelor, prevederile art. 130 alin. (2) si (3), art. 151 - 153 se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL II

Declaratia pentru punere în liberă circulatie

 

Sectiunea 1

Declaratia incompletă

 

Art. 196. - Declaratia pentru punere în liberă circulatie care poate fi acceptată de autoritatea vamală, la cererea declarantului, trebuie să respecte modelul prevăzut în anexa nr. 9, Normele tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei vamale în detaliu, precum si instructiunile specifice de completare prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 197. - (1) Declaratia pentru punere în liberă circulatie, pe care autoritatea vamală o poate accepta la cererea declarantului, fără ca aceasta să fie însotită de anumite documente care ar fi fost necesare, trebuie să fie însotită cel putin de acele documente care trebuie prezentate înainte ca mărfurile declarate să poată fi puse în liberă circulatie.

(2) Prin exceptare de la dispozitiile alin. (1) declaratia, care nu este însotită de unul sau altul dintre documentele de care depinde punerea mărfurilor în liberă circulatie, poate fi acceptată după ce autoritatea vamală stabileste cu certitudine că:

a) documentul în cauză există si este valabil;

b) acesta nu a putut fi anexat la declaratie din motive independente de vointa declarantului;

c) orice întârziere în acceptarea declaratiei împiedică punerea mărfurilor în liberă circulatie sau conduce la plata unor drepturi de import mai mari.

Datele referitoare la documentele lipsă se indică în declaratie în toate situatiile.

Art. 198. - (1) Termenul acordat de autoritatea vamală declarantului, pentru ca acesta să comunice datele sau să prezinte documentele lipsă la data acceptării declaratiei, nu poate depăsi 30 de zile de la data acceptării acesteia.

(2) În cazul unui document necesar pentru aplicarea unui drept de import redus sau zero si cu conditia ca autoritatea vamală să aibă motive întemeiate să considere că mărfurile la care se referă declaratia incompletă pot beneficia de un astfel de drept redus sau zero, se poate acorda un termen suplimentar, la cererea declarantului, în vederea prezentării documentului respectiv. Acest termen suplimentar nu poate depăsi 90 de zile.

În situatia în care informatiile sau documentele în materie de valoare în vamă care lipsesc se dovedesc a fi indispensabile, autoritatea vamală poate fixa un termen mai lung sau poate prelungi un termen fixat anterior.

Perioada totală acordată trebuie să tină cont de termenele de prescriptie în vigoare.

(3) În situatia în care la mărfurile puse în liberă circulatie se aplică drepturi de import reduse sau zero în cadrul contingentelor tarifare sau, cu conditia să nu se reintroducă impunerea de drepturi normale de import, în cadrul plafoanelor tarifare sau a altor măsuri tarifare preferentiale, măsura prin care se poate beneficia de contingente tarifare sau de măsuri tarifare preferentiale se acordă numai după prezentarea la autoritatea vamală a documentului de care depinde acordarea taxei reduse sau zero înainte de epuizarea contingentelor tarifare sau, în alte cazuri, înainte de data la care o măsură legală reintroduce aplicarea de drepturi normale de import.

(4) Cu respectarea dispozitiilor alin. (1) - (3), documentul de care depinde acordarea dreptului de import redus sau zero poate fi prezentat după expirarea datei pentru care este prevăzut dreptul redus sau zero, cu conditia ca declaratia referitoare la mărfurile respective să fi fost acceptată înaintea acestei date.

Art. 199. - (1) Acceptarea de către autoritatea vamală a unei declaratii incomplete nu împiedică sau nu întârzie eliberarea mărfurilor declarate astfel, decât dacă există alte motive pentru a se proceda în acest sens. Fără a se încălca dispozitiile art. 185, liberul de vamă se acordă conform conditiilor stabilite prin dispozitiile alin. (2) – (5).

(2) În cazul când prezentarea ulterioară a datelor sau a documentului doveditor, lipsă la data acceptării declaratiei, nu poate influenta cuantumul drepturilor care se aplică mărfurilor acoperite de respectiva declaratie, autoritatea vamală ia în considerare suma drepturilor datorate, calculată în mod normal.

(3) În cazul în care, conform prevederilor art. 196, declaratia contine o indicatie provizorie a valorii, autoritatea vamală ia în considerare cuantumul drepturilor calculate pe baza acestei indicatii si solicită, dacă este necesar, constituirea unei garantii pentru a se acoperi diferenta dintre acea sumă si suma care ar putea fi încasată în final.

(4) În cazul în care, în alte situatii decât cele prevăzute la alin. (3), prezentarea ulterioară a datelor sau a documentului care lipsea la data acceptării declaratiei poate influenta cuantumul drepturilor datorate pentru mărfurile descrise în respectiva declaratie:

a) dacă prezentarea ulterioară a datelor sau a documentului lipsă poate avea ca rezultat aplicarea unei taxe reduse, autoritatea vamală înscrie imediat în documentele de plată taxa redusă de import datorată si cere constituirea unei garantii care să acopere diferenta dintre acel cuantum si cel care ar trebui plătit dacă drepturile de import la mărfurile respective ar fi calculate conform taxei normale;

b) dacă prezentarea ulterioară a datelor sau a documentului lipsă poate avea drept rezultat exonerarea totală de drepturi a mărfurilor respective, autoritatea vamală cere constituirea unei garantii care să acopere suma care ar trebui plătită dacă drepturile vamale ar fi calculate conform taxei normale.

(5) Fără a se afecta în nici un fel modificările care ar putea interveni ulterior, mai ales în ceea ce priveste determinarea definitivă a valorii în vamă, declarantul are dreptul ca, în loc să constituie o garantie, să solicite luarea în considerare, în cazul aplicării dispozitiilor alin. (3) sau a dispozitiilor alin. (4) lit. a), a cuantumului drepturilor care s-ar datora definitiv pentru mărfurile respective sau, în cazul aplicării dispozitiilor alin. (4) lit. b), a cuantumului drepturilor calculat în functie de taxa normală.

Art. 200. - Dacă, la expirarea perioadei prevăzute la art. 198, declarantul nu prezintă datele necesare pentru stabilirea definitivă a valorii în vamă a mărfurilor sau nu prezintă datele sau documentele care lipsesc, autoritatea vamală ia în considerare ca drepturi care se aplică mărfurilor respective, cuantumul garantiei constituite conform prevederilor art. 199 alin. (3), alin. (4) lit. a) sau alin. (4) lit. b).

Art. 201. - Declaratia incompletă acceptată în conditiile prevăzute la art. 196 – 199, poate fi completată de către declarant sau poate fi înlocuită, de comun acord cu autoritatea vamală, cu o altă declaratie care respectă conditiile prevăzute la art. 85 din Codul vamal.

Data pentru stabilirea drepturilor eventual datorate si pentru aplicarea altor dispozitii care reglementează punerea în liberă circulatie a mărfurilor este, în ambele situatii, data acceptării declaratiei incomplete.

 

Sectiunea a 2-a

Procedura declaratiei simplificate

 

Art. 202. - (1) La solicitarea scrisă continând toate informatiile necesare, declarantul este autorizat, conform dispozitiilor art. 203 si 204, să întocmească declaratia pentru punere în liberă circulatie într-o formă simplificată când mărfurile sunt prezentate biroului vamal.

(2) Declaratia simplificată poate fi sub forma:

a) fie a unei declaratii incomplete de tipul celei prevăzute la art. 196;

b) fie a unui document administrativ sau comercial, însotit de o cerere pentru punerea în liberă circulatie.

Declaratia simplificată trebuie să contină datele prevăzute în anexa nr. 7.

(3) În cazul în care conditiile permit, autoritatea vamală poate accepta ca cererea pentru punerea în liberă circulatie prevăzută la alin. (2) lit. b), să fie înlocuită de o cerere globală care să acopere operatiunile de punere în liberă circulatie efectuate pe parcursul unei anumite perioade.

Mentiunea privind aprobarea acordată ca urmare acestei cereri globale se face prin înscrierea pe documentul administrativ sau comercial prezentat conform prevederilor de la alin. (2).

(4) Declaratia simplificată este însotită de toate documentele necesare pentru punere în liberă circulatie a mărfurilor. În acest caz se aplică art. 197 alin. (2).

(5) Prezentul articol se aplică fără a încălca dispozitiile art. 221.

Art. 203. - (1) Autorizatia prevăzută la art. 202 se acordă declarantului cu conditia să fie garantat un control eficient privind respectarea prohibitiilor sau restrictiilor ori a altor dispozitii care reglementează punerea în liberă circulatie a mărfurilor.

(2) Autorizatia este, în principiu, refuzată în cazul în care persoana care a depus cererea:

a) a săvârsit o încălcare gravă sau încălcări repetate ale reglementărilor vamale;

b) declară mărfurile pentru punere în liberă circulatie numai în mod ocazional.

(3) Autorizatia poate fi refuzată în cazul în care persoana respectivă actionează în numele altei persoane care declară ocazional mărfuri pentru liberă circulatie.

(4) Fără a se încălca dispozitiile art. 36 din Codul vamal, autorizatia poate fi revocată în cazul în care se constată una dintre situatiile prevăzute la alin. (2) si (3).

(5) În situatia în care o persoana a obtinut statutul de agent economic autorizat care beneficiază de simplificările prevăzute de reglementările vamale, autoritatea vamală examinează doar criteriile prevăzute la alin. (2) lit. b), celelalte criterii fiind considerate ca îndeplinite.

Art. 204. - (1) Prin autorizatia prevăzută la art. 202:

a) se desemnează biroul vamal competent pentru a accepta declaratiile simplificate;

b) se precizează mărfurile la care se aplică;

c) se precizează garantia care trebuie depusă de către persoana interesată pentru a acoperi datoria vamală ce poate rezulta.

Prin autorizatie se precizează forma si continutul declaratiilor suplimentare si se stabileste termenul în care acestea trebuie să fie prezentate biroului vamal desemnat în acest scop.

(2) Autoritatea vamală poate renunta la dreptul de a cere prezentarea unei declaratii suplimentare în cazul în care aceasta are ca obiect mărfuri a căror valoare se situează sub limita de 1000 euro, iar declaratia simplificată contine deja toate informatiile necesare pentru punerea în liberă circulatie.

 

Sectiunea a 3-a

Procedura de vămuire la domiciliu

 

Art. 205. - Autorizatia de a folosi procedura de vămuire la domiciliu se acordă oricărei persoane care doreste ca mărfurile să fie puse în liberă circulatie la sediul său sau în alte locuri prevăzute la art. 194 si care prezintă autoritătii vamale o cerere scrisă în acest sens, continând toate datele necesare acordării autorizatiei cu privire la:

a) mărfurile supuse regimului de tranzit si pentru care persoana prevăzută mai sus este autorizată să folosească procedurile simplificate care se desfăsoară la biroul de destinatie conform prevederilor art. 314 - 316;

b) mărfurile plasate anterior sub un regim vamal economic, fără a aduce atingere dispozitiilor art. 221;

c) mărfurile care, după ce sunt prezentate biroului vamal conform prevederilor art. 66 din Codul vamal, sunt păstrate la biroul vamal sau în alte locuri în conformitate cu altă procedură de tranzit decât aceea prevăzută la lit. a);

d) mărfurile introduse pe teritoriul vamal al României cu exceptare de la obligatia prezentării lor la biroul vamal, conform prevederilor art. 67 lit. b) din Codul vamal.

Art. 206. - (1) Autorizatia se acordă cu conditia ca:

a) evidentele solicitantului să permită autoritătii vamale să efectueze verificări eficiente si în special controale ulterioare;

b) să fie posibilă garantarea efectuării unui control eficient privind respectarea prohibitiilor sau restrictiilor la import sau a altor dispozitii care reglementează acordarea liberului de vamă.

(2) Autorizatia se refuză, în principiu, în cazul în care solicitantul:

a) a săvârsit o încălcare gravă sau încălcări repetate ale reglementărilor vamale;

b) declară numai în mod ocazional mărfuri pentru punerea în liberă circulatie.

(3) În situatia în care persoana interesată a obtinut statutul de agent economic autorizat care beneficiază de simplificările prevăzute de reglementările vamale, autoritatea vamală examinează doar criteriile prevăzute la alin. (2) lit. b), celelalte fiind considerate ca îndeplinite.

Art. 207. - (1) Fără să se înlăture aplicarea art. 36 din Codul vamal, autoritatea vamală poate decide să nu revoce autorizatia în cazul în care titularul îsi îndeplineste obligatiile în termenul stabilit de autoritatea vamală sau când neîndeplinirea unei obligatii nu are consecinte reale asupra functionării corecte a regimului.

(2) În principiu, autorizatia se revocă sau poate fi revocată în cazul în care se constată situatia prevăzută la art. 206 alin. (2) lit. a).

Art. 208. - (1) În cazurile prevăzute la art. 205 lit. a) si c), când mărfurile sunt puse în liberă circulatie în momentul în care ajung la locul desemnat în acest scop, titularul autorizatiei notifică de îndată autoritatea vamală de această sosire, în forma si în modul stabilit de aceasta, în scopul de a obtine liberul de vamă si al înscrierii mărfurilor în evidentele sale.

În situatia în care punerea în liberă circulatie este precedată de depozitarea temporară a mărfurilor, în sensul art. 73 din Codul vamal, în acelasi loc, înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 72 din Codul vamal, titularul autorizatiei notifică de îndată autoritatea vamală de această sosire, în forma si modul stabilit de aceasta, în scopul de a obtine eliberarea mărfurilor si al înscrierii mărfurilor în evidentele sale.

(2) În cazurile prevăzute art. 205 lit. b), titularul autorizatiei notifică de îndată autoritatea vamală de această sosire, în forma si modul stabilit de aceasta, în scopul de a obtine liberul de vamă si al înscrierii mărfurilor în evidentele sale.

Notificarea nu este necesară pentru punerea în liberă circulatie a mărfurilor plasate anterior în regim de antrepozitare vamală, într-un antrepozit de tip D.

(3) În cazurile prevăzute la art. 205 lit. d), la sosirea mărfurilor la locul desemnat în acest scop titularul autorizatiei înscrie mărfurile în evidentele sale.

(4) Titularul autorizatiei pune la dispozitia autoritătii vamale, din momentul înscrierii mărfurilor în evidente, la care se face referire la alin. (1) – (3), toate documentele care sunt necesare aplicării prevederilor care reglementează punerea în liberă circulatie.

(5) Cu conditia ca verificarea modului corect de desfăsurare a operatiunilor să nu fie afectată, autoritatea vamală poate:

a) permite ca notificarea prevăzută la alin. (1) si (2) să se efectueze imediat ce sosirea mărfurilor devine iminentă;

b) dispensa pe titularul autorizatiei de obligatia de a notifica biroului vamal competent fiecare sosire a mărfurilor atunci când felul mărfurilor respective si circulatia rapidă a mărfurilor justifică acest lucru, cu conditia ca acesta să pună la dispozitia biroului vamal toate informatiile pe care acesta le consideră necesare pentru exercitarea dreptului său de a verifica mărfurile.

În acest caz, înscrierea mărfurilor în evidentele titularului este echivalentă cu acordarea liberului de vamă.

(6) Înscrierea în evidentele prevăzute la alin. (1) – (3) poate fi înlocuită cu orice altă formalitate, stabilită de autoritatea vamală, care oferă garantii similare. Înscrierea indică data la care a fost făcută, precum si datele prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 209. - Autorizatia prevăzută la art. 205 stabileste regulile specifice pentru functionarea procedurii si, în mod deosebit, cuprinde:

a) mărfurile la care se aplică;

b) forma obligatiilor prevăzute la art. 208 si referirea la garantia care trebuie să fie constituită de către persoana respectivă;

c) momentul în care se acordă liberul de vamă;

d) termenul în care declaratia suplimentară trebuie depusă la biroul vamal competent desemnat în acest scop;

e) conditiile în care mărfurile fac obiectul declaratiilor globale, periodice sau recapitulative, după caz.

 

CAPITOLUL III

Declaratiile pentru regimul vamal economic

 

Sectiunea 1

Plasarea sub regimul vamal economic

 

Paragraful 1

Plasarea sub regimul de antrepozitare vamală

A. Declaratia incompletă

Art. 210. - (1) Declaratia de plasare sub regimul de antrepozitare vamală pe care biroul vamal o poate accepta, la cererea declarantului, trebuie să respecte modelul prevăzut în anexa nr. 9, Normele tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei vamale în detaliu, precum si instructiunile specifice de completare prevăzute în anexa nr. 7.

(2) Dispozitiile art. 197, 198 si 201 se aplică în mod corespunzător.

(3) Prezentul articol nu se aplică declaratiilor de plasare sub acest regim a mărfurilor prevăzute în reglementările privind politica agricolă mentionate la art. 383.

B. Procedura declaratiei simplificate

Art. 211. - (1) La cerere, declarantul este autorizat, în conformitate cu conditiile si în modalitatea prevăzută la art. 212, să întocmească declaratia de plasare sub un anumit regim într-o formă simplificată, când mărfurile sunt prezentate biroului vamal.

(2) Declaratia simplificată poate fi sub forma:

a) fie a unei declaratii incomplete de tipul celei prevăzute la art. 210;

b) fie a unui document administrativ sau comercial, însotit de o cerere de plasare sub regim.

Declaratia trebuie să contină datele prevăzută la art. 210 alin. (1).

(3) În cazul în care această procedură se aplică într-un antrepozit de tip D, declaratia simplificată trebuie să cuprindă si felul mărfurilor respective, în termeni suficient de precisi pentru a permite clasificarea lor imediată si fără dubii si pentru stabilirea valorii lor în vamă.

(4) Procedura prevăzută la alin. (1) si (2) nu se aplică în cazul antrepozitului de tip F si nici la plasarea sub regim, în orice tip de antrepozit, a mărfurilor românesti prevăzute de reglementările privind politica agricolă.

(5) Dispozitiile alin. (2) lit. b) se aplică în cazul antrepozitului de tip B fără posibilitatea folosirii unui document comercial. Când documentul administrativ nu contine toate datele prevăzute în Normele tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei vamale în detaliu, acestea sunt prezentate în cererea însotitoare.

Art. 212. - (1) Cererea prevăzută la art. 211 alin. (1) se face în scris si trebuie să contină toate elementele necesare pentru acordarea autorizatiei.

În situatia în care conditiile permit, cererea poate fi înlocuită de o cerere globală care să acopere operatiunile desfăsurate într-o perioadă de timp.

(2) Autorizatia prevăzută la art. 211 alin. (1) se acordă celui interesat cu conditia ca regularitatea operatiunilor să nu fie afectată.

(3) Autorizatia este refuzată, în principiu, în cazul în care:

a) nu sunt oferite garantiile necesare pentru buna desfăsurare a operatiunilor;

b) persoana interesată efectuează numai în mod ocazional operatiuni de plasare sub regim;

c) persoana respectivă a săvârsit o încălcare gravă sau încălcări repetate ale reglementărilor vamale.

(4) Fără a aduce atingere art. 36 din Codul vamal, autorizatia poate fi revocată în situatia în care se constată situatiile prevăzute la alin. (3).

(5) În situatia în care persoana interesată a obtinut statutul de agent economic autorizat care beneficiază de simplificările prevăzute de reglementările vamale, autoritatea vamală examinează numai criteriile prevăzute la alin. (3) lit. b). Toate celelalte criterii sunt considerate ca fiind îndeplinite.

Art. 213. - (1) Autorizatia cuprinde modalitătile specifice pentru functionarea procedurii si, în special, biroul de plasare sub regim.

(2) În cazul acestei proceduri nu este necesară depunerea unei declaratii suplimentare.

C. Procedura de vămuire la domiciliu

Art. 214. - (1) Autorizatia pentru folosirea procedurii de vămuire la domiciliu se acordă în conditiile si în modalitătile prevăzute la alin. (2) si la art. 215 si 216.

(2) Procedura de vămuire la domiciliu nu se aplică în cazul antrepozitului de tip B sau F si nici pentru plasarea în oricare tip de antrepozit vamal a mărfurilor românesti prevăzute în reglementările privind politica agricolă.

(3) Dispozitiile art. 212 se aplică în mod corespunzător.

Art. 215. - (1) Pentru a permite autoritătii vamale să se asigure de desfăsurarea corectă a operatiunilor, titularul autorizatiei este obligat ca, la sosirea mărfurilor la locul desemnat în acest scop, să:

a) notifice biroului vamal de control a operatiunii sosirea mărfurilor în forma si modalitatea prevăzută de către acesta;

b) efectueze înscrierea în evidente a mărfurilor;

c) tină la dispozitia biroului vamal de control toate documentele referitoare la plasarea mărfurilor sub regim.

Înregistrarea prevăzută la lit. b) trebuie să contină cel putin anumite date folosite pentru identificarea mărfurilor din punct de vedere comercial, inclusiv cantitatea.

(2) Dispozitiile art. 208 alin. (5) se aplică, în mod corespunzător, si acestei proceduri.

Art. 216 – Autorizatia prevăzută la art. 214 stabileste modalitătile specifice pentru functionarea procedurii si stabileste în special:

a) mărfurile la care se aplică;

b) forma obligatiilor prevăzute la art. 215;

c) momentul acordării liberului de vamă.

Pentru această procedură nu este necesară o declaratie suplimentară.

Paragraful 2

Plasarea sub regimul de perfectionare activă, de transformare sub control vamal sau de admitere temporară

A. Declaratia incompletă.

Art. 217. - (1) Declaratia de plasare sub un regim vamal economic, altul decât perfectionarea pasivă sau antrepozitarea vamală, pe care biroul amal de plasare le poate accepta, la cererea declarantului, trebuie să respecte modelul prevăzut în anexa nr. 9, Normele tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei vamale în detaliu, precum si instructiunile specifice de completare prevăzute în anexa nr. 7.

(2) Dispozitiile art. 197, 198 si 201 se aplică în mod corespunzător.

(3) În cazul plasării sub regimul de perfectionare activă, sistemul cu rambursare, dispozitiile art. 199 si 200 se aplică în mod corespunzător.

B. Procedura declaratiei simplificate si de vămuire la domiciliu.

Art. 218. - Dispozitiile art. 202 - 209 si 212 se aplică în mod corespunzător mărfurilor declarate pentru regimurile vamale economice prevăzute în prezentul paragraf.

Paragraful 3

Mărfuri declarate pentru regimul de perfectionare pasivă

Art. 219. - Dispozitiile art. 222 - 232 care se aplică mărfurilor declarate pentru export se aplică în mod corespunzător si mărfurilor declarate pentru export în cadrul regimului de perfectionare pasivă.

Paragraful 4

Dispozitii comune

Art. 220. - În situatia în care două sau mai multe autorizatii cu privire la regimurile vamale economice se aprobă aceleiasi persoane si unul dintre aceste regimuri este încheiat prin plasarea sub un alt regim, folosind procedura de vămuire la domiciliu, nu este necesară o declaratie suplimentară.

 

Sectiunea a 2-a

Încheierea unui regim vamal economic

 

Art. 221. - (1) În cazul încheierii unui regim vamal economic, altul decât perfectionarea pasivă si antrepozitarea vamală, se pot aplica procedurile simplificate pentru punere în liberă circulatie, export si reexport.

În cazul reexportului, dispozitiile art. 222 - 232 se aplică în mod corespunzător.

(2) Procedurile simplificate prevăzute la art. 196 - 209 se pot aplica si în cazul punerii în liberă circulatie a mărfurilor aflate sub regimul de perfectionare pasivă.

(3) În cazul încheierii regimului de antrepozitare vamală se pot autoriza procedurile simplificate prevăzute pentru punere în liberă circulatie, export sau reexport.

Cu toate acestea:

a) pentru mărfurile plasate sub regim într-un antrepozit de tip F nu se pot autoriza proceduri simplificate;

b) pentru mărfurile plasate sub regim într-un antrepozit de tip B se aplică numai declaratia incompletă sau procedura declaratiei simplificate;

c) eliberarea unei autorizatii pentru un antrepozit de tip D implică aplicarea automată a procedurii de vămuire la domiciliu pentru punerea în liberă circulatie. Această procedură nu se poate aplica în cazurile în care persoana interesată doreste să beneficieze de aplicarea unor elemente de taxare care nu pot fi verificate fără controlul fizic al mărfurilor. În acest caz, pot fi folosite alte proceduri care presupun prezentarea mărfurilor la vamă;

d) nu se aplică proceduri simplificate mărfurilor românesti prevăzute în reglementările privind politica agricolă care au fost plasate sub regimul de antrepozitare vamală.

 

CAPITOLUL IV

Declaratia de export

 

Art. 222. - (1) Formalitătile care se efectuează la biroul vamal de export conform art. 464 pot fi simplificate în conformitate cu dispozitiile din prezentul capitol.

(2) Dispozitiile art. 465 si 466, si când este cazul, prevederile art. 471 – 476 se aplică în mod corespunzător si prezentului capitol.

(3) În situatia în care reglementările vamale prevăd utilizarea unui alt document de înlocuire a exemplarului 3 al declaratiei vamale în detaliu, prevederile acestui capitol se aplică în mod corespunzător acestui document.

 

Sectiunea 1

Declaratia incompletă

 

Art. 223. - (1) Declaratia de export pe care biroul vamal o poate accepta la cererea declarantului, trebuie să respecte modelul prevăzut în anexa nr. 9, Normele tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei vamale în detaliu, precum si instructiunile specifice de completare prevăzute în anexa nr. 7.

(2) Dispozitiile art. 197 – 201 se aplică în mod corespunzător declaratiilor de export.

Art. 224. - (1) În cazul aplicării dispozitiilor art. 451, declaratia suplimentară sau de înlocuire se poate depune la biroul vamal în a cărui rază de competentă se află domiciliul exportatorului.

(2) Declaratia incompletă mentionează biroul vamal la care urmează a fi depusă declaratia suplimentară sau de înlocuire. Biroul vamal la care se depune declaratia incompletă trimite exemplarele 1 si 2 la biroul vamal la care se depune declaratia suplimentară sau de înlocuire.

 

Sectiunea a 2-a

Procedura declaratiei simplificate

 

Art. 225. - (1) La cererea scrisă, continând toate informatiile necesare, declarantul este autorizat, în conformitate cu conditiile si în modul stabilit la art. 203 - 204 aplicate în mod corespunzător, să întocmească declaratia de export într-o formă simplificată când mărfurile sunt prezentate biroului vamal.

(2) Fără a se înlătura aplicarea dispozitiilor art. 151 si art. 231 declaratia simplificată are forma declaratiei vamale în detaliu si contine cel  putin datele pentru declaratia simplificată prevăzute în anexa nr. 7.

Dispozitiile art. 197 – 201 se aplică în mod corespunzător.

 

Sectiunea a 3-a

Procedura de vămuire la domiciliu

 

Art. 226. - Autorizatia de a folosi procedura de vămuire la domiciliu se acordă în urma unei cereri scrise, în conditiile si modalitătile prevăzute la art. 227, oricărei persoane, denumită în continuare exportator agreat, care doreste să efectueze formalitătile de export la domiciliul său sau în alte locuri desemnate sau aprobate de către autoritatea vamală.

Art. 227. - Dispozitiile art. 206 - 207 se aplică în mod corespunzător.

Art. 228. - (1) Înainte de expedierea mărfurilor din locurile prevăzute la art. 226, exportatorul agreat este obligat :

a) să comunice biroului vamal de export fiecare expediere, prin depunerea unei declaratii simplificate conform prevederilor art. 225;

b) să tină la dispozitia autoritătii vamale toate documentele a căror prezentare poate fi necesară pentru aplicarea dispozitiilor care reglementează exportul de mărfuri.

(2) La cererea sa exportatorul agreat poate depune în locul declaratiei vamale simplificate o declaratie vamală de export completă. În acest caz nu mai este necesară depunerea unei declaratii suplimentare, conform prevederilor art. 97 alin. (4) din Codul vamal.

(3) In anumite situatii speciale, justificate de felul mărfurilor respective si de ritmul accelerat al operatiunilor de export, autoritatea vamală îl poate dispensa pe exportatorul agreat de obligatia depunerii unei declaratii simplificate la biroul vamal de export pentru fiecare expediere de marfă. Această dispensă se acordă, înainte de expedierea mărfurilor din locurile prevăzute la art. 226 si în termenele prevăzute la art. 455 si 456, dacă:

a) exportatorul agreat notifică pe cale electronică biroului vamal, fiecare expediere si furnizează toate informatiile considerate necesare pentru efectuarea unei analize de risc efective anterioare plecării mărfurilor si pentru ca autoritatea vamală să-si exercite, dacă este cazul, dreptul de a verifica mărfurile înainte de acordarea liberului de vamă;

b) exportatorul agreat înregistrează expedierea în evidentele sale.

O astfel de înregistrare poate fi înlocuită cu orice altă formalitate care asigură garantii similare acceptate de autoritatea vamală. Înregistrarea trebuie să mentioneze data efectuării acesteia si datele din anexa nr. 7 prevăzute pentru procedura de vămuire la domiciliu. Dispozitiile art. 223 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(4) În cazul prevăzut la alin. (3), autoritatea vamală este obligată să se asigure că sunt îndeplinite conditiile pentru schimbul de informatii între biroul vamal de export si alte birouri vamale.

Art. 229. - (1) Pentru a verifica dacă mărfurile au părăsit efectiv teritoriul vamal al României, exemplarul 3 al declaratiei vamale în detaliu este folosit ca dovadă a iesirii. În autorizatie se mentionează că exemplarul 3 al declaratiei vamale în detaliu trebuie să fie autentificat, prin certificare, în prealabil.

(2) Autentificarea prealabilă se efectuează într-unul dintre următoarele moduri:

a) rubrica A se stampilează în prealabil cu stampila biroului vamal si se semnează de către un functionar al acelui birou desemnat în acest scop;

b) exportatorul agreat stampilează declaratia folosind o stampilă specială conform modelului indicat în anexa nr. 11.

Această stampilă poate fi preimprimată pe formulare în cazul în care tipărirea este încredintată unei imprimerii aprobată în acest scop.

(3) Înainte de expedierea mărfurilor, exportatorul agreat este obligat să efectueze formalitătile prevăzute la art. 228 si să indice pe exemplarul 3 al declaratiei vamale în detaliu datele cuprinse în anexa nr. 7.

(4) Rubrica 44 a exemplarului 3, completat conform prevederilor alin. (2), trebuie să cuprindă numărul autorizatiei si denumirea biroului vamal emitent.

Art. 230. - (1) În autorizatia prevăzută la art. 226 se stabilesc modalitătile specifice pentru aplicarea procedurii si în mod special: a) mărfurile la care se aplică;

b) forma obligatiilor prevăzute la art. 228;

c) procedura acordării liberului de vamă. Când biroul vamal de export aplică prevederile art. 471 – 476, acordarea liberului de vamă se face potrivit art. 472;

d) continutul exemplarului 3 al declaratiei vamale în detaliu si mijloacele prin care urmează a fi validat;

e) procedura de prezentare a declaratiei suplimentare si termenul în care aceasta trebuie depusă.

(2) Autorizatia include angajamentul exportatorului agreat de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura integritatea stampilei speciale sau a formularelor imprimate în prealabil cu stampila biroului vamal de export sau imprimarea stampilei speciale.

 

Sectiunea a 4-a

Dispozitii comune sectiunilor 2 si 3

 

Art. 231. - (1) În locul declaratiei vamale în detaliu, autoritatea vamală poate aproba folosirea unui document comercial sau administrativ ori a altui suport.

(2) Documentul sau suportul prevăzut la alin. (1) cuprinde cel putin datele prevăzute în anexa nr. 7 si este însotit de o cerere de export. În cazul în care situatia permite, autoritatea vamală poate accepta ca această cerere să fie înlocuită cu o cerere globală care să acopere operatiunile de export ce urmează a fi efectuate pe o perioadă determinată, cu conditia ca titularul să furnizeze autoritătii vamale orice informatie pe care aceasta o consideră necesară pentru efectuarea unei analize de risc eficiente, înainte de expedierea mărfurilor si când este cazul, dreptul său de a verifica mărfurile. Pe documentul sau suportul utilizat se mentionează această autorizatie.

(3) Documentul comercial sau administrativ constituie dovada iesirii de pe teritoriul vamal al României, la fel ca si exemplarul 3 din declaratia vamală în detaliu. În cazul folosirii altor suporturi, măsurile referitoare la avizarea iesirii se stabilesc de autoritatea vamală.

Art. 232. - (1) Autoritatea Natională a Vămilor poate dispune si alte simplificări, în plus fată de procedurile prevăzute în Sectiunile 2 si 3, cu respectarea principiilor stabilite de Codul vamal.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), datele pe care autoritatea vamală le consideră necesare, pentru efectuarea eficientă a analizei de risc, înainte de expedierea mărfurilor si, când este cazul, dreptul său de a examina mărfurile, este necesar să fie puse la dispozitia acesteia.

 

PARTEA II

 

DESTINATII VAMALE

 

TITLUL I

PUNERE ÎN LIBERĂ CIRCULATIE

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 233. - (1) În situatia în care mărfurile românesti exportate pe baza unui carnet ATA se întorc în teritoriul vamal al României, punerea în liberă circulatie a acestor mărfuri poate fi efectuată pe baza carnetului ATA.

(2) In acest caz biroul vamal unde mărfurile sunt puse în liberă circulatie efectuează următoarele formalităti:

a) verifică datele ce figurează în rubricile de la A la G a voletului de reimport;

b) completează cotorul si rubrica H a voletului de reimport;

c) retine voletul de reimport.

(3) În situatia în care formalitătile privind verificarea si încheierea exportului temporar de mărfuri românesti sunt îndeplinite la un alt birou vamal decât cel de intrare, mărfurile sunt transportate între cele două birouri vamale fără nici un fel de formalităti.

 

CAPITOLUL II

Destinatia finală

 

Art. 234. - (1) Dispozitiile prezentului capitol se aplică pentru mărfurile care sunt puse în liberă circulatie beneficiind de tratament tarifar favorabil sau cărora li se aplică taxe vamale reduse sau zero datorită destinatiei lor finale si fac obiectul supravegherii vamale cu privire la respectarea destinatiei.

(2) În sensul acestui capitol, prin termenii de mai jos se întelege:

a) contabilitate - orice date comerciale, fiscale sau alte date contabile ale titularului sau tinute în numele acestuia;

b) evidente - datele care contin ansamblul informatiilor si elementelor tehnice necesare pe orice suport, pentru ca autoritatea vamală să poată asigura supravegherea si controlul regimului.

Art. 235. - (1) În situatia în care mărfurile fac obiectul supravegherii vamale ca urmare a destinatiei lor finale, acordarea tratamentului tarifar favorabil conform prevederilor art. 49 din Codul vamal se face pe baza unei autorizatii scrise.

Autorizatia este necesară pentru asigurarea supravegherii vamale când mărfurile sunt puse în liberă circulatie cu drepturi de import reduse sau zero ca urmare a utilizării lor conform unei destinatii finale si când potrivit dispozitiilor legale în vigoare mărfurile trebuie să rămână sub supraveghere vamală conform prevederilor art. 104 din Codul vamal.

(2) Cererea de autorizare se înaintează în scris, folosind modelul din anexa nr. 12, la directia regională vamală în a cărei rază de competentă mărfurilor li se atribuie o destinatie finală. În cazul în care operatiunea se desfăsoară pe raza mai multor regionale vamale, cererea se depune la directia regională vamală în a cărei rază de competentă se află contabilitatea principală a solicitantului, care facilitează controlul pe bază de audit. Autoritatea vamală poate permite reînnoirea sau modificarea autorizatiei pe baza unei simple cereri în scris.

(3) Cererea de autorizare poate fi făcută printr-o declaratie vamală pentru punerea în liberă circulatie întocmită în scris sau prin procedee informatice, în procedură normală, cu îndeplinirea cumulativă aurmătoarelor conditii:

a) cererea să implice un singur birou vamal;

b) solicitantul să atribuie mărfurilor, în totalitate, numai destinatia finală declarată;

c) să se asigure desfăsurarea corectă a operatiunilor.

(4) În cazul în care autoritatea vamală consideră că informatiile care figurează în cerere sunt insuficiente, aceasta poate cere solicitantului informatii suplimentare.

În special, când cererea este făcută prin depunerea declaratiei vamale, autoritatea vamală poate solicita ca aceasta să fie însotită de un document întocmit de declarant care să contină cel putin următoarele informatii, dacă acestea nu sunt înscrise pe declaratia vamală:

a) numele si adresa solicitantului, declarantului si operatorului;

b) natura destinatiei finale;

c) descrierea tehnică a mărfurilor si a produselor rezultate în urma atribuirii destinatiei finale si modalitatea de a le identifica;

d) rata estimată a randamentului sau modul de stabilire a acestei rate;

e) termenul prevăzut pentru a atribui mărfurilor destinatia finală;

f) locul în care mărfurilor li se atribuie destinatia finală.

(5) Directia regională vamală eliberează autorizatia în termen de 30 de zile si trimite un exemplar birourilor vamale interesate.

(6) Solicitantul este informat în legătură cu decizia de acordare a autorizatiei sau în legătură cu motivele respingerii cererii în termen de 30 zile de la depunerea cererii sau de la primirea de către autoritatea vamală a informatiilor care lipsesc si care au fost solicitate în mod suplimentar.

Art. 236. - (1) Autorizatia al cărei model figurează în anexa nr. 12 se acordă persoanelor stabilite pe teritoriul vamal al României dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) activitătile avute în vedere sunt conforme cu destinatia finală declarată si cu dispozitiile referitoare la transferul de mărfuri si, de asemenea, este asigurată desfăsurarea corectă a operatiunilor;

b) solicitantul autorizatiei oferă toate garantiile necesare pentru desfăsurarea corectă a operatiunilor ce trebuie efectuate si se obligă să atribuie mărfurilor, partial sau total, destinatia finală declarată sau să le transfere si să prezinte dovada acestei atribuiri sau a transferului, potrivit dispozitiilor legale în vigoare; de asemenea, acesta se obligă să nu întreprindă actiuni incompatibile cu scopul economic al destinatiei finale avut în vedere si să informeze autoritatea vamală competentă asupra tuturor elementelor care pot avea efecte asupra autorizatiei;

c) este asigurată supravegherea vamală, iar măsurile administrative pe care trebuie să le ia autoritatea vamală nu trebuie să fie disproportionate fată de necesitătile economice în cauză;

d) sunt tinute si păstrate evidente corespunzătoare;

e) se depune o garantie corespunzătoare atunci când autoritatea vamală consideră că aceasta este necesară.

(2) La depunerea unei cereri potrivit art. 235 alin. (3), autorizatia se acorda persoanelor stabilite pe teritoriul vamal al României prin acceptarea declaratiei vamale si cu respectarea celorlalte conditii prevăzute la alin. (1).

(3) Autorizatia contine, dacă sunt necesare, următoarele elemente:

a) identificarea titularului autorizatiei;

b) codul din N.C. sau din Tariful Vamal Integrat Român, tipul si descrierea mărfurilor, operatiunile prin care se atribuie mărfurilor destinatia finală declarată si dispozitiile privind rata de randament;

c) mijloacele si metodele de identificare si de control vamal, incluzând modalitătile de stocare în comun a mărfurilor pentru care se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 393 alin. (2) - (4), precum si modalitătile de stocare a amestecurilor de produse aflate sub supraveghere vamală în ceea ce priveste destinatia finală, clasificate la Cap. 27 si 29 din Nomenclatura Combinată sau de stocare a unor astfel de produse cu uleiuri brute din petrol clasificate la subpozitia tarifară 270900 din Nomenclatura Combinată;

d) termenul în care mărfurilor trebuie să li se atribuie destinatia finală declarată;

e) birourile vamale unde se declară mărfurile pentru punerea în liberă circulatie si birourile de control al regimului;

f) locurile unde mărfurilor trebuie să li se atribuie destinatia finală declarată;

g) garantia care trebuie constituită, când este cazul;

h) durata de valabilitate a autorizatiei;

i) posibilitatea de transfer a mărfurilor, când este cazul;

j) aranjamentele simplificate pentru transferul mărfurilor, când este cazul;

k) procedurile simplificate autorizate potrivit art. 98 din Codul vamal, când este cazul;

l) mijloacele de comunicare – adresă, telefon, persoană de contact.

În cazul stocării amestecurilor de produse prevăzute la lit. c), dacă produsele nu se clasifică la acelasi cod tarifar din N. C. nu prezintă aceeasi calitate comercială si nu au aceleasi caracteristici tehnice si fizice, stocarea amestecurilor poate fi autorizată numai dacă acestea sunt în întregime destinate a fi supuse unuia din tratamentele specifice prevăzute în nota complementară nr. 4 de la capitolul 27 din N.C.

(4) Autorizatia este valabilă de la data emiterii sau de la orice altă dată ulterioară mentionată în autorizatie si nu poate depăsi trei ani cu exceptia cazurilor temeinic justificate.

Art. 237. - (1) Autoritatea vamală poate emite o autorizatie retroactivă care intră în vigoare de la data depunerii cererii.

(2) Dacă cererea se referă la reînnoirea unei autorizatii pentru acelasi tip de operatiune si aceleasi mărfuri, se poate acorda autorizatia cu efect retroactiv de la data la care a expirat autorizatia initială.

(3) În circumstante exceptionale, efectul retroactiv al unei autorizatii se poate întinde pe o perioadă care nu poate depăsi un an înainte de data depunerii cererii, cu conditia să existe o necesitate economică dovedită si cu conditia ca:

a) cererea să nu fie legată de o încercare de înselăciune sau de o neglijentă evidentă;

b) din evidentele contabile ale solicitantului să rezulte faptul că cerintele regimului pot fi considerate îndeplinite si că, atunci când este cazul, pentru a evita substituirea, mărfurile pot fi identificate pentru perioada respectivă, iar aceste evidente permit verificarea regimului;

c) toate formalitătile necesare pentru regularizarea situatiei mărfurilor să poată fi îndeplinite, inclusiv, dacă este cazul, invalidarea declaratiei.

Art. 238. - Expirarea autorizatiei nu afectează mărfurile care erau în liberă circulatie în baza autorizatiei respective înainte de expirarea ei.

Art. 239. - (1) Transferul mărfurilor între diferite locuri mentionate în aceeasi autorizatie se poate face fără nici un fel de formalităti vamale.

(2) În situatia în care transferul mărfurilor se realizează între doi titulari de autorizatie se foloseste formularul de control T5R prevăzut în anexa nr. 13.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2) cedentul completează formularul de control T5R în trei exemplare - un original si două copii -, care trebuie să cuprindă:

a) în rubrica A „Biroul de plecare” adresa biroului vamal mentionat în autorizatia cedentului;

b) în rubrica 2, numele, adresa completă si numărul de autorizatie a cedentului;

c) în rubrica 8, numele, adresa completă si numărul de autorizatie a cesionarului;

d) în rubrica „Notă importantă” si în rubrica B textul trebuie să fie bifat;

e) în rubricile 31 si 33, descrierea mărfurilor la momentul transferului, inclusiv numărul de articole si codul tarifar corespunzător din Nomenclatura Combinată;

f) în rubrica 38, greutatea netă a mărfurilor;

g) în rubrica 103, cantitatea netă a mărfurilor în litere;

h) în rubrica 104, după bifarea rubricii „Altele (specificatii)” cu litere mari de tipar, mentiunea DESTINATIE FINALA: MĂRFURI PENTRU CARE OBLIGATIILE SUNT TRANSFERATE CESIONARULUI (ART. 239 DIN REGULAMENTUL VAMAL);

i) în rubrica 106, elementele de taxare aplicate mărfurilor importate, numărul de înregistrare si data declaratiei de punere în liberă circulatie, numele si adresa biroului vamal la care a fost completată declaratia.

(4) Cedentul trimite setul complet de exemplare de control T5R cesionarului, iar acesta anexează originalul documentului comercial care indică data primirii mărfurilor la setul de exemplare de control T5R si prezintă toate aceste documente biroului vamal stabilit în autorizatia sa. În caz de surplus, lipsa sau substituire de mărfuri sau orice alt fel de nereguli cesionarul trebuie să informeze imediat biroul vamal.

(5) Biroul vamal mentionat în autorizatia cesionarului, după ce a verificat documentele comerciale corespunzătoare, completează rubrica „J”, indică data primirii de către cesionar pe exemplarul original T5R si aplică data si stampila pe original în rubrica „J” si pe cele două copii în rubrica „E”. Biroul vamal retine copia 2 pentru evidenta sa si returnează originalul si copia 1 cesionarului.

(6) Cesionarul retine copia 1 pentru evidenta sa si trimite originalul cedentului pentru ca acesta să îl retină pentru evidenta sa.

(7) Birourile vamale între care se efectuează transferul pot folosi proceduri simplificate potrivit dispozitiilor privind utilizarea exemplarului de control T5R.

(8) În situatia în care birourile vamale consideră că buna desfăsurare a operatiunilor este asigurată, ele pot permite efectuarea transferului de mărfuri între doi titulari de autorizatie fără folosirea exemplarului de control T5R.

(9) După primirea mărfurilor, cesionarul îsi asumă obligatiile cuprinse în prezentul capitol cu privire la mărfurile transferate.

(10) Cedentul este degrevat de obligatiile sale când sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) cesionarul a primit mărfurile si a fost informat că mărfurile pentru care obligatiile au fost transferate fac obiectul unui control vamal în ceea ce priveste destinatia lor finală;

b) controlul vamal a fost preluat de biroul vamal al cesionarului; cu exceptia cazurilor în care autoritatea vamală procedează altfel, controlul vamal are loc după ce mărfurile au fost înregistrate în evidentele cesionarului.

Art. 240. - (1) În cazul transferului de materiale în vederea întretinerii sau reparării avioanelor efectuate de companii aeriene angajate în traficul international, fie potrivit conditiilor acordurilor de schimb, fie pentru nevoile proprii ale companiilor aeriene, în locul documentului de control T5-R se poate folosi o scrisoare de trăsură pentru transport aerian sau un alt document echivalent.

(2) Scrisoarea de trăsură pentru transport aerian sau documentul echivalent trebuie să contină cel putin următoarele date:

a) denumirea companiei aeriene expeditoare;

b) numele aeroportului de plecare;

c) denumirea companiei aeriene destinatare;

d) numele aeroportului de destinatie;

e) descrierea materialelor;

f) numărul de articole.

Datele mentionate la lit. a) – f) pot fi indicate în formă codificată sau prin referire la un document anexat.

(3) Scrisoarea de transport aerian sau documentul echivalent trebuie să contină pe fată următoarea mentiune cu litere mari de tipar: DESTINATIE FINALĂ.

(4) Compania aeriană expeditoare retine un exemplar al scrisorii de transport aerian sau al documentului echivalent pentru evidentele sale si păstrează o altă copie la dispozitia biroului vamal de plecare.

Compania aeriană destinatară retine un exemplar al scrisorii de transport international sau al documentului echivalent pentru evidentele sale si păstrează o altă copie la dispozitia biroului vamal de destinatie.

(5) Materialele intacte si copiile scrisorilor de transport aerian sau ale documentului echivalent se transmit companiei aeriene destinatare în locurile agreate de autoritatea vamală. Compania aeriană destinatară înscrie materialele în evidentele sale.

(6) Obligatiile care decurg din prevederile alin. (2) – (5) sunt transferate de la compania aeriană expeditoare la compania aeriană destinatară la momentul în care materialele intacte si copiile scrisorii de transport aerian sau ale documentului echivalent sunt transmise celei din urmă.

Art. 241. - (1) Autoritatea vamală poate aproba, în conditii stabilite, exportul sau distrugerea mărfurilor.

(2) In cazul exportului de produse agricole, în rubrica 44 a declaratiei vamale în detaliu sau în orice alt document folosit trebuie să fie prevăzută următoarea mentiune cu litere mari de tipar: ART. 241 din REGULAMENTUL VAMAL NR. ... DESTINATIE FINALĂ: MĂRFURI DESTINATE EXPORTULUI – NU SE APLICĂ PRIMĂ LA EXPORT.

(3) În situatia în care mărfurile se exportă, ele trebuie să fie considerate ca fiind mărfuri străine din momentul acceptării declaratiei vamale de export.

(4) În cazul distrugerii, deseurile si rebuturile rezultate trebuie să primească o destinatie vamală prevăzută pentru mărfurile străine.

Deseurile si rebuturile se află sub supraveghere vamală până în momentul definitivării statutului lor vamal.

Art. 242. - În situatia în care autoritatea vamală consideră că utilizarea mărfurilor în alte scopuri decât cele prevăzute în autorizatie este justificată din motive economice, această utilizare, alta decât exportul sau distrugerea, atrage nasterea datoriei vamale. Prevederile art. 230 din Codul vamal se aplică în mod corespunzător.

Art. 243. - (1) Mărfurile prevăzute la art. 234 alin. (1) rămân sub supraveghere vamală si sunt susceptibile de a fi supuse drepturilor de import până în momentul în care :

a) li se atribuie pentru prima data destinatia finală declarată;

b) sunt exportate, distruse sau primesc o altă destinatie conform prevederilor art. 241 – 242.

Cu toate acestea, când mărfurile pot fi utilizate, în mod repetat, conform destinatiei finale declarate si atunci când pentru a se evita orice abuzuri autoritatea vamală consideră că este necesar, supravegherea vamală poate fi mentinută pe o perioadă care nu poate depăsi doi ani de la data primei atribuiri a destinatiei finale declarate.

(2) Deseurile si rebuturile care rezultă din prelucrarea sau transformarea mărfurilor si pierderile normale se consideră ca fiind mărfuri cărora li s-a atribuit destinatia finală.

(3) În cazul deseurilor si rebuturilor rezultate în urma distrugerii mărfurilor, supravegherea vamală se încheie când acestora li se atribuie o destinatie vamală acceptată.

Art. 244 - (1) Mărfurile importate, înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, în baza unor reglementari speciale care au prevăzut scutirea de la plata unor drepturi de import ca urmare a destinatiei lor finale rămân sub supraveghere vamală si sunt susceptibile de a fi supuse drepturilor de import o perioada de 5 ani de la data înregistrării declaratiei vamale de import cu exceptia situatiilor în care reglementările speciale nu prevăd altfel.

(2) Cu toate acestea nu se consideră schimbare de destinatie si nu se datorează drepturi de import în cazul exportului mărfurilor prevăzute la alin. (1) către furnizorul initial si în cazul distrugerii acestora sub control vamal, potrivit legii.

 

CAPITOLUL III

Gestionarea măsurilor tarifare

 

Art. 245. - (1) În măsura în care nu există dispozitii contrare, când se deschid contingente tarifare acestea sunt gestionate de autoritatea vamală în ordinea cronologică a datei la care au fost acceptate declaratiile vamale de punere în liberă circulatie.

(2) În situatia în care se acceptă o declaratie vamală de punere înliberă circulatie ce contine o cerere valabilă din partea declarantului de a beneficia de un contingent tarifar, cantitatea din contingentul tarifar care corespunde nevoilor sale este alocată după ce în prealabil a fost verificată îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 198 alin. (2) si (3).

(3) Alocările se acordă de la data acceptării declaratiilor de punere în liberă circulatie în măsura în care soldul contingentelor tarifare respective permite acest lucru. Prioritătile se stabilesc în ordine cronologică.

(4) În situatia în care cantitătile solicitate dintr-un contingent tarifar depăsesc soldul disponibil, alocarea se face proportional, în functie de cantitătile solicitate.

(5) Declaratiile vamale acceptate de către autoritatea vamală pe 1, 2 sau 3 ianuarie se consideră ca fiind acceptate în prima zi lucrătoare.

(6) În situatia în care se deschide un nou contingent tarifar solicitările sunt luate în considerare după a 11-a zi lucrătoare de la data publicării actului normativ prin care s-a instituit contingentul tarifar.

(7) Dacă o declaratie de punere în liberă circulatie pentru mărfuri care fac obiectul unei cereri pentru a beneficia de un contingent tarifar este invalidată cererea de alocare corespunzătoare mărfurilor respective se anulează.

(8) Detaliile privind alocările solicitate sunt tratate ca fiind confidentiale.

(9) Un contingent tarifar este considerat critic atunci când 75% din volumul său initial a fost epuizat.

(10) Prin exceptare de la alin. (9) un contingent tarifar este considerat critic de la data deschiderii sale în cazul în care:

a) a fost deschis pentru o perioadă mai mică de trei luni;

b) un alt contingent tarifar referitor la acelasi produs, cu aceeasi origine si cu durată de valabilitate echivalentă cu contingentul tarifar în cauză – contingent tarifar echivalent – nu a fost deschis pe parcursul ultimilor doi ani;

c) un contingent tarifar echivalent deschis pe parcursul ultimilor doi ani a fost epuizat cel târziu în ultima zi a celei de a treia luni a duratei de valabilitate stabilită sau avea un volum initial superior contingentului tarifar în cauză.

(11) Un contingent tarifar a cărui singură finalitate este aplicarea unei măsuri de salvgardare sau a unei măsuri de retorsiune este considerat critic atunci când 75% din volumul său initial a fost epuizat, indiferent dacă au fost deschise sau nu contingente tarifare echivalente pe parcursul ultimilor doi ani.

(12) Modalitătile practice de alocare a contingentelor tarifare se stabilesc prin ordin comun al ministerelor cu competentă în domeniu.

 

CAPITOLUL IV

Statutul vamal al mărfurilor

 

Sectiunea 1

Dispozitii generale

 

Art. 246. - (1) Toate mărfurile de pe teritoriul vamal al României se consideră mărfuri românesti dacă nu se stabileste că ele nu au statut românesc, în măsura în care se respectă prevederile art. 198 din Codul vamal.

(2) Nu sunt considerate mărfuri românesti următoarele:

a) mărfurile introduse pe teritoriul vamal al României conform prevederilor art. 63 din Codul vamal;

b) mărfurile aflate în depozit temporar sau într-o zonă liberă supusă controlului de tip I sau într-un antrepozit liber;

c) mărfurile plasate sub un regim suspensiv sau într-o zonă liberă supusă controlului de tip II.

 

Sectiunea a 2-a

Dovada statutului românesc

 

Art. 247. - (1) În sensul prezentei sectiuni, prin birou competent se întelege autoritatea vamală care atestă statutul românesc al mărfurilor.

(2) Fără a aduce atingere mărfurilor plasate sub regimul de tranzit, dovada statutului românesc al mărfurilor nu poate fi stabilită decât printrunul din următoarele mijloace:

a) printr-unul din documentele prevăzute la art. 248-252;

b) în conformitate cu modalitătile prevăzute la art. 253-254.

(3) În situatia în care documentele sau modalitătile prevăzute în alin. (2) sunt utilizate pentru mărfurile românesti care sunt puse în ambalaje care nu au statut românesc, documentul care atestă statutul românesc al mărfurilor poartă mentiunea ambalaje N.

(4) În măsura în care se îndeplinesc conditiile de eliberare, documentele prevăzute în art. 249 - 255 se pot elibera ulterior. În acest caz, ele trebuie să poarte următoarea mentiune înscrisă cu rosu: eliberat ulterior.

Art. 248. - (1) Dovada statutului românesc al mărfurilor este adusă prin prezentarea documentului T2L-R.

(2) Documentul T2L-R se întocmeste pe formularul care corespunde exemplarului nr. 4 sau nr. 4/5 al declaratiei vamale în detaliu.

Acest formular poate fi completat, dacă este cazul, de unul sau mai multe formulare complementare, corespunzătoare exemplarului nr. 4 sau 4/5 al declaratiei vamale.

(3) Persoanele interesate vor înscrie sigla „T2L-R” în caseta din dreapta a rubricii nr. 1 a formularului si sigla „T2L-R bis” în caseta din dreapta a rubricii nr. 1 a fiecărui formular complementar utilizat.

(4) Listele de încărcătură, întocmite conform modelului din anexa nr. 14, pot fi utilizate, în locul formularelor complementare, ca parte descriptivă a documentului T2L-R.

Art. 249. - (1) Autoritatea vamală poate autoriza orice persoană care îndeplineste conditiile art. 293 să utilizeze ca liste de încărcătură, liste care nu îndeplinesc toate conditiile prevăzute în anexele nr. 14 a) si 14 b).

(2) Dispozitiile art. 305 se aplică în mod corespunzător.

Art. 250. - (1) Documentul T2L-R se întocmeste într-un singur exemplar.

(2) La cererea persoanei interesate, documentul T2L-R si, după caz, formularul complementar utilizat sau lista de încărcătură utilizată sunt vizate de biroul vamal. Viza se aplică pe cât posibil, în rubrica „C. Birou de plecare” si contine următoarele mentiuni:

a) pentru documentul T2L-R, numele si stampila biroului vamal, semnătura lucrătorului vamal, data vizei si numărul de înregistrare al declaratiei de expeditie sau de export, atunci când este necesar;

b) pentru formularul complementar sau lista de încărcătură, numărul de pe documentul T2L-R si numele biroului vamal. În acest ultim caz, numărul este însotit de stampila biroului vamal.

Aceste documente sunt transmise persoanei interesate.

Paragraful 1

Documente comerciale

Art. 251. - (1) Dovada statutului românesc al mărfurilor este adusă, în conditiile prevăzute în prezentul paragraf, prin prezentarea facturii sau a documentului de transport referitor la aceste mărfuri.

(2) Factura sau documentul de transport trebuie să contină cel putin numele si adresa completă a expeditorului sau a persoanei interesate dacă aceasta nu este expeditor, numărul, felul, mărcile si numerele coletelor, denumirea mărfurilor, precum si greutatea brută în kilograme si, după caz, numerele containerelor.

Persoana interesată trebuie să aplice pe document, în mod vizibil, sigla „T2L-R” însotită de semnătura olografă.

(3) Factura sau documentul de transport, completat corespunzător si semnat de persoana interesată se vizează, la cererea acestuia, de biroul vamal. Viza contine numele si stampila biroului vamal, semnătura lucrătorului vamal, data si numărul de înregistrare al declaratiei de expeditie sau de export, atunci când este necesară.

(4) În situatia în care valoarea totală a mărfurilor românesti înscrise în factura sau documentul de transport nu depăseste echivalentul sumei de  1000 euro, persoana interesată nu este obligată să prezinte acestdocument biroului competent pentru vizare.

În acest caz, factura sau documentul de transport completat include, pe lângă datele prevăzute la alin. (2), denumirea biroului vamal.

(5) Dispozitiile alin. (1) – (4) se aplică numai dacă factura sau documentul de transport se referă doar la mărfuri românesti.

Art. 252. - (1) Dovada statutului românesc al mărfurilor este dată de manifestul companiei navale sau declaratia pentru marfă.

(2) Manifestul contine cel putin următoarele:

a) numele si adresa completă a companiei navale;

b) identitatea navei;

c) locul si data încărcării mărfurilor;

d) locul descărcării mărfurilor.

(3) Pentru fiecare transport în parte, manifestul contine si următoarele:

a) referinta la conosament sau la alt document comercial;

b) numărul, felul, mărcile si numerele coletelor;

c) denumirea mărfurilor în functie de denumirea lor comercială uzuală ce contine enunturile necesare identificării lor;

d) greutatea brută în kilograme;

e) numerele containerelor, dacă este cazul;

f) sigla „C” - echivalentă cu „T2L-R” - sau sigla „N” pentru alte mărfuri.

(4) Manifestul completat corespunzător si semnat de compania navală este vizat, la cererea acesteia, de biroul vamal. Viza trebuie să contină numele si stampila biroului vamal, semnătura unui functionar al acestui birou si data vizei.

Paragraful 2

Alte dovezi proprii anumitor operatiuni

Art. 253. - (1) În situatia în care mărfurile sunt transportate sub acoperirea unui carnet TIR sau sub acoperirea unui carnet ATA, declarantul, pentru a justifica statutul românesc al mărfurilor, poate să aplice în mod vizibil, în rubrica rezervată denumirii mărfurilor, sigla „T2L-R”, însotită de semnătura sa, pe toate voletele carnetului utilizat, înainte ca acesta să fie prezentat pentru viză biroului de plecare. Sigla „T2L-R” se autentifică pe toate voletele pe care a fost aplicată, prin stampila si semnătura lucrătorului vamal de la biroul de plecare.

(2) În cazul în care carnetul TIR sau carnetul ATA contine atât mărfuri românesti, cât si mărfuri străine, aceste două categorii de mărfuri trebuie să fie indicate separat si sigla “T2L-R” se aplică în asa fel încât să fie identificate în mod clar mărfurile românesti.

Art. 254. - Mărfurile care nu sunt destinate scopurilor comerciale si însotesc călătorii sau se află în bagajele acestora, sunt considerate mărfuri românesti:

a) atunci când sunt declarate ca mărfuri românesti fără a exista dubii în privinta veridicitătii acestei declaratii;

b) în celelalte cazuri, după modalitătile mentionate în prezentul capitol.

 

Sectiunea a 3-a

Dovada statutului românesc al mărfurilor, adusă de un expeditor agreat

 

Art. 255. - (1) Autoritatea vamală poate autoriza orice persoană, denumită în continuare expeditor agreat, care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 293 si care justifică statutul românesc al mărfurilor cu un document T2L-R, conform art. 248 sau cu unul din documentele prevăzute de art. 251 - 252 si numite în continuare documente comerciale, să le utilizeze fără să le prezinte pentru viză la biroul vamal.

(2) Dispozitiile art. 294 - 298 se aplică în mod corespunzător autorizatiei prevăzute la alin. (1).

Art. 256. - Autorizatia mentionează în special:

a) biroul împuternicit, în sensul art. 257 alin. (1), cu preautentificarea formularelor utilizate pentru întocmirea documentelor respective;

b) conditiile în care expeditorul agreat trebuie să justifice utilizarea formularelor respective;

c) categoriile sau transporturile de mărfuri excluse;

d) termenul si conditiile în care expeditorul agreat informează biroul vamal pentru a-i permite acestuia să efectueze, dacă este cazul, controlul înainte de plecarea mărfurilor.

Art. 257. - (1) Autorizatia stabileste ca fata documentelor comerciale respective sau rubrica “C. Biroul de plecare” de pe fataformularelor utilizate pentru întocmirea documentului T2L-R si, dacă este cazul, a formularului sau formularelor complementare să fie prevăzută cu stampila biroului prevăzut la art. 256 lit. a) si cu semnătura functionarului acestui birou sau să fie stampilată de către expeditorul agreat cu o stampilă specială conform cu modelul din anexa nr. 11. Această stampilă poate fi preimprimată pe formulare, atunci când imprimarea este făcută de către o tipografie agreată în acest scop.

Dispozitiile art. 310 se aplică în mod corespunzător.

(2) Expeditorul agreat este obligat să completeze formularul, să-l semneze cel mai târziu în momentul expedierii mărfurilor si să indice în rubrica “D. Controlat la biroul de plecare” a documentului T2L-R sau într-un loc vizibil al documentului comercial utilizat, numele biroului vamal, data întocmirii documentului si următoarea mentiune: Expeditor agreat.

Art. 258. - (1) Expeditorul agreat poate fi autorizat să nu aplice semnătura pe documentele T2L-R sau pe documentele comerciale utilizate, stampilate cu stampila specială prevăzută în art. 257 alin. (1) si întocmite prin procedee informatice. Această autorizatie poate fi acordată, cu conditia ca expeditorul agreat să fi transmis, în prealabil, autoritătii vamale, un angajament scris prin care se declară responsabil de consecintele juridice ale emiterii tuturor documentelor T2L-R sau a tuturor documentelor comerciale care au aplicată stampila specială.

(2) Documentele T2L-R sau documentele comerciale trebuie să contină, în locul semnăturii expeditorului agreat, următoarea mentiune: Dispensă de semnătură.

Art. 259. - (1) Autoritatea vamală poate autoriza companiile navale să nu întocmească manifestul ce serveste la justificarea statutului românesc al mărfurilor decât, cel mai târziu, a doua zi după plecarea navei si, în toate cazurile, înaintea sosirii navei în portul de destinatie.

(2) Autorizatia nu este acordată decât companiilor navale care în mod cumulativ:

a) îndeplinesc conditiile art. 293;

b) utilizează sisteme de schimb electronic de date pentru a transmite informatiile între porturile de plecare si de destinatie de pe teritoriul vamal al României;

c) operează un număr semnificativ de călătorii, după itinerarii cunoscute.

(3) Autorizatia este valabilă în România si nu se aplică decât operatiunilor efectuate între porturile mentionate în autorizatia respectivă.

(4) Simplificarea acordată prin autorizatia prevăzută la alin. (1) se aplică astfel:

a) manifestul din portul de plecare este transmis prin procedee informatice portului de destinatie;

b) compania navală înscrie pe manifest indicatiile prevăzute la art. 252 alin. (2);

c) un exemplar al manifestului transmis prin procedee informatice este prezentat, la cerere, cel mai târziu a doua zi lucrătoare care urmează plecării navei, biroului vamal din portul de plecare si, în toate cazurile, înainte de sosirea navei în portul de destinatie;

d) un exemplar al manifestului transmis prin procedee informatice este prezentat biroului vamal din portul de destinatie;

e) biroul vamal din portul de plecare efectuează, prin sistem de audit, controale pe baza analizei de risc;

(5) Fără a înlătura aplicarea dispozitiilor art. 286, 287 si 352 si ale Titlului IX din Codul vamal, compania navală notifică autoritătii vamale orice infractiune sau neregulă, iar biroul vamal din portul de destinatie informează, imediat ce este posibil, despre orice infractiune sau neregulă, biroul vamal din portul de plecare.

Art. 260. - Expeditorul agreat este obligat să facă o copie a fiecărui document T2L-R sau a fiecărui document comercial eliberat în baza prezentei sectiuni. Biroul vamal stabileste modalitătile conform cărora copia respectivă este prezentată pentru control si este păstrată cel putin doi ani.

Art. 261. - Biroul vamal poate efectua asupra expeditorilor agreati orice control pe care îl consideră necesar.

 

TITLUL II

TRANZITUL VAMAL

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 262. - (1) Prevederile acestui capitol se aplică operatiunilor de tranzit, cu exceptia cazurilor când se prevede altfel.

(2) În situatia în care se exportă mărfuri, acestea se plasează sub regimul de tranzit în unul din următoarele cazuri:

a) dacă au făcut obiectul formalitătilor vamale de export în vederea acordării de restituiri în cadrul politicii agricole;

b) dacă sunt supuse măsurilor de control în ceea ce priveste destinatia si au făcut obiectul formalitătilor vamale la export în cadrul politicii agricole;

c) dacă beneficiază de rambursarea sau remiterea drepturilor la import, cu conditia ca să fie exportate în afara teritoriul vamal al României;

d) dacă, sub forma produselor compensatoare sau a mărfurilor în aceeasi stare au făcut obiectul formalitătilor la export ca încheiere a regimului de perfectionare activă – sistemul cu restituire, în vederea rambursării sau remiterii drepturilor.

(3) Lista mărfurilor cu risc ridicat de fraudă este cea stabilită conform Conventiei privind regimul de tranzit comun, încheiată la Interlaken la 20 mai 1987 la care România a aderat prin Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 150/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1030 din 21 noiembrie 2005. Când o prevedere din prezentul regulament se referă la aceste mărfuri, măsura referitoare la mărfurile cu risc ridicat de fraudă se aplică numai atunci când cantitatea de mărfuri depăseste minimul înscris în listă.

Art. 263. - În sensul prezentului titlu prin termenii de mai jos se întelege:

a) birou de plecare - biroul vamal unde se acceptă declaratia vamală pentru plasarea mărfurilor în regim de tranzit;

b) birou de destinatie - biroul vamal unde mărfurile plasate sub regimul de tranzit trebuie să fie prezentate pentru a încheia regimul;

c) birou de garantie – biroul, determinat de autoritatea vamală, unde este constituită o garantie prin garant.

Art. 264. - (1) Garantia furnizată de principalul obligat va fi valabilă pe tot teritoriul vamal al României.

(2) Pentru operatiunile de tranzit pe care companiile de cale ferată nu le efectuează în procedură simplificată, conform prevederilor art. 292, trebuie furnizată o garantie.

Art. 265. - Caracteristicile formularelor utilizate în sistemul de tranzit, altele decât declaratia vamală în detaliu, sunt prevăzute în anexa nr. 15.

Art. 266. - (1) În cadrul regimului de tranzit vamal, biroul vamal de frontieră efectuează controlul vamal exterior al mijloacelor de transport si verifică concordanta documentelor de tranzit vamal cu documentele de transport însotitoare.

(2) În caz de indicii temeinice de fraudă biroul vamal procedează la controlul vamal al mărfurilor în tranzit.

Art. 267. - Declaratia vamală de tranzit vamal constituie titlu de creantă pentru plata datoriei vamale, în cazul în care transportatorul nu prezintă mărfurile la biroul vamal de destinatie în termenul stabilit sau le prezintă cu lipsuri ori substituiri.

Art. 268. - Mărfurile străine aflate în regim de tranzit vamal care din cauze fortuite se valorifică pe teritoriul României sunt supuse plătii datoriei vamale.

 

CAPITOLUL II

Functionarea regimului

 

Sectiunea 1

Garantia izolată

 

Art. 269. - (1) Garantia izolată trebuie să acopere în totalitate cuantumul datoriei ce se poate naste, calculată pe baza nivelului taxelor celor mai ridicate aferente mărfurilor în cauză.

Cu toate acestea, taxele care se iau în considerare la calcularea garantiei izolate nu pot fi mai mici decât o taxă minimă atunci când o asemenea taxă este inclusă în a 5 – a coloană din lista mărfurilor cu risc ridicat de fraudă.

Dispozitiile privind garantia izolată se aplică în mod corespunzător si pentru taxa pe valoarea adăugată si accize care, potrivit Codului fiscal, sunt în atributiile autoritătii vamale.

(2) Garantia izolată prin depozit în numerar se constituie la biroul de plecare si se rambursează, la cererea titularului, când regimul a fost descărcat.

(3) Garantia izolată furnizată de un garant poate consta în utilizarea titlurilor de garantie izolată a căror valoare reprezintă echivalentul în lei al sumei de 7 000 euro/titlu, emisă de garant în beneficiul persoanei care actionează în calitate de principal obligat. Responsabilitatea garantului este angajată până la concurenta echivalentului în lei al sumei de 7 000 euro pentru fiecare titlu.

Art. 270. - (1) Garantia izolată constituită prin garant trebuie să facă obiectul unui act de garantie conform modelului din anexa nr. 16.

În situatia în care biroul de plecare este diferit de biroul de garantie, acesta din urmă păstrează o copie a actului prin care a acceptat angajamentul de garantie. Originalul este prezentat de principalul obligat la biroul de plecare, unde este păstrat.

Cu toate acestea, când se face schimb de date cu privire la garantie între biroul de garantie si biroul de plecare folosind procedee informatice, originalul actului de garantie este retinut la biroul de plecare.

(2) În situatia în care dispozitiile legale prevăd altfel, actul de garantie prevăzut la alin. (1) se poate constitui sub o formă diferită, cu conditia ca acesta să aibă efecte identice cu cele din actul prevăzut în model.

Art. 271. - (1) În cazul prevăzut la art. 269 alin. (3), garantia izolată trebuie să facă obiectul unui act de garantie conform modelului din anexa nr. 17.

Dispozitiile art. 270 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(2) Titlul de garantie izolată se stabileste conform modelului din anexa nr. 18. Garantul va indica pe titlu data sa limită de utilizare, care nu poate depăsi termenul de un an de la data emiterii.

(3) Garantul poate elibera titluri de garantie izolată care să nu fie valabile pentru o operatiune de tranzit cu mărfuri cu risc ridicat de fraudă.

În acest scop, garantul înscrie în diagonală, pe titlul sau titlurile de garantie izolată pe care le eliberează, mentiunea validitate limitată.

(4) În situatia în care biroul de garantie face schimb de date cu privire la garantie cu birourile de plecare folosind procedee informatice, garantul trebuie să furnizeze acestui birou orice detaliu cerut în legătură cu titlurile de garantie izolată pe care le-a emis în conformitate cu modalitătile stabilite de către autoritatea vamală.

(5) Principalul obligat trebuie să remită biroului de plecare un număr de titluri de garantie izolată care acoperă în totalitate taxele vamale si alte drepturi care ar putea fi datorate. Aceste titluri sunt păstrate de biroul de plecare.

Art. 272. - (1) Biroul de garantie revocă decizia prin care a acceptat angajamentul garantului, când conditiile care au stat la baza acesteia nu mai sunt îndeplinite.

Garantul îsi poate rezilia, de asemenea, angajamentul în orice moment.

(2) Revocarea sau rezilierea se execută începând cu a 16-a zi de la notificarea garantului sau a biroului de garantie, după caz.

Începând cu data revocării sau rezilierii, titlurile de garantie izolată emise anterior nu mai pot fi utilizate pentru plasarea mărfurilor sub regimul

 

Sectiunea a 2-a

Mijloace de transport si declaratii

 

Art. 273. - (1) Fiecare declaratie de tranzit contine numai mărfurile încărcate sau care urmează a fi încărcate pe un singur mijloc de transport pentru a fi transportate de la un birou de plecare la un birou de destinatie.

În aplicarea prezentului articol, se consideră a fi un singur mijloc de transport, cu conditia ca mărfurile să fie descărcate împreună:

a) un vehicul rutier însotit de remorca sau remorcile sale ori semiremorca sau semiremorcile sale;

b) un vagon sau o garnitură de cale ferată;

c) navele care formează un singur convoi;

d) containerele încărcate pe un singur mijloc de transport în sensul prezentului articol.

(2) Un singur mijloc de transport poate fi utilizat pentru încărcarea mărfurilor la mai multe birouri de plecare si pentru descărcarea la mai multe birouri de destinatie.

Art. 274. - Listele de încărcătură întocmite conform anexei nr. 14 b) si al căror model corespunde cu specimenul din anexa nr. 14 a), pot fi utilizate în locul formularelor complementare, ca parte descriptivă a declaratiei de tranzit din care fac parte.

Art. 275. - (1) Declaratia de tranzit respectă instructiunile stabilite în Normele tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei vamale în detaliu si se depune la biroul de plecare utilizând procedee informatice.

(2) Autoritatea vamală acceptă declaratia de tranzit făcută în scris pe formularul corespunzător celui descris în anexa nr. 9 în următoarele cazuri:

a) sistemul de tranzit computerizat vamal al autoritătii vamale nu functionează;

b) aplicatia principalului obligat nu functionează.

(3) Utilizarea unei declaratii scrise de tranzit, conform prevederilor alin. (2) lit. b), se face cu aprobarea autoritătii vamale.

Art. 276. - În cazul în care mărfurile sunt transportate de călători care nu au acces direct la sistemul de tranzit computerizat vamal si nu pot depune declaratia de tranzit la biroul de plecare utilizând procedee informatice, autoritatea vamală aprobă călătorului să utilizeze o declaratie de tranzit efectuată în scris pe un formular corespunzător celui prevăzut în anexa nr. 9. În această situatie, autoritatea vamală trebuie să se asigure că schimbul de date privind tranzitul se face între birourile vamale utilizând tehnologia informatiei si retelele de calculatoare.

 

Sectiunea a 3-a

Formalităti la biroul de plecare

 

Art. 277. - Mărfurile plasate în regim de tranzit sunt transportate la biroul de destinatie pe ruta economic justificată.

Art. 278. - (1) Biroul de plecare fixează termenul de tranzit în care mărfurile trebuie să fie prezentate la biroul de destinatie, tinând cont de traseul ce trebuie urmat, de dispozitiile care reglementează transportul si de alte norme ce se pot aplica si, dacă este cazul, de elementele comunicate de principalul obligat.

(2) În situatia în care mărfurile sunt prezentate la biroul de destinatie după expirarea termenului stabilit de biroul de plecare si când nerespectarea termenului de tranzit se datorează circumstantelor temeinic justificate, acceptate de biroul de destinatie si neimputabile transportatorului sau principalului obligat, acesta din urmă se consideră că s-a încadrat în termenul stabilit.

Art. 279. - (1) Fără a înlătura aplicarea dispozitiilor alin. (4), mărfurile plasate în regim de tranzit se pun sub sigilii vamale.

(2) Se sigilează următoarele:

a) spatiul în care se află mărfurile, în cazul în care mijlocul de transport este aprobat pe baza altor reglementări sau recunoscut de către biroul de plecare ca fiind adecvat pentru sigilare;

b) fiecare colet, în celelalte cazuri.

(3) Mijloacele de transport pot fi recunoscute ca apte pentru sigilare cu conditia ca:

a) sigiliile să poată fi aplicate în mod simplu si eficient;

b) să fie construite astfel încât mărfurile să nu poată fi scoase sau introduse fără a lăsa urme vizibile de interventie sau fără violarea sigiliilor;

c) spatiile rezervate pentru încărcătură să fie usor accesibile pentru verificarea de către autoritatea vamală;

d) să nu cuprindă spatii secrete în care să poată fi ascunse mărfurile.

Orice vehicul rutier, remorcă, semi-remorcă sau container agreat pentru transportul mărfurilor sub sigiliu vamal în conformitate cu dispozitiile unui acord international la care România este parte semnatară este considerat corespunzător pentru sigilare.

(4) Biroul de plecare poate să acorde dispensă de la aplicarea sigiliilor, când, având în vedere alte măsuri eventuale de identificare, descrierea mărfurilor din declaratia de tranzit sau din celelalte documente însotitoare permite identificarea acestora cu usurintă.

Se consideră că descrierea mărfurilor permite identificarea acestora, când este suficient de detaliată pentru a permite o recunoastere usoară a cantitătii si naturii mărfurilor.

Când biroul de plecare acordă o dispensă de la aplicarea sigiliilor, înscrie în rubrica „D. Controlat la biroul de plecare” a declaratiei de tranzit, cu privire la „Sigilii aplicate”, mentiunea „Dispensă”.

Art. 280. - (1) În situatia în care declaratia de tranzit este procesată la biroul de plecare prin procedee informatice, exemplarele 4 si 5 ale declaratiei de tranzit sunt înlocuite de documentul de însotire a tranzitului, care corespunde modelului din anexa nr. 19.

(2) În situatia în care este necesar, documentul de însotire a tranzitului este, după caz, însotit de o listă a articolelor, care corespunde modelului din anexa nr. 20 sau de o listă de încărcătură. Aceste liste fac parte integrantă din documentul de însotire a tranzitului.

(3) În cazul prevăzut la alin. (1), biroul de plecare păstrează declaratia de tranzit si acordă liberul de vamă, eliberând principalului obligat documentul de însotire a tranzitului.

(4) În situatia în care se autorizează, documentul de însotire a tranzitului poate fi tipărit prin sistemul informatic al principalului obligat.

(5) În situatia în care dispozitiile acestui capitol fac referire la exemplarele declaratiei de tranzit care însotesc transportul, aceste dispozitii se aplică în mod corespunzător documentului de însotire a tranzitului.

 

Sectiunea a 4 - a

Formalităti pe parcursul transportului

 

Art. 281. - Transportul mărfurilor plasate în tranzit se efectuează cu exemplarele 4 si 5 ale declaratiei de tranzit, care sunt înmânate principalului obligat de către biroul de plecare.

Art. 282. - (1) Transportatorul este obligat să adnoteze exemplarele 4 si 5 ale declaratiei de tranzit si să le prezinte, împreună cu transportul, autoritătii vamale:

a) în caz de rupere a sigiliului pe parcursul transportului dintr-o cauză independentă de vointa transportatorului;

b) în caz de transbordare a mărfurilor pe un alt mijloc de transport; această transbordare trebuie să aibă loc sub supravegherea autoritătii vamale dar aceasta poate aproba efectuarea transbordării si fără supravegherea sa;

c) în caz de pericol iminent ce necesită descărcarea imediată, partială sau totală a mijlocului de transport;

d) cu ocazia oricărui eveniment, incident sau accident susceptibil de a avea o influentă asupra respectării obligatiilor principalului obligat sau ale transportatorului.

(2) În situatia în care autoritatea vamală consideră că operatiunea de tranzit poate continua în mod normal decide, dacă este cazul, măsurile necesare si vizează corespunzător exemplarele 4 si 5 ale declaratiei de tranzit.

 

Sectiunea a 5 - a

Formalităti la biroul de destinatie

 

Art. 283. - (1) Mărfurile si exemplarele 4 si 5 ale declaratiei de tranzit sunt prezentate la biroul de destinatie.

(2) Biroul de destinatie înregistrează exemplarele 4 si 5 ale declaratiei de tranzit, mentionează data sosirii si rezultatul controlului efectuat.

(3) La cererea principalului obligat si pentru a servi drept probă a încheierii regimului, conform art. 286 alin. (2), biroul de destinatie vizează un exemplar 5 suplimentar sau o copie a exemplarului 5 al declaratiei de tranzit pe care înscrie mentiunea „Probă alternativă”.

(4) O operatiune de tranzit poate fi încheiată la alt birou decât cel prevăzut în declaratia de tranzit. Acesta devine birou de destinatie.

Art. 284. - (1) Biroul de destinatie eliberează o recipisă la cererea persoanei care prezintă exemplarele 4 si 5 ale declaratiei de tranzit.

(2) Formularul pe care se stabileste recipisa trebuie să corespundă modelului din anexa nr. 21. Recipisa poate fi întocmită si pe modelul de pe verso-ul exemplarului nr. 5 al declaratiei de tranzit.

(3) Recipisa trebuie să fie în prealabil completată de către persoana interesată si poate contine, în afara spatiului rezervat biroului de destinatie, alte indicatii referitoare la transport. Recipisa nu poate servi drept probă a încheierii regimului în sensul art. 286 alin. (3).

Art. 285. - Biroul de destinatie returnează exemplarul 5 al declaratiei de tranzit la biroul de plecare, fără întârziere si în maxim 30 de zile de la încheierea regimului.

 

Sectiunea a 6- a

Controlul încheierii regimului

 

Art. 286. - (1) În absenta returnării exemplarului 5 al declaratiei de tranzit la biroul de plecare, într-un termen de 60 de zile de la data acceptării declaratiei de tranzit, biroul de plecare comunică acest lucru principalului obligat, cerându-i să aducă dovada că regimul s-a încheiat.

(2) În situatia în care se aplică dispozitiile art. 288 - 291 si biroul de plecare nu a primit mesajul «Aviz de sosire» până la termenul la care mărfurile trebuiau prezentate la biroul de destinatie, acesta îl informează pe principalul obligat si îi cere să furnizeze dovezi că regimul s-a încheiat.

(3) O dovadă în sensul celei din alin. (1) o constituie, pentru autoritatea vamală, prezentarea unui document certificat de biroul de destinatie, care contine identificarea mărfurilor în cauză si care stabileste că acestea au fost prezentate la biroul de destinatie sau, în cazul aplicării art. 314, la destinatarul agreat.

Regimul de tranzit este, de asemenea, considerat încheiat dacă principalul obligat prezintă autoritătii vamale un document vamal de plasare sub o altă destinatie vamală într-o altă tară sau o copie sau fotocopie a acestui document, care contine identificarea mărfurilor în cauză. Copia sau fotocopia trebuie să fie certificată conform cu originalul, fie de către organismul care a emis documentul original, fie de autoritătile din tara în cauză, fie de autoritătile române.

Art. 287. - (1) În situatia în care, în termen de 120 de zile de la data acceptării declaratiei de tranzit, biroul de plecare nu are dovada că regimul s-a încheiat, autoritatea vamală începe imediat procedura de cercetare pentru a obtine informatiile necesare pentru încheierea regimului sau, când nu este posibil să stabilească dacă datoria vamală a luat nastere, să identifice debitorul si să stabilească biroul vamal care să înceapă recuperarea drepturilor.

Dacă autoritatea vamală este informată din timp că regimul nu s-a încheiat sau atunci când aceasta consideră necesar, declansează procedura de cercetare fără întârziere.

În situatia în care se aplică prevederile art. 288 - 291, autoritatea vamală începe procedura de cercetare de fiecare dată când nu a primit mesajul „aviz de sosire” imediat după data la care mărfurile trebuiau prezentate la biroul de destinatie sau, mesajul „rezultatul controlului” în termen de sase zile de la data primirii mesajului „aviz de sosire”.

(2) Procedura de cercetare se declansează, de asemenea, atunci când ulterior se constată că dovada de încheiere a regimului a fost falsificată si când recurgerea la această procedură este necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de la alin. (1).

(3) Normele metodologice de derulare a procedurii de cercetare se aprobă de Autoritatea Natională a Vămilor si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Sectiunea a 7-a

Dispozitii suplimentare aplicabile în cazul schimbului de date privind tranzitul, prin intermediul tehnologiei informatiei

si al retelelor informatice

 

Art. 288. – Dispozitiile prezentei sectiuni nu se aplică procedurilor simplificate, specifice anumitor modalităti de transport, prevăzute la art. 292 lit. f).

Art. 289. - La eliberarea mărfurilor, biroul de plecare transmite informatii privind operatiunea de tranzit biroului de destinatie declarat, utilizând mesajul numit aviz anticipat de sosire. Acest mesaj se stabileste pe baza datelor din declaratia de tranzit, rectificată dacă este cazul, si completată corespunzător si este conform structurii si caracteristicilor stabilite de autoritatea vamală.

Art. 290. – (1) Biroul de destinatie păstrează documentul de însotire a tranzitului si informează biroul de plecare despre sosirea mărfurilor, cu ajutorul mesajului aviz de sosire, în aceeasi zi cu prezentarea lor la biroul de destinatie. Acest mesaj nu poate servi drept dovadă de încheiere a regimului în sensul art. 286 alin. (3).

(2) Cu exceptia situatiilor temeinic justificate, biroul de destinatie transmite mesajul rezultatele controlului biroului de plecare cel târziu a  doua zi lucrătoare de la prezentarea mărfurilor la biroul de destinatie.

(3) Mesajele utilizate sunt conforme structurii si caracteristicilor stabilite de autoritatea vamală.

Art. 291. - Verificarea mărfurilor se efectuează pe baza datelor din mesajul aviz anticipat de sosire, primit de la biroul de plecare.

 

CAPITOLUL III

Simplificări

 

Sectiunea 1

Prevederi generale privind simplificările

 

Art. 292. - La cererea principalului obligat sau, după caz, a destinatarului autoritatea vamală poate autoriza următoarele simplificări:

a) utilizarea unei garantii globale sau a unei dispense de garantie;

b) utilizarea listelor de încărcătură speciale;

c) utilizarea sigiliilor cu model special;

d) statutul de expeditor agreat;

e) statutul de destinatar agreat;

f) aplicarea procedurilor simplificate specifice mărfurilor transportate pe cale ferată sau în containere mari, pe cale aeriană, navală sau prin conducte;

g) aplicarea altor proceduri simplificate, emise de Autoritatea Natională a Vămilor prin norme metodologice publicate în Monitorul Oficial al României.

Art. 293. - (1) Autorizatia prevăzută la art. 292, nu se acordă decât persoanelor care:

a) sunt stabilite în România;

b) folosesc în mod regulat regimul de tranzit sau despre care autoritatea vamală stie că sunt în măsură să îndeplinească obligatiile legate de acest regim sau, atunci când este vorba de simplificarea de la art. 292 lit. e), persoanelor care primesc regulat mărfuri plasate sub regimul de tranzit;

c) nu au comis încălcări grave sau repetate ale reglementărilor vamale sau fiscale.

(2) Pentru a garanta gestionarea corectă a simplificărilor, autorizatia se acordă numai când:

a) autoritatea vamală poate să asigure supravegherea si controlul regimului fără un efort administrativ disproportionat fată de necesitătile persoanelor în cauză;

b) persoanele detin evidente care să permită autoritătii vamale să efectueze un control eficient.

(3) În situatia în care persoana interesată a obtinut din partea autoritătii vamale, statutul de agent economic autorizat prin care beneficiază de simplificările prevăzute de reglementările vamale, criteriile prevăzute în alin. (1) lit. c) si alin. (2) lit. b) sunt considerate ca fiind îndeplinite.

Art. 294. - (1) Cererea de autorizare pentru utilizarea unei simplificări, numită în continuare cerere se face în scris si este datată si semnată.

(2) Cererea trebuie să contină toate elementele care să permită autoritătii vamale să se asigure asupra respectării conditiilor de utilizare a simplificărilor cerute.

Art. 295. - (1) Cererea se depune la autoritatea vamală.

(2) Autorizatia se eliberează sau cererea este respinsă în termen de 90 de zile de la data depunerii acesteia.

Art. 296. - (1) Originalul autorizatiei, datată si semnată, împreună cu una sau mai multe copii sunt transmise titularului acesteia.

(2) Autorizatia precizează conditiile în care sunt utilizate simplificările si stabileste modalitătile de functionare si control. Autorizatia intră în vigoare la data eliberării sale.

(3) În cazul simplificărilor de la art. 292 lit. c) si f), autorizatia se prezintă la orice cerere a biroului de plecare.

Art. 297. - (1) Titularul autorizatiei este obligat să informeze autoritatea vamală despre orice eveniment ce apare după acordarea autorizatiei si care poate avea vreo incidentă asupra mentinerii sale sau a continutului.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate revoca sau modifica autorizatia. În decizia autoritătii vamale se indică data de la care aceasta intră în vigoare.

Art. 298. - (1) Autoritatea vamală păstrează cererea si documentele anexate, precum si un exemplar al autorizatiei eliberate.

(2) În situatia în care o cerere este respinsă sau o autorizatie este anulată, cererea si, după caz, decizia de respingere a cererii sau de anulare si diferitele documente care le sunt anexate sunt păstrate timp de 5 ani de la sfârsitul anului în cursul căruia cererea a fost respinsă sau autorizatia a fost anulată.

 

Sectiunea a 2-a

Garantia globală si dispensa de garantie

 

Art. 299. - (1) Principalul obligat poate utiliza garantia globală sau dispensa de garantie în limita valorii de referintă.

Calculul se efectuează pe baza datoriei vamale care se poate naste pentru fiecare operatiune de tranzit. Dispozitiile privind garantia globală se aplică în mod corespunzător si pentru taxa pe valoarea adăugată si accize care, potrivit Codului fiscal, sunt în atributiile autoritătii vamale. Când nu sunt disponibile toate datele necesare, nivelul garantiei se stabileste la echivalentul în lei al sumei de 7000 euro, exceptând situatiile în care, pe baza informatiilor suplimentare, pe care le detine, autoritatea vamală stabileste un alt nivel.

(2) Suma de referintă corespunde cuantumului datoriei ce poate apărea pentru mărfurile plasate de către un principal obligat sub regimul de tranzit pe o perioadă de cel putin 7 zile.

Ea este stabilită de biroul de garantie împreună cu partea interesată pe baza datelor referitoare la mărfurile transportate în trecut si a unei estimări a volumului operatiunilor de tranzit care trebuie efectuate, care rezultă în special din documentatia comercială si contabilă a părtii interesate.

La stabilirea sumei de referintă, calculul se efectuează în functie de taxele cele mai ridicate, aferente mărfurilor.

(3) Biroul de garantie revizuieste anual suma de referintă, în special în functie de informatiile obtinute de la birourile de plecare si, dacă este cazul, ajustează această sumă.

(4) Principalul obligat trebuie să se asigure că sumele angajate, tinând cont de operatiunile pentru care regimul nu s-a încheiat, nu depăsesc suma de referintă.

Principalul obligat trebuie să informeze biroul de garantie când suma de referintă se dovedeste insuficientă pentru a acoperi operatiunile sale de tranzit.

Art. 300. – (1) Suma ce trebuie acoperită de garantia globală este egală cu suma de referintă prevăzută la art. 299.

(2) Suma ce trebuie acoperită de garantia globală poate fi redusă:

a) la 50 % din suma de referintă, când principalul obligat demonstrează că are o situatie financiară solidă si o experientă suficientă de utilizare a regimului de tranzit;

b) la 30% din suma de referintă, când principalul obligat demonstrează că are o situatie financiară solidă, o experientă suficientă de utilizare a regimului de tranzit si are un nivel ridicat de cooperare cu autoritatea vamală.

(3) Dispensa de garantie poate fi acordată atunci când principalul obligat demonstrează că are o situatie financiară solidă, o experientă suficientă de utilizare a regimului de tranzit, că atinge un nivel ridicat de cooperare cu autoritătile competente, îsi poate gestiona transporturile si că se bucură de o bună capacitate financiară, suficientă pentru a-si îndeplini angajamentele asumate.

(4) Pentru aplicarea dispozitiilor alin. (2) si (3), autoritatea vamală ia în considerare criteriile stabilite în anexa nr. 22.

Art. 301. - (1) Pentru a fi autorizat să furnizeze o garantie globală în cazul mărfurilor care implică un risc ridicat de fraudă, principalul obligat trebuie să demonstreze că:

a) îndeplineste conditiile prevăzute la art. 293;

b) că are o situatie financiară solidă;

c) are o experientă suficientă de utilizare a regimului de tranzit;

d) îsi poate gestiona corect transporturile sau are un nivel ridicat de cooperare cu autoritatea vamală.

(2) Pentru aceste mărfuri, suma ce trebuie acoperită de garantia globală poate fi redusă:

a) la 50 % din suma de referintă, atunci când principalul obligat demonstrează că are un nivel ridicat de cooperare cu autoritatea vamală si că îsi gestionează corect transporturile;

b) la 30% din suma de referintă, atunci când principalul obligat demonstrează că are un nivel ridicat de cooperare cu autoritatea vamală, că îsi gestionează corect transporturile si că se bucură de o bună capacitate financiară, suficientă pentru a-si îndeplini angajamentele asumate.

(3) Pentru aplicarea dispozitiilor alin. (1) si (2), autoritatea vamală ia în considerare criteriile stabilite în anexa nr. 22.

(4) Prevederile alin. (1) – (3) se aplică si în situatia în care se solicită autorizatia pentru utilizarea garantiei globale atât pentru mărfurile care implică un risc ridicat de fraudă, cât si pentru celelalte tipuri de mărfuri, sub acoperirea aceluiasi certificat de garantie globală.

(5) Dispozitiile de aplicare referitoare la interzicerea temporară a utilizării garantiei globale reduse sau a garantiei globale, asa cum se mentionează la art. 116 alin. (6) si (7) din Codul vamal, sunt stabilite în anexa nr. 23.

Art. 302. – (1) Garantia globală este furnizată de un garant. Aceasta trebuie să facă obiectul unui act de garantie conform modelului din anexa nr. 24.

(2) Dispozitiile art. 270 se aplică în mod corespunzător.

Art. 303. – (1) Pe baza autorizatiei, autoritatea vamală eliberează principalului obligat unul sau mai multe certificate de garantie globală sau de dispensa de garantie, denumite în continuare certificate, întocmite conform modelului din anexa nr. 25 a) sau, după caz, anexa nr. 25 b) si completate în conformitate cu anexa nr. 25 c), care îi permit principalului obligat să facă dovada unei garantii globale sau a unei dispense de garantie.

(2) Certificatul trebuie să fie prezentat la biroul de plecare. Datele despre certificat vor fi înscrise în declaratia de tranzit.

Cu toate acestea, când sunt comunicate date cu privire la garantie între biroul de garantie si biroul de plecare folosind tehnologia informatică si retelele de calculatoare, nu se prezintă nici un certificat la biroul de plecare.

(3) Perioada de valabilitate a unui certificat nu poate depăsi doi ani.

Această durată poate fi prelungită de către biroul de garantie o singură dată, pentru maxim doi ani.

Art. 304. - (1) În cazul anulării si rezilierii garantiei globale, dispozitiile art. 272 se aplică în mod corespunzător.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a anulării de către autoritatea vamală a autorizatiei de garantie globală, a dispensei de garantie sau a revocării deciziei prin care biroul de garantie a acceptat angajamentul de garantie ori al rezilierii angajamentului său de către garant, certificatele emise anterior nu mai pot fi utilizate pentru plasarea mărfurilor sub regimul de tranzit si se restituie imediat biroului de garantie de către principalul obligat.

(3) Biroul de garantie comunică elementele de identificare a certificatelor în curs de valabilitate care nu au fost restituite.

(4) Dispozitiile alin. (3) se aplică si certificatelor care au fost declarate furate, pierdute sau falsificate.

 

Sectiunea a 3 –a

Liste de încărcătură speciale si sigilii cu model special

 

Art. 305. – (1) Autoritatea vamală poate autoriza principalul obligat să utilizeze, ca liste de încărcătură, anumite liste care nu corespund tuturor conditiilor din anexele nr. 14 a) si 14 b).

Utilizarea acestor liste nu poate fi autorizată decât:

a) dacă sunt emise de agenti economici ale căror documente sunt întocmite pe baza unui sistem integrat de prelucrare electronică sau automată a datelor;

b) dacă sunt întocmite si completate în asa fel încât să poată fi examinate fără dificultate de către autoritatea vamală;

c) dacă mentionează, pentru fiecare articol, informatiile cerute în conformitate cu anexa nr. 14.

(2) Poate fi autorizată si utilizarea ca liste de încărcătură conform prevederilor alin. (1), a listelor descriptive care se întocmesc în scopul îndeplinirii formalitătilor de expeditie sau de export, chiar dacă aceste liste sunt emise de agenti economici ale căror documente nu sunt întocmite pebaza unui sistem integrat de prelucrare electronică sau automată a datelor.

(3) Agentii economici ale căror documente sunt întocmite prin procedee informatice si care, conform prevederilor alin. (1) si (2), sunt deja autorizati să folosească liste de un model special, pot fi autorizati să folosească aceste liste si pentru operatiunile de tranzit cu un singur fel de marfă, în măsura în care această facilitate se dovedeste necesară, tinând cont de programele informatice ale agentilor economici în cauză.

Art. 306. – (1) Autoritatea vamală poate autoriza principalul obligat să utilizeze sigilii cu model special pentru mijloacele de transport sau pentru colete cu conditia ca aceste sigilii să fie admise de autoritatea vamală si să corespundă caracteristicilor din anexa nr. 26.

(2) Principalul obligat indică în caseta „D. Controlat la biroul de plecare” a declaratiei de tranzit, referitor la rubrica „sigilii aplicate” felul, numărul si mărcile sigiliilor aplicate.

(3) Principalul obligat aplică sigiliile cel mai târziu în momentul acordării liberului de vamă.

 

Sectiunea a 4-a

Statutul de expeditor si destinatar agreat

 

Art. 307. – Autoritatea vamală poate acorda statutul de expeditor agreat oricărei persoane care intentionează să efectueze operatiuni de tranzit fără a prezenta biroului de plecare mărfurile si declaratia de tranzit ale cărui obiect o constituie aceste mărfuri.

Această simplificare nu este acordată decât persoanelor care beneficiază de o garantie globală sau de o dispensă de garantie.

Art. 308. – În autorizatie se mentionează:

a) biroul sau birourile de plecare unde se efectuează operatiunile de tranzit în cauză;

b) termenul si modalitătile în care expeditorul agreat informează biroul de plecare despre operatiunile de tranzit care urmează a fi efectuate, pentru a-i permite acestuia să procedeze la un eventual control, înainte de plecarea mărfurilor;

c) măsurile de identificare ce se vor lua. În acest scop, autoritatea vamală poate prevedea ca mijloacele de transport sau coletele să aibă sigilii de un model special admis de autoritatea vamală, care să corespundă caracteristicilor stabilite în anexa nr. 26 si să fie aplicate de expeditorul agreat;

d) categoriile sau transporturile de mărfuri excluse.

Art. 309. - (1) Autorizatia stabileste că rubrica „C. Birou de plecare” a formularelor declaratiei de tranzit trebuie să contină în prealabil stampila biroului de plecare si semnătura functionarului din biroul respectiv sau să fie stampilată de expeditorul agreat cu o stampilă specială, admisă de autoritatea vamală si conformă cu modelul din anexa nr. 11. Amprenta acestei stampile poate fi pretipărită pe formulare când această tipărire este încredintată unei tipografii agreate în acest scop, potrivit Normelor de completare, utilizare si tipărire a declaratiei vamale în detaliu.

Expeditorul agreat completează această rubrică, indicând data expedierii mărfurilor si atribuie declaratiei de tranzit un număr, în conformitate cu regulile prevăzute în acest scop în autorizatie.

(2) Autoritatea vamală poate stabili ca formularele să aibă un semn distinctiv pentru a putea fi deosebite.

Art. 310. – (1) Expeditorul agreat este obligat să ia toate măsurile necesare pentru a asigura protectia stampilelor speciale sau a formularelor ce contin stampila biroului de plecare sau o stampilă specială si să informeze autoritatea vamală despre măsurile de securitate aplicate.

(2) În cazul în care o persoană foloseste în mod abuziv formularele stampilate anterior cu stampila biroului de plecare sau cu stampila specială, expeditorul agreat răspunde de plata drepturilor de import devenite exigibile, aferente mărfurilor transportate însotite de aceste formulare, cu exceptia cazurilor în care demonstrează autoritătii vamale că a luat măsurile prevăzute în alin. (1). Această dispozitie, nu înlătură, dacă este cazul, răspunderea penală.

Art. 311. – (1) Cel mai târziu în momentul expedierii mărfurilor, expeditorul agreat completează declaratia de tranzit indicând în rubrica „D.

Controlat de biroul de plecare”, termenul fixat, conform art. 278, în care mărfurile trebuie să fie prezentate la biroul de destinatie, măsurile de identificare aplicate si mentiunea „Expeditor agreat”.

(2) În situatia în care autoritatea vamală controlează la plecare o trimitere, aceasta înscrie mentiunile corespunzătoare în rubrica „D. Controlat de biroul de plecare” a declaratiei de tranzit.

(3) După expediere, exemplarul 1 al declaratiei de tranzit este trimis fără întârziere biroului de plecare. Autoritatea vamală poate să prevadă în autorizatie, ca exemplarul 1 să fie trimis biroului de plecare imediat după ce s-a întocmit declaratia de tranzit. Celelalte exemplare însotesc mărfurile.

Art. 312. – (1) Expeditorul agreat poate fi autorizat să nu aplice semnătura pe declaratiile de tranzit care au stampila specială prevăzută în anexa nr. 11 si care sunt întocmite cu ajutorul unui sistem integrat de prelucrare electronică sau automată a datelor. Această autorizatie poate fi acordată cu conditia ca expeditorul agreat să fi depus în prealabil autoritătii vamale un angajament scris prin care să se recunoască drept principal obligat al tuturor operatiunilor de tranzit efectuate sub acoperirea declaratiilor de tranzit ce contin stampilă specială.

(2) Declaratiile de tranzit întocmite conform dispozitiilor alin. (1) trebuie să contină, în rubrica rezervată semnăturii principalului obligat, mentiunea : „Scutit de semnătură”.

Art. 313. - (1) În situatia în care declaratia de tranzit este depusă la un birou de plecare care aplică dispozitiile Capitolului II, Sectiunea a 7 –a o persoană poate primi statutul de expeditor agreat dacă îndeplineste conditiile prevăzute în art. 293 - 307, prezintă declaratia de tranzit si comunică cu autoritatea vamală folosind procedee informatice.

(2) Expeditorul agreat prezintă, înainte de acordarea liberului de vamă al mărfurilor, o declaratie de tranzit la biroul de plecare.

(3) Autorizatia stabileste termenul în care expeditorul agreat prezintă o declaratie de tranzit pentru ca autoritatea vamală să poată face, dacă este cazul, controlul mărfurilor înainte de acordarea liberului de vamă.

Art. 314. – (1) Orice persoană care intentionează să primească în spatiile sale sau în alte locuri stabilite, mărfuri plasate în regim de tranzit, fără să prezinte mărfurile si exemplarele 4 si 5 ale declaratiei de tranzit la biroul de destinatie, poate să fie autorizată în calitate de destinatar agreat.

(2) Principalul obligat a îndeplinit obligatiile care îi revin conform dispozitiilor art. 115 alin. (1) lit. a) din Codul vamal si regimul de tranzit este considerat încheiat când, în termenul stabilit, exemplarele 4 si 5 aledeclaratiei de tranzit care au însotit transportul si mărfurile intacte sunt aduse destinatarului agreat în spatiile sau în locurile stabilite în autorizatie, cu respectarea măsurilor de identificare luate.

(3) La cererea transportatorului, destinatarul agreat eliberează recipisa prevăzută la art. 284. Această dispozitie se aplică în mod corespunzător pentru fiecare transport care îi este prezentat în conditiile prevăzute la alin. (2).

Art. 315. - (1) În autorizatia de destinatar agreat se stabilesc:

a) biroul sau birourile de destinatie competente pentru mărfurile pe care le primeste destinatarul agreat;

b) termenul si modalitătile în care destinatarul agreat informează biroul de destinatie de sosirea mărfurilor, pentru a-i permite acestuia să facă, dacă este cazul, controlul la sosirea mărfurilor;

c) categoriile sau transporturile de marfă excluse.

(2) Autoritatea vamală stabileste în autorizatie dacă destinatarul agreat poate dispune de marfă imediat ce aceasta a sosit, fără interventia biroului de destinatie.

Art. 316. - (1) În situatia în care mărfurile sosesc în spatiile sale sau în locurile precizate în autorizatie, destinatarul agreat este obligat:

a) să anunte imediat biroul de destinatie, în conformitate cu procedura prevăzută în autorizatie, de eventualele lipsuri, excedente, substituiri sau alte nereguli, cum ar fi sigilii violate;

b) să trimită fără întârziere biroului de destinatie exemplarele 4 si 5 ale declaratiei de tranzit care au însotit mărfurile, indicând, cu exceptia cazurilor în care datele sunt comunicate prin intermediul sistemului de prelucrare electronică sau automată a datelor, data sosirii si starea sigiliilor aplicate.

(2) Biroul de destinatie înscrie pe exemplarele 4 si 5 ale declaratiei de tranzit mentiunile prevăzute la art. 283.

Art. 317. - (1) În situatia în care biroul de destinatie aplică dispozitiile Capitolului II, Sectiunea a 7-a din prezentul Titlu, o persoană poate primi statutul de destinatar agreat dacă îndeplineste conditiile prevăzute la art. 293 si comunică cu autoritatea vamală folosind procedee informatice.

(2) Destinatarul agreat informează biroul de destinatie în legătură cu sosirea mărfurilor înainte de descărcarea acestora.

(3) În autorizatie se stabileste, în mod distinct, cum si când primeste destinatarul agreat datele din Avizul anticipat de sosire de la biroul de destinatie, în scopul aplicării în mod corespunzător, a prevederilor art. 291.

 

Sectiunea a 5-a

Proceduri simplificate pentru mărfurile transportate pe calea ferată sau cu ajutorul containerelor mari

 

A. Prevederi generale aplicabile transportului pe calea ferată.

Art. 318. - Dispozitiile art. 281 nu se aplică pentru mărfurile transportate pe calea ferată.

Art. 319. - Formalitătile aferente regimului de tranzit sunt simplificate, conform dispozitiilor art. 320 – 330, 345 si 346 pentru transporturile de mărfuri efectuate de societătile de cale ferată sub acoperirea unei scrisori de trăsură – contract international pentru transportul mărfurilor pe cale ferată si colete expres, denumită în continuare scrisoare de trăsură CIM.

Art. 320. - Scrisoarea de trăsură CIM este asimilată cu o declaratie de tranzit si produce aceleasi efecte juridice.

Art. 321. - Societatea de cale ferată tine documentele sale la dispozitia autoritătii vamale pentru ca aceasta să poată face un control.

Art. 322. - Societatea de cale ferată, care acceptă la transport marfa însotită de o scrisoare de trăsură CIM cu valoare de declaratie de tranzit, devine pentru această operatiune principal obligat.

Art. 323. - (1) Societătile de cale ferată se asigură că transporturile efectuate sub regimul de tranzit, cu procedură simplificată, sunt identificabile prin utilizarea unor etichete care contin o pictogramă al cărei model este prevăzut în anexa nr. 27.

(2) Etichetele se aplică pe scrisoarea de trăsură CIM si pe vagon, dacă acesta contine o încărcătură completă, sau după caz, pe colet sau colete.

(3) Eticheta prevăzută la alin. (1) poate fi înlocuită prin aplicarea unei stampile în cerneală verde care să reproducă pictograma prevăzută în anexa nr. 27.

Art. 324. - (1) În cazul modificării contractului de transport careare drept efect încheierea în interiorul tării a unui transport care trebuia să se încheie în exterior sau încheierea în exteriorul tării a unui transport care trebuia să se încheie în interior, societătile de cale ferată nu pot să treacă la modificarea contractului decât cu acordul prealabil al biroului de plecare.

(2) În toate celelalte cazuri, societătile de cale ferată pot modifica contractul si informează imediat biroul de plecare de modificarea intervenită.

Art. 325. - (1) În situatia în care mărfurile circulă cu plecare din România având ca destinatie o altă tară, biroul de plecare aplică, în mod vizibil, în rubrica rezervată autoritătii vamale, pe exemplarele 1-3 a scrisorii de trăsură CIM, sigla „T1”, dacă mărfurile circulă sub procedură T1. Biroul de plecare aplică stampila pe exemplarele scrisorii de trăsură si le transmite căii ferate.

(2) Mărfurile al căror transport începe într-o altă tară sunt considerate pe teritoriul vamal al României ca circulând sub procedura T1.

Pentru mărfurile care circulă sub procedură T1, sigla T1 nu se aplică pe documentul respectiv.

(3) Autoritatea vamală poate să prevadă că mărfurile care circulă sub procedura T1 pot fi transportate sub procedura T1 fără ca scrisoarea de trăsură CIM să fie prezentată la biroul de plecare.

(4) În ceea ce priveste mărfurile prevăzute la alin. (1) si (2) biroul de care apartine gara de destinatie îsi asumă rol de birou de destinatie.

Atunci când mărfurile sunt puse în liberă circulatie sau sunt plasate sub un alt regim într-o gară intermediară, biroul de care apartine această gară îsi asumă rolul de birou de destinatie.

Art. 326. - Ca regulă generală si tinând cont de măsurile de identificare aplicate de societătile de cale ferată, biroul de plecare nu sigilează mijloacele de transport sau coletele.

Art. 327. - (1) În cazurile prevăzute la art. 325 alin. (1), societateade cale ferată transmite biroului de destinatie exemplarele 2 si 3 ale scrisorii de trăsură CIM.

(2) Biroul de destinatie restituie, fără întârziere, societătii de cale ferată exemplarul 2 vizat si păstrează exemplarul 3.

Art. 328. - (1) În situatia în care un transport începe în interiorul tării si urmează să se termine în exteriorul său, se aplică dispozitiile art. 325 si 326.

(2) Biroul vamal căruia îi corespunde gara de frontieră prin care transportul părăseste teritoriul tării îsi asumă rol de birou de destinatie.

(3) Nu se îndeplineste nici o formalitate de tranzit la biroul de destinatie.

Art. 329. - (1) În situatia în care un transport începe în exteriorul tării si trebuie să se termine în interiorul său, biroul vamal de care apartine gara de frontieră prin care transportul intră pe teritoriul tării îsi asumă rolul de birou de plecare si nu se îndeplineste nici o formalitate de tranzit la acest birou.

(2) Biroul vamal căruia îi corespunde gara de destinatie îsi asumă rol de birou de destinatie. Formalitătile prevăzute la art. 327 se îndeplinesc la biroul de destinatie.

(3) În situatia în care mărfurile sunt puse în liberă circulatie sau sunt plasate sub un alt regim vamal într-o gară intermediară, biroul de care apartine această gară îsi asumă rolul de birou de destinatie. Acest birou vamal stampilează corespunzător exemplarele 2 si 3 si o copie a exemplarului 3 ale scrisorii de trăsură CIM, transmise de compania de cale ferată si înscrie pe ele mentiunea vămuit.

Acest birou returnează imediat exemplarele 2 si 3 companiei de cale ferată, după ce le-a stampilat corespunzător si retine copia exemplarului 3.

(4) Procedura prevăzută la alin. (3) nu se aplică produselor supuse accizelor.

(5) În situatia prevăzută la alin. (3), biroul vamal de destinatie poate solicita un control ulterior asupra mentiunilor înscrise pe exemplarele 2 si 3 ale scrisorii de trăsură CIM de biroul vamal de care apartine gara intermediară.

Art. 330. - Când un transport începe si trebuie să se termine în exteriorul tării birourile vamale care îsi asumă rolul de birou de plecare si cel de birou de destinatie, sunt cele prevăzute la art. 328 alin. (2) si art. 329 alin. (1). În aceste cazuri la birourile de plecare si de destinatie nu se îndeplineste nici o formalitate de tranzit.

B. Dispozitii privind mărfurile transportate în containere mari.

Art. 331. - În cazul în care se aplică regimul de tranzit, formalitătile aferente acestui regim se simplifică conform prevederilor art. 332 – 346 pentru mărfurile transportate de către companiile de căi ferate în containere mari care folosesc întreprinderi de transport ca intermediari, în baza buletinului de expediere denumit în sensul prezentului titlu „buletin de expediere TR”. Astfel de operatiuni pot include expedierea de loturi prin intermediul altor modalităti de transport decât calea ferată, către statia de cale ferată de plecare si de la statia de cale ferată de destinatie până la locul de descărcare.

Art. 332. - În scopul aplicării art. 331 - 346 prin termenii de mai jos se întelege:

(1) Întreprindere de transport - o întreprindere constituită de companiile de cale ferată ca entitate distinctă; o astfel de întreprindere este constituită în scopul transportării de mărfuri cu ajutorul unor containere mari sub acoperirea buletinelor de expediere TR.

(2) Container mare - un container care:

a) este proiectat astfel încât să poată fi sigilat, în cazul în care dispozitiile art. 340 prevăd acest lucru;

b) are dimensiunile astfel încât suprafata cuprinsă între cele patru unghiuri externe să nu fie mai mică de 7 m2.

(3) Buletin de expediere TR - documentul care cuprinde contractul de transport prin care întreprinderea de transport organizează transportul unuia sau mai multor containere de la un expeditor către un destinatar prin transport international. Buletinul de expediere TR are un număr de serie cu ajutorul căruia poate fi identificat. Acest număr de serie este alcătuit din opt cifre precedate de literele TR.

Buletinul de expediere TR este alcătuit din următoarele exemplare, în ordinea numerotării lor:

a) 1: exemplar pentru sediul central al întreprinderii de transport;

b) 2: exemplar pentru reprezentantul national al întreprinderii de transport la statia de destinatie;

c) 3A: exemplar pentru vamă;

d) 3B: exemplar pentru destinatar;

e) 4: exemplar pentru sediul central al întreprinderii de transport;

f) 5: exemplar pentru reprezentantul national al întreprinderii de transport la statia de plecare;

g) 6: exemplar pentru expeditor.

Cu exceptia exemplarului prevăzut la lit. c), fiecare filă a buletinului de expediere TR prezintă o bandă verde lată de aproximativ 4 centimetri de-a lungul marginii din dreapta.

(4) Lista de containere mari denumită în continuare listă: documentul anexat unui buletin de expediere TR, din care face parte integrantă, care serveste pentru a descrie expeditia mai multor containere mari de la o singură statie de plecare către o singură statie de destinatie, statii la care se desfăsoară formalităti vamale.

Lista se întocmeste în acelasi număr de exemplare ca si buletinul de expediere TR la care se referă.

Numărul de liste se înscrie în coltul din dreapta sus al buletinului de expediere TR rezervat în acest scop.

De asemenea, numărul de serie al buletinului de expediere relevant se înscrie în coltul din dreapta sus al fiecărei liste.

(5) Cea mai apropiată statie de cale ferată corespunzătoare - reprezintă o statie de cale ferată sau terminalul cel mai apropiat de punctul de încărcare sau descărcare, echipat să lucreze cu containere mari asa cum sunt definite la alin. (2).

Art. 333. - Buletinul de expediere TR folosit de către întreprinderea de transport este asimilat cu declaratia de tranzit si produce aceleasi efecte juridice.

Art. 334. - (1) Întreprinderea de transport pune la dispozitia autoritătii vamale în scopul verificării, prin intermediul reprezentantului său national, evidentele detinute la biroul sau birourile sale contabile sau la cele ale reprezentantului său national.

(2) La solicitarea autoritătii vamale, întreprinderea de transport sau reprezentantul său national comunică acesteia imediat orice documente, evidente contabile sau informatii referitoare la operatiunile de transport desfăsurate sau în curs de desfăsurare pe care autoritătile consideră că trebuie să le analizeze.

(3) În cazul în care, conform prevederilor art. 333, buletinele de expediere TR se tratează ca echivalente cu declaratiile de tranzit, întreprinderea de transport sau reprezentantul său national:

a) informează biroul vamal de destinatie în legătură cu orice buletin de expediere al cărui exemplar 1 i-a fost trimis fără viza autoritătii vamale;

b) informează biroul vamal de plecare în legătură cu orice buletin de expediere TR a cărui exemplar 1 nu i-a fost restituit si în legătură cu care nu poate stabili dacă transportul a fost corect prezentat biroului vamal de destinatie sau dacă a părăsit teritoriul tării către o altă tară, conform prevederilor art. 342.

Art. 335. - În cazul operatiunilor de transport prevăzute la art. 331 si acceptate de către întreprinderea de transport în România, compania de cale ferată devine principal obligat.

Art. 336. - Dacă trebuie desfăsurate formalităti vamale în timpul transportului prin alte mijloace decât cel pe calea ferată, către statia de plecare sau de la statia de destinatie, atunci fiecare buletin de expediere TR acoperă un singur container mare.

Art. 337. - (1) Întreprinderea de transport asigură conditiile necesare ca operatiunile de transport desfăsurate sub regim de tranzit să fie identificate prin etichete prevăzute cu pictograme al căror model este prevăzut în anexa nr. 27. Eticheta se aplică pe buletinul de expediere TR si pe containerul mare sau containerele respective.

(2) Eticheta prevăzută la alin. (1) poate fi înlocuită prin aplicarea unei stampile, cu cerneală verde, care reproduce pictograma prevăzută în anexa nr. 27.

Art. 338. - (1) În cazul în care contractul de transport se modifică astfel încât operatiunea de transport care urma să se încheie în afara teritoriului vamal al României se încheie în interiorul acesteia sau operatiunea de transport care urma să se încheie în interiorul teritoriului vamal al României se încheie în afara sa, întreprinderea de transport nu execută contractul modificat fără acordul prealabil al biroului de plecare.

(2) În alte cazuri, întreprinderea de transport poate executa contractul modificat si informează imediat biroul de plecare în legătură cu orice modificare făcută.

Art. 339. - (1) În situatia în care mărfurile circulă cu plecare din România având ca destinatie o altă tară, buletinul de expediere TR se prezintă la biroul de plecare.

(2) Biroul de plecare mentionează în rubrica rezervată vămii de pe exemplarele 2, 3A si 3B ale buletinului de expediere sigla T1.

(3) Toate exemplarele buletinului de expediere se restituie persoanei interesate.

(4) În scopul verificării prevăzute la art. 334, întreprinderea de transport din tara de destinatie pune la dispozitia autoritătii vamale toatebuletinele de expediere TR pentru operatiunile de transport în conformitatecu dispozitiile stabilite prin acordul reciproc cu această autoritate.

(5) În cazul prevăzut la alin. (1) buletinul de expediere se prezintă la biroul de destinatie la care sunt declarate mărfurile pentru punere în liberă circulatie sau pentru plasare sub un alt regim vamal.

Art. 340. - Identificarea mărfurilor se asigură conform art. 279. Cu toate acestea, în mod normal, biroul de plecare nu sigilează containerele mari în cazul în care măsurile de identificare se iau de către companiile de cale ferată. Dacă se aplică sigilii, acest lucru se înscrie în spatiul rezervat vămii pe exemplarele 3A si 3B ale buletinului de expediere TR.

Art. 341. - (1) În cazul în care mărfurile fac obiectul prevederilor art. 339 alin. (5), întreprinderea de transport prezintă biroului de destinatie exemplarele 1, 2 si 3A ale buletinului de expediere.

(2) Biroul de destinatie vizează exemplarele 1 si 2, le returnează întreprinderii de transport si retine exemplarul 3A.

Art. 342. - (1) În situatia în care o operatiune începe pe teritoriul vamal al României si urmează a se încheia în afara acestuia, se aplică în mod corespunzător dispozitiile art. 339 si art. 340.

(2) Biroul vamal căruia îi apartine statia de frontieră prin care mărfurile părăsesc teritoriul vamal al României este considerat birou de destinatie.

(3) La biroul de destinatie nu se îndeplineste nici o formalitate de tranzit.

Art. 343. - (1) În cazul în care o operatiune de transport începe în afara teritoriului vamal al României si urmează a se încheia în interiorul tării, biroul vamal căruia îi apartine statia de frontieră prin care mărfurile intră în tară devine birou de plecare. Nici o formalitate de tranzit nu este necesară la biroul de plecare.

(2) Biroul vamal căruia i se prezintă mărfurile serveste drept birou de destinatie.

Formalitătile prevăzute la art. 341 se efectuează la biroul de destinatie.

(3) În cazul în care mărfurile sunt puse în liberă circulatie sau sunt introduse sub un alt regim vamal la o statie intermediară, biroul vamal de care apartine această statie actionează ca birou de destinatie. Acest birou vamal stampilează exemplarele 1, 2 si 3A ale buletinului de expediere TR prezentate de întreprinderea de transport si le vizează cu mentiunea „vămuit”.

Acest birou înapoiază fără întârziere exemplarele 1 si 2 întreprinderii de transport după ce le-a stampilat si retine exemplarul 3A.

(4) Prevederile art. 329 alin. (4) si (5) se aplică în mod corespunzător.

Art. 344. - (1) În cazul în care o operatiune de transport începe si urmează a se încheia în afara teritoriului vamal al României, birourile vamale care urmează a servi drept birou de plecare si birou de destinatie sunt cele prevăzute la art. 343 alin. (1) si respectiv art. 342 alin. (2).

(2) La birourile de plecare si de destinatie nu este necesară îndeplinirea vreunei formalităti de tranzit.

C. Alte dispozitii.

Art. 345. - (1) Dispozitiile art. 274 si 305 se aplică oricărei liste deîncărcătura care însoteste scrisoarea de trăsură CIM sau buletinul de expediere TR. Numărul acestor liste se înscrie în rubrica rezervată datelor de identificare a documentelor de însotire de pe scrisoarea de trăsură CIM sau, după caz, de pe buletinul de expediere TR.

De asemenea, lista de încărcătură include numărul vagonului la care se referă scrisoarea de trăsură CIM sau, după caz, numărul containerului în care se află mărfurile.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) si în scopul aplicării procedurilor prevăzute la art. 319 - 346, listele de încărcătură care însotesc scrisoarea de trăsură CIM sau buletinul de expediere TR sunt parte integrantă a acestora si produc aceleasi efecte juridice.

Originalul listelor de încărcătură se stampilează de statia de expeditie.

D. Domeniul de aplicare al procedurilor normale si al procedurilor simplificate.

Art. 346. - (1) În cazurile în care este aplicabil regimul de tranzit, dispozitiile art. 318 - 345 nu exclud posibilitatea aplicării procedurilor prevăzute la art. 265-284, 288-291 si 305, iar dispozitiile art. 321 si 323 sau 334 si 337 rămân în continuare aplicabile.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se face o referire la documentul de tranzit folosit în rubrica rezervată pentru datele de identificare ale documentelor însotitoare la data când se întocmeste scrisoarea de trăsură CIM sau buletinul de expediere TR. Mentiunea cuprinde tipul de document, biroul emitent si numărul de înregistrare al fiecărui document folosit.

De asemenea, exemplarul 2 al scrisorii de trăsură CIM sau exemplarele 1 si 2 ale buletinului de expediere TR se certifică de către compania de cale ferată care are în subordine ultima statie participantă la operatiunea de tranzit. Această companie certifică documentul după ce stabileste că transportul mărfurilor se efectuează pe baza documentului sau documentelor de tranzit specificat.

(3) În cazul în care operatiunea de tranzit se desfăsoară pe baza unui buletin de expediere TR conform art. 331 - 344, scrisoarea de trăsură CIM folosită pentru operatiune se exclude din domeniul de aplicare al alin. (1) si (2) si al art. 319 - 330. Scrisoarea de trăsură CIM contine, în această situatie, o mentiune clară referitoare la buletinul de expediere TR în rubrica rezervată datelor de identificare ale documentelor însotitoare. Această mentiune cuprinde formularea „Buletin de expediere TR” urmată de numărul de ordine.

Art. 347. - (1) În situatia în care nu este necesară prezentarea declaratiei de tranzit la biroul de plecare, în cazul mărfurilor destinate a fi expediate sub acoperirea unei scrisori de trăsură CIM sau a unui buletin de expediere TR conform dispozitiilor prevăzute la art. 319-346, autoritatea vamală stabileste măsurile necesare pentru a se asigura că exemplarele 1 - 3 ale scrisorii de trăsură CIM sau exemplarele 1 - 3A si 3B ale buletinului de expediere TR poartă sigla „T1”.

(2) În situatia în care mărfurile transportate conform dispozitiilor art. 319-346 sunt destinate unui destinatar agreat, autoritatea vamală poate să prevadă ca, prin exceptare de la art. 314 alin. (2) si 316, alin. (1), lit. b), exemplarele 2 si 3 ale scrisorii de trăsură CIM sau exemplarele 1, 2 si 3A ale buletinului de expediere TR să fie transmise direct biroului de destinatie de către societatea de cale ferată sau întreprinderea de transport.

 

Sectiunea a 6-a

Proceduri simplificate pentru transportul aerian

 

Art. 348. - (1) O companie aeriană poate fi autorizată să utilizeze manifestul aerian ca declaratie de tranzit, dacă continutul acestui manifest corespunde cu modelul din apendicele 3 al anexei 9 la Conventia privind Aviatia Civilă Internatională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, la care România a aderat prin Decretul nr. 194/1965, publicat în Buletinul Oficial al României nr. 14 din 24 aprilie 1965.

Forma manifestului, aeroporturile de plecare si de destinatie ale operatiunilor de tranzit se înscriu în autorizatie.

(2) Manifestul contine o mentiune datată si semnată de compania aeriană, care să îl identifice prin sigla „T1”, dacă mărfurile circulă sub procedura T1.

(3) În manifest se mai înscriu denumirea companiei aeriene care transportă mărfurile, numărul si data zborului, denumirea aeroportului de încărcare - aeroport de plecare si de descărcare - aeroport de destinatie.

Pentru fiecare transport, manifestul va mentiona si:

a) numărul scrisorii de transport aerian;

b) numărul coletelor;

c) descrierea mărfurilor după denumirea lor comercială uzuală care contine enunturile necesare pentru identificarea lor;

d) greutatea brută.

În cazul grupajului de mărfuri, descrierea lor este înlocuită, dacă este cazul, prin mentiunea Consolidare, eventual sub o formă abreviată. În acest caz, scrisorile de transport aerian care se raportează la transporturile cuprinse pe manifest trebuie să contină denumirea comercială uzuală a mărfurilor incluzând toate detaliile necesare identificării lor.

(4) Manifestul se prezintă în cel putin două exemplare autoritătii vamale din aeroportul de plecare, care păstrează un exemplar.

Autoritatea vamală poate cere, în scopul unui control, toate scrisorile de transport aerian referitoare la transporturile înscrise pe manifeste.

(5) O copie a manifestului se prezintă autoritătii vamale din aeroportul de destinatie, care o păstrează.

(6) Lunar, după certificarea listei, autoritatea vamală din aeroportul de destinatie transmite autoritătii vamale din aeroportul de plecare, lista întocmită de companiile aeriene cu manifestele care i-au fost prezentate în cursul lunii precedente. Descrierea fiecărui manifest în această listă se face cu ajutorul următoarelor date:

a) numărul de referintă al manifestului;

b) sigla care îl identifică drept declaratie de tranzit, conform alin. (3);

c) numele, eventual abreviat, al companiei aeriene care a transportat mărfurile;

d) numărul zborului;

e) data zborului.

Autorizatia poate să prevadă ca datele prevăzute la paragraful întâi al acestui alineat să poată fi transmise de companiile aeriene.

În cazul constatării de nereguli fată de înscrisurile din manifestele ce figurează în această listă, autoritatea vamală din aeroportul de destinatie informează autoritatea vamală din aeroportul de plecare, ca si autoritatea care a eliberat autorizatia, referindu-se, în special, la scrisorile de transport aerian, corespunzătoare mărfurilor care au dat nastere acestor constatări.

 

Sectiunea a 7 – a

Proceduri simplificate pentru mărfurile transportate pe cale navală si pentru mărfurile transportate prin conducte

 

Art. 349. - În situatia în care se aplică art. 350 nu trebuie constituită o garantie.

Art. 350. - (1) O companie navală poate fi autorizată să utilizeze ca declaratie de tranzit manifestul privind mărfurile.

(2) Forma manifestului, precum si portul de plecare si de destinatie al operatiunilor de tranzit se precizează în autorizatie.

O copie, certificată conform, a autorizatiei se comunică de compania navală autoritătii vamale din fiecare port în cauză.

(3) Manifestul trebuie să aibă o mentiune datată si semnată de către compania aeriană, care să-l identifice prin sigla T1 dacă mărfurile sunt plasate sub regim de tranzit.

(4) Manifestul contine, de asemenea, următoarele informatii:

a) numele si adresa completă a companiei navale care transportă mărfurile;

b) identitatea navei;

c) locul de încărcare;

d) locul de descărcare.

El indică de asemenea pentru fiecare transport:

a) referinta la conosament;

b) numărul, felul, mărcile si numerele coletelor;

c) descrierea mărfurilor în functie de denumirea comercială obisnuită care să includă datele necesare identificării lor;

d) greutatea brută în kilograme;

e) dacă este necesar, numerele containerelor.

(5) Manifestul trebuie să fie prezentat în cel putin două exemplare biroului vamal din portul de plecare, care păstrează un exemplar.

(6) Un exemplar din manifest trebuie prezentat biroului vamal din portul de destinatie.

(7) Biroul vamal din fiecare port de destinatie transmite lunar către biroul vamal ale fiecărui port de plecare, după certificare, o listă întocmită de companiile navale cu manifestele care le-au fost prezentate în cursul lunii precedente.

Descrierea fiecărui manifest din această listă cuprinde următoarele informatii:

a) numărul de referintă al manifestului;

b) numele companiei navale care a transportat mărfurile;

c) data transportului naval.

Autorizatia poate, de asemenea, să prevadă ca informatiile prevăzute în alineatul precedent, să fie transmise direct de către companiile navale.

În situatia în care se constată nereguli în legătură cu informatiile continute de manifestele care apar pe lista respectivă, biroul vamal din portul de destinatie informează biroul vamal din portul de plecare în legătură cu aceasta, precum si autoritatea care a eliberat autorizatia, referindu-se în special la conosamentele pentru mărfurile care fac obiectul constatării respective.

Art. 351. (1) În cazul în care regimul de tranzit este utilizat pentru transporturile de mărfuri prin conducte, formalitătile aferente acestui regim sunt adaptate conform dispozitiilor alin. (2) – (5).

(2) Mărfurile transportate prin conducte se consideră a fi plasate sub regimul de tranzit:

a) imediat după intrarea lor pe teritoriul vamal al României, dacă este vorba de mărfuri care intră prin conducte pe acest teritoriu;

b) imediat după intrarea lor în conducte, dacă este vorba de mărfuri care se află deja pe teritoriul vamal al României.

Dacă este necesar, statutul românesc al acestor mărfuri trebuie să fie stabilit conform dispozitiilor art. 246- 261.

(3) Pentru mărfurile prevăzute la alin. (2), operatorul conductei prin care mărfurile pătrund pe teritoriul României sau operatorul conductei de unde începe transportul, devine principalul obligat.

(4) Pentru aplicarea art. 115 alin. (2) din Codul Vamal, operatorul conductei prin care circulă mărfurile, este considerat transportator.

(5) Regimul de tranzit se încheie în momentul în care mărfurile transportate prin conducte ajung în instalatiile destinatarilor lor sau în reteaua de distributie a destinatarului si sunt înregistrate în evidentele contabile ale acestuia.

(6) Societătile care se ocupă de transportul mărfurilor pun documentele lor la dispozitia autoritătilor competente pentru orice control necesar a fi efectuat în cadrul operatiunilor de tranzit, prevăzute în prezentul articol.

 

CAPITOLUL IV

Datoria vamală si recuperarea

 

Art. 352. - Termenul prevăzut la art. 238 alin. (3) din Codul vamal este de zece luni de la data acceptării declaratiei de tranzit.

Art. 353. - (1) În situatia în care regimul nu este descărcat, autoritatea vamală trebuie, într-un termen de 12 luni de la data acceptării declaratiei de tranzit, să informeze garantul despre nedescărcarea regimului.

(2) În situatia în care regimul nu este descărcat, autoritatea vamală trebuie, într-un termen de 3 ani de la data acceptării declaratiei de tranzit, să-l informeze pe garant despre faptul că este sau ar putea fi obligat la plata sumelor de care răspunde, pentru operatiunea de tranzit respectivă.

Această informare trebuie să precizeze numărul si data declaratiei de tranzit, numele biroului de plecare, numele principalului obligat si cuantumul sumelor care devin exigibile.

(3) Garantul este eliberat de angajamentele sale, atunci când una sau alta din notificările prevăzute la alin. (1) si (2) nu a fost efectuată în termenele stabilite.

(4) În situatia în care una din cele două notificări a fost trimisă, garantul este informat despre recuperarea datoriei sau despre descărcarea regimului.

 

CAPITOLUL V

Particularităti în tranzitul sub regimul TIR

 

Art. 354. - (1) La solicitarea destinatarului, autoritatea vamală îi poate acorda acestuia statutul de destinatar agreat, autorizându-l să primească la sediul său sau în oricare alt loc specificat mărfurile transportate sub regimul TIR.

(2) Autorizarea se acordă numai persoanelor care:

a) sunt stabilite în România;

b) primesc în mod regulat mărfuri care au fost înregistrate pentru regimul TIR, sau despre care autoritatea vamală stie că îndeplinesc conditiile pentru această procedură;

c) nu au comis nici o încălcare gravă sau repetată a reglementărilor vamale sau fiscale.

Art. 293 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(3) Autorizatia este valabilă numai pentru operatiunile TIR care au ca loc final de descărcare sediul specificat în autorizatie. Dispozitiile art. 294 – 296 alin. (1) si (2), art. 297 - 298 se aplică în mod corespunzător la procedura referitoare la solicitarea prevăzută la alin. (1).

(4) Prevederile art. 315 se aplică în mod corespunzător în ceea ce priveste procedura descrisă în autorizatie.

Art. 355. - (1) Pentru mărfurile care sosesc la sediul său sau în locul stabilit în autorizatia prevăzută la art. 354, destinatarul agreat va respecta, în conformitate cu procedura descrisă în autorizatie, următoarele obligatii:

a) informează biroul de destinatie despre sosirea mărfurilor;

b) informează imediat biroul de destinatie despre orice sigilii rupte si despre orice alte nereguli, cum ar fi cantităti în plus, în minus sau înlocuiri;

c) înregistrează fără întârziere în evidentele sale rezultatele descărcării;

d) prezintă fără întârziere biroului de destinatie un aviz care să indice particularitătile si starea oricăror sigilii aplicate si data înregistrării în evidente.

(2) Destinatarul agreat asigură, fără întârziere, prezentarea carnetului TIR la biroul de destinatie.

(3) Biroul de destinatie înscrie, în conformitate cu procedura descrisă în autorizatie, mentiunile necesare pe carnetul TIR si se asigură că acesta este returnat titularului sau persoanei care îl reprezintă.

 

CONTINUAREA IN PAGINA A 2-A