Legea Electorală

1864

 

Art. I. Alegerea deputatilor la Adunarea Electivă a României se face cu două grade. Alegătorii suntu sau primari sau directi.

Art. II. Suntu alegători primari toti Românii carii prin legea Comunală suntu alegătorii Consiliilor Comunale, cu esceptiunea de la Art. 22, lit b. din acea lege.

Acei ce plătescu o dare către Statu de lei 48 suntu alegători în comunele rurale. Acei ce plătescu o dare de lei  180 sau de lei 110, precum si patentarii pînă la a cincea clasă inclusivu, întru cât au residenta lor în orase, suntu alegători în comunele urbane.

Art. III. Potu fi alegători directi, fie în orase fie în sate, toti Românii născuti sau avend naturalisatiunea cea mare, carii vor avea un venit de una sută galbeni si de ori ce natură. Acest venit se va putea dovedi prin biletele de plata impositului, (patru galbeni) si prin ori ce alt chipu îndestulător. Numai salariul privat sau plătit de către Statu pentru functiuni publice, nu va fi cuprinsu în estimatiunea venitului.

Pe lîngă plata contributiunelor aretate mai sue, alegătorii de ambe grade vor trebui a avea vârsta de 25 ani împlinită.

Au dreptul de a fi alesi ca alegători directi si fără a justifica venitul de una sută galbeni, seu contributiunea de patru galbeni (dacă vor întruni cele lalte conditiuni cerute) preotii parohiilor, profesoni academiilor si ai colegulor, doctorii si licentiatii diferitelor facultăti, avocatii, inginerii si arhitectii, toti acestia având diplome liberate sau recunoscute de Guvernu, institutorii primari ai scolelor publice, precum si capii institutiunilor private de instructiune recunoscute de Guvernu.

Potu aseminea fi alesi alegători directi si functionarii civili si militari, retrasi din serviciu, carii vor justifica ca priimescu o pensiune anuală de 3000 lei cel putin.

Nimeni nu pote fi alesu alegatoru direct de cât în orasul si plasa unde îsi are domiciliul reale.

Art. IV. Nu vor putea fi alegărori primari nici directi:

I. Personele supuse vre unei protectiuni străine.

II. Servitorii carii priimescu simbrie.

III. Interdictii.

IV. Falitii nereabilitati.

V. Acei ce vor fi fost osînditi la pedepse aflictive si infamante, sau numai infamante.

Art. V. Listele alegătorilor primari se pregătescu pe fie care anu prin îngrijirea antoritătilor

comunale, pe baza ultimelor roluri de contributiuni. Aceste liste provisorii  se afisează în cea d' ânteiu Duminecă a lunei Ianuarie în fie care comună.

Art. VI. Reclamatiunile se vor adresa Prefectului în cele d'ânteiu trei septămîni de la data afisărei.

Dupe ce Prefectul va fi otărît asupra tutulor reclamatiunelor ivite, el încheie listele definitive si le publică negresit pînă la cea d'ânteiu Dnminecă a lunei Fevraarie.

Art. VII. În cele trei septemâni ce urmeda, nemultumitii vor putea apela în contra otărârilor Prefectului la Tribunalul districtului, iar în contra otărârilor Tribunalului la Curteade Casatiune, până în 30 dile dupe priimirea otărârei Tribunalului.

Tribunalul si Curtea de Casatiune statuează de urgentă.

Orice personă admisă în listele electorale pote reclama înscrierea sau stergerea ori căruia individu omisu sau nedreptu înscrisu în lista colegiului din care el însusi  face parte.

Art. VIII. Pentru a putea fi ales deputat la Adunarea generală, fără deosebire în totă România, trebue:

I. A fi Românu născut sau a fi dobîndit naturalisatiunea cea mare.

II. A avea vârstă de 30 ani împliniti.

III. A fi alegătoru si a avea un cens de eligibilitate. Un venit de două sute galbeni formedă provisoriu acest cens. Acest venit pote fi de ori ce natură; el se pote constata prin biletele de plata contributiunelor, sau si prin ori ce alt chipu.

Potu fi alesi deputati, si fără a justifica vre un cenu, toti Românii carii au esercitat functiuni mari în serviciul Statului, oficerii superiori ai armatei ce nu sunt în serviciul activu, profesoratul si profesiunele liberale corespundătore.

Art. IX. Fie care comună, numerând până la 50 alegători primari, numesce căte un alegător directu; comunele de la 50 până la 100 de alegători, numescu căte duoi asemenea alegători si asa mai departe, câte unul mai mult pentru fie care cinci-deci de alegători primari.

Comunele care au mai pucinu de 50 alegători primari, se întrunescu pentru alegeze cu  comuna cea mai apropiată, spre a forma cu ea un singur colegiu.

Dupe proportiunea de mai susu administratiunea va împărti comunele mai impoporate în circonscriptiuni electorale, care vor alege căte uun alegător direct de fie-care 50 alegători primari.

Art. X. Domiciliul politic al fie-cărui Românu, este în circonscriptiunea electorală unde îsi are domicilinl real; cu tote acestea,  el îl va putea transfera în ori care altă circonscriptiune unde ar plati o contributiune directă, sub conditiune numai a-si face declaratiunea sa, cu sas luni înaintea formării listelor electorale, aât la Prefectura districtului în care se află al seu domiciliu politicu actual, cât si la aceea unde voiesce a 'l muta.

Personele chiemate la functiuni inamovibile vor putea esercita dreptul lor de alegători în circonscriptiunile etectorale unde ’si îndeplinescu functiunile.

Art. XI. Listele alegătorilor primari suntu permanente în tot cursul anului .

Alegătorii directi se alegu din nuoa de câte ori se vor convoca colegiele pentru alegerile generale sau partiale ale deputatilor.

Art. XII. Deosebirea colegielor este desfiintată, cu singura deosebire a împărtirei lor în colegii de orase si colegii de judete. Cele d'ânteiu se formeză de acei ce au drepturi de alegatori în comunele urbane; cele de al duoilea se formeză de acei ce au drepturi de alegători, în comunele rurale (Art. 2 din acestă legiuire).

În orasele unde nu vor fi o sută alegători directi, se vor adăogi alegători directi din comanele rurale mai apropiate si care asa se vor deslipi din colegiul de judetu.

Toti alegătorii directi de judete se întrunescu într'un singur colegiu la residentia Prefecturei. Colegiele acestor alegători, ce ar trece peste trei sute alegători, se vor subîmpărti de către Prefect în Sectiuni, din care fie-care nu pote cuprinde mai pucinu de 100 alegători, si se se formeză de către triimisii comunelor celor mai vecine una de alta. Se va însemna fie căria Sectiuni un local deosebit si fie-căreia un numeru de ordine. Cea d'ânteiu este pururea asedată în casa Prefecturei.

Fi -care Sectiune conlucreză de a dreptul la numirea deputatlor pe carii colegiul întregu urmeză a'i alege.

În judetele (de esemplu, Ismailul, Cahul, Coloniile), unde nu se va găsi numerul de una sută alegători directi, colegiu se va putea îndeplini prin alegători directi alesi dintre Membrii autoritătilor comunale.

Art. XIII. Numerul Deputatilor ce urmeză a se alege, se calculă dupe populatiunea oraselor si a judetelor. Provisoriu alăturata tabelă arată numerul deputatilor ce urmeză a se alege în fie care orasu si judetu.

Art. XIV. Colegiele alegătorilor se vor convoca de către Puterea esecutivă cu trei septămăni  cel pucinu înaintea dilei otărâte pentru alegerea deputatilor.

Art. XV. Alegerea alegătorilor directi se face prin vot pe fată; alegerea deputatilor se face prin scrutinu secretu.

Art. XVI. Presedintii, Secretarii si Scrutatorii colegielor se alegu de către alegători si din sînul lor. Colegiul nu se pote oupa de altă de cât numai de alegerile pentru care este convocatu. Ori ce cuvent, ori ce discutiune sau deliberatiune politică, sunt cu totul oprite.

Presedintele are singur politia Adunării alegătorilor. Nimeni nu pote întra înarmatu. Nici o putere armată nu pote fi pusă in localul alegerilor sau în giurul seu.

In casu de neorîndueală, Presedintele pote cere adjutorul puterii armate. Antoritătile civile si militare, cele mai apropiate, sunt datore a urma cererilor sale în ceia ce privesce alegerile.

Dacă în localul alegerilor, unul sau mai multi asistenti ar da semne publice de descuviintare sau ar stărni tulburări în ori ce modu, Presedintele îi va chiama la ordine; dacă ei vor persista, se va face mentiune în procesul-verbal, si pe înfătisarea acestei dovedi, vinovatii se vor putea pedepsi cu o globire de la 2 pînă la 20 galbeni, sau cu închisore de la 3 dile pînă la o lună.

In casu de neorînduială gravă, Presedintele râdică sedinta pe o oră; dacă la redeschidere neorândueală, tot ar predomni, el o amână pe a doua di.

Art. XVII. Presedintele face cunoscut Adunării numerul personelor de alesu.

Art. XVIII. Fie care alegâtoriu, chiămat la rândul seu depune biletul seu scrisu pe hârtie albă si închisu într'o cutie cu două încuetori ale cărora chei se păstreză una de către Presedintele si alta de către cel mai bătrînu dintre Secretari.

Alegătorii ce nu vor putea scrie singuri biletul lor, potu chiema în ajutoru pre ori care din alegătorii presenti.

Art. XIX- Dupe ce au fost chiămati toti alegătorii succesivu, dupe ordinul alfabeticu, se mai face o ultimă chiămare acelor cari pote au lipsit din sală, iar scrutinul remâne deschisu până la 4 ore sera. Pentru asigurarea voturiloru se vor pune pecetile mai multor dintre alegători si vor putea chiar remânea în sală pentru pasa urnei.

Art. XX. La redeschiderea urnei, fie-care bilet se desface înaintea publicului; numele esit se scrie de către fie-care Secretar pe o listă, si resultatul general se proclamă de către Presedinte.

Art. XXI. Biletele care cuprindu nume neîntelese, sau semne de ori ce natură, care ar presupune o prealabila întelegere, suntu nule.

Art. XXII. Nimeni nu este ales la ânteiul scrutinu, dacă nu întrunesce cel putin jumetate si unul din voturile esprimate si valabile (majoritate absolută).

Pentru candidatii carii n'ar fi dobîndit majoritate absolută a voturilor, se va proceda la un al duoilea scrutinu, si acei carii la acesta vor avea cele mui multe voturi, fie chiar mai putin de cât jumetate si unul a sumei voturilor (majoritate relativă) suntu alesi.

In casu de paritate a voturilor, sorta decide.

Art. XXIII. Operatiunile alegerilor se verifică de către Adunarea electivă, care singură otăraste asupra validitătii lor.

Cât pentru contestatiunile privitore la capacitatea electorală, ele suntu de competinta esclusivă a Tribunalului respectivu, si în casu de casare a otărârei, de competinta Tribunalului însemnat de Curtea de Casatiune.

Art. XXIV. Deputatul alesu în mai multe colegii, este dator a declara obtiunea sa Adunării generale pînă în 8 dile dupe verificarea titlurilor. De nu va fi declarat obtiunea în acelasi termenu, Adunarea decide prin sorti, pe care colegiu represintă deputatul în cestiune.

Art. XXV . În casu de vacante prin obtiune, morte, demisiune sau altminterea, colegiul electoral care urmedă a îndeplini vacanta, se va întruni în teremenu de o lnnă,.

Art. XXVI. Mandatul de Depntat este necompatibil cu functiunile de Ministri, de membri ai Curtii de Casatiune, de Procuror pe lângă Curti si Tribunale, de Directori si Sefi de sectiune la diferite Ministerie si Prefecture; de Prefect si de Sub-prefect, de Sefu si de comisariu de Politie precum si de militari în serviciul activu.

Presedintele si membrii Tribunalelor nu pot fi alesi deputati în districtul jurisdictiunei lor.

Deputatul care ar priimi o functiune publică salariată, sau o înaintare, se socotesce demisionat si supus realegerii mai înainte de a mai putea esersa mandatul seu.

Deputatul care, în cursul mandatului seu, ar perde una sau mai multe din însusirele prescrise pentru eligibilitate, încetedă îndată de a mai face parte din Adunarea generală.

Art. XXVII. In timpul întrunirei Adunării elective, ea singură are dreptul de a priimi demisiunea membrilor sei. Iar în intervalul sesiunelor si în timpul vacantelor, demisiunile se notifică Ministeriului din Întru.

Art. XXVIII. Ori cine a mijlocit înscrierea sa în listele alegătorilor sub un nume, sau pe temeiul unor însusiri false, sau a tăinuit, cerând înscrierea sa, vre o necapacitate, prevedută de lege, sau a reclamat si a dobîndit înscrierea sa pe două sau mai multe liste, se va pedepsi cu închisore de la 15 dile pînă la 3 luni, sau cu o globire de la 15 pînă la 100 galbeni; dacă va fi fi luat parte la vot, închisorea va fi de la o lună pînă la sese luni, sau globirea de la 30 pînă la 200 galbeni.

Art. XXIX. Ori cine, fiind însărcinat la un scrutinu cu priimirea, numerarea sau desfacerea biletelor cuprindend sufragiele alegătorilor se va dovedi că a falsificat, sustrasu, adăogit sau prefăcut biletele, se va pedepsi cu închisose de la sese luni pînă la 2 ani, sau cu o globire de la 100 la 300 galbeni.

Art. XXX. Dacă prin vuiete sau demonstratiuni amenintătore în localul alegerilor sau în giurul seu, s'ar fi atins sau s'ar fi încercat a se atinge esersiciul dreptului electoral si libertatea votului, vinovatii se vor pedepsi cu închisore de la o lună pînă la un anu, sau cu globire de la 30 pînă la 200 galbeni.

Dacă vinovatii vor fi purtat arme, sau dacă scrutinul s'ar fi violat, pedepsa va fi închisorea de la un an pînă la cinci. Închisorea va fi de la cinci ani pînă la dece, dacă crima s'a comisu în urmarea unui planu complotat pentru a se esecuta ori în totă tără, ori într'una sau mai multe circonscriptiuni electorale.

Art. XXXI. Osîndirile otărâte în puterea Articolelor precedente 28, 29 si 30, tragu după sine interdictiunea dreptului de alegătoru si de eligibil. Acestă interdictiune se va pronuncia tot prin acea sentintă, pe timp de cinci ani cel putinu si pînă la 10 ani cel mult.

Art. XXXII. Ori cine se va dovedi că a cumpărat sau a vîndut un sufragiu, cu orice pretu ar fi, se va pedepsi cu interdictiunea dreptului de a vota si de a fi eligibil. precum si cu acea a dreptului de a putea ocupa o functiune sau serviciu publicu, pe timp de 5 ani cel putinu până la 10 ani cel mult.

Vîndătorul si cumpărătorul sufragiului, se vor osîndi tot-de-o-dată, fie care la o globire îndoită a valorei lucrurilor priimite san făgăduite.

Art. XXXIII. În lipsa initiativei Ministeriului Publicu, dece alegători întruniti au dreptul de a intenta un proces ori cării persone acusate de delictele mentionate în art. 28, 29, 30 si 32.

Art. XXXIV. În cât privesce aceste delicte, atât prigonirea civilă cât si acea a Ministeriului public, sunt prescrise (paragrafisite) în doue luni dupe proclamarea resultatulai alegerii.

Art. XXXV. Osîndirea ce s'ar pronuncia nu pote în nici un casu să aibă de efect anularea unei alegeri a cărei validitate a'ar fi recunoscut de Adunarea generală.

Art. XXXVI. Nici un membru al Adunării elective, pe cât va tinea sesiunea, nu va putea fi arestat nici trasu în judecată penală, afară numai în casu de vină veghiată, de cât dupe ce Adunarea va fi autorizat prigonirea.

Dispositiuni transitorie.

 

Pentru prima aplicare a legei de fată, se va putea deroga datelor ficsate îu ca, observîndu-se însă nestrămutat termenile succesive, statornicite pentru publicatiune, apelu, notificări si convocări.

Facemu cunoscut si ordonămu ca cele de fată, învestite ca sigilul Statului si trecute în Monitorul 0ficial, să fie adresate Curtilor, Tribunalelor si autoritătilor administrative ca să le înscrie în registrele lor, să le observe si să facă a se observa, si Ministrul Nostru Secretaru de Statu la Departamentnl Iustitiei este însărcinat a priveghea publicarea lor.

Dat în Bucuresci,  la 2/14 Iulie anul 1864.

ALECSANDRU IOAN.

 

Anul adoptării: 1864 (publicat în "Monitorulu-Jurnalu Oficialu alu Principateloru-Unite-Române" nr. 146 din 3/15 iulie 1864).

Legea electorală n au fost modificată.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.