STATUTU

Desvoltătoriu Conventiunei,

din 7/19 august 1858

 

ALECSANDRU IOAN I.

 

Cu mila lui Dumnedeu si vointa Natională, Domnu Principatelor-Unite Române;

La toti de fată si viitori sănetate:

Asupra propunerei Consiliului Nostru de Ministri;

Considerând plebiscitul propusu de Noi la 2/14 Maiu încetat, si votat de Natiunea Română în dilele de 10/22, 14/26 Maiu 1864;

Considerând împrejurările cuprinse în proclamatiunea Nostră cu data de astădi;

Promulgămu ce urmeză:

 

STATUTU

Desvoltătoriu Conventiunei din 7/19 August 1858.

 

Conventiunea încheiată la Paris în 7/19 August 1858, între Cartea Suzerană si între Puterile garante autonomiei Principatelor-Unite, este si remâne legea fundamentaIă a României.

Însă, îndoita alegere din 5 si 24 Ianuarie 1859, seversirea Unirei si desfiiintarea Comisiunei

Centrale, făcend neaplicabile mai multe Articole esentiale din Conventiune, atât pentru îndeplinirea

acestora, cât si pentru reasedarea ecuilibrului între puterile Statului, ca act aditional al

Conventiunei întră de astăzi în putere următorul Statutu :

Art. I. Puterile publice suntu încredintate Domnului, nnei Adunări ponderatrice si Adunărei Elective.

Art. II. Puterea Legiuitoare se esercită colectivu de Domnu, de Adunarea ponderatrice si de

Adunarea Electivă.

Art. III. Domnul are singur initiativa legilor; el le pregătesce cu concursul Consiliulni de Statu si le supune Adunărei Elective si Corpului Ponderatoriu, spre votare.

Art. IV. Deputatii Adunărei Elective se alegu conformu asedementulni electoral aci anecsat.

Presedintete Adunărei se numesce în fiecare anu de Domnu, din sînul ei; iar Vicepresedintii,

Secretarii si Cuestorii se alegu de Adunare.

Art. V. Adunarea Electivă discută si votesă proiectele de legi ce i se vor presinta de Domnu.

Aceste proiecte se vor sustinea  în Adunare de Ministrii sau de membrii Consiliului de Statu, ce se vor delega de Domnu spre acest sfirsit; ei vor fi ascultati ori când vor cere cuventul.

Art. VI. Budgetul cheltuelilor si al recetelor, pregătit în tot anul prin îngrijirea puterii esecutive si supus Adunării Elective, care l va putea amenda, nu va fi definitivu de cât dupe ce va fi votat de dînsa. Dacă budgetul nu s'ar vota în timpul oportunu, puterea esecutivă va îndestula serviciile conform ultimului budget votat.

Art. VII. Corpul Ponderatoriu se compune : de Mitropolitii terei, de Episcopii eparhielor, de

ânteiul Presedinte al Curtii de Casatiune cel mai vechiu dintre generalii armatei în activitate,

si osebit încă de 64 membri, carii se vor numi de Domnu : jumetate dintre persone comandabile

prin meritul si esperienta lor, si cea-l-altă jumetate dintre membrii Consilielor generale ale

districtelor, si anume câte unul de fie-care judetu.

Membrii Adunărei Ponderatrice se bucură de aceiasi neviolabilitate garantată Deputatilor prin Art. 36 al legei e’ectorale aici anecsate.

Art. VIII. Membrii Corpulai Ponderatoriu se reînoescu din doui ani în doui ani, câte o a treia

parte, dar numai în cât se atinge de membrii numiti de Domnu.

Membrii esiti se vor putea numi din nuou; functiuniele lor nu vor înceta de cât cu instalarea membrilor celor nuoi.

Art. IX. Durata sesiunelor Corpului ponderatoriu, prelungirea lor si convocarea acestui Corpu, sunt supuse regulilor prescrise prin Art. 17 din Conventiune pentru Adunarea Electivă.

Art. X. Membrii Corpului ponderatoru vor priimi o indemnisare de trei galbeni pe di în tot timpul sesiunei.

Art. XI. Mitropolitul primaru al României este de drept presedintele Corpului ponderatoriu; duoi Vice-presedinti se numescu de Domnu din sânul acestui Corpu. Ceilalti membri ai Biuroului se alegu de Adunare.

In casu de împărtire egală a voturilor, votul Presedintelui este precumpănitoriu.

Sedintele Corpului ponderatoriu suntu publice, afară când contrariul s'ar cere de o a treea parte a membrilor presenti.

Ministrii, chiar nefiind membri ai Adunării ponderatrice, au dreptul de a asista si a lua parte la tote deliberatiunile; ei vor fi ascutati ori când vor cere cuvântul.

Art. XII. Dispositiunele constitutive ale nouei organisatiunii a României sunt puse sub ocrotirea Corpului ponderatoriu. El pote, la finitul fie căria sesiuni, propune Domnului îmbunătătirile ce ar socoti trebuitore în diferitele ramuri ale administratiunei.

Aceste propuneri, Domnul le va putea recomanda Consiliului de Statu, spre a se preface în proiecte de legi.

Art. XIII. Ori ce proiect votat de Adunarea Electivă, afară de budgetul veniturilor si cheltuelilor, se supune Corpului ponderatoriu, care va apretui dacă este compatibilu cu dispositiunile constitutive ale nouei organisatiuni.

Art. XIV. Corpul ponderatoriu, sau adoptă proiectul, asa cum s'a votat de Adunare, sau îl

amendeză, sau îl respinge cu totul.

Dacă proiectul de lege este adoptat fară modificatiune de Corpul ponderatoriu, el este supus

sanctiunei Domnului.

Dacă proiectul este amendat de Corpui ponderatoriu, el se întorce Adunării elective.

Dacă Adunarea încuviintează amendamentele Corpului ponderatoriu, proiectul amendat se supune sanctiunei Domnului.

Dacă din contra, Adunarea electivă respinge acele amendamente, proiectul se trimite Consiliului de Statu, spre a se atudia din nuou. Gnvernul pote apoi presenta Camerei, în sesiunea curentă sau viitore, proiectul revedut de Consiliul de Statu.

Dacă Corpul ponderatoriu respinge cu totul proiectul votat de Adunare, acest proiect se trimite Consiliului de Statu, spre a se stuia du nuou. Un asemene proiect nu se pote presenta Adunării elective, de cât în a dona sesiune.

Art. XV. Numai Corpul ponderatoriu are draptul de a pri mi petitiuni si de a le discuta, dacă este trebuintă.

Art. XVI. Reglementele interiore ale Adunărei elective si ale Corpului ponderatoriu, se pregătescu prin îngrijirea Guvernului.

Art. XVII. Toti functionarii publici, fără es eptiune, la întrarea lor în functiune, suntu datori a jura supunere Constitutiunei si legilor terei si credintă Domnitorului.

Art. XVIII. Noua Adanare electivă si Corpul ponderatoriu se vor constitui si întruni în termenul prevedut de Art. 17 al Conventiunei.

Decretele ce, până la convocarea noei Adunărî, se vor da de Domnu, dupe propunerea Consiliului de Ministri si a Consilinlui de Stat ascultat, vor avea putere de legi.

 

Modificatiuni îndeplinitore Statutului

În preambulul Statutului

 

Principatele-Unite potu în viitoru a modifica si a schimba legile care priivescu administratiunea lor din lăuntru, cu concursul legal al tutulor puterilor stabilite, si fără nîci o interventiune; se întelege însă că această facultate nu se pote întinde la legăturele care

unescu Principatele cu Imperiul Otomanu, nici la tratatele între Înaltă Portă si celelalte Puteri , care sunt si remânu obligătorii pentru aceste Principate.

La Art. III. Nici o lege nu pote fi supusă sanctiunei Domnului înainte de a fi discutată si votată de Domnu, de Adunare electivă si de Senat. (Adunare ponderatrice.)

Domnul acordă sau refusă sanctiunea sa.

Ori ce lege cere învoirea a tustrelelor puteri.

În casul când Guvernul ar fi nevoit a lua mesuri de urgentă care ceru concursul Adunării elective si al Senatului, în timpul când aceste Adunări nu suntu deschise, Ministerul va fi dator a le supune la cea d'ânteiu convocatiune motivele si resultatul acestor mesuri.

La Art. VII Din 64 membri ai Adunării ponderatrice, 32 vor fi alesi si numiti de Domnu dintre personele care au esercitat cele mai înalte functiuni în teră, sau care potu justifica un venit anual de optu sute galbeni. Cât pentru cei lalti 32 Membri, ei vor fi alesi dintre Membrii Consilielor generale ale judetelor si numiti de Domnu pe o listă de presentatiune de trei candidati pentru fie care

district.

La Art. VIII. Acesti 64 de Membri ai Senatului alesi în conformitate cn dispositiunele Articolului de mai sus, se reînoescu din trei în trei ani este o jumetate

La Art. XI. Mitropolitul Primat este de drept Presedintele Senatului. Unul din vice-Presedinti si Adunării ponderatrice, luat din acest corpu, este numit de Domnu; celalelt vice-Presedinte si Biuroul sunt alesi de Senat.

La Art. XII. La finitul fie-căriea sesiuni, Senatul si Adunarea electivă vor numi fie-care un Comitet a căruia Membri vor fi alesi din sînul lor. Ambele Comitete se vor într'uni în Comisiune micstă, spre a face un raport Domnului asupra lucrărilor ultimei sesiuni si ai supune cestiunele de îmbutătire ce ar crede trebuitore în deosebitele ramuri ale administratiunei. Aceste propuneri vor putea fi recomendate de Domnu Consiliului de Stat, spre a fi prefăcute în proiecte de lege.

La Art. XV. Petitiunele date Senatului, vor fi trimise unei Comisiuni ad-hoc, care le va esamina si va face un raport, spre a fi comunicat Guvernului.

 

 

NOTA:

Anul adoptării: 1864 (publicat în "Monitorulu-Jurnalu Oficialu alu Principateloru-Unite-Române" nr. 146 din 3/15 iulie 1864).

Principalele modificări: Statutul nu a fost modificat.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.