CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

 

Încheiat astăzi ……………………………….. între:

         

S.C. ……………………………… cu sediul în …………………………….. înregistrată la Registrul Comertului sub nr. ………………….. având cont bancar nr. …………………….. la Banca …………………. reprezentată prin dl./dna. …………………………………… în calitate de …………………., denumită mai jos “Antreprenor”, si

S.C. ……………………………… cu sediul în …………………………….. înregistrată la Registrul Comertului sub nr. ………………….. având cont bancar nr. …………………….. la Banca …………………. reprezentată prin dl./dna. …………………………………… în calitate de …………………., denumită mai jos “Client”, a intervenit prezentul contract de antrepriză, după cum urmează:

I. Obiectul contractului

Art. 1. - Antreprenorul se obligă să execute lucrarea de constructii solicitată de client, formată din …………………. conform comenzii făcute de acesta si înregistrată sub nr. ……. din ……..

Art. 2. - Constructia va fi ridicată potrivit planurilor si aprobărilor prezentate de client si care fac parte integrantă din prezentul contract.

Art. 3. - Materialele necesare executării în bune conditii a lucrării vor fi asigurate de către antreprenor.

Art. 4. - Obtinerea avizelor aferente lucrării cad în sarcina clientului (sau a antreprenorului, dacă se convine în acest mod)

II. Termenul de executare

Art. 5. - Data la care vor începe lucrările este …………………. iar durata lor se stabileste astfel:

- fundatiile si subsolul, până la data de …………………………

- ridicarea peretilor, până la data de …………………………

- acoperisul, până la data de …………………………

- tencuieli exterioare si interioare, până la data de …………………………

- instalatii (sanitare, de încălzire, căldură, electricitate) până la data de …………………………

- montare tâmplărie si obiecte sanitare, până la data de …………………………

- zugrăveli, până la data de …………………………

- finisaj, până la data de …………………………

- predarea lucrării la cheie, până la data de …………………………

III. Pretul si conditiile de plata a lucrărilor

Art. 6. - Clientul va confirma executării lucrărilor în scris la datele stabilite în planul de mai sus si va dispune achitarea plătilor partiale cuvenite.

Art. 7. - Prin acordul ambelor părti se stabileste că la începerea lucrărilor, clientul va plăti un avans în suma de …………………….. reprezentând 20% din valoarea lucrărilor, iar pentru executarea fiecăreia dintre operatiuni va mai plăti 10%.

Art. 8. - Clientul îsi alege ca diriginte de santier pe ………………… care poate solicita, pe baza de note scrise si vizate modificări si completări fată de planul initial si comanda facută. Pentru orice modificare intervenită în planul initial se va stabili un pret suplimentar.

IV. Penalizări

Art. 9. - Depăsirea termenelor convenite în contract, atrage din partea Antreprenorului o penalizare de ……… % pe zi de întârziere.

Art. 10. - Neplata în termen de zile dupa executarea fiecărei etape a lucrării, are drept consecinte penalizarea Clientului cu ……………..% pe zi.

          V. Receptia lucrărilor

Art. 11. - Receptia lucrărilor se face pe faze de executie sub semnătura dirigentului de santier ca reprezentant al clientului si la încheierea lucrărilor când se încheie situatia definitive de executie.

Art. 12. - Antreprenorul răspunde de calitatea lucrărilor astfel:

-    ziduri si acoperis ………………… ani

-    instalatii ………………… ani

-    pardoseli, tencuieli ………………… ani

Art. 13. - Orice modificare a contractului se va face cu acordul ambelor părti contractante.

VI. Forta majora

Art. 14.  - a) Fortă majoră reprezinta toate evenimentele si/sau situatiile care scapa controlului partii care invoca forta majora si care sunt imprevizibile, de neinlaturat si apar dupa ce contractul a fost încheiat, împiedicând sau întârziind total sau partial îndeplinirea obligatiilor contractuale (accidente, criza de energie, incendii, inundatii, miscări civile, acte guvernamentale, catastrofe naturale, războaie, revolutii, întârzieri ale transporturilor etc.).

b) Dacă o situatie calificată ca fortă majoră împiedică sau întârzie partial sau total realizarea prevederilor contractuale, partea afectată va fi exonerată de răspundere pe perioada în care a actionat forta majoră.

c) Fiecare parte va depune toate eforturile pentru reducerea cu cat mai mult posibil a întârzierilor datorate fortei majore.

Art. 15. - Toate eventualele litigii rezultand din prezentul contract sau in legatura cu acesta si pe care partile nu le pot solutiona pe cale amiabila vor fi rezolvate în fata instantelor de judeecată competente.

Art.16. - Alte clauze

Contractul a fost încheiat în 2 exemplare , câte unul pentru fiecare parte contractantă, ambele având aceeasi valabilitate.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.