CONTRACT DE ARENDARE

 

CAPITOLUL I

Părtile contractului

 

Art. 1. – Contractul de arendare se încheie si se execută pe baza prevederilor Legii arendării nr. 16/1994, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – 1. Între domnul/doamna ..........................., domiciliat/domiciliată în ..........................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ...... nr. .................., eliberat/eliberată de ........................... la data de ..........................., titular/titulară al/a dreptului de proprietate conform titlului de proprietate nr. ..................... din ........................... sau, după caz, conform hotărârii judecătoresti nr. ........................... din ........................... sau procesului-verbal de punere în posesie nr. .............. din ........................... sau actului de partaj nr. .............. din ........................... etc. sau Societatea Comercială (asociatia agricolă etc.)1) ..........................., cu sediul în localitatea ..........................., având nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului ..........................., cod unic de înregistrare ........................... si atribut fiscal R: ..........................., reprezentată prin domnul/doamna ...................................., denumit/denumită în continuare arendator, si

2. domnul/doamna ......................................., domiciliat/domiciliată în ..........................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ........... nr. ................................. , eliberat/eliberată de ............................. la data de .........................., sau Societatea Comercială (asociatia agricolă etc.)1) .........................., cu sediul în localitatea ..........................., având nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului ..........................., cod unic de înregistrare ........................... si atribut fiscal R: ..........................., reprezentată prin domnul/doamna ..........................., denumit/denumită în continuare arendas,

a intervenit prezentul contract de arendare.

 

CAPITOLUL II

Obiectul contractului

 

Art. 3. – (1) Obiectul contractului de arendare îl constituie terenul în suprafată de ........... ha, situat în extravilanul (intravilanul) localitătii ..........................., judetul ..........................., în tarlaua ..........................., parcela ..........................., având următoarele vecinătăti: N ..........................., S ..........................., E ..........................., V .......................... .

(2) Categoria de folosintă a terenului în suprafată de .............. ha care face obiectul contractului de arendare este aceea de ................................. .

(3) Pe data încheierii prezentului contract, arendatorul a predat, iar arendasul recunoaste că a primit suprafata de ............. ha teren.

 

 

CAPITOLUL III

Scopul arendării

 

Art. 4. – Terenul arendat va fi folosit de către arendas doar în scopul exploatării agricole.

 

CAPITOLUL IV

Durata contractului

 

Art. 5. – (1) Prezentul contract de arendare se încheie pentru o durată de ................... ani, începând de la data de ....................... si până la data de ......................... .

(2) În temeiul art. 12 din Legea nr. 16/1994, cu modificările si completările ulterioare, contractul de arendare poate fi reînnoit prin acordul scris al părtilor.

 

CAPITOLUL V

Nivelul arendei, modalităti si termene de plată

 

Art. 6. – (1) Nivelul arendei este de ........................... (cantitate produse, produse si bani sau numai bani).

(2) Plata arendei în natură se face imediat după recoltarea culturii, dar nu mai târziu de 45 de zile. Produsul livrat de către arendator va corespunde din punct de vedere calitativ.

(3) Plata arendei în bani se face la un pret stabilit prin întelegerea părtilor. Plata se face până la 45 de zile de la recoltarea produsului respectiv. Plata în bani se va face direct la sediul arendasului sau prin mandat postal la adresa arendatorului.

(4) Contractele de arendare încheiate în scris si înregistrate la consiliul local constituie titluri executorii pentru plata arendei la termenele si în modalitătile stabilite în contract.

(5) Nivelul arendei nu poate fi modificat de arendator ca urmare a unor pierderi datorate unor factori naturali (calamităti). Arendasul va acoperi pierderile prin asigurarea culturilor împotriva unor factori de risc.

(6) Părtile sunt obligate să notifice primăriei la care a fost înregistrat contractul de arendare orice modificare a nivelului arendei.

 

CAPITOLUL VI

Drepturile si obligatiile părtilor

 

Art. 7. – Drepturile si obligatiile arendatorului sunt următoarele:

a) să predea terenul agricol arendasului la termen si în conditiile stabilite de prezentul contract;

b) să îl garanteze pe arendas de evictiune totală sau partială, precum si de viciile ascunse ale lucrului pe care îl arendează;

c) să nu ia niciun fel de măsuri în legătură cu exploatarea terenului arendat, de natură să-l tulbure pe arendas;

d) să controleze oricând modul în care arendasul exploatează terenul arendat. Pe timpul controlului, arendatorul va fi însotit de arendas sau de un împuternicit al acestuia;

e) în caz de tulburări ale tertilor în exploatarea normală a terenului, să actioneze împreună cu arendasul, potrivit legii, pentru încetarea actelor de tulburare;

f) să plătească taxele si impozitele datorate pentru terenurile arendate;

g) să îl încunostinteze în scris pe arendas de intentia sa de a reînnoi sau nu contractul cu cel putin un an înainte de a expira prezentul contract;

h) să primească, la încetarea contractului, terenul care a făcut obiectul acestuia.

Art. 8. – Drepturile si obligatiile arendasului sunt următoarele:

a) să primească terenul arendat la termen si în conditiile stabilite de prezentul contract;

b) să întrebuinteze terenul pe care l-a arendat ca un bun proprietar, în conditiile stabilite prin contract;

c) să mentină potentialul de productie si să nu degradeze terenul arendat;

d) să nu schimbe categoria de folosintă a terenului arendat fără acordul scris al arendatorului;

e) să plătească arenda la termenul si în conditiile prevăzute la cap. V;

f) să ceară acordul arendatorului pentru efectuarea eventualelor investitii pe teren;

g) să suporte taxele de redactare si înregistrare a contractului;

h) în vederea recuperării daunelor produse de calamităti naturale, să încheie contracte de asigurare a culturilor pe care le înfiintează pe terenul arendat;

i) să comunice arendatorului si să solicite acestuia să intervină în cazurile în care este tulburat de terti în exploatarea terenului arendat;

j) să încunostinteze în scris pe arendator de intentia sa de a reînnoi sau nu contractul cu cel putin un an înainte de a expira prezentul contract;

k) la încetarea contractului, are obligatia de a restitui terenul arendat în starea în care l-a primit de la arendator;

l) să plătească impozitele datorate pe veniturile realizate din exploatarea terenului arendat;

m are dreptul de preemptiune în cazul înstrăinării prin vânzare de către arendator a terenului prevăzut prin prezentul contract.

 

CAPITOLUL VII

Răspunderea

 

Art. 9. – (1) În caz de neexecutare culpabilă a obligatiilor de către una dintre părti, contractul se consideră reziliat de drept fără interventia instantei.

(2) Pentru neplata la timp a arendei, arendasul va plăti penalităti de întârziere în procent de ............% pe zi din suma datorată.

 

CAPITOLUL VIII

Încetarea contractului

 

Art. 10. – (1) Contractul încetează de drept la expirarea termenului pentru care a fost arendat terenul.

(2) În cazul mortii arendatorului sau a arendasului, contractul va continua dacă mostenitorii majori vor comunica în scris intentiile lor în acest sens si vor avea acordul scris al celeilalte părti, în termen de 30 de zile de la data decesului, conform art. 25 din Legea nr. 16/1994, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contractul de arendare poate fi cesionat sotului/sotiei coparticipant/coparticipante la exploatarea terenului arendat sau descendentilor lor care au împlinit vârsta majoratului, conform art. 21 din Legea nr. 16/1994, cu modificările si completările ulterioare.

(4) La data încetării contractului, acesta poate fi reînnoit prin acordul părtilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1994, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IX

Alte clauze

 

Art. 11. – (1) Cheltuielile cu redactarea, taxele de timbru si cele privind autentificarea prezentului contract se suportă de către arendas.

(2) Comunicările judiciare si extrajudiciare în legătură cu prezentul contract se vor face la domiciliul părtilor.

(3) Eventualele neîntelegeri se vor rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar fiind supuse solutionării instantelor de judecată.

(4) Arendasul este exonerat de la plata arendei în cazuri de fortă majoră (de exemplu: radiatii, război, cutremure devastatoare, care afectează terenul arendat).

Încheiat astăzi, ...................., în 3 (trei) exemplare, dintre care unul la arendator, unul la arendas si unul la Consiliul Local ................................ unde a fost înregistrat contractul.

 

Arendator,

..........................

Arendas,

...........................“

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.