CONTRACT DE BARTER

 

 

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social în ……………………………………….(localitatea), str. ………………….…….  nr. ……… bloc …....., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………... înregistrată la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ………………. din ………………….., cod fiscal nr. …………………………din ………………..….., având contul nr. ……………………………., deschis la ………………………………….…………., existând si functionand potrivit legislatiei statului ……………………… reprezentata de ……...………………, cu functia de …………………..………..….., cetătean ………………………………………………, posesor act de identitate/pasaport ……………….., în calitate de exportator, pe de o parte, si
1.1. S.C. ………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social în …………………………….(localitatea), str. ………………….…….  nr. ……… bloc …....., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………... înregistrată la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ………………. din ………………….., cod fiscal nr. …………………………din ………………..….., având contul nr. ……………………………., deschis la ………………………………….…………., existând si functionand potrivit legislatiei statului ……………………… reprezentata de ……...………………, cu functia de …………………..………..….., cetătean …………………………………, posesor act de identitate/pasaport ……………….., în calitate de importator, pe de alta parte, au convenit să încheie prezentul contract de barter, în următoarele conditii:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului contract il reprezintă schimbul de marfuri dintre exportator si importator, astfel: exportatorul va livra importatorului produsele ce sunt mentionate în anexa nr. 1 pct. 1 la prezentul contract, iar importatorul va livra, în contrapartidă, produsele mentionate si descrise în anexa nr. 1 pct. 2 la prezentul contract.

2.2. Raportul de schimb convenit între părtile contractante stabilite în baza preturilor existente pe piata rnondială, a caracteristicilor mărfurilor, a loturilor de produse livrate în avans, a termenelor de livrare, se stabileste după cum urmează: ……………………………….. buc./kg/tone, cu livrare în lunile ………………. anul …………

2.3. Exportatorul va livra marfa ………………………………. conform regulii INCOTERMS 1990 ………………………………. .

2.4. Importatorul va livra marfa ……………………………… conform regulii INCOTERMS 1990 ………………………………. .

 

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Termenul/termenele de livrare pentru cantitatea de …………………………… buc./kg/tone este/sunt …………………./ începând cu data de ………………….. până la data de ………………..         

 

IV. VALOAREA CONTRACTULUI

4.1. lmportatorul se obligä să deschidă o garantie bancară irevocabilă în valoare de ……………… din valoarea mărfurilor care formează obiectul prezentului contract plus ……….. % din contravaloarea dobânzilor aferente.

4.2. In cazul în care importatorul nu va efectua livrările de mărfuri cuvenite exportatorului, acesta din urmă va putea încasa garantia bancară, fără acordul importatorului si îsi va acoperi diferenta pe riscul si cheltuiala importatorului, potrivit clauzelor prezentului contract.

 

V. CALITATEA MARFURILOR

5.1. Calitatea mărfurilor este cea prevăzută în anexa nr. ……………………. la prezentul contract, determinată prin …………………… (analize de laborator, etc.).

5.2. Calitatea marfurilor a fost atestată pentru fiecare pane contractantă în parte, de către o comisie formată din persoane competente. Documentele de atestare a calitătii rnărfurilor sunt: …………………………………………………………………………………………………

Neconcordanta livrărilor cu calitatea mărfurilor specificată în contract conduce la refuzul acesteia de către partea lezată.

 

VI. CONDITII DE LIVRARE

6.1. Mărfurile vor fi livrate conform conditiei INCOTERMS 1990.                   

6.2. Fiecare parte contractantă va comunica celeilalte termenul prealabil al sosirii rnărfii la granită, precum si greutatea netă a mărfii.

 

II. GARANTII

7.1. Părtile contractante se obligă să garanteze marfa, în functie de specificul acesteia, eliberând certificate de garantie în care se va indica:

a) începerea termenului de garantie si durata lui;

b) caurile de încetare sau prelungire a termenului de garantie;

c) documente de atestare a calitătii mărfii.

Inăuntrul termenului de garantie, fiecare parte contractantă se obligă să acorde asistentă tehnicä pentru marfa livrată si furnizarea de piese de înlocuire, aceste operatiuni efectuandu-se gratuit.

Atât importatorul, cât si exportatorul sunt răspunzătoare, de viciile ascunse si viciile mărfurilor livrate.

 

VIII. MODUL DE EFECTUARE A TRANSPORTULUI

8.1. Exportatorul va transporta marfa ……………………………………………………………….               

8.2. Importatorul va efectua transportul mărfii ………………………………………………………            

 

IX. RECLAMATII

9.1. Atât exportatorul, cât si importatorul au dreptul să reclame, unul celuilalt, în urma constatării, abaterile cantitative, calitative sau defectiunile mărfurilor ce fac obiectul prezentului contract, determinate de vicii ascunse sau alte cauze generate de părti.

9.2. Reclamatiile vor fi făcute în scris, în termen de …………………… zile/luni de la preluarea mărfii si vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

- obiectul reclamatiei;

- termenul în care au fost formulate;

- dovezile abaterilor reclamate;

- metoda de verificare ce trebuie folosită;

- cauzele care au determinat defectele reclamate;

- necesitatea păstrării mărfii reclamate în depozit, pe un termen contractual determinat;

- modul de stingere a reclamatiilor.

9.3. Defectiunile constatate de părti, în urma transportului defectuos, se vor regăsi în reclamatii adresate cărăusului, cu înstiintarea si a celeilalte părti de către partea contractanta care le-a descoperit.

 

X. INVALIDAREA PARTIALA

10.1. Rezilierea totală sau partială a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatilor deja scadente între părti.

10.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natură să inlăture răspunderea părtii care, din vina sa, a determinat incetarea contractului.

 

XI. DIVIZAREA CONTRACTULUI

11.1. In cazul in care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule, clauza/ cla­uzele valide isi vor produce, in continuare, efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza/clauzele anulate reprezintă o obligatie esentială.

11.2. In conditiile prevăzute la alineatul precedent sunt considerate esentiale următoarele obligatii: ………………………………………………………………

 

XII. RENUNTAREA LA DREPTURI

12.1. Faptul că ……………………………………... (una dintre părti) nu insistă pentru indeplinirea strictă a clauzelor prezentului contract sau nu-si exercită vreuna dintre optiunile la care are dreptul in baza prezentului contract nu inseamnă că renuntä la drepturile pe care urmează să le dobandeasca in temeiul prevederilor sale.

 

XIII. CESIUNEA CONTRACTULUI

13.1. Părtile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevăzute de prezentul contract unei terte persoane fără acordul expres, dat in scris de cedent.

13.2. Acordul prevăzut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesionar in termen de …………. zile de la data cand cedentul i-a cerut acest acord; in caz contrar se prezumă că cesionarul nu a consimtit cesiunea contractului.

 

XIV.  FORTA MAJORA

14.1. Nici una dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzător - total sau partial - a oricărei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiei respec­tive a fost cauzată de forta majoră, asa cum este definitä de lege.

14.2. Partea care invocă forta majoră este obligată să notifice celeilalte părti, in termen de …………. (zile, ore), producerea evenimentului si să ia toate măsurile posibile in vederea limitării consecintelor lui.

14.3. Dacă in termen de …………. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, părtile au dreptul să-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 

XV. CLAUZA PENALA

15.1. In cazul in care una dintre părti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzător, se obligä să platească celeilalte părti penalităti daune-interese in valoare de ……………………………………………… , astfel: ………………………………….                                            

 

XVI. NOTIFICARILE INTRE PARTI

16.1. In acceptiunea părtilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut in partea introductivă a prezentului contract.

16.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recoman­dată, cu confirmare de primire (A.R.) si se consideră primita de destinatar la data mentionată de oficiul postal primitor pe această confirmare.

16.3. Dacă notificanea se tnimite pnin telex sau telefax, ea se considenă pnimită in prima zi lucrätoare după cea in care a lost expediatä.

16.4. Notificările verbale nu se iau in considenane de nici una dintre parti, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitătile prevăzute la alineatele precedente.

 

XVII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

17.1. In cazul în care rezolvarea neîntelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe lângă Camera de Comert si Industrie a României, conform regulamentului său.

 

XVIII. INCETAREA CONTRACTULUI

18.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecătoresti, în cazul în care una dintre părti:

- nu îsi execută una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. ………….., din prezentul contract;

- este declarată în stare de incapacitate de platä sau a fost declansată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executärii prezentului contract;

- cesionează dreptunile si obligatiile sale prevăzute de prezentul contract fără acondul celeilalte părti;

- îsi încalcă vreuna dintre obligatiile sale, după ce a fost aventizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă pante, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/ rezilierea prezentului contract.

sau

în termen de ……………… zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunostintă că nu si-a executat ori îsi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligatiile ce-i revin.

18.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părti, cu cel putin ………………….. zile înainte de data la care încetarea urmează să-si producă efectele.

18.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente între părtile contractante.

18.3. Prevederile prezentului ………………………………………………………………………… nu înlătură răspunderea părtii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

 

XIX. CLAUZE FINALE

19.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat între părtile contractante.

19.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă vointa părtilor si înlätură orice altă întelegere verbală dintre acestea, anterioană sau ulterioarä încheierii lui.

19.3. In cazul în care părtile îsi încalcă obligatiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun preju­diciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligatiei respective nu înseamnă că ea a renuntat la acest drept al său.

19.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de…………….. exemplare, din care astăzi ………………………. , data semnării lui.

         

EXPORTATOR ………………………………………  REPREZENTANTI LEGALI, ………………………………………

IMPORTATOR ………………………………………  REPREZENTANTI LEGALI, ………………………………………

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.