CONTRACT DE ASIGURARI SOCIALE

 

            Încheiat în baza art. 5 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, începând cu data de ....................... si înregistrat la nr. .................... din data de ...................... la Directia generala de munca si protectie sociala a judetului ................ /municipiului Bucuresti între ..................... , posesor al actului de identitate seria ........... nr. ........ , codul numeric personal ............................, nascut la data de ........................... în localitatea ............. , judetul ......................., domiciliat în localitatea ........................ , str. ................... nr. ............., judetul ...................................., în calitate de persoana asigurata, care presteaza munca pe baza de conventie civila de prestari de servicii la ..........................., si Directia generala de munca si protectie sociala a judetului ................................../municipiului Bucuresti, reprezentata prin director general ..............,
în urmatoarele conditii:
            Venitul lunar asigurat care reprezinta baza de calcul a drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale si care nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe tara, convenit prin prezentul contract de asigurari sociale, este de ................ lei. (in cifre si litere)
            2. Subsemnatul(a) ...................................., in calitate de asigurat, ma oblig sa depun lunar contributia de ........ . %, aferenta grupei a III-a de munca, din venitul lunar asigurat în cuantum de ............ lei, pâna la sfârsitul lunii pentru luna în curs, în contul de disponibilitati nr. . ... al Directiei generale de munca si protectie sociala a judeaului ............................, deschis la trezoreria .................................... .
            3. Contributia lunara de 5% din venitul lunar asigurat, pentru pensia suplimentara, în cuantum de ................... lei, o voi depune lunar, pâna la sfarsitul lunii pentru luna în curs, în contul nr. ........................ deschis la trezoreria .................. .
            4. Comisionul de 0,75% din venitul lunar asigurat, pe care îldatorez pentru pastrarea si completarea carnetului de munca, de ........................ lei, îl voi depune lunar, pâna la sfârsitul lunii urmatoare celei pentru care plata este datorata, în contul
............................... , deschis la Trezoreria ............................ .
            5. Directia generala.de munca si protectie sociala a judetului ........................./municipiului Bucureati, în calitate de asigurator, se obliga sa achite asiguratului .................................... drepturile prevazute de legislatia de asigurari sociale în vigoare.
            6. Perioada în care s-au achitat contributiile prevazute mai sus constituie perioada de contributie pentru stabilirea drepturilor de asigurari sociale prevazute de lege, în cazul în care contributiile s-au calculat si s-au virat la venitul lunar asigurat, stabilit prin contract.
            7. Modificarea clauzelor prezentului contract se poate face numai cu acordul ambelor parti contractante, realizat în forma scrisa.
            Când una dintre parti nu este de acord cu modificarea ceruta de cealalta parte, contractul se deruleaza în conditiile anterioare, cu exceptia situatiei în care se solicita rezilierea lui.
            8. Modificarea venitului asigurat, în sensul cresterii acestuia, la o data la care unul dintre riscurile asigurate s-a produs sau exista certitudinea producerii lui în termen de cel mult 6 luni de la acea data, este lovita de nulitate. Calculul si plata prestatiilor în aceste situatii se efectueaza la venitul asigurat anterior modificarii intervenite în contractul de asigurari sociale.
            9. Contractul de asigurari sociale poate fi reziliat la cererea oricareia dintre parti.
            10. În cazul rezilierii contractului de asigurari sociale, contributiile achitate nu se restituie, iar perioada de contributie se valorifica la stabilirea drepturilor la pensie.
            11. Contractul de asigurari sociale încheiat la o data la care unul dintre riscurile asigurate, cu exceptia limitei de vârsta, s-a produs sau exista certitudinea producerii lui în termen de cel mult 6 luni de la acea data este lovit de nulitate.
            În aceste cazuri contributia de asigurari sociale achitata se restituie.
            12. Neplata în termen a contributiei de asigurari sociale, a contributiei la pensia suplimentara si a comisionului atrage plata majorarilor prevazute de lege.
            13. Prezentul contract s-a încheiat în doua exemplare, dintre care un exemplar ramâne la Directia generala de munca si
protectie sociala teritoriala, iar altul la asigurat.
            14. Anexa prevazuta la prezentul contract face parte integranta din acesta.
  

Asigurator,  ...............................................

L.S.

Asigurat,

...............................................

NOTA:
1. Asiguratul se obliga:
- sa prezinte conventia de prestari de servicii la încheierea si modificarea prezentului contract;
- sa solicite modificarea venitului lunar asigurat anterior datei de la care acesta produce efecte între parti.
2. Asiguratul va achita contributia de asigurari sociale la ............
3. Persoana care încheie contract de asigurari sociale nu beneficiaza de grupa superioara de munca.
4. :
- am primit carnetul de munca cu seria ..................................... nr. ..................... (semnatura si parafa Directiei generale de
munca si protectie sociala a judetului/municipiului Bucuresti) ....................................................
- am predat carnetul de munca ............................................................................................... (semnatura asiguratului)
- declar pe propria raspundere ca nu am si nu am avut carnet de munca .................................. (semnatura)
- declar pe propria raspundere ca desfasor/nu desfasor activitati pe baza de contract de munca.

ANEXA
la contractul de asigrarari sociale

MODIFICARI
privind venitul asigurat la care se calculeaza contributia de asigurari sociale si contributia pentru pensia
suplimentara

Nr. crt.

Data înregistrarii cererii de modificare

Data la care se modifica venitul lunar asigurat

Noul venit lunar asigurat

Cuantumul contributiei de asigurari sociale

Cuantumul pensiei suplimentare

Cuantumul comisionului

Asigurator

Asigurat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.