CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

încheiat si înregistrat sub nr. .../... în registrul general de evidentă a salariatilor*)

 

          A. Părtile contractului

          Angajator - persoana juridică/fizică ....., cu sediul/domiciliul în ....., înregistrată la registrul comertului/autoritătile administratiei publice din .... sub nr. ......, cod fiscal ....., telefon ......, reprezentată legal prin ......, în calitate de ...., 

          si

          salariatul/salariata - domnul/doamna ..., domiciliat/domiciliată în localitatea ....., str. .... nr. ......, judetul ...., posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate/pasaportului seria .... nr. .., eliberat/eliberată de ...... la data de ..., CNP ....., permis de muncă seria ...... nr. .... din data ......,  am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele conditii asupra cărora am convenit:

B. Obiectul contractului: ...

C. Durata contractului:

a) nedeterminată, salariatul/salariata ... urmând să înceapă activitatea la data de ......;

b) determinată, de ..... luni, pe perioada cuprinsă între data de ...... si data de ..../pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post.

D. Locul de muncă

1. Activitatea se desfăsoară la .

2. În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăsura activitatea astfel: ...

E. Felul muncii

Functia/meseria  conform Clasificării ocupatiilor din România

F. Atributiile postului

Atributiile postului sunt prevăzute în fisa postului, anexă la contractul individual de muncă*).

G. Conditii de muncă

1. Activitatea se desfăsoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.

2. Activitatea prestată se desfăsoară în conditii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

H. Durata muncii

1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de .. ore/zi,  ore/săptămână.

a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează:  (ore zi/ore noapte/inegal).

b) Programul de lucru se poate modifica în conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.

2. O fractiune de normă de .. ore/zi (cel putin 2 ore/zi), .. ore/săptămână.

a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează:  (ore zi/ore noapte).

b) Programul de lucru se poate modifica în conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.

c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de fortă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecintelor acestora.

I. Concediul

Durata concediului anual de odihnă este de  zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă, fractiune de normă).

De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de …

J. Salariul:

1. Salariul de bază lunar brut: … lei

2. Alte elemente constitutive:

a) sporuri .........;

b) indemnizatii .........;

c) alte adaosuri ......... .

3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

4. Data/datele la care se plăteste salariul este/sunt .........”

K. Drepturi si obligatii ale părtilor privind securitatea si sănătatea în muncă:

a) echipament individual de protectie .........;

b) echipament individual de lucru .........;

c) materiale igienico-sanitare .........;

d) alimentatie de protectie .........;

e) alte drepturi si obligatii privind sănătatea si securitatea în muncă .........”

          L. Alte clauze:

a) perioada de probă este de ...;

b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de .. zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;

c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de  zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;

d) în cazul în care salariatul urmează să-si desfăsoare activitatea în străinătate, informatiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regăsi si în contractul individual de muncă;

e) alte clauze.

M. Drepturi si obligatii generale ale părtilor

1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;

b) dreptul la repaus zilnic si săptămânal;

c) dreptul la concediu de odihnă anual;

d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

e) dreptul la securitate si sănătate în muncă;

f) dreptul la formare profesională, în conditiile actelor aditionale.

2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligatii:

a) obligatia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atributiile ce îi revin conform fisei postului;

b) obligatia de a respecta disciplina muncii;

c) obligatia de fidelitate fată de angajator în executarea atributiilor de serviciu;

d) obligatia de a respecta măsurile de securitate si sănătate a muncii în unitate;

e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.

3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

a) să dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitătii lor;

b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

c) să constate săvârsirea abaterilor disciplinare si să aplice sanctiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil si regulamentului intern.

4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligatii:

a) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil si din lege;

b) să asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă si conditiile corespunzătoare de muncă;

c) să informeze salariatul asupra conditiilor de muncă si asupra elementelor care privesc desfăsurarea relatiilor de muncă;

d) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;

e) să asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Dispozitii finale

Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, înregistrat sub nr. ../.. la Directia generală de muncă si solidaritate socială a judetului/municipiului .../Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale.

Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.

Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt solutionate de instanta judecătorească competentă material si teritorial, potrivit legii. 

 

Angajator,

………………………

Salariat,

………………………

Reprezentant legal,

………………………

         

Pe data de ... prezentul contract încetează în temeiul art.  Din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.

 

Angajator,


*) Până la data de 31 decembrie 2003, contractul individual de muncă va fi înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, cu mentionarea pe contract a acestui număr. 

 
Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.