CONTRACT DE CONCESIUNE

Incheiat astăzi ………………….

la ………………………………

 

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

1.1. …………………………………………………………………………………………………….. (ministerul, consiliul judetean sau local ori institutia publică de interes local), ………………………………….(localitatea), str. …………………………...….…...….  nr. ………, judetul/sectorul ………………………………...………….., ξn calitate de concedent, pe de o parte, si

 

1.2. S.C. …………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social ξn ……………………………………  (localitatea), str. ………………….…….  nr. ………… bloc …....., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………... ξnregistrată la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ………………. din ………………….., cod fiscal nr. ………………………… din …...…………..….., avβnd contul nr. ……………………., deschis la ………………………………….…………., reprezentata de …………………………………………….…, cu functia de …………………….. ξn calitate de concesionar, pe de altă parte,

 

sau

 

1.2. Asociatia/Fundatia ……………………………………………………………………… cu sediul ξn  …………..………(localitatea), str. ………………...……………., nr. ……., bloc ……., scara ……., etaj ……. , apartament ……., sector/judet …………………….…………, ξnregistrată ξn Registrul asociatiilor si fundatiilor prin Sentinta civilă nr. …………………………. din ….………… a Tribunalului ……………………………….., codul fiscal nr. …………..……... din …….….…….., avβnd avβnd contul nr. ………………...………., deschis la ……………………………, reprezentată de ………………….……., cu functia de ……………….., ξn calitate de concesionar, pe de altă parte

 

sau

 

1.2. Intreprinderea/Asociatia ……………………………………………………, cu sediul ξn …………………………...…………. (localitatea), str. ………………….…….  nr. ………… bloc …....., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………... posesoarea autorizatiei nr. ……………… din ……………, eliberată de Primăria …………………., cod fiscal nr. ………………………… din ………………..….., avβnd contul nr. ……………….…., deschis la …………………..…………., reprezentata de ……………………………………………, cu functia de ………………….…….…….., ξn calitate de ξn calitate de concesionar, pe de altă parte

 

sau

 

1.2. D ……………….………………………….., domiciliat ξn …………………………………, str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ………………………………... (ziua, luna, anul) ξn …………………………..(localitatea) sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………………..……...…., cod numeric personal ………………………….………, ξn calitate de concesionar, pe de altă parte, au convenit să ξncheie prezentul contract de concesiune, cu respectarea următoarelor clauze:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului contract ξl constituie cedarea-preluarea, ξn concesiune, a ……………………………………………………… (bunurile, activitătile sau serviciile publice)

2.2. a) Descrierea obiectului si a concesiunii sunt stabilite ξn caietul de sarcini anexă, care face parte integrantă din prezentul contract si pe care concesionarul ξl acceptă integral.

b) Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completβndu-se cu cele convenite de părti.

2.3. Predarea - primirea obiectului concesiunii se va efectua pe bază de proces-verbal care se va ξncheia pβnă la data de ………………. si va constitui anexa care face parte integrantă din prezentul contract.

2.4. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar ξn derularea concesiunii sunt următoarele:

a) Bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

b) Bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni concedentului, ξn măsura ξn care acesta din urmă ξsi manifestγ intentia de a le prelua, ξn schimbul plătii unei compensatii egale cu valoarea contabilă actualizată, conform caietului de sarcini:

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

c) Bunuri proprii care la expirarea contractului de concesiune rămβn ξn proprietatea concesionarului:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

2.5. La ξncetarea contractului de concesiune, din orice cauză, bunurile prevγzute la pct. 2.4. se vor repartiza potrivit destinatiilor arătate la acest punct, concesionarul fiind obligat să restituie, ξn deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul concesionat inclusiv investitiile realizate.

 

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Durata concesiunii este de ………. ani ξncepβnd de la data semnării prezentului contract.

3.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult o jumătate din durata sa initială prin simplul acord de vointă al părtilor care vor ξncheia un act aditional cu cel putin ………. ani/luni/zile ξnainte de ξncetarea lui.

 

IV. PRETUL CONCESIUNII

4.1. Pretul concesiunii este de ……………… lei indexabili ξn raport de rata inflatiei, cu o redeventă anuală ξn numerar/natură, ξn sumδ/valoare de ………………  lei, care va fi plătită/predată de către concesionar concedentuuui, anual/semestrial/trimestrial/lunar, conform devizului desfăsurat ξn anexă, care face parte integrantă din prezentul contract.

4.2. Neplata/nepredarea redeventei sau executarea cu ξntβrziere a acestei obligatii conduce la retragerea concesiunii, cu toate consecintele ce decung din aceasta, asa cum se prevede ξn caietul de sarcini.

 

V. OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Relatiile contractuale dintre concedent si concesionar se bazează pe principiul echilibrului financiar al concesiunii, respectiv pe realizarea unei posibile egalităti ξntre avantajele care ξi sunt acordate concesionarului si sarcinile care ξi sunt impuse.

5.2. In consecintă, concesionarul nu este obligat să suporte cresterea sarcinilor legate de executarea obligatiilor sale, ξn cazul ξn care această crestere rezultă ξn urma:

- unei actiuni sau a unei măsuri dispuse de o autoritate publică;

- unui caz de fortă majoră sau unui caz fortuit.

5.3. Concedentul se obligă să pună la dispozitia concesionarului, la data ξnceperii concesiunii, inventarul complet, liber de orice sancini, asa cum se prevede ξn caietul de sarcini.

5.4. Concesionarul ξsi execută obligatiile potrivit termenilor si conditiilor prevăzute ξn prezentul contract si ξn acord cu normele legale specifice domeniului de activitate respectiv, elaborate de institutiile legal abilitate ξn acest scop, precum si cu cele prevăzute ξn caietul de sarcini.

5.5. Concedentul are dreptul să verifice, ξn perioada derulării contractului de concesiune, modul ξn care se respectă conditiile si clauzele acestuia de către concesionar, acesta din urmă avβnd obligatia de a pune la dispozitia concedentului toate informatiile, documentele si evidentele solicitate.

5.6. Responsabilitătile de mediu se ξmpart ξntre părtile contractante astfel:

concedentul răspunde de: …………………………………………………………………………  

concesionarul răspunde de: ………………………………………………………………………..  

5.7. Concesionarul nu poate ξn nici un caz subconcesiona, ξn tot sau ξn parte, unei alte persoane, obiectul concesiunii.

 

VI. GARANTII

6.1. Concesionarul se obligă ca ξn termen de 90 de zile de la data semnării prezentului contract să depună cu titlu de garantie suma de …………………..  lei reprezentβnd cota-parte din suma obligatiei de plată către concedent, stabilită de acesta si datorată pentru primul an de activitate).

 

VII. RASPUNDERI

7.1. In cazul nerespectării totale sau partiale ori a executării necorespunzătoare a obligatiilor stabilite ξn caietul de sarcini si a clauzelor prezentului contract, partea ξn culpă este obligată la plata penalitătilor prevăzute ξn caietul de sarcini, iar dacă acestea nu acoperă paguba, pentru partea neacoperită este obligată la daune-interese.

7.2. Denuntarea unilaterală a contractului atrage, de asemenea, după sine, daune-interese, astfel:

…………………………………………………………………………………………………………

 

VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

8.1. Concedentul poate modifica, unilateral, partea reglementară a prezentului contract, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive exceptionale legate de interesul national sau local, după caz.

8.2. a) In cazul ξn care modificarea unilaterală a contractului ξi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească ξn mod prompt o despăgubire adecvată si efectivă.

b) In caz de dezacord ξntre concedent si concesionar cu privire la valoarea despăgubirii, aceasta va fi stabilită de instanta judecătorească competentă.

c) Dezacordul dintre concedent si concesionar cu privire la despăgubiri nu poate să constituie un temei pentru concesionar care să conducă la sustragerea obligatiilor sale contractuale.

 

IX. INCETAREA CONTRACTULUI

9.1. Prezentul contract de concesiune ξncetează ξn următoarele situatii:

a) la expirarea duratei concesiunii;

b) ξn cazul ξn care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile ξn sarcina concedentului;

c) ξn cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către concesionar, cauză ce conduce la rezilierea unilaterală a contractului de către concedent, cu plata unei despăgubiri ξn sarcina concesionarului;

d) ξn cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea unilaterală a contractului de către concesionar, cu plata de despăgubiri ξn sarcina concedentului;

e) la disparitia dintr-o cauzγ de fortă majoră a bunului concesionat sau ξn cazul imposibilitătii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fără plata unei despăgubiri.

 

X. FORTA MAJORA

10.1. Nici una dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea ξn mod necorespunzător - total sau partial - a oricărei obligatii care ξi revine ξn baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiei respective a fost cauzată de forta majore, asa cum este definită de lege.

10.2. Partea care invocă forta majoră este obligată să notifice celeilalte părti, ξn termen de ……………. (zile, ore), producerea evenimentului si să ia toate măsurile posibile ξn vederea limitării consecintelor lui.

10.3. Dacă ξn termen de …………….. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu ξncetează, părtile au dreptul să-si notifice ξncetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 

XI. NOTIFICARILE INTRE PARTI

11.1. In acceptiunea părtilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil ξndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut ξn partea introductivă a prezentului contract.

11.2. In cazul ξn care notificarea se face pe cale postală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) si se consideră primită de destinatar la data mentionată de oficiul postal primitor pe această confirmare.

11.3. Dacă confirmarea se trimite prin telex san telefax, ea se consideră primită ξn prima zi lucrătoare după cea ξn care a fost expediată.

11.4. Notificările verbale nu se iau ξn considerare de nici una dintre părti, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitătile prevăzute la alineatele precedente.

 

XII. LITIGII

12.1. In cazul ξn care rezolvarea neξntelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romβniei.

 

XIII. CLAUZE FINALE

13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional ξncheiat ξntre părtile contractante.

13.2. Prezentul contract, ξmpreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă vointa părtilor si ξnlătură orice altă ξntelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară ξncheierii lui.

13.3. In cazul ξn care părtile ξsi ξncalcă obligatiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea ξntocmai sau prin echivalent bănesc a obligatiei respective nu ξnseamnă că ea a renuntat la acest drept al său.

13.4. Prezentul contract a fost ξncheiat ξntr-un număr de ……… exemplare din care ……… astăzi ……………….., data semnării lui.

 

CONCEDENT

CONCESIONAR

 

NOTE:

 

- Bunuri de retur sunt bunurile care au făcut obiectul concesiunii, precum si cele care au rezultat ξn urma investitiilor impuse ξn caietul de sarcini.

- Bunuri de preluare sunt bunurile care au apartinut cesionarului si au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii.

- Bunuri proprii sunt bunurile care au apartinut concesionarului si au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii, cu exceptia bunurilor de preluare.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.