CONTRACT DE CONSULTANTA

 

 

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ........................................................................................ S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L., cu sediul social īn (localitatea) ............................., str. ........................... nr. ................ bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judet/sector ......................................, īnregistrată la Oficiul Registrului Comertului ........................................, sub nr. ......................................... din ............................., cod fiscal nr. .............................. din ................................, avānd contul nr. ........................... deschis la ............................, reprezentată de .........................................., cu functia de ........................................., īn calitate de consultant, pe de o parte, si

sau

1.1. (numele si prenumele) ........................................, cu sediul īn (localitatea) ................................, str. ..................................... nr. .............., bloc ........, scara ........, etaj ........, apartament .........., sector/judet ......................, posesorul autorizatiei nr. ...................... din ................., eliberată de Primăria ...................................., codul fiscal nr. ........................ din ....................., avānd contul nr. ....................................... deschis la ........................................, persoană fizică autorizată să desfăsoare activităti independente, īn calitate de consultant, pe de o parte, si

sau

1.1. D .........................................................................., domiciliat īn ................................................., str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj ........, apartament ......., sector/judet ..................., născut la data de (ziua, luna, anul) .................................................... īn (localitatea) ............................... sector/judet ........................., fiul lui .................................... si al ........................., posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria ......... nr. ........................, eliberat de ...................... la data de ..................., cod numeric personal .................................., īn calitate de consultant, pe de o parte, si

1.2. S.C. ......................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L., cu sediul social īn (localitatea) ............................., str. ........................................... nr. .............., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judet/sector ......................................., īnregistrată la Oficiul Registrului Comertului ........................................., sub nr. ........................ din ..............................., cod fiscal nr. .......................... din ..................................., avānd contul nr. ........................ deschis la ............................., reprezentată de ............................................, cu functia de ........................................., īn calitate de beneficiar/client, pe de altă parte,

sau

1.2. D ............................................................., domiciliat īn ..............................................................., str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......, sector/judet ...................., născut la data de (ziua, luna, anul) .................................................... īn (localitatea) ....................................... sector/judet ................................, fiul lui ....................... si al .........................., posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria ............ nr. ....................., eliberat de ...................... la data de ..................., cod numeric personal ..................................., īn calitate de beneficiar/client, pe de altă parte,

       au convenit să īncheie prezentul contract de consultantă, cu respectarea următoarelor clauze:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Consultantul va asigura beneficiarului/clientului următoarele: *) ................................................... ..................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... .

2.2. Serviciile care fac obiectul prezentului contract vor fi asigurate de consultant, la capacitatea si eficienta maximă timp de .................... ore pe ..................... .

2.3. Majorarea numărului de ore se poate efectua prin act aditional īncheiat de părti.

 

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract se īncheie pe o durată de ......................... (zile/luni/ani), īncepānd de la data de ........................ si pānă la data de ........................ .

 

IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Pretul serviciilor prestate si al lucrărilor efectuate este de ............................... lei pe ora de lucru efectivă.

4.2. Plata pretului se va efectua la sfārsitul lunii/a perioadei lucrate**).

4.3. Părtile au convenit ca beneficiarul/clientul să ramburseze consultantului cheltuielile pe care acesta le face īn numele său, dacă acesta a fost, īn prealabil, de acord cu plata lor.

4.4. Decontarea cheltuielilor făcute īn numele beneficiarului se face pe bază de decont īnsotit de acte justificative legale.

4.5. Cheltuieli rambursabile sunt:

a)   ............................................................................................................................................

b)   ............................................................................................................................................

c)   ............................................................................................................................................ etc.

 

V. STATUTUL JURIDIC AL CONSULTANTULUI

5.1. Īn asigurarea serviciilor pe care le prestează si a lucrărilor pe care le efectuează, consultantul este persoană juridică independentă, care are statutul de angajat al clientului.

5.2. Consultantului īi revine plata tuturor impozitelor si taxelor legale.

5.3. Īn ceea ce priveste serviciile prestate sau lucrarea efectuată, consultantul se obligă să nu angajeze sau să efectueze nici o activitate īn detrimentul intereselor beneficiarului/clientului.

 

VI. ĪNCETAREA CONTRACTULUI

6.1. Prezentul contract īncetează de plin drept, fără a mai fi necesară interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecătoresti, īn cazul īn care una dintre părti:

·         nu īsi exercită una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. .......... din prezentul contract,

·         este declarată īn stare de incapacitate de plăti sau a fost declansată procedura de lichidare (faliment) īnainte de īnceperea executării prezentului contract;

·         cesionează drepturile si obligatiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părti;

·         īsi īncalcă vreuna dintre obligatiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

·         īn termen de ........ zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunostintă că nu si-a executat ori īsi execută īn mod necorespunzător oricare dintre obligatiile ce-i revin.

6.2. Partea care invocă o cauză de īncetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părti, cu cel putin ......... zile īnainte de data la care īncetarea urmează să-si producă efectele.

6.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente īntre părtile contractante.

6.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) ............................................................................. nu īnlătură răspunderea părtii care īn mod culpabil a cauzat īncetarea contractului.

 

VII. CLAUZA PENALĂ

7.1. Īn cazul īn care una dintre părti nu īsi īndeplineste obligatiile contractuale sau si le īndeplineste īn mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte părti penalităti daune - interese īn valoare de ..................................., astfel: ................

 

VIII. FORTA MAJORĂ

8.1. Nici una dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea īn mod necorespunzător - total sau partial - a oricărei obligatii care īi revine īn baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiei respective a fost cauzată de forta majoră, asa cum este definită de lege.

8.2. Partea care invocă forta majoră este obligată să notifice celeilalte părti, īn termen de .................... (zile, ore), producerea evenimentului si să ia toate măsurile posibile īn vederea limitării consecintelor lui.

8.3. Dacă īn termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu īncetează, părtile au dreptul să-si notifice īncetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre acestea să pretindă daune-interese.

 

IX. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

9.1. Părtile se obligă să păstreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor, ca urmare a aducerii la īndeplinire a clauzelor prezentului contract, potrivit angajamentului anexă.

 

X. NOTIFICĂRILE ĪNTRE PĂRTI

10.1. Īn acceptiunea părtilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil īndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută īn partea introductivă a prezentului contract.

10.2. Īn cazul īn care notificarea se face pe cale postală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) si se consideră primită de destinatar la data mentionată de oficiul postal primitor pe această confirmare.

10.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită īn prima zi lucrătoare după cea īn care a fost expediată.

10.4. Notificările verbale nu se iau īn considerare de nici una dintre părti, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitătile prevăzute la alineatele precedente.

 

XI. LITIGII

11.1. Īn cazul īn care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părtile se vor adresa instantelor judecătoresti competente.

sau

11.1. Īn cazul īn care rezolvarea neīntelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform Regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romāniei.

 

XII. CLAUZE FINALE

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional īncheiat īntre părtile contractante.

12.2. Prezentul contract, īmpreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă vointa părtilor si īnlătură orice altă īntelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară īncheierii lui.

12.3. Īn cazul īn care părtile īsi īncalcă obligatiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea īntocmai sau prin echivalent bănesc a obligatiei respective nu īnseamnă că ea a renuntat la acest drept al său.

12.4. Prezentul contract a fost īncheiat īntr-un număr de ............... exemplare, din care ..................... astăzi ........................., data semnării lui.

 

CONSULTANT

BENEFICIAR/CLIENT

 

Anexă

 

ANGAJAMENT

 

       Prezentul angajament pentru păstrarea confidentialitătii datelor, informatiilor si documentelor a fost īncheiat īntre ....................................... si .............................................. si este conex contractului īncheiat īntre acestea si īnregistrat sub nr. ............., din ........................ .

I. Obiect

1.     Informatiile pe care le obtine (numele persoanei fizice sau, după caz, juridice) .................................................................................... ca efect al executării contractului sus-mentionat sunt strict confidentiale.

2.     Sunt confidentiale următoarele informatii:

a)   situatia financiară;

b)   proiectele de afaceri;

c)   produsele nelivrate pietei;

d)   procesele de fabricatie;

e)   licentele sau brevetele de inventii;

f)    alte informatii care reprezintă pozitia pe piată a (numele/denumirea) ..............................

3.     De asemenea, sunt confidentiale si următoarele documente care s-au pus sau se vor pune la dispozitia (numele, denumirea) .................................................................................................. .

II. Sfera circulatiei informatiilor

4.     (numele/denumirea) ..................................................................................................................... poate dezvălui informatii sau poate pune la dispozitie documente dintre cele mentionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate īn executarea clauzelor contractului sus-mentionat.

5.     Persoanele implicate īn executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii juridici si alte categorii de persoane, nu vor putea dezvălui informatiile confidentiale, cu exceptia cazului īn care (numele/denumirea) .................................................aprobă īn scris această posibilitate.

6.     (numele/denumirea) ....................................................................................................................... va folosi informatiile numai īn scopul luării unor decizii cu privire la executarea contractului sus-mentionat, fiind tinute să nu le utilizeze īn nici un alt scop.

III. Durata angajamentului

7.     Durata prezentului angajament este ..................................., īn afară de cazul īn care una dintre părti notifică īn scris celeilalte īncetarea lui īnainte de termen.

8.     Notificarea prevăzută la pct. 7 trebuie să fie făcută cu ............ zile īnainte de a deveni efectivă hotărārea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.

IV. Sanctiuni pentru nerespectarea angajamentului

9.     Partea care īncalcă prevederile prezentului angajament se obligă la plata unor despăgubiri astfel: ...................................................................................................................................................... .

10.   Exonerează de răspundere următoarele situatii:

a)   dacă informatiile erau cunoscute īnainte de a fi fost obtinute de la ..................................;

b)   informatia a fost primită dintr-o sursă neconfidentială;

c)   dezvăluirea informatiei s-a făcut după ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;

d)   informatia era de circulatie publică la data dezvăluirii ei;

e)   ......................................................... a fost obligată īn mod legal să dezvăluie informatia.

V. Īncetarea angajamentului

11.   Īncetarea angajamentului are loc la īncheierea duratei lui.

12.   La data īncetării lui, informatiile prevăzute la pct. 2 si 3 nu mai au caracter confidential, cu toate consecintele ce decurg din aceasta.

       Prezentul angajament s-a īncheiat īn ........... exemplare, din care ............., astăzi ................... .

 

SEMNĂTURILE PĂRTILOR

 

___________________

            *) Se īnscriu serviciile, lucrările etc. pe care le va efectua, precum si avizele/aprobările (dacă este cazul) pe care le va obtine consultantul.

            **) Dacă durata serviciilor este mai mică de o lună.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.