CONTRACT DE DEPOZIT

Incheiat astăzi ………………….

la data de ………………………………

 

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

 

1.1. Dl.……………………………………….., domiciliat in ………………………………………… str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ………………………………………………………...                                   
in ………………………….. sector/judet ………………………, fiul lui ……………………………  si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ………………………………………..                     
in calitate de deponent, pe de o parte, si

 

1.2. Dl. …………………………………….., domiciliat in ……………………………………… str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ………………………………………………………...                                   
in ………………………….. sector/judet ………………………, fiul lui ………………………… si al ……………………, posesorul buletinului de identitate seria …………. nr. ………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ……………………………………….. in calitate de depozitar, pe de altă parte, au convenit să ξncheie prezentul contract de depozit, cu respectarea următoarelor clauze:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

2.1. Deponentul ξncredintează depozitarului spre păstrare, cu titlu de depozit, bunurile prevăzute ξn anexa nr. …………………. care face parte integrantă din prezentul contract.

2.2. Depozitarul asigură păstrarea bunurilor ξn imobilul proprietate situat ξn localitatea ……………………………, str. ………………………..………….,  nr. ……, bloc ……, scara ……, etaj ……, apartament ……, sector/judet ……………………………………….               

2.3. Predarea-primirea bunurilor se va face pe bază de proces-verbal, ce constituie parte integrantă a prezentului contract, pβnă la data de …………………………..                 

Procesul-verbal de predare-prirnire va cuprinde: denumirea, caracteristicile, unitatea de măsură, cantitatea, calitatea, ambalajul si preturile, precum si mentiuni dacă bunurile sunt sau nu perisa­bile ori alte mentiuni necesare identificării lor.

 

III. DURATA CONTRACTULUI

 

3.1. Durata depozitării bunurilor primite ξn depozit este de …………………….., ξncepβnd de la data de ……………………..  pβnă la data de ……………………..      

3.2. La ξncheierea termenului, deponentul va ridica bunurile pe bază de proces-verbal de predare­-primire care va contine datele prevăzute la pct. 2.3 alin. 2.

 

IV. PRETUL CONTRACTULUI

 

4.1. Pretul depozitării este de …………………………….. lei lunar, pe toată durata contractului si va fi indexat ξn functie de ……………………………., pe bază de act aditional ξncheiat ξntre părti.

4.2. Plata pretului se va face lunar, pβnă la data de …………………….. a lunii curente pentru luna anterioară/ξn termen de 5 zile de la ξmplinirea duratei depozitării.

 

V. CLAUZA PENALA

 

5.1. Neplata pretului la termenul stabilit ξl ξndreptăteste pe depozitar să perceapă o penalitate de ξntβrziere de …………………….. %, calculată asupra sumei neachitate.

 

VI. DREPTURI SI OBLIGATII

 

6.1. Depozitarul are urmδtoarele obligatii:

a) să păstreze bunurile primite ξn depozit si să ξngrijească de ele asa cum se ξngrijeste de bunurile sale;

b)      sδ asigure integritatea bunurilor ce i s-au ξncredintat, să ia mδsuri de prevenire a deteriorării sau degradării br;

c) să nu folosească bunurile ξn interes personal;

d)      să nu ξnstrăineze bunurile care fac obiectul prezentului contract;

e)       să ia măsuri pentru asigurarea si garantarea secretului depozitului;

f)       sδ restituie bunurile ξn starea ξn care au fost preluate la expirarea duratei prezentului contract sau la cererea deponentului. Restituirea bunurilor se va face de la locul de depozitare pe cheltuiala deponentului.

6.2. Depozitarul are dreptul să retina bunurile, ξn cazul ξn care deponentul nu le ridică la expirarea du­ratei prezentului contract, pβnă cβnd acesta achită depozitarului pretul convenit sau sumele rămase de plată.

6.3. Deponentul are următoarele obligatii:

a) sγ achite la termenul stabilit pretul convenit pentru depozitarea bunurilor;

b)      sδ ridice bunurile la expirarea duratei prezentului contract, pe cheltuiala sa;

c) să elibereze depozitul/locul de depozitare la termenul stabilit.

6.4. Deponentul are dreptul să solicite oricβnd restituirea bunuribor ξn starea ξn care au fost predate, ξn caz contrar are dreptul de a cere despăgubiri.

 

VII. FORTA MAJORA

 

7.1. Nici una dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea ξn mod necorespunzβtor - total sau partial - a oricărei obligatii care ξi revine ξn baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiei respecti­ve a fost cauzată de forta majorδ, asa cum este definită de lege.

7.2. Partea care invocă forta majoră este obligată să notifice celeilalte părti, ξn termen de …., producerea evenimentului si sa ia toate măsurile posibile ξn vederea limitδrii consecintelor lui.

7.3. Dacă ξn termen de ……….. de la producere, evenimentul respectiv nu ξncetează, părtile au dreptul să-si notifice ξncetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.

 

VIII. NOTIFICARILE INTRE PARTI

 

8.1. In acceptiunea părtilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este vababil ξndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută ξn partea introductivă a prezentului contract.

8.2. In cazul ξn care notificarea se face pe cale postală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandatγ, cu confirmare de primire si se consideră primită de destinatar la data mentionată de oficiul postal primitor pe această confirmare.

8.3. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită ξn prima zi lucrătoare dupa cea ξn care a fost expediată.

8.4. Notificarile verbale nu se iau ξn considerare de nici una dintre părti, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitătile prevăzute la alineatele precedente.

 

IX. CLAUZE FINALE

 

9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional ξncheiat ξntre părtile contractante.

9.2. Prezentul contract, ξmpreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă vointa părtilor si ξnlătură orice altă ξntelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară ξncheierii Iui.

9.3. In cazul ξn care părtile ξsi ξncalcă obligatiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea ξntocmai sau prin echivalent bănesc a obligatiei respective nu ξnseamnă că ea a renuntat la acest drept al său.

9.4. Prezentul contract a fost ξncheiat ξntr-un număr de ……….… exemplare, din care ……….… astazi ……………………………., data semnării lui.

                                                                                        

DEPONENT

DEPOZITAR

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.