Act constitutiv

al fundatiei …………………

 

Eu/Noi,

1. ..............................., cetătean romβn, domiciliat ξn ............................ , str. nr. ............, bloc ............, scară ..........., etaj ........., apart. .........., sector/judet ……………….. posesorul actului de identitate .......................... seria .......... nr. ................. de ....................... la data de ........................., cod numeric personal .............. sau/şi

1. S.C. ........................................ SNC/SCS/SA/SCA/SRL, cu sediul social ξn  …………… str. ........................................ nr. ..........., bloc ..........., scara ..........., et. ………….. sector/judet ............................, ξnregistrată la Oficiul Registrului Comertului …………….. sub nr. ................/................../.............., cod fiscal nr. .................... din ………………… reprezentată de ..................... avβnd functia de ..............................................,

ξn conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii si cu a Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, ξn calitate de fondator/fondatori, am hotărβt constituirea unei fundatii astfel:

Fundaţia va fi denumită .................................. şi este persoană juridică dr drept privat, fγrγ scop patrimonial.

Fundaţia are sediul ξn ..............................., str. ....................... nr. ………., bloc ………, scara …………, etaj ....…., apart. ............, sector/judeţ ....................... .

Scopul Fundatiei .................................. este .........................…………………………

…………………………………………………………………………………………

iar obiectivele pe care şi le propune ξn vederea realizării acestui stop sunt prevγzute ξn Statutul fundatiei.

Fundatia se constituie pe durata ............................... .

Patrimoniul Fundaţiei este format dintr-un activ patrimonial iniţial ξn valoare de ……………… si este alcătuit din următoarele aporturi ξn natură sau/şi ξn numerar depuse de fondator/fondatori astfel ................................................................................………………….

………………………………………………………………………………………………….

Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat ξn conformitate cu legislaţia romβnγ ξn materie, pe numele fundatiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Organul de conducere al Fundaţiei este Consiliul director format din:

1. Preşedinte - ..........................................................…………...…...

2. Prim-vicepreşedinte - ....................................................................

3. Vicepreşedinte - ...........................................................……....….

4. Secretar - ..................................................................…………….

5. Membri - ..................................................................…………….

 

Controlul activitatii economic-financiare va fi efectuat de un cenzor/o comisie de cenzori  formata din:

1. Preşedinte - ..........................................................…………...…...

2. Vcepreşedinte - ..................................................................………

3. Membri - ..................................................................…………….

 

Eu/Noi,  .................................................... fondatorul/fondatorii Fundaţiei .............................. ξmputernicesc/ξmputernicim pe ............................................................., cetătean romβn, domiciliat ξn ......................, str. ............................. nr. ........., bloc ........., scara ........., apart. ……….., sector/judet ……… posesorul actului de identitate ....................................... seria …………. nr …….. eliberat de ............................. la data de ....................... ca ξn numele meu/nostru şi pentru mine/noi să desfăşoare procedure de dobβndire a personalitγtii juridice, ξnscrierea fundatiei ξn Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, obţinerea avizelor nece­sare, prerecum şi să semneze orice acte modificatoare ale Actului constitutiv şi Statutului fundatiei, modificări impure de instanţa judecătorească competentă, semnătura sa fiindu-mi/fiindu­-mi pe deplin opozabilă.

Redactat si editat ξn ............ exemplare la ................. cu sediul ξn ...................................... nr. ..........., sector/judeţ ....................... .

S-au eliberat părtii/părtilor ..................... exemplare originate, astăzi, data autentificării.

 

SEMNĂTURA/SEMNĂTURILE FONDATORULUI/FONDATORILOR


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.