CONTRACT DE GAJ

Incheiat astăzi ………………….

la ………………………………

 

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social ξn ………………………. (localitatea), str. ………………….…….  nr. ……… bloc …....., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………... ξnregistrată la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ………………. din ………………….., cod fiscal nr. …………………………din …………..….., avβnd contul nr. ……………………………., deschis la ………………………………….…………., reprezentata de …………………, cu functia de ………………….. ξn calitate de creditor gajist, pe de o parte, si

1.2. S.C. ………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social ξn ………………………………. (localitatea), str. ………………….…….  nr. ………… bloc …....., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………... ξnregistrată la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ………………. din ………………….., cod fiscal nr. …………………………din ………………..….., avβnd contul nr. ……………………………., deschis la ………………………………….…………., reprezentata
de ………………, cu functia de …………………….. ξn calitate de debitor gajist, pe de altă parte,

sau

1.2. Asociatia/Fundatia ……………………………………………………………………………….. cu sediul ξn ………………………..………(localitatea), str. ……………………………., nr. ……., bloc ……., scara ……., etaj ……. , apartament ……., sector/judet ………………………, ξnregistrată ξn Registrul asociatiilor si fundatiilor prin Sentinta civilă nr. ……………………..…. din …………… a Tribunalului …………………………….…….., codul fiscal nr. ……………... din ……….…….., avβnd contul nr. ………………………., deschis la ……………………, reprezentată de …………, cu functia de ………………………….., ξn calitate de debitor gajist, pe de altă parte,

sau

1.2. Intreprinderea/Asociatia …………………………………………………………………………, cu sediul ξn …………………………………...…………. (localitatea), str. ………………….…….  nr. ………… bloc …....., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………...
posesoarea autorizatiei nr. ……………… din ……………, eliberată de Primăria …………………., cod fiscal nr. ………………………… din ………………..….., avβnd contul nr. ……………….…., deschis la …………………..…………., reprezentata de ……………………………………………, cu functia de …………………………….…….…….., ξn calitate de debitor gajist, pe de altă parte,

sau
          1.2. D ……………….………………………….., domiciliat ξn …………..…………………………, str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ………………………………………………………... (ziua, luna, anul) ξn ………………………….. (localitatea)sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...……….…., cod numeric personal ……………………………………, ξn calitate de debitor gajist, pe de altă parte, au convenit să ξncheie prezentul contract de gaj, cu respectarea următoarelor clauze:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Debitorul gajist garantează creanta de …………….…….…… , cu o dobβndă de ………… % pe ………………… din momentul scadentei, sumă primită cu titlu de ……………………………. pentru ……………………….. potrivit cu ………………………………… ξncheiat ξntre părti.

2.2. Garantia constă ξn bunurile care se dau ξn gaj de către debitorul gajist si s-au luat ξn primire de creditorul gajist pe baza procesului-verbal-anexă, semnat de părti, care face parte integrantă din prezentul contract.

2.3. Bunurile depuse ξn gaj sunt atestate cantitativ sau calitativ de expertul ………...……………… , posesor al carnetului de expert nr. …………  din ……………………… eliberat de ………………

2.4. Bunurile mentionate ξn procesul-verbal anexat sunt proprietatea debitorului gajist.

2.5. Bunurile predate-primite ca gaj var fi păstrate ξn deplină sigurantă de creditorul gajist ξn ……… acesta neavβnd nici un drept de dispozitie asupra lor.

2.6. a) In caz de neplată, pβnă la scadentă, adică pβnă la data de ………….. integral, a creditului garantat acordat de creditorul gajist, acesta poate cere instantei judecătoresti ξncuviintarea vβnzării bunurilor gajate urmβnd ca din pretul obtinut să se acopere datoria.

b) Părtile au convenit ca, ξn acest caz, vβnzarea să fie coordonată de executorul judecătoresc, publicβndu-se anunturi publicitare ξn 3 ziare de circulatie, cu termen de asteptare a virtuali­lor cumpărβtori …………  zile libere de la data aparitiei anunturilor, după care bunurile gajate var fi vβndute celui care a oferit pretul cel mai mare la licitatie.

 

III. FORTA MAJORA

3.1. Nici una dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea ξn mod necorespunzător - total sau partial - a oricărei obligatii care ξi revine ξn baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiei respective a fost cauzată de forta majoră, asa cum este definită de lege.

3.2. Partea care invocă forta majoră este obligată să notifice celeilalte părti, ξn termen de ……… (zile, ore), producerea evenimentului si să νa toate măsurile posibile ξn vederea limitării consecintelor lui.

3.3. Dacă ξn termen de ………  (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu ξncetează, părtile au dreptub să-si notifice ξncetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 

IV. LITIGII

4.1. In cazul ξn care rezolvarea neξntelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romβniei.

 

V. CLAUZE FINALE

5.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional ξncheiat ξntre părtile contractante.

5.2. Prezentul contract, ξmpreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă vointa părtilor si ξnlătură orice altă ξntelegere verbabă dintre acestea, anterioară sau ulterioară ξncheierii lui.

5.3. In cazul ξn care părtile isi ξncalcδ obligatiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea ξntocmai sau prin echivalent bănesc a obligatiei respective nu ξnseamnă că ea a renuntat la acest drept al său.

5.4. Prezentul contract a fost ξncheiat ξntr-un număr de ……….. exempbare, din care ………… astazi ……………… , data semnării lui.

 

 

CREDITOR GAJIST,

DEBITOR GAJIST,

  

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.