CONTRACT DE INTRETINERE

Incheiat astăzi ………………….

la ………………………………

 

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

 

1.1. D ……………………………………….., domiciliat in …………………………………………                        
str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ……………………………………………………….. (ziua, luna, anul) in ………………………….. (localitatea)sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal …………………………………… in calitate de ξntretinut, pe de o parte, si

 

1.2. D ……………………………………….., domiciliat in …………………………………………                        
str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ………………………………………………………... (ziua, luna, anul) in ………………………….. (localitatea) sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ……………………………………….. in calitate de ξntretinător, pe de altă parte, au convenit să incheie prezentul contract de intretinere cu respectarea următoarelor clauze:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

2.1. Intretinutul transmite intretinătorului dreptul de proprietate asupra următoarelor valori si/sau bunuri           …………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….                                                              

in scopul următoarelor prestatii in favoarea intretinutului/beneficiarul ξntretinerii (numele si prenumele, precum si domiciliul acestuia)      …………………………………………………………….……………………………………………………………

 

III. OBLIGATIILE PĂRTILOR

 

3.1. Obligatiile ξntretinutului sunt următoarele:

 

- să transmită ξntretinătorului bunurile care constituie obiectul prezentului contract;

- să garanteze că bunurile transmise nu au fost scoase din circuitul civil, rămβnβnd continuu ξn proprietatea sa si că bunurile nu sunt grevate de sarcini sau servituti garantβndu-l pe ξntre­tinător si impotriva oricărei evictiuni, totale sau partiale, conf. art. 1337 din Cod civil.

 

3.2. Obligatiile ξntretinătorului sunt următoarele:

 

- să accepte acordarea de ξntretinere ξntretinutului/beneficiarului ξntretinerii pe toată du­rata prezentului contract;

- să primească ξn proprietate bunurile care fac obiectul acestui contract;

- să acorde ξntretinutului o sumă de bani echivalentδ cu …………………………………………, ξn fiecare lună, ξn cazul ξn care executarea ξn natură a obligatiei nu va mai fi posibilă.

 

IV. DURATA CONTRACTULUI

 

4.1. Părtile au convenit să ξncheie prezentul contract de ξntretinere pe termen de …………….….. ani ξncepβnd cu data de ………………… pβnă la data de ……………………/pe durată nelimitată.

                            

V. CLAUZE FINALE

 

5.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional ξncheiat ξntre părtile contractante.

5.2. Prezentul contract reprezintă vointa părtilor si ξnlătură orice altă ξntelegere verbala dintre acestea, anterioară sau ulterioară ξncheierii lui.

5.3. In cazul ξn care părtile ξsi ξncalcă obligatiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea ξntocmai sau prin echivalent bănesc a obligatiei respective nu ξnseamnă că ea a renuntat la acest drept al său.

5.4. Prezentul contract a fost ξncheiat ξntr-un număr de …..……..… exemplare din care …….……… astăzi …………………, data semnării lui.

 

INTRETINUT,

INTRETINĂTOR,

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.