CONTRACT DE IPOTECĂ

Incheiat astăzi ………………….

la ………………………………

 

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

 

1.1. D ……………………………………….., domiciliat in ………………………………………… (localitatea) str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ………………………………………………………... (ziua, luna, anul) in ………………………….. sector/judet ………………………, fiul lui ………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ……………………………………….. in calitate de creditor ipotecar, pe de o parte, si

 

1.2. D ……………………………………….., domiciliat in ………………………………………… str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ……………………...(ziua, luna, anul) in ………………………….. (localitatea) sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ………………………………………..                     
in calitate de debitor ipotecar, pe de altă parte, au convenit să ξncheie prezentul contract de ipotecă, cu respectarea următoarelor clauze:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

2.1. Obiectul contractului ξl reprezintă garantarea ξmprumutului ξn valoare de ………………… lei cu o dobβndă de ……………… % pe an, obtinut de debitorul ipotecar de la creditorul ipotecar conform contractului de ξmprumut nr. …………….. ξncheiat la data de  .………………….              

2.2. a) Imobilul ipotecat prin care se garantează ξmprumutul este situat ξn …………………………. str. ………………………… nr. ……, sectorul/judetul …………………… si se compune  din …………… camere plus dependinte, fiind ξn suprafată totală de ………………… mp.

b) Acest apartament se află ξn circuitul civil si a intrat ξn proprietatea debitorului ipotecar prin contractul de vβnzare-cumpărare nr. ………………  din ………………. transcris ξn Cartea funciară nr. ………………….,  fiind liber de orice sarcini asa cum rezultă din Certificatul nr. ……………….. din ……………………. anexat la prezentul contract.

2.3. a) Debitorul ipotecar se obligă să nu ξnstrăineze imobilul a cărui ipotecă constituie obiectul prezentului contract pβnă la rambursarea ξmprumutului si a dobβnzilor aferente la scadentă.

b) Totodată, debitorul ipotecar se obligă să transcrie ipoteca ξn Cartea funciară nr. …………, iar ξn baza ei, creditorul ipotecar poate trece la executarea silită, ξn cazul ξn care debitorul ipotecar nu-si lichidează datoria la scadentă.

 

III. LITIGII

 

3.1. Părtile au convenit că toate neξntelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori ξncetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentantii lor.

3.2. In cazul ξn care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părtile se vor adresa instantelor judecătoresti competente.


 

IV. CLAUZE FINALE

 

4.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional ξncheiat ξntre părtile contractante.

4.2. Prezentul contract, ξmpreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă vointa părtilor si ξnlătură orice altă ξntelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară ξncheierii lui

4.3. In cazul ξn care părtile isi ξncalcă obligatiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea ξntocmai sau prin echivalent bănesc a obligatiei respective nu ξnseamnă că ea a renuntat la acest drept al său.

4.4. Redactat si editat/dactilografiat ξn ……………. exemplare la ……………………………                  

 

S-au eliberat ………………… exemplare.

 

 

 

CREDITOR IPOTECAR,

DEBITOR IPOTECAR

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.