CONTRACT DE LOCATIUNE

Incheiat astăzi ………………….

la ………………………………

 

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

 

1.1. S.C. ………………………………………………………………… S.R.L./S.N.C./S.C.S./S.A./ cu sediul social in ………………………………………., str. ………………….…….  nr. …………          bloc …....., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………...  ξnregistrată la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ……………….         
din ………………….., cod fiscal nr. …………………………din ………………..….., avβnd contul nr. ……………………………., deschis la ………………………………….…………., reprezentata de ……………………, cu functia de …………………….. in calitate de locator, pe de o parte, si

 

1.2. S.C. ………………………………………………………………… S.R.L./S.N.C./S.C.S./S.A. cu sediul social in ………………………………………., str. ………………….…….  nr. ………… bloc …....., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………... ξnregistrată la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ………………. din ………………….., cod fiscal nr. …………………………din ………………..….., avβnd contul nr. ……………………………., deschis la ………………………………….…………., reprezentata de ……………………, cu functia de …………………….. in calitate de locatar, pe de altă parte, au convenit să ξncheie prezentul contract de locatiune cu respectarea următoarelor clauze:

 

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

 

2.1. Locatorul dă ξn locatiune/folosintă locatarului  …..….……………………………………………………                                  

ξn conditiile următoare:

- durata locatiunii …………………………………………………………………………………;

- chiria calculatγ astfel …………………………………………………………………………… plătită anticipat, ξn momentul preluării bununilor ce constituie obiectul prezentului contract, pe bază de proces-verbal.

2.2. Bunurile care reprezintγ obiectul prezentului contract sunt …….……….……………………………………………………                

 

II. OBLIGATIILE PARTILOR

 

3.1. Obligatiile locatorului sunt următoarele:

a)        să predea bununile date ξn locatiune la termenul convenit si la locul unde se găseau ξn momentul contractării;

b)        să predea bunurile date ξn locatiune, nu ξn starea existentă la ξncheierea contractului, ci conform destinatiei ξn vederea căreia au fost ξnchiriate;

c)        să efectueze reparatiile necesare ξn tot timpul locatiunii;

d)        sγ se abtină de la orice fapt personal, care ar avea drept consecintă tulburarea locatarului ξn folosinta bunurilor;

e)        să răspundă pentru evictiune si viciile ascunse ale bunurilor care le ξmpiedică ξntrebuintarea.

3.2. Obligatiile locatarului sunt următoarele:

a) să plătească chiria de …………………. lei/lună/an ξn conditiile si la termenele stabilite;

b) să folosească ξn perioada locatiunii bununile care constituie obiectul prezentului contract, ca un posesor de bună-credintă, purtβnd răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;

c) sγ restituie la sfβrsitul locatiunii bunurile care fac obiectul prezentului contract ξn starea ξn care le-a preluat, stare consemnată ξn procesul-verbal de predare-primire;

d) să acorde asistentă tehnică pentru exploatarea normală a  …………………………………;      

e) ξn cazul ξn care ξn timpul exploatγrii ……………………………. apar defectiuni tehnice din vina locatarului, locatorul este ξndreptătit să pretindă si să i se plătească despăgubiri;

f) să garanteze restituirea bunurilor ξn starea ξn care s-au preluat printr-un contract de garantie accesoriu contractului de locatiune.

 

IV. DURATA CONTRACTULUI

 

4.1. Durata locatiunii este de ………………………… ξncepβnd cu data de ………………………… pβnă la data de …………………………       

 

V. PRETUL CONTRACTULUI

5.1. Părtile au convenit ca locatarul să plătească ξn schimbul folosintei bunurilor o chirie de ………………….. zi/luna/an astfel: ………………………………………………………………                                                 

5.2. Sub sanctiunea nulitătii, chiria este sinceră si serioasă, nefiind prevăzută fictiv sau suma stabilită să fie derizorie.

 

VI. SUBLOCATIUNEA CONTRACTULUI4)

 

6.1. Locatarul are dreptul de a transmite, ξn tot sau ξn parte, cu acordul scris al locatorului, dreptul de folosintă asupra unui tert, ξn baza unui contract de sublocatiune (subξnchiriere).

6.2. Sublocatiunea va trebui să nu fie convenită ξn conditii care să contravină conditiilor din prezentul contract de locatiune. In caz contrar, locatorul va cere prin justitie executarea obligatiilor sau rezilierea contractului principal de locatiune.

 

VII. CESIUNEA CONTRACTULUI

 

6.1. Cesiunea contractului trebuie să fie notificată locatorului sau acceptată de acesta printr-un act aditional la prezentul contract.

 

VIII. INCETAREA CONTRACTULUI

 

8.1. Contractul de locatiune ξncetează prin:

a)        acordul de vointă al părtilor;

b)        denuntare unilaterală;

c)        expirarea termenului;

d)        pieirea bunului;

e)        desfiintarea titlului locatorului;

f)        efectul ξnstrăinării, prin acte ξntre vii, cu titlu particular, a bunului dat ξn locatiune.

 

IX. FORTA MAJORA

 

9.1. Nici una dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen si/sau executarea ξn mod necorespunzător - totală sau partială - a oricărei obligatii care ξi revine ξn baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiei respective a fost cauzată de forta majoră asa cum este definită de lege.

9.2. Partea care invocă forta majoră este obligată să notifice celeilalte părti ξn termen de …………… zile/ore producerea evenimentului si să ia toate măsurile posibile ξn vederea limitării consecintelor lui.

9.3. Dacă ξn termen de ……………… zile/ore de la producere evenimentul respectiv nu ξncetează, părtile au dreptul să-si notifice ξncetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 

X. NOTIFICARILE INTRE PARTI

 

10.1. In acceptiunea părtilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil ξndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut ξn partea introductivă a prezentului contract.

10.2. In cazul ξn care notificarea se face pe cale postală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomanda­tă, cu confirmare de primire si se consideră primită de destinatar la data mentionată pe confirmare de oficiul postal primitor.

10.3. Dacă confirmarea se trimite print telex sau telefax, ea se consideră primită in prima zi lucrătoare după cea ξn care a fost expediată.

10.4. Notificările verbale nu se iau ξn considerare de nici una dintre părti, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitătile prevăzute la alineatele precedente.

 

XI. LITIGII

 

11.1. In cazul ξn care rezolvarea neξntelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romβniei.

 

XII. CLAUZE FINALE

 

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional ξncheiat ξntre părtile contractante.

12.2. Prezentul contract, ξmpreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă vointa părtilor si ξnlătură orice altă ξntelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară ξncheierii lui.

12.3. In cazul ξn care părtile ξsi ξncalcă obligatiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea ξntocmai sau prin echivalent bănesc a obligatiei respective nu ξnseamnă că ea a renuntat la acest drept al său.

12.4. Prezentul contract a fost ξncheiat ξntr-un număr de ………..… exemplare din care ……..…… ξn data de ……………………, data semnării lui.                

 

 

PROPRIETAR (locator)

CHIRIAS (locatar)

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.