CONTRACT DE MANAGEMENT

Încheiat astăzi .............................. la .....................................................

 

I. PARTILE CONTRACTANTE

 

1. S.C. ................................................................................................................. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în ............................................., str. ................................................ nr. ............................, (localitatea)

bloc ................, scară ............................, etaj ........, apartament ......., judet/sector ................................, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului .................................................., sub nr. ........................ din ....................................., cod fiscal nr. ..................................... din ..............................., având contul nr. ……................................, deschis la ........................................................., reprezentată de ....................................................., cu functia de .........................................., denumită, în continua­re, societatea, pe de o parte si

 

sau

 

2. Întreprinderea/Asociatia..........................................................................................., cu sediul în .............................................................., str. ........................................................ nr. .............., (localitatea) bloc ......., scară ........, etaj ........, apartament ..........., sector/judet ...................................., posesoarea autorizatiei nr. ...................... din .................., eliberată de Primăria ................................., codul fiscal nr. ..................................... din .........................................., având contul nr. ............................................, deschis la .........................................., reprezentată de ...................................................., cu functia de.......................................... denumită, în continuare, societatea, pe de o parte, si

1.2. Dl/d-na. .........................................................................., domiciliat în .................................................................., str. .................................................. nr. .............., bloc .........., scară .........., etaj .........., apartament ......, sector/judet .........................................................., născut la data de ........................................................ (ziua, luna, anul) în ............................ sector/judet ........................, fiul lui .............................. si al ..................................., (localitatea) posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria ........... nr. ...................,eliberat de ..........................., cod numeric personal ................................, denumit, în continuare, managerul, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

1. Societatea încredintează managerului organizarea, conducerea si gestionarea activitătii sale, pe baza obiectivelor si criteriilor de performantă stabilite de părti.

2. a) Indicatorii de referintă, obiectivele si criteriile de performantă sunt prevăzute în anexă si fac parte integrantă din prezentul contract fiind stabilite pe baza bilantului contabil încheiat la data de ............................................ .

b) Indicatorii de referintă se stabilesc, în continuare, pe baza datelor fiecărui bilant anual, prin act aditional.

 

III. DURATA CONTRACTULUI

 

Prezentul contract se încheie pe o durată de ....................................... ani.

În conditiile în care managerul îsi îndeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract, la expirarea termenului prevăzut, părtile pot conveni prelungirea acestuia.

 

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PĂRTILOR

 

4.7. Managerul are următoarele

Drepturi:

1. să primească un salariu de bază brut, de .................... lei pe lună, renegociabil ori de câte ori se fac indexări de salarii;

2. să participe la profitul net al societătii, în procent de ..........….................%, stabilit astfel:

3. să beneficieze de un concediu de odihnă de .................................... zile lucrătoare, plătit cu o indemnizatie de ………………............................................................................................;

4. să primească în folosintă un autoturism cu sofer, din dotarea societătii;

5. sa fie asigurat pentru accident de muncă, pe cheltuiala societătii;

6. să i se deconteze cheltuielile de cazare, diurnă, transport si alte cheltuieli, pe bază de documente justificative, pentru deplasările în interesul serviciului, efectuate în tară si în străinatate, stabilite la următoarele niveluri maxime ..................................................................

b) Obligatii:

7. Să aducă la îndeplinire obiectivele si criteriile de performantă stabilite în anexă, scop în care dispune de următoarele prerogative:

- concepe si aplică strategii si politici de dezvoltare a societătii;

- selectează, angajează si concediază personalul angajat;

- negociază contractul colectiv de muncă si contractele individuale de muncă;

- reprezintă societatea în relaliile cu terlii;

- încheie acte juridice în numele si pe seama societătii, cu exceptia celor pentru care, po­trivit legii, este necesară aprobarea adunarii generale;

- alte prerogative încredintate de adunarea generală a asociatilor/actionarilor.

2. Să constituie în termen de ................... o garantie bănească în valoare de ...................., care se consemnează într-un cont purtător de dobânzi si se restituie managerului împreună cu dobânzile aferente, la data încetării prezentului contract, în conditiile realizării integra­le a acestuia.

4.2. Societatea are următoarele

a) Drepturi:

1. să pretindă managerului îndeplinirea obiectivelor si criteriilor de performantă stabilite în anexă;

2. sa solicite managerului, periodic, prezentarea situatiei economico-financiare a societătii, stadiul realizării investitiilor, precum si alte documente privind îndeplinirea obiectivelor, criteriilor de performantă;

3. să pretindă managerului constituirea garantiei stabilite pin prezentul contract la valoarea si termenul convenite de părli.

b) Obligati:

1. să asigure managerului deplina libertate în conducerea, organizarea si gestionarea activităti societătii, cu exceptia limitărilor prevăzute de lege si de prezentul contract;

2. să plătească managerului, integral si la termenele stabilite, toate drepturile bănesti ce i se cuvin.

 

V. CLAUZĂ DE LOIALITATE SI DE CONFIDENTIALITATE

 

5.7. Managerul este obligat să-si folosească întreaga capacitate de muncă si profesională în interesul societătii, comportându-se în activitatea sa ca un bun comerciant.

5.2. a) Îi sunt interzise managerului orice fel de activităti în beneficiul unor societăti concurente sau care se află în relatii comerciale cu societatea cu care acesta a încheiat contract.

b) Interdictia se extinde si asupra sotului/sotiei managerului, precum si asupra rudelor acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv.

5.3. a) Pe toată durata de valabilitate a prezentului contract, managerul este obligat să păstreze, cu rigurozitate, confidentialitatea asupra datelor, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea societătii, cărora li s-a conferit acest caracter.

b) Obligatia prevăzută la lit. a) se mentine si pentru o perioadă de ................. ani de la încetarea prezentului contract.

 

VI. RĂSPUNDEREA PĂRTILOR

 

6.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligatiilor prevăzute de prezentul contract, părtile răspund, potrivit prevederilor legii.

6.2. Răspunderea managerului este angajată pentru nerespectarea prevederilor legii, ale prezentului contract si ale hotărârilor adoptate de adunarea generală a actionarilor/asociatilor, ale deciziilor asociatului unic/patronului, după caz.

6.3. Managerul răspunde, potrivit legii, pentru daunele produse societătii prin orice act al său contrar intereselor acesteia, grin acte de gestiune imprudentă, utilizarea abuzivă sau neglijentă a valorilor materiale si bănesti ale societătii.

6.4. a) În cazul în care există indicii privind săvărsirea unei infractiuni în legătură cu executarea contractului de management, actionarii/asociatii au obligatia sesizării, de îndată, a organe­lor de urmărire penală.

b) În cazul prevăzut la lit. a) pe perioada solutionării sesizării, contractul de management se suspendă.

 

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 

7.1. Prezentul contract încetează grin:

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părtile nu au renegociat prelungirea lui;

b) revocarea managerului, în cazul neîndeplinirii obligatiilor prevăzute în prezentul contract; c) renuntarea managerului la mandatul încredintat, dacă nu i s-au asigurat conditiile prevă­zute în contract;

d) acordul părtilor;

e) interventia unei cauze de incompatibilitate;

f) decesul sau punerea sub interdictie judecătorească a managerului;

g) insolvabilitatea sau falimentul societătii.

2. În cazurile de revocare (lit. b) si de renuntare (lit. c), partea în cauză acordă un preaviz de 30 de zile.

 

VIII. FORTA MAJORĂ

 

Nici una dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea în mod necorespunzător - total sau partial - a oricărei obligatii care îi revine în baza prezen­tului contract, dace neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiei respective a fost cauzată de forta majoră, asa cum este definită de lege.

Partea care invocă forta majoră este obligată să notifice celeilalte părti, în termen de ...................... (zile, ore), producerea evenimentului si să ia toate măsurile posibile în vederea limitării conse­cintelor lui.

Dacă în termen de .......................... (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetea­ză, părtile au dreptul să-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract făra ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 

IX. LITIGII

 

În cazul în care rezolvarea neîntelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre solutionare instantelor judecătoresti competente.

 

X. CLAUZE FINALE

 

10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat între părtile contractante.

10.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă dín cuprinsul său, reprezintă vointa părtilor si înlătură orice altă înlelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui

10.3. În cazul în care părtile îsi încalcă obligatiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligatiei respective nu înseamnă că ea a renuntat la acest drept al său.

10.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ............... exemplare, din care ............................ astăzi ........................., data semnării lui.

 

 

SOCIETATEA

MANAGERUL

 


La societătile în care statul detine 50% din capitalul social si la regiile autonome, durata maximă a contractului de management este de 4 ani.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.