CONTRACT DE MANDAT

Incheiat astăzi ………………….

la ………………………………

 

 

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

 

1.1. D ……………………………………….., domiciliat ξn ………………………………………… str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ………………………………………………………... (ziua, luna, anul) ξn ………………………….. (localitatea) sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ……………………………………….. ξn calitate de mandant, pe de o parte, si

     

1.2. D ……………………………………….., domiciliat ξn ………………………………………… str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ………………………………………………………... (ziua, luna, anul) ξn ………………………….. sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… (localitatea) si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ……………………………………….. ξn calitate de mandatar, pe de altă parte, au convenit să ξncheie prezentul contract de mandat, cu respectarea următoarelor clauze:

 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

          2.1. Mandantul ξl ξmputerniceste pe mandatar, ca ξn numele său si pentru el, să vβndă cui va crede de cuviintă, in conditiile pe care le va crede de cuviintδ si la pretul ce-l va socoti potrivit pentru mine mandant, imobilul proprietatea mandantului ξn temeiul ……………., compus din ……...……, situat ξn ………………… (localitatea) str. ………………. nr. ……., bloc ………., scara ……, etaj …., ap. …., judetul/sectorul ………………. si avβnd următoarele vecinătăti  …………………………………..                   

          Mandatarul va primi, pentru mandant si ξn numele său, pretul convenit, ξndeplinind toate formalitătile necesare ξncheierii si autentificării contractului de vβnzare-cumpărare si semnβnd valabil pentru mandant si ξn numele său ori de cβte ori va fi nevoie.

2.2. Mandatarul poate trata si ξncheia orice contract de ξnchiriere cu oricine, fixβnd termenul si pretul ξn conditiile ce le va crede de cuviintă, dar nu ξn defavoarea mandantului, ξn conformitate cu dispozitiile legale, va putea primi chiniile si plăti impozitele si taxele de orice natură si va putea face reparatii, va putea actiona ξn judecată pe chiriasi si va putea face orice act necesar pentru o bună administrare. El va putea reprezenta pe mandant si ξi va putea sustine interesele fată de organele de administratie publică, de instantele judecătoresti si ξn fata oricăror persoane fizice si juridice.

2.3. Pentru prestatia realizată, mandantul se obligă să plătească mandatarului ………………….. % din valoarea profitului realizat.

2.4. Dacă operatiunea ξn vederea căreia a fost conferit mandatul, de vβnzare a imobilului mentionat la pct. 2.1., nu a putut fi realizată, mandantul va plăti mandatarului suma de ………………………..             

 

III. DURATA CONTRACTULUI

 

3.1. Prezentul contract s-a ξncheiat pe o durată de ………. luni/ani, ξncepβnd cu data de ………. pβnă la data de …………….

 

IV. OBLIGATIILE PARTILOR

 

4.1. Obligatiile mandatarului sunt următoarele:

a) să execute mandatul;

b) să dea socoteală despre ξndeplinirea obiectului contractului.

4.2. Obligatiile mandantului sunt următoarele:

a) de a-l dezdăuna pe mandatar pentru pierderile suferite prin ξndeplinirea mandatului dacă nu i se poate imputa vreo culpă;

b) de a-i restitui cheltuielile utile si necesare efectuate cu ocazia executării mandatului;

c) de a plăti mandatarului pretui contractului ξn conditiile stipulate la pct. 2.3., 2.4.

 

V. INCETAREA CONTRACTULUI

 

5.1. Prezentul contract de mandat ξncetează ξn următoarele cazuri:

a) revocare totală sau partială;

b) renuntare;

c) moartea mandantului sau a mandatarului;

d) interdictia mandantului sau mandatarului;

e) falimentul sau insolvabilitatea mandantului sau mandatarului

f) imposibilitatea executării mandatului

g) indeplinirea mandatului.

          5.2. Toate actele juridice ξncheiate de mandatar după ξncetarea contractului sunt nule.

 

VI. CLAUZE FINALE

 

6.1. Mandatarul răspunde:

a) ξn cazul ξn care a primit bunul, dar a pierit din culpa sa;

b) de valoarea bunurilor pe care trebuie să le primească, dar a neglijat să le ridice.

6.2. Mandatarul se obligă să plătească dobβndă la sumele ξncasate ξn numele mandantului si folosite ξn interesul său.

6.3. Mandatarul poate să-si substituie o altă persoană, care să ξndeplinească total sau partial obligatiile rezultate din mandat.

6.4. Prezentul contract s-a ξncheiat astăzi ……………..… ξn …………………. exemplare originale.

                         

 

MANDANT

MANDATAR

  

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.