CONTRACT DE RENTA VIAGERA

Incheiat astăzi ………………….

la ………………………………

 

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

 

1.1. D ……………………………………….., domiciliat ξn ………………………………………… str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ………………………………………………………... (ziua, luna, anul) ξn ………………………….. (localitatea) sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ……………………, posesorul actului de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal …………………………….. ξn calitate de credirentier, pe de o parte, si

1.2. D ……………………………………….., domiciliat ξn ……………………………………… str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ………………………... (ziua, luna, anul) ξn ………………………….. (ziua, luna, anul)sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ………………………………………..ξn calitate de debirentier, pe de altă parte, au convenit să ξncheie prezentul contract de rentă viageră, cu respectarea următoarelor clauze:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

2.1. Credirentierul transmite debirentierului cu titlu oneros/gratuit următoarele bunuri ………………………………………

2.2. Credirentierul declară că bunurile nu au fost scoase din circuitul civil, rγmβnβnd continuu ξn stăpβnirea sa, ξn mod legal, nu sunt grevate de sarcini sau servituti si garantează pe debirentier ξmpotriva evictiunii, totale sau partiale, ξn conformitate cu prevederile art. 1337 din Codul civil.

sau

2.2. Credirentierul plăteste suma de …………………… lei debirentierului, cu scopul ca acesta din urmă să plătească credirentierului o rentă lunară de ………………….. lei, pβnă la decesul credirentierului.

 

III. DURATA CONTRACTULUI

 

3.1. Contractul ξncepe să-si producă efectele o data cu plata primei rate la data de ………………..., asigurβndu-se o rentă viageră anuală de ………………….. lei, plătibilă la locuinta credirentierului, ξn rate lunare egale, ξn ziua a ………………… a fiecărei luni.

3.2. La data decesului credirentierului …………………….. ξncetează si plata rentei viagere, din chiar ziua decesului acestuia. Mostenitorii vor primi renta viageră restantă, dupγ ce vor face dovada calităţii de mostenitori.

 

 

IV. OBLIGATIILE PARTILOR

 

4.1. Obligatiile debirentierului sunt următoarele: garantează cu ………………………………………… (ipotecă, fidejusiune) plata rentei viagere si se obligă că nu va diminua această garantie;

a) să plătească renta la termenele stabilite;

b) ξn caz de rezolutiune a contractului are obligatia de a institui credirentierului bunurile/suma primită;

c) dacă intervine anularea contractului din culpa sa, se obligă să repare credirentierului prejudiciul cauzat.

 

V. INCETAREA CONTRACTULUI

 

5.1. Contractul de rentδ viageră ξncetează:

a) prin moartea persoanei ξn favoarea căreia s-a constituit renta;

b) la ξmplinirea termenului de prescriptie extinctivă;

 

VI. CLAUZA PENALA

 

6.1. In cazul ξn care una dintre părti nu ξsi ξndeplineste obligatiile contractuale sau si le ξndeplineste ξn mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte pγrti daune-interese ξn valoare de ………………….., astfel:      

 

VII. CLAUZE FINALE

 

7.1. Prezentul contract, reprezintă vointa părtilor si ξnlătură orice altă ξntelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară ξncheierii lui.

7.2. In cazul ξn care părtile ξsi ξncalcă obligatiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea ξntocmai sau prin echivalent bănesc a obligatiei respective nu ξnsearnna că ea a renuntat la acest drept al său.

7.3. Prezentul contract a fost ξncheiat ξntr-un număr de ……………….. exemplare, din care astăzi, data semnării lui.

         

CREDIRENTIER

DEBIRENTIER

         

NOTA:

In cazul ξn care obiectul contractului de rentă viageră ξl reprezinta un teren, actul se ξntocmeste ξn formă autenticγ. 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.