CONTRACT DE SCHIMB

Incheiat astăzi ………………….

la ………………………………

 

 

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

1.1. D ……………………………………….., domiciliat ξn ………………………………………… str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de …………………………... (ziua, luna, anul) ξn ………………………….. (localitatea)sector/judet ………………………, fiul lui ……………………………  si al ..……………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ……………………………………….. ξn calitate de copermutant prim, pe de o parte, si   

1.2. D ……………………………………….., domiciliat ξn ………………………………………… str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ……………………………... (ziua, luna, anul) ξn ………………………….. (localitatea)sector/judet ………………………, fiul lui ………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ………………………………………. ξn calitate de copermutant secund, pe de altă parte, au convenit să ξncheie prezentul contract de schimb, cu respectarea următoarelor clauze:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

2.1. Obiectul contractului ξl constituie schimbul următoarelor bunuri proprietatea copermutantilor (coschimbasilor)

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

2.2. Copermutantul prim si copermutantul secund procedează la schimbul bunurilor prevăzute la pct. 2.71. astfel:

Copermutantul prim predă ξn proprietate deplină copermutantului secund următoarele bunuri : ………………………………………… a căror valoare este de  …………………. lei.

Copermutantul secund predă ξn proprietate deplină copermutantului prim următoarele bunuri:  ……………………………….………... a căror valoare este de …………………. lei.

2.3. Starea tehnică a bunurilor a fost constatată prin procese-verbale, semnate de cδtre părti.

Fată de valorile bunurilor, care fac obiectul prezentului contract de schimb, nu rezultă nici o diferentδ si, ca atare, nu se datorează sultă; sau

Diferenta rezultată este minoră si copermutantul creditor nu are nici o pretentie fată de copermutantul debitor; sau

Rezultă o diferentă de ………………………………… (ξn cifre si ξn litere) lei, reprezentβnd sulta pe care trebuie să o plătească copermutantul (prim/secund) copermutantului (secund/prim) ξn termenul prevăzut de prezentul contract.

 

III. DURATA CONTRACTULUI

 

3.1. Transmiterea proprietătii asupra ………………………… are loc de azi, data autentificării prezentului  contract.

3.2. Bunurile ……………………………… se predau liber, ξn posesia si spre folosinta fiecărui copermutant, la data plătii restului de sultă, respectiv pβnă la data de ……………………………

 

IV. OBLIGATIILE PARTILOR

 

Copermutantii au obligatia să predea reciproc bunurile care fac obiectul prezentului contract, astfel: copermutantul prim la ……………………………………………………………………………. (locul unde sc efectuează predarea bunurilor) ξn următoarele conditii ………………………………………………………………………………… si pe baza documentelor de mai jos .………………………… copermutantul secund la ………………………………………….. (locul unde se efectuează predarea bunurilor) ξn următoarele conditii ………………………………………………………………………………… si pe baza documentelor de mai jos  …………………………

4.2. Copermutantii ……………………………… si ……………………………… au deplina proprietate asupra bunurilor după predarea - primirea lor si după plata sultei.

4.3. Ambele părti au obligatia de a garanta pentru evictiune si vicii ascunse ale bunnrilor care fac obiectul prezentului contract.

 

V. CLAUZA PENALA

 

5.1. Partea care ξntβrzie predarea/primirea bunurilor, ξn conditiile si la termenele prevăzute ξn prezentnl contract este obligată la plata unei penalităti de …………………. % pe zi din valoarea bunurilor nepredate/neprimite, dar nu mai mult de …………………. % din această valoare.

5.2. Pentru orice ξntβrziere de plată a su1tei, copermutantul debitor trebuie să plătească o penalitate de ………………….  % din suma datorată, dar nu mai mult decβt valoarea creantei.

 

VI. LITIGII

 

6.1. In cazul ξn care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părtile se vor adresa instantelor jndecătoresti competente.

 

VII. CLAUZE FINALE

 

7.1. Copermutantii pot preda bunurile care fac obiectul prezentului contract ξnainte de data prevăzntă ξn contract numai dacă partea interesată obtine acordul scris al celeilalte parti.

7.2. Acceptarea bunurilor se consideră efectuată, iar acestea trec, reciproc, ξn proprietatea părtilor, la data constatării stării lor tehnice, prin procesele-verbabe semnate de ambele parti.

7.3. Cheltuielile de predare-primire a bunurilor (de expediere, de ξncarcare-descărcare, manipulare, transport, precum si alte cheltuieli) se suportă astfel:   …………………………………………………………………………………………………                           

7.4. Denuntarea unilaterală a contractului atrage, după sine, daune-interese astfel:

…………………………………………………………………………………………………………..                                

7.5. In cazul nerespectării, totale sau partiale, ori a executării necorespunzătoare a clauzelor contractuale, partea vinovată este obligată la plata următoarelor daune-interese: …………………………………………………………………………………..                                

7.6. Prezentul contract, ξmpreună cu anexele sale, reprezintă vointa ambelor părti si ξnlătură orice altă ξntelegere verbală - anterioarδ sau ulterioară ξncheierii acestuia.

Drept pentru care s-a ξncheiat prezentul contract de schimb, ξntr-un număr de ………………………. exemplare, din care …………………. (destinatia exemplarelor) astăzi, data semnării lui.

         

COPERMUTANT PRIM

COPERMUTANT SECUND

 

  

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.