STATUTUL

Fundatiei ...........................

 

Capitolul I

DISPOZITII GENERALE

 

Art. 1. - Fundatia ............................... fondată potrivită Actului constitutiv de:

a) ............................... cetătean român, domiciliat în ...................... str. .............................. nr. .........., bloc .........., scara .........., etaj ........, apart. ........., sector/judet ................. posesorul actului de identitate ............................ seria......................... nr. ......................, eliberat de ....................... la data de ..............................., cod numeric personal ...............................

sau/şi

a) S.C. ...................................... SNC/SCS/SA/SCA/SRL, cu sediul social în ...................................., str. ......................................... nr. .........., bloc .........., scara .........., etaj ......., apart. ........, sector/judet ........................, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului ................................ sub nr. .............../................/............... cod fiscal nr. ................... din ......................., reprezentată de ........................ având functia de ..............................................

au constituit sus-numita fundatie în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii şi fundatii şi cu Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice.

Art. 2. - Scopul fundatiei îl constituie .....................................................................................................……

Art. 3. - Denumirea fundatiei este .............................................................................................................

..................................................................................................………

Art. 4. (1) Sediul undatiei este în ... ...................................., str. ......................................... nr. .........., bloc ........, scara ........, etaj ……, apart. .........., sector/judet .................. .

(2) Sediul fundatiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului director.

Art. 5. – Fundatia ......................................... se constitute pe o durată de ........................................... .

Art. 6. - (1) Patrimoniul social al Fundatiei este alcătuit dintr-un activ patrimonial, initial, în valoare de ............................. lei şi este alcătuit din următoarele aporturi în natură şi/sau în bani depuse de fondator/fondatori, astfel: ..............................................................................................................

(2) Întregul patrimoniu va fi evidentiat şi păstrat în conformitate cu legislatia român în materie, pe numele fundatiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art. 7. - (1) Scopul fundatiei este ...............................................................................................................

(2) Obiectivele fundatiei, în vederea realizării scopului ei, sunt următoarele: ..................................……..................................................................................................................................................................................................................................................................- promovarea şi întretinerea colaborării în plan ştiintific şi practic cu alte fundatii şi asociatii cu obiect de activitate asemănător, din tară si din stăinătate;

- colaborarea ştiintifică cu toate tipurile de forme asociative, în vederea eficientizării activitătii acestora;

- acordarea de burse pentru studii membrilor asociati, în vederea creşterii pregătirii profesionale a acestora.

(3) Schimbare scopului fundatiei se face numai de către fondator sau majoritatea fondatorilor  în viată, iar dacă nici anul dintre fondatori nu mai este în viată, aceasta se face numai cu întrunirea votului a patru cincimi din numărul membrilor Consiliului director.

(4) În toate cazurile, schimbarea scopului fundatiei se poate face numai dacă acesta a fost  realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.

Art. 8. - (1) Fundatia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii  autentificate a Consiliului director, prin care li se alocă un patrimoniu.

(2) Filiala este condusă de un Consiliu director propriu, alcătuit din cel putin 3 membri.

(3) Filiala este entitate cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice  de administrare şi de conservare în condiţiile stabilite de Consiliul director prin actul constitutiv al ei  şi se pot încheia acte juridice de dispozitie, în numele şi pe seama fundatiei, numai pe baza hotărârii  prealabile a Consiliului director al fundatiei.

 

Capitolul II

RESURSELE PATRIMONIALE ŞI CHELTUIELILE FUNDATIEI

 

Art. 9. – Patrimoniul social initial al fundatiei se completează cu dobânzile şi dividendele  rezultate din plasarea sumelor disponibile, în conditii legale, dividendele societătilor comerciale  înfiintate de fundatie, donatii, sponsorizări sau legate, venituri realizate din activităti economice  directe, resurse obtinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, precum şi alte venituri  prevăzute de lege.

 

Capitolul III

CONDUCEREA ŞI CONTROLUL FUNDATIEI

 

Sectiunea I

Consiliul director

 

Art. 10. - Consiliul director al fundatiei asigură realizarea scopului şi obiectivelor acesteia,  exercitând următoarele atributii:

a) stabilirea strategiei generale şi a programelor fundatiei;

b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a bilantului contabil;

c) alegerea şi revocarea cenzorului/membrilor comisiei de cenzori;

d) înfiinţarea de filiale;

e) încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama fundatiei;

f) executarea bugetului de venituri şi cheltuieli;

g) aprobarea organigramei şi a strategiei de personal ale fundatiei;

h) modificarea statutului fundaţiei;

i) elaborarca regulamentului intern de funcţionare a sa;

j) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Art. 11. - Membrii Consiliului director care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii sale, sunt  interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot. În caz contrar vor răspunde pentru daunele cauzate Fundatiei dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea cerută.

Art. 12. - Nu poate fi membru al Consiliului director, iar dacă este, pierde această calitate ccl  care ocupă funcţie de coducere: în cadrul unei institutii publice, dacă Fundatia sprijină activitatea  acelei instituţii publice.

Art. 13. - Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului Fundatiei pot fi atacate de  fondator/fondatori sau de catre oricare dintre membrii Consiliului director care au lipsit sau au votat împotrivă şi a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă.

Art. 14. - Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociatie pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama fundatiei sau orice alte atributii prevăzute în lege sau în statut.

Art. 15. - (1) Consiliul director se compune din ................................ membri desemnati de fondator/fondatori la momentul constituirii fundatici.

(2) În caz de descompletare, funcţiile rămase libere se completează prin hotârârea fondatorului/fondatorilor, iar dacă nici unal dintre fondatori nu mai este în viaţă, cu întrunirea votului a ..................... din numărul membrilor onsiliului director.

(3) Completarea funcţiilor rămase libere se face în cel mult .............. zile de la descompletare.

Art. 16. - (1) Consiliul director se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori  nevoile fundatiei o impun.

(2) Convocarea Consiliului director se face de preşedinte, iar în lipsa acestuia de înlocuitorul său, cu cel pulin ............... zile înainte de data fixată.

(3) Consiliul director deliberează, în mod valabil, în prezenta a 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu o jumătate plus unu din voturi.

Art. 17. - Deliberările şi hotărârile Consiliului director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinte.

 

Sectiunea a II-a

Controlul financiar

 

Art. 18. - (1) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri.

(2) În realizarea competentei sale Comisia de cenzori:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul fundaţiei;

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Consiliului director;

c) poate participa, prin membrii săi, la şedintele Consiliului director, fără drept de vot;

d) îndeplineşte orice alte atributii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul director.

(3) Membrii Censiliului director nu pot fi cenzori.

Art. 19. - Consiliul director aprobă regulile generale de organizarc şi functionare a Comisiei de cenzori.

 

Capitolul IV

VENITURILE ŞI CHELTUIELILE FUNDATIEI

 

Art. 20. - Veniturile fundatiei provin din:

a) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în conditii legale;

b) dividendele societătilor comerciale înfiintate de fundaţie;

c) venituri realizate din activităti economice directe;

d) donatii, sponsorizări sau legate;

e) resurse obtinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

f) alte venituri prevăzute de lege.

Art. 21. - (1) Fundatia poate înfiinţa societăti comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăti, se vor folosi pentru realizarea scopului ei.

(2) Fundatia poate desfăşura orice alte activităti economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu si au legătură strâînsă cu scopul principal al ei.

Art. 22. - (1) Principalele cheltuieli ale fundatiei sunt:

a) salarii şi adaosuri la salarii;

b) indemnizatii, prime şi premii;

c) procurări de rechizite şi imprimate de birou;

d) chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;

e) cazare, masa, transport;

f) apă, canal, salubritate;

g) energie electrică, termică şi gaze naturale;

h) alte cheltuieli.

(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de persoanele însărcinate de Consiliul director.

(3) Salariile, indemnizatiile şi alte drepturi băneşti ale personalului se stabilesc în limitele statutului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.

(4) Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificatii şi altele asemenea din disponibilitătile existence.

Art. 23. - Exercitiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

 

Capitolul V

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

 

Art. 24. – Fundatia ..................................................... se va dizolva:

I. De drept prin:

a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;

b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop.

II. Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când:

a) scopul sau activitatea fundatiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) a devenit insolvabilă;

e) nu mai obtine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii.

III. In situalia imposibilitătii constituirii Consiliului director în conformitate cu statutul fundaţiei, dacă această situatie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului Consiliului director trebuia constituit.

IV. In alte situatii prevăzute de lege

Art. 25. - (1) În cazul dizolvării fundatiei, lichidatorii se numesc de instanta judecătorească. (2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director încetează.

(3) Lichidatorii la intrarea în functie efectuează inventarul şi încheie un bilant care să constate situatia exactă a activului şi pasivului.

(4) Ei sunt obligati să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale fundatiei şi să tină un registru cu toate operatiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

(5) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului/Comisiei de cenzori.

Art. 26. - (1) Lichidatorii au obligatia de a continua operatiunile juridice în curs, de a încasa creantele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitatie publică a bunurilor mobile şi imobile.

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

Art. 27. - (1) In cazul dizolvării fundatiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. ­

(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, potrivit procedurii care urmează: .................................................................

Daca în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită în conditiile alineatului (2), ele se atribuie de instanta competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător

(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art. 28. - Lichidatorii încheie operatiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării fundaliei.

Art. 29. - După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligati ca în termen de două luni să depună bilantul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operatiunile de lichidare la Registrul asocialiilor şi fundatiilor al judecătoriei în a cărei circumscriptie teritorială îşi are sediul asociatia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest registru.

Art. 30. - Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se înregistrează nici o contestatie, bilantul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele fundatiei şi ale lichidării, după aceasta fiind considerati descărcati.

Art. 31. - (1) Fundatia încetează a avea fiintă la data radierii din Registrul asociatiilor şi fundatiilor.

(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligatiile asumate.

 

Capitolul VI

DISPOZITII FINALE

 

Art. 32. - Prevederile prezentului statut se completează cu dispozitiile legii.

Art. 33. - Redactat şi editat în ................. exemplare, la ................ cu sediul în ................................................. nr. ............., sector/judet .................. .

S-au eliberat părtii/părtilor ...................... exemplare originale, astăzi, data autentificării.

 

 

SEMNĂTURILE FONDATORILOR

SEMNĂTURA FONDATORULUI

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.